Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk

102 31 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI CƠNG TRUNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.20 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Mai Công Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .4 Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .4 Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 10 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 10 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng .10 1.1.2 Hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng .14 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 19 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng 20 1.2.4 Đặc điểm RRTD cho vay trung dài hạn 24 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .25 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp 25 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp 27 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 36 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK.36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 03 năm (2010-2011-2012) 41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .46 2.2.1 Những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay TDH mà BIDV - Chi nhánh Đắk Lắk triển khai thời gian qua 46 2.2.2 Kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 57 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 73 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN ĐẾN 73 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam .73 3.1.2 Định hướng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 76 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 77 3.2.1 Tuân thủ chặt chẽ sách tín dụng nội quy trình tín dụng NH 77 3.2.2 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng 78 3.2.3 Tập trung đầu nâng cấp số lư ợng chất lượng cán tín dụng TDH 79 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho vay TDH .80 3.2.5 Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát khoản vay; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội 81 3.2.6 Thực cách chủ động biện pháp xử lý nợ có vấn đề 82 3.2.7 Khai thác, sử dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng TDH 82 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 83 3.3.1 Đối với phủ 83 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 86 3.3.3 Đối với Hội sở 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 36 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 73 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt TMCP NHTM RRTD DNNN DNTN VN NH KH TSTC TD SXKD TSBĐ CN CBTD NHNN XNK DN TDH UBND CV QHKH Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhân Việt Nam Ngân hàng Khách hàng Tài sản chấp Tín dụng Sản xuất kinh doanh Tài sản bảo đảm Chi nhánh Cán tín dụng Ngân hàng Nhà nước Xuất nhập Doanh nghiệp Trung, dài hạn Ủy ban nhân dân Chuyên viên Quan hệ khách hàng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều biến động Sự khủng hoảng, suy thoái gây nhiều ảnh hưởng đến ngành kinh tế hoạt động thị trường Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại bối cảnh không thuận lợi kinh tế vĩ mơ thị trường tài chính- tiền tệ phải ln đối mặt với khó khăn rủi ro tiềm ẩn Trong kinh doanh, đặc biệt kinh doanh tiền tệ, rủi ro điều khó tránh khỏi Tín dụng nói chung tín dụng trung dài hạn nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, hoạt động ẩn chứa nhiều rủi rochi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, ngồi việc thực sách chung hệ thống ngân hàng để đối mặt với tác động kinh tế Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk phải đề sách riêng để phù hợp với kinh tế Đắk Lắk, BIDV Đắk Lắk có nhiều thay đổi quan trọng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Kỷ luật tín dụng đặt lên hàng đầu Các hoạt động khác cơng tác kiểm sốt nội ngày trọng nhằm phát sớm dấu hiệu rủi ro sai xót q trình cho vay để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh việc gây hậu đáng tiếc xảy Tuy nhiên, Chi nhánh khó tránh khỏi rủi ro tiến hành hoạt động cho vay mình, đặc biệt cho vay doanh nghiệp Bởi lẻ, doanh nghiệp mục tiêu lợi nhuận sử dụng vốn vay ngân hàng khơng mục đích kinh doanh khơng hiệu quả, dẫn đến khả trả nợ bị giảm sút tất điều gián tiếp gây rủi ro cho NH, đặc biệt lĩnh vực cho vay trung dài hạn, lĩnh vực hoạt động hiệu chứa đựng rủi ro ngân hàng Cho vay trung, dài hạn khơng có vai trò quan trọng ngân hàng, doanh nghiệp mà có vai trò quan trọng kinh tế Tuy nhiên, tín dụng trung, dài hạn khoản vay có khối lượng vốn lớn, thời hạn vay dài, việc sử dụng vốn vay doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện tự nhiên, điều kiện tinh tế, trị xã hội, cơng nghệ, văn hóa… Do đó, trước biến động khơng ngừng kinh tế, việc sử dụng vốn vay doanh nghiệp ẩn chứa nhiều rủi ro, đồng thời kéo theo rủi ro tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng thương mại nói chung Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Đắk Lắk nói riêng Trước biến động khơng ngừng kinh tế thị trường khơng thể dự đốn hết rủi ro xảy Vấn đề làm để tối thiểu hóa rủi ro đồng thời đạt mục tiêu lợi nhuận Chính tơi chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp NHTM - Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 80 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho vay TDH Mục tiêu thẩm định đánh giá khả tiềm tàng KH gây rủi ro cho việc hoàn trả nợ vay để từ dự đốn khả kiểm sốt rủi ro NH có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế giảm thiểu thiệt hại rủi ro xảy Mặt khác, NH kiểm tra tính xác thơng tin KH cung cấp nhận định thái độ KH thông qua khâu thẩm định Đây bước quan trọng để giúp NH đưa định đầu cách xác, nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế RRTD phát sinh bảo đảm hiệu tín dụng vững Tùy thuộc vào điều kiện thức tế địa bàn, loại khách hàng dự án/phương án vay mà cán tín dụng vận dụng, xem xét linh hoạt qui trình thẩm định phải tuân thủ đầy đủ chặt chẽ vấn đề thuộc nguyên tắc, tránh thẩm định tuỳ tiện, sơ sài, không xác Trong thời gian qua, BIDV Đắk Lắk phần trọng đến khâu thẩm định chất lượng thẩm định chưa cao, chưa phân tích biến động yếu tố kinh tế tác động đến đối tượng cần phân tích Vì vậy, thời gian tới, chi nhánh cần thực số giải pháp để nâng cao chất lương thẩm định cho vay DN: - Chi nhánh cần hình thành phận thẩm định TD TDH chuyên trách độc lập để bảo đảm tính khách quan nâng cao tính chuyên nghiệp - Xây dựng hệ thống sở liệu thẩm định dự án - Quy định cụ thể thời gian thẩm định - Quy định trách nhiệm cá nhân tham gia thẩm định, phê duyệt quy trình - Xem xét vận dụng số đổi phương pháp, đặc biệt vấn đề cho vay dự án đầu việc xác định dòng tiền, điều chỉnh lãi suất chiết khấu; phương pháp phân tích độ nhạy hợp lý ý việc kết hợp 81 sử dụng nhiều phương pháp thẩm định: - Vận dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng đại theo hướng định lượng 3.2.5 Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát khoản vay; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội Do đặc điểm cho vay trung dài hạn thời hạn dài, vốn lớn nên cán tín dụng cần phải thường xuyên giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh khách hàng để đảm bảo vốn sử dụng mục đích, an tồn hiệu Đồng thời trình kiểm tra giám sát theo sát hoạt động kinh doanh khách hàng, với trình độ tài lĩnh vực khác cán tín dụng kịp thời phát điểm bất ổn, từ có lời khuyên kịp thời cho khách hàng khắc phục khó khăn tạm thời, vừa đảm bảo khả thu hồi vốn, giảm rủi ro, vừa giữ khách hàng Việc kiểm tra, giám sát cần thực phù hợp với giai đoạn dự án: - Giai đoạn đầu Giai đoạn đưa cơng trình vào hoạt động Cơng tác kiểm tra kiểm tốn nội giúp NH phát dấu hiệu rủi ro phát sinh nghiệp vụ riêng lẻ để có biện pháp xứ lý, khắc phục kịp thời, đồng thời có khả dự báo rủi ro tương lai, giúp ban lãnh đạo quản lý tốt rủi ro tồn hệ thống Song để kiểm tra, kiểm tốn nội phát huy hiệu nó, việc kiểm tốn cần định hướng vào rủi ro, cụ thể là: - Xây dựng kế hoach kiểm toán thực kiểm toán cần định hướng theo rủi ro - NH nên nhanh chóng vận dụng phương thức kiểm toán hệ thống hay kiểm toán tổng thể vào thực tiễn - Thông tin yếu tố cần thiết để tạo chế kiểm soát nội 82 có hiệu quả, phải có tổ chức hệ thống thơng tin thống cập nhật, xác Hệ thống thơng tin phải đảm bảo an tồn, có kênh thơng tin liên lạc tốt, bao gồm việc truyền lên cấp trên, cấp theo chiều ngang đơn vị - Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán viên: 3.2.6 Thực cách chủ động biện pháp xử lý nợ có vấn đề - Tiếp tục thực nghiêm túc công tác phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn thủ xác việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chi nhánh cần triển khai áp dụng thông NHNN phân loại nợ, trích lập xử lý rủi ro tín dụng từ dự phòng với số nội dung thay đổi, đặc biệt quy định thu thập số liệu, thông tin khách hàng cơng nghệ thơng tin, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy định nội bộ, phương pháp nguyên tắc trích lập, - Tiến hành phân loại nợ xấu Trên sở đó, khoản nợ đảm bảo điều kiện cần thiết tiến hành biện pháp tái cấu trúc khoản nợ - Tăng cường công tác thu hồi nợ xử lý dự phòng: ngân hàng cần nâng cao nhận thức số phận cán việc tích cực tận thu khoản nợ sau chuyển hạch toán ngoại bảng - Chủ động xây dựng hoàn thiện phương án lý nợ có vấn đề 3.2.7 Khai thác, sử dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng TDH - Đầu theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, phần mềm tin học - Nâng cấp phần mềm quản lý tín dụng - Thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống an ninh mạng để tránh xảy cố mạng có hệ thống lưu phục hồi liệu sau bị lỗi mạng, tránh trường hợp phải nhập lại liệu 83 - Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn - Để phục vụ cho việc thẩm định dự án, NH nên trang bị thêm nhiều phần mềm việc tính tốn tiêu kinh tế nhanh chóng xác - Cơng nghệ nhằm phục vụ cho công tác thu nhập, xử lý lưu trữ thơng tin tín dụng cần đại hóa nữa, để làm tăng số lượng độ xác, cập nhật thơng tin phục vụ cho hoạt động tín dụng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ - Hồn thiện mơi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động cần thiết phải tạo hành lang pháp lý cách sớm ban hành văn luật để hướng dẫn thực quy chế, quy định ngành phải triển khai kịp thời tất cấp ngành Khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ràng trình giải vấn đề liên quan đến nợ xấu trở nên nhanh chóng ngăn ngừa nguy nợ xấu phát sinh Mặc dù, phủ ban hành nhiều văn luật quan trọng liên quan đến hoạt đơng tín dụng ngân hàng trình áp dụng lại xảy nhiều mặt hạn chế Vì vậy, thời gian tới phủ cần giải vấn đề sau: + Xây dựng hệ thống luật chi tiết, minh bạch, ràng, đầy đủ đồng hoạt động ngân hàng để làm sở điều chỉnh cho ngân hàng + Hoàn thiện vấn đề liên quan đến quyền sở hữu chuyển nhượng bất động sản hay thủ tục liên quan đến phá sản, phân chia tài sản quan hệ dân hôn nhân, thừa kế 84 + Hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý TSBĐ, quy định pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, ngành kinh doanh + Tăng cường phối hợp với quan ban ngành liên quan q trình xử lý nợ xấu Trong tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát mãi, xử lý tài sản bất động sản, khâu thi hành án, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tài sản… + Xây dựng chế để phát triển thị trường thứ cấp cho hoạt động mua, bán khoản nợ xấu NHTM Trước mắt, Chính phủ sử dụng nguồn lực để xử lý khoản nợ xấu NHTM Nhà nước; Công ty giao quản lý nợ khai thác tài sản Chính phủ (DATC) phải tiếp cận trực tiếp với NHTM Nhà nước trình tiếp nhận xử lý nợ xấu Khi thị trường khởi động giao dịch có hiệu quả, q trình tham gia ngân hàng TMCP để giải nợ tồn đọng gặp nhiều thuận lợi - Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp Kết hoạt động kinh doanh DN ảnh hưởng trực tiếp đến kết cho vay NH Trong bối cảnh lãi suất cao, mơi trường kinh tế nước tiềm ẩn rủi ro, DN tiếp tục gặp nhiều khó khăn q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, làm dư nợ hạn nợ xấu có xu hướng gia tăng… đòi hỏi phủ phải có biện pháp giải kịp thời như: + Hoàn thiện quy định thuế, chế độ kế tốn, báo cáo tài chính, chế độ chứng từ hóa đơn nhằm tăng cường cơng tác quản lý số liệu thống kê DN, tạo điều kiện giám sát, đánh giá hoạt động DN, từ giúp cho việc cho vay NH có sở thuận lợi 85 + Tăng cường quản lý DNNN doanh nghiệp quốc doanh Đẩy mạnh việc tổ chức lại DNNN theo hướng cổ phần hóa, có giải pháp hỗ trợ DN yếu khỏi khó khăn + Cơ quan quản lý cần hoàn thiện khung pháp lý hoạt động giải thể, sáp nhập, mua bán công ty, doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu doanh nghiệp theo chủ trương, định hướng Chính phủ, lành mạnh hóa tình hình tài doanh nghiệp + Kiểm sốt chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm việc cấp giấy phép thành lập đăng kí kinh doanh DN cho phù hợp với lực thực tế DN + Quy định cụ thể việc bắt buộc tất DN phải kiểm toán hàng năm quan kiểm tốn độc lập có uy tín, phép hoạt động hợp pháp Đặc biệt công ty TNHH, công ty cổ phần phải thực kiểm tốn bắt buộc sau hồn thành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Biện pháp khắc phục tình trạng đánh giá khả tài DN chưa rõ, tiềm ẩn khả tài DN khơng lành mạnh dẫn tới khó khăn, rủi ro cho việc cấp tín dụng NHTM + Có sách hỗ trợ DN, đặc biệt DNVVN tháo gỡ khó khăn vấn đề xử lý khối lượng hàng tồn kho lớn, đặc biệt có giải pháp tháo gỡ thị trường bất động sản, giải tỏa vốn vay ngân hàng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay từ ngân hàng thơng qua sách hỗn, giãn thuế cho số đối tượng doanh nghiệp ưu tiên bảo lãnh nhà nước vay vốn + Có sách khuyến khích ngân hàng cho vay lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho khách hàng DN tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất thấp tăng khả cạnh tranh, khả trì lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm DN 86 + Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác mở rộng thị trường xuất có tiềm đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, tăng cường cơng tác kiểm sốt giá cả, thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ sản xuất nước, hỗ trợ DN thu hồi vốn tiếp tục trì phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước quan sách điều chỉnh hoạt động toàn hệ tthống ngân hàng Vì ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng tương đối lớn nên để tạo điều kiện nâng cao hoạt động hệ thống ngân hàng, NHNN thực số giải pháp sau: - Nâng cao vai trò hiệu Thanh tra NHNN + Công tác tra, kiểm soát ngân hàng phải tiến hành chặt chẽ, không để xảy cố xấu gây ổn định xã hội Quy trình, thủ tục tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng cần phải quy định thống + Theo dõi chặt chẽ việc chỉnh sửa, thực NHTM kiến nghị tra NHNN nhằm đảm bảo bảo hiệu lực hiệu công tác tra Nội dung tra phải cải tiến để phát kịp thời vi phạm NHTM Tăng cường vai trò giám sát từ xa để sớm phát vi phạm từ có biện pháp xử lý thích hợp + Hệ thống giám sát tra tín dụng Nhà nước cần phải chấn chỉnh nâng cao, tổ chức học tập nghiên cứu đầy đủ văn có liên quan để hoạt động giám sát, bố trí cụ thể cán chuyên trách phù hợp hiệu quả, trang bị thiết bị đại Xử lý nghiêm vi phạm đạo đức nghề nghiệp dù nhỏ; đồng thời có chế độ đãi ngộ phù hợp tra viên có lực, trình độ chun mơn giỏi 87 + Đảm bảo tính chủ động độc lập việc khai thác sử dụng thông tin số liệu mà không cần phải chờ NHTM cung cấp Xây dựng mạng thông tin số liệu NHTM cập nhật đầy đủ để cung cấp lúc cho hoạt động giám sát theo cách truy cập trực tiếp tra viên - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC NHNN Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) tổ chức NHNN Việt Nam thành lập Trung tâm làm đầu mối thu thập cung cấp thông tin đối NHTM Các thông tin sở để hỗ trợ NH đầu có hiệu quả, ngăn ngừa, hạn chế phân tán rủi ro hoạt động kinh doanh tiền tệ Nhưng thực tế NH chưa có hợp tác với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin KH nên chất lượng thông tin từ trung tâm khơng cao Do vậy, NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích quy định bắt buộc NH hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Về phía CIC phải khơng ngừng nâng cao chất lượng độ tin cậy thông tin nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác thông tin rủi ro NHNN với NHTM, nâng cao tính xác tính pháp lý thơng tin Vì thế, NHNN cần quy định chặt chẽ việc cung cấp sử dụng thông tin NHTM tình hình dư nợ, tình hình trả nợ, nợ xấu KH Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định nhằm xử lý thích đáng trường hợp vi phạm, bảo đảm cho CIC thật trở thành kênh thông tin đáng tin cậy để NHTM khai thác, phục vụ cho cơng tác thẩm định KH cách xác Hiện nay, việc bán thông tin thực chiều tức CIC thu phí cung cấp thơng tin, nhận thơng tin từ NH CIC khơng phải trả phí Đây điều bất hợp lý không công Cho nên, để nâng cao chất lượng, độ tin cậy tính pháp lý thông 88 tin, đề nghị CIC phải trả phí cho NH cung cấp thơng tin bán lại thông tin cho ngân hàng cần - Hỗ trợ triển khai công cụ phái sinh Dựa sở nghiên cứu luật thị trường chứng khoán phái sinh nước giới kết hợp kinh nghiệm quản lý trình hình thành phát triển công cụ phái sinh nước ta thời gian qua, để xây dựng luật quy chế giao dịch chứng khoán phái sinh Đây cơng cụ quan trọng giúp NHTM phòng ngừa bảo hiểm RRTD, đồng thời tạo tính linh hoạt quản lý danh mục cho vay NH 3.3.3 Đối với Hội sở - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng: Cần phải xây dựng phận phân tích, đánh giá cập nhật thơng tin tín dụng chi nhánh NHTM Bộ phận có nhiệm vụ : trực tiếp nhận xử lý thơng tin khách hàng, thơng tin giao dịch tín dụng đưa cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thơng qua việc phân tích xử lý thông tin qua kênh thông tin khác nhau, chịu trách nhiệm tính xác thơng tin, đồng thời trực tiếp cung cấp thông tin pháp lý, tài phi tài chính, thơng tin khoản nợ - Thường xuyên cập nhật bổ sung sổ tay tín dụng phù hợp với quy định ngân hàng Nhà nước - Tăng cường công tác tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng tồn hệ thống, kiểm tra việc trích lập dự phòng rủi ro hoạt động cho vay, đánh giá lại tài sản chấp theo định kỳ - Tổ chức cơng tác nâng cao chất lượng cán tín dụng nhằm đảm bảo an tồn chất lượng tín dụng, đủ nhân lực để nắm bắt hội kinh doanh Tăng cường mở thêm lớp học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ mời thêm đội ngũ giáo viên có trình độ giỏi kinh nghiệm đến giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiên cứu chuyên môn Đồng thời phải thường 89 xuyên tổ chức kiểm tra tay nghề mặt nghiệp vụ, nghiệp vụ tín dụng ( đội ngũ định thành bại kinh doanh ngân hàng ), ý rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ để tiếp cận nhóm khách hàng có vốn đầu nước - Tổ chức đánh giá lại mức độ rủi ro khoản vay, tài sản chấp, cầm cố theo định kỳ Nên cập nhật đưa vào sử dụng mơ hình quản trị đại theo chuẩn mực quốc tế, sử dụng phần mềm đại phục vụ việc phân tích mức độ rủi ro khách hàng, định giá khoản vay, định giá TSTC quản trị danh mục cho vay - Hội sở cần rà soát lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội để hồn thiện phương pháp chấm điểm, hệ thống tiêu, trọng số NHCT Việt Nam cần định kỳ thu thập ý kiến chuyên gia, cán sở để điều chỉnh hệ thống XHTD nội cho ngày hợp lý - Có quy định cụ thể để chi nhánh không lạm dụng nghiệp vụ cấu lại nợ Cần kiểm soát chặt chẽ quy trình phân loại nợ theo chuẩn mực NHNN quy định - Công tác hạn chế rủi ro tín dụng cần trợ giúp cơng nghệ lĩnh vực quản lý, phân tích, đánh giá, phân loại khoản nợ, khách hàng Quyết định đầu hệ thống công nghệ thuộc thẩm quyền Hội sở Vì vây, kiến nghị BIDV tiếp tục đầu nâng cấp trang, thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh NH nói chung cơng tác hạn chế RRTD nói riêng - Để thực giải pháp liên quan đến việc sử dụng điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng nhằm tăng cường giám sát cưỡng chế giảm thiểu rủi ro đạo dức, đề nghị Hội sở BIDV Việt nam cần có quy định cụ thể vấn đề này, tổ chức tập huấn, ban hành hướng dẫn nhằm làm sở cho Chi nhánh triển khai thực 90 - Triển khai quy định cụ thể việc bán nợ khuôn khổ pháp lý hành cần có kiến nghị với Chính phủ NHNN ban hành văn pháp lý phù hợp với thông lệ hoạt động bán nợ giới Ngồi ra, để vận dụng số hợp đồng phái sinh hợp đồng quyền tín dụng, hợp đồng hốn đổi tín dụng BIDV Việt nam cần có bước chuẩn bị tích cực, bao gồm công tác nghiên cứu, ban hành hướng dẫn, kiến nghị khung pháp lý … 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng rủi ro công tác cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp NHTM Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk từ năm 2011 đến năm 2013 Chương nêu định hướng phát triển tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh NHTM Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk thời gian đến Trên sở hạn chế hưởng đến cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Đắk Lắk, chương đưa giải pháp cụ thể nhằm thực tốt công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh Bên cạnh đó, chương trình bày kiến nghị Chính phủ, NHNN, NH Đầu Phát triển Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ BIDV Đắk Lắk thực có hiệu cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để nâng cao lực cạnh tranh BIDV địa bàn 92 KẾT LUẬN Hạn chế rủi ro tính dụng cho vay trung, dài hạn vấn đề mới, nhiên vấn đề Nhà Nước Ngân hàng quan tâm hàng đầuViệt Nam nay, BIDV Ngân hàng có tình hình tài lành mạnh nhất, đầu công tác hạn chế xử lý nợ hạn, song nâng cao lực để đối mặt với thử thách môi trường kinh doanh mang lại thời gian tới đối mặt với cạnh tranh hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng nước Trong thời gian qua, BIDV Đắk Lắk tiến hành nhiều biện pháp, với nỗ lực, tâm cao nên đạt kết đáng kể công tác hạn chế rủi ro cho vay trung, dài hạn DN, góp phần nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo kinh doanh an toàn ổn định thị trường Mặc dù vậy, hậu rủi ro cho vay trung, dài hạn DN lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh NH Từ việc tiếp cận lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Trình bày sở lý luận hạn chế RRTD cho vay trung, dài hạn DN NHTM - Phân tích thực trạng hạn chế RRTD NH TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, qua tìm hiểu thành tựu tồn nguyên nhân tồn việc hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh - Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD cho vay trung, dài hạn DN chi nhánh Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào vào việc giúp BIDV Đắk Lắk quản lý rủi ro tín dụng cho vay trung, dài 93 hạn chặt chẽ hơn, kiểm soát khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, bước nâng cao lực cạnh tranh để tồn tiếp tục phát triển bền vững 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [2] TS Tô Ngọc Hưng (2000), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [3] ThS Ngô Thị Liên Hương, “Bàn đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng NHTM Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, Số 13 tháng năm 2010, tr.34–36 [4] PGS.TS Ngô Hướng, TS Phan Đình Thế (2002), Quản trị kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [5] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Quyết định số 588/QĐHĐQT ngày 25/04/2013 [6] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh DakLak, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 [7] Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh DakLak, Bảng cân đối kế toán năm 2010, 2011, 2012 [8] NHNN Việt Nam (2005), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, NXB Phương Đơng [9] Lê Ngun (1997), Bảo lãnh ngân hàng tín dụng dự phòng, NXB Thống kê ... TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT... tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk 76 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN... TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .46 2.2.1 Những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đắk lắk, Tổng quan tài liệu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM, c. Đặc điểm cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp, c. Đối với khách hàng, b. Nhân tố bên ngoài Ngân hàng, THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK, b. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Đắk Lắk, a.  Biện pháp về tổ chức lại bộ máy quản lý tín dụng , e. Triển khai công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với KH doanh nghiệp, c. Nguyên nhân của những tồn tại, GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK, - Quy định rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân tham gia thẩm định, phê duyệt trong quy trình, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay