Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 31 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:15

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR L Tên NG TH MAI DUYÊN tài: “ NGHIÊN C U KH N NG SINH TR C AM TS NG, PHÁT TRI N GI NG L C V XUÂN N M 2014 T I TR I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Tr ng tr t : Nông h c : 2013 – 2015 Thái Nguyên, n m 2014 IH C NG I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR L Tên NG TH MAI DUYÊN tài: “ NGHIÊN C U KH N NG SINH TR C AM TS NG, PHÁT TRI N GI NG L C V XUÂN N M 2014 T I TR I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa L p Khóa h c Gi ng viên h ng d n IH C : Chính quy : Tr ng tr t : Nông h c : K9 - LTTT : 2013 – 2015 : Th.S.Ma Th Ph Thái Nguyên, n m 2014 ng NG L IC M N Trong su t trình h c t p c a m i sinh viên th c t p t t nghi p th i gian không th thi u tr c ng ây th i gian m i sinh viên có i u ki n v n d ng nh ng ki n th c ã h c thuy t v n d ng vao th c ti n s n xu t sinh viên c ng c l i nh ng ki n th c ã h c có chun mơn, có y ng th i ây c ng th i gian tr ng thành m t k s c nói chung Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân s ng ý c a nhà tr ban ch nhi m khoa Nông H c, ã ti n hành th c t p t i tr Nông Lâm Thái Nguyên v i tên giám hi u Tr ng khoa Nông h c Ph ng ng, iH c tài: “ Nghiên c u kh n ng sinh tr hoàn thành c lý n ng l c góp ph n vào s nghi p phát tri n nơng thơn nói riêng n n kinh t c a n v xuân n m 2014 t i tr i h c, ng ng, phát tri n c a m t s gi ng l c i h c Nông Lâm Thái Nguyên” tài nghiên c u xin chân thành c m n Ban i H c Nông Lâm Thái Nguyên, th y cô giáo c bi t s h ng d n t n tình c a giáo: Th.S.Ma Th ng C m n phòng sinhsinh hóa b n sinh viên ã giúp tơi hoàn thành tài Do th i gian h n h p tài t t nghi p ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y tơi r t mong s khoa b n b n báo cáo c a tơi óng góp ý c a th y giáo c y hồn thi n h n Em xin chân thành c m n! Sinh viên L ng Th Mai Duyên DANH M C B NG Trang B ng 2.1 Thành ph n dinh d ng c a m t s có d u B ng 2.2: Thành ph n dinh d ng c a m t s khô d u th c v t ch n nuôi B ng 2.3 Di n tích, n ng su t, s n l ng l c th gi i giai o n (2009 – 2012) B ng 2.4 Di n tích, n ng su t, s n l ng l c c a m t s n c Th Gi i n m 2012 10 B ng 2.5 Tình hình s n xu t l c Vi t Nam giai o n t (2009 – 2012) 14 B ng 2.6: Tình hình s n xu t l c Thái Nguyên giai o n t (2009 – 2012) 19 B ng 4.1: Các th i k sinh tr ng c a gi ng l c tham gia thí nghi m v xuân n m 2014 27 B ng 4.2: c i m hình thái c a gi ng l c tham gia thí nghi m v xuân n m 2014 31 B ng 4.3: Ch s di n tích kh n ng tích l y v t ch t khô c a gi ng l c v xuân 2014 34 B ng 4.4: Kh n ng hình thành n t s n c a gi ng l c tham gia thí nghi m 36 B ng 4.5: M c sâu b nh h i gi ng l c tham gia thí nghi m: 38 B ng 4.6: Các y u t c u thành n ng su t n ng su t c a gi ng l c tham gia thí nghi m 39 B ng 4.7: K t qu x lý IRRISTAT c a NSTT c a gi ng l c tham gia thí nghi m 41 DANH M C CÁC T /C CSDTL : VI T T T i ch ng : Ch s di n tích KNTLVCK: Kh n ng tích l y v t ch t khô M1000 h t : Kh i l ng 1000 h t NSLT : N ng su t lý thuy t NSTT : N ng su t th c thu CV : H s bi n LSD : Sai khác nh nh t có ý ngh a FAO : T ch c l ng ng th c Nông nghi p Liên H p qu c M CL C Trang U Ph n 1: M 1.1 tv n .1 1.2 M c ích nghiên c u 1.3 Yêu c u c a tài .2 1.4 Ý ngh a c a tài .3 1.4.1 Ý ngh a h c t p 1.4.2 Ý ngh a th c t .3 Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 Ngu n g c .4 2.1.2 Phân lo i 2.1.2.1 Phân lo i d a vào d c i m th c v t h c 2.1.2.2 Phân lo i theo loài .5 2.2 Tình hình s n xu t nghiên c u l c th gi i 2.2.1 Tình hình s n xu t l c th gi i 2.2.2 Tình hình nghiên c u l c th gi i 11 2.3 Tình hình s n su t nghiên c u l c 2.3.1 Tình hình s n su t l c 2.3.2 Tình hình Ngiên c u l c Vi t Nam 13 Vi t Nam 13 Vi t Nam .15 2.4 Tình hình s n xu t l c t i Thái Nguyên 18 Ph n 3: N I DUNG VÀ PH 3.1 3.1.1 it it NG PHÁP NGHIÊN C U 20 ng ph m vi nghiên c u 20 ng nghiên c u .20 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 20 3.1.3 a i m th i gian ti n hành thí nghi m 20 3.2 N i dung ph 3.2.1 Ph ng pháp nghiên c u 20 ng pháp b trí thí nghi m .20 3.2.2 Quy trình k thu t tr ng tr t áp d ng thí nghi m 21 3.3 Ch tiêu nghiên c u ph 3.3.1 Ch tiêu sinh tr ng pháp theo dõi 22 ng, phát tri n: .22 3.3.2 Ch tiêu v hình thái: 22 3.3.3 Ch tiêu sinh lý: 22 3.3.4 ánh giá tính ch ng ch u sâu b nh: 24 3.3.5 Ch tiêu n ng su t y u t c u thành n ng su t 25 3.3.6 X lý s li u 25 Ph n 4: K T QU VÀ TH O LU N 26 4.1 i u ki n th i ti t, khí h u 26 4.2 Các ch tiêu sinh tr ng, phát tri n gi ng l c thí nghi m v xuân 2014 27 4.3 M t s c i m hình thái c a gi ng l c tham gia thí nghi m v xuân n m 2014 30 4.4 M t s ch tiêu sinh lý c a gi ng l c v xuân 2014 .33 4.5 Kh n ng hình thành n t s n c a gi ng l c tham gia thí nghi m 35 4.6 Tình hình sâu b nh h i gi ng l c tham gia thí nghi m 37 4.7 Các y u t c u thành n ng xu t n ng xu t c a gi ng l c tham gia thí nghi m v xuân n m 2014 .39 Ph n 5: K T LU N VÀ NGH 43 5.1 K t lu n .43 5.2 ngh 43 TÀI LI U THAM KH O 44 Ph n M 1.1 U tv n Cây l c (Arachis hypogaea L) cơng nghi p ng n ngày có giá tr kinh t l n, có giá tr dinh d ng cao Trong h t có ch a t 40 – 60% lipit, 24 – 26% protein, – 4,5% xenlulo, 1,8 – 4,6 tro Ngoài h t l c ch a nhi u vitamin A, B1, B2, B6, PP… (Lê Song D , Nguy n Th Cơn, 1979) [3] L c có nhi u axit amin quý không th thay th nh lyzin, phenylalain… L c m t lo i th c n b dinh d ph n th c n c bi t th c n nh n c ta V i toàn cho ng v t giúp ta tránh m n y c th ng quan tr ng kh u ng dùng h t ng c c kh u ph n axit amin d u l c có th thay th hoàn c b nh nh : X c u ng m ch, b nh v tim m ch (b nh ch t nholesterol hay ch t ncleoablminoid có protein m ng v t gây nên) Cây l c ngồi có giá tr cung c p dinh d ng cho ng i ngu n th c n r t t t cho ch n nuôi gia súc S n ph m ph c a l c công nghi p ép d u ngu n b xung ch t béo quan tr ng ch bi n th c n t ng h p cho ch n nuôi gia súc, gia c m, c bi t trâu, bò s a ây m t nh ng y u t góp ph n quan tr ng vi c phát tri n ch n nuôi Bên c nh nh ng giá tr v m t dinh d ng hàng hóa l c có giá tr quan tr ng v m t sinh h c R có kh n ng c nh m t ni t t c a khí tr i thong qua h th ng vi sinh v t c ng sinh ó vi khu n rizobiumvigna có n t s n dinh d r Nh v y mà l c có th tr ng ng mà v n cho thu ho ch, v y lo i h canh tác u c ng th i có giá tr c i t o t nghèo t Chính l c óng vai trò quan tr ng h t d c mi n núi Tr ng l c qu kinh t mà có tác d ng t ng t d c khơng nh ng mang l i hi u phì cho t N c ta n m khí h u nhi t i gió mùa, s n xu t nông nghi p ph thu c r t nhi u vào i u ki n th i ti t, khí h u thúc y n n nơng nghi p phát tri n c n a d ng hóa s n xu t nông nghi p, c s d ng hóa tr ng góp ph n gi m b t r i ro s n xu t, s d ng h p lý i u ki n t nhiên, xã h i Tuy nhiên, vi c áp d ng gi ng m i ph a ng ít, vi c nhân ph bi n gi ng m i vào s n xu t ch m Chính v y v n b a t hi n v i vi c kh c ph c t ng c tình tr ng c n nhanh chóng thúc y m nh vi c nghiên c u ch n l a gi ng l c cho n ng xu t cao, ph m ch t t t a vào th nghi m khu v c hóa gi ng t t phù h p v i c c u mùa v khác c a t ng vùng sinh thái Cho nên vi c ti n hành nghiên c u ch n gi ng l c m i nhu c u c n thi t c p bách b xung làm phong phú thêm ngu n gi ng mà th c t s n xu t ang mong i Xu t phát t th c t Tôi ti n hành nghiên c u c u kh n ng sinh tr 2014 t i tr ng tài: “ Nghiên ng, phát tri n c a m t s gi ng l c v xuân n m i h c Nơng Lâm Thái Ngun” 1.2 M c ích nghiên c u - Tìm hi u kh n ng sinh tr ng, phát tri n kh n ng ch ng ch u v i sâu b nh kh n ng cho n ng su t c a gi ng l c tham gia thí nghi m - Gi i thi u cho s n xu t nh ng gi ng l c m i n ng xu t cao có tri n v ng thí nghi m 1.3 Yêu c u c a tài - Theo dõi ch tiêu sinh tr ng, phát tri n giai o n phát d c c a gi ng l c tham gia thí nghi m thí nghi m - Nghiên c u kh n ng ch ng ch u v i sâu b nh c a gi ng tham gia thí nghi m - Nghiên c u y u t c u thành n ng su t n ng su t c a gi ng l c tham gia thí nghi m thí nghi m 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p - Giúp cho sinh viên c ng c h th ng hóa nh ng ki n th c ã h c áp d ng vào th c t v i nh ng ph ng th i t o i u ki n cho sinh viên c ti p c n ng pháp nghiên c u khoa h c t o i u ki n cho sinh viên có thêm ki n th c kinh nghi m th c t 1.4.2 Ý ngh a th c t - Ch n gi ng có kh n ng sinh tr cao phù h p v i i u ki n v xuân ng phát tri n t t, cho n ng su t t nh Thái Nguyên 50 CH S DI N TÍCH LÁ TH I K HOA R BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLHR FILE CSLHRD 24/ 8/14 14: :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 CSDTLHR CHI SO DIEN TICH LA THOI KY HOA RO LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 374167 124722 1.25 0.371 NL 397167E-01 198584E-01 0.20 0.825 * RESIDUAL 596283 993806E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.01017 918334E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CSLHRD 24/ 8/14 14: :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 DF CSDTLHR 2.21000 2.29333 2.14333 1.82667 SE(N= 3) 0.182008 5%LSD 6DF 0.629594 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 CSDTLHR 2.09500 2.19750 2.06250 SE(N= 4) 0.157623 5%LSD 6DF 0.545245 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CSLHRD 24/ 8/14 14: :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 2.1183 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.30304 0.31525 14.9 0.3709 |NL | | | 0.8246 | | | | 51 KH N NG TÍCH L Y V T CH T KHÔ HOA R BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCKTKHR FILE KLCKHRMD 26/ 8/14 23:53 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 KLCKTKHR khoi luong chat kho thoi ky hoa ro LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 606225 202075 2.84 0.128 NL 853167E-01 426583E-01 0.60 0.582 * RESIDUAL 427350 712250E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.11889 101717 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLCKHRMD 26/ 8/14 23:53 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 KLCKTKHR 4.18333 3.74333 4.22333 4.33333 SE(N= 3) 0.154083 5%LSD 6DF 0.532999 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLCKTKHR 4.24000 4.05750 4.06500 SE(N= 4) 0.133440 5%LSD 6DF 0.461591 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLCKHRMD 26/ 8/14 23:53 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLCKTKHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 4.1208 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.31893 0.26688 6.5 0.1281 |NL | | | 0.5825 | | | | 52 T L CH T KHÔ HOA R BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKTKHR FILE TLCKHRMD 27/ 8/14 0: :PAGE thi nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V003 TLCKTKHR ty le chat kho thoi ky hoa ro LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 403933 134644 0.55 0.666 NL 506850 253425 1.04 0.410 * RESIDUAL 1.45882 243136 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.36960 215418 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLCKHRMD 27/ 8/14 0: :PAGE thi nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 TLCKTKHR 6.93667 7.23667 7.45333 7.21333 SE(N= 3) 0.284685 5%LSD 6DF 0.984770 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 TLCKTKHR 7.41750 6.93000 7.28250 SE(N= 4) 0.246544 5%LSD 6DF 0.852835 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLCKHRMD 27/ 8/14 0: :PAGE thi nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLCKTKHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 7.2100 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.46413 0.49309 6.8 0.6662 |NL | | | 0.4104 | | | | 53 CH S DI N TÍCH LÁ TH I K CH C XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLCX FILE CSDTLCXD 24/ 8/14 14:39 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 CSDTLCX CHI SO DIEN TICH LA CHAC XANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.21100 737000 5.13 0.043 NL 726817 363408 2.53 0.159 * RESIDUAL 861450 143575 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.79927 345388 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CSDTLCXD 24/ 8/14 14:39 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 CSDTLCX 4.23667 4.25667 4.14667 3.22667 SE(N= 3) 0.218765 5%LSD 6DF 0.756745 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 CSDTLCX 4.29500 3.70250 3.90250 SE(N= 4) 0.189456 5%LSD 6DF 0.655360 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CSDTLCXD 24/ 8/14 14:39 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CSDTLCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 3.9667 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.58770 0.37891 9.6 0.0434 |NL | | | 0.1590 | | | | 54 KH I L NG CH T KHÔ TH I K CH C XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCKTKCX FILE KLCKCXMD 27/ 8/14 0:14 :PAGE thi nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V003 KLCKTKCX khoi luong chat kho thoi ky chac xanh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 22.4052 7.46839 8.69 0.014 NL 178317 891583E-01 0.10 0.902 * RESIDUAL 5.15502 859169 * TOTAL (CORRECTED) 11 27.7385 2.52168 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLCKCXMD 27/ 8/14 0:14 :PAGE thi nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 KLCKTKCX 13.1500 12.3933 13.3533 9.92000 SE(N= 3) 0.535154 5%LSD 6DF 1.85118 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLCKTKCX 12.3175 12.2600 12.0350 SE(N= 4) 0.463457 5%LSD 6DF 1.60317 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLCKCXMD 27/ 8/14 0:14 :PAGE thi nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLCKTKCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 12.204 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.5880 0.92691 7.6 0.0141 |NL | | | 0.9024 | | | | 55 T L CH T KHÔ TH I K CH C XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKTKCX FILE TLCKCXMD 27/ 8/14 0: :PAGE thí nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V003 TLCKTKCX ty le chat kho thoi ky chac xanh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 19.5602 6.52007 5.09 0.044 NL 3.93912 1.96956 1.54 0.289 * RESIDUAL 7.68274 1.28046 * TOTAL (CORRECTED) 11 31.1821 2.83474 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLCKCXMD 27/ 8/14 0: :PAGE thí nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 TLCKTKCX 25.7267 25.7033 26.8367 23.3367 SE(N= 3) 0.653314 5%LSD 6DF 2.25992 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 TLCKTKCX 26.1475 25.3000 24.7550 SE(N= 4) 0.565786 5%LSD 6DF 1.95715 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLCKCXMD 27/ 8/14 0: :PAGE thí nghiem duoc bo tri theo kieu khoi ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLCKTKCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 25.401 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.6837 1.1316 4.5 0.0441 |NL | | | 0.2891 | | | | 56 10 S L NG N T S N TH I K HOA R BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLNSHR FILE SLNSHR 24/ 8/14 15:26 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 SLNSHR SO LUONG NOT SAN HOA RO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 232.276 77.4253 6.29 0.029 NL 36.3976 18.1988 1.48 0.301 * RESIDUAL 73.9113 12.3185 * TOTAL (CORRECTED) 11 342.585 31.1441 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SLNSHR 24/ 8/14 15:26 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 SLNSHR 51.1100 59.9967 62.2167 54.4400 SE(N= 3) 2.02637 5%LSD 6DF 7.00954 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SLNSHR 54.9125 56.7450 59.1650 SE(N= 4) 1.75489 5%LSD 6DF 6.07044 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SLNSHR 24/ 8/14 15:26 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SLNSHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 56.941 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.5807 3.5098 6.2 0.0286 |NL | | | 0.301 | | | | 57 11 KH I L NG N T S N TH I K HOA R BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNSHR FILE KLNSHR 24/ 8/14 15:33 :PAGE THÍ NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 KLNSHR KHOI LUONG NOT SAN HOA RO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 609167E-02 203056E-02 1.42 0.327 NL 120167E-01 600833E-02 4.20 0.072 * RESIDUAL 858333E-02 143056E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 266917E-01 242651E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLNSHR 24/ 8/14 15:33 :PAGE THÍ NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 KLNSHR 0.286667 0.320000 0.266667 0.263333 SE(N= 3) 0.218369E-01 5%LSD 6DF 0.755374E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLNSHR 0.240000 0.312500 0.300000 SE(N= 4) 0.189113E-01 5%LSD 6DF 0.654173E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLNSHR 24/ 8/14 15:33 :PAGE THÍ NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNSHR GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.28417 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.49260E-010.37823E-01 13.3 0.3265 |NL | | | 0.0722 | | | | 58 12 S L NG N T S N TH I K CH C XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLNSTKCX FILE SLNSTKCX 24/ 8/14 15:38 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 SLNSTKCX SO LUONG NOT SAN THOI KY CHAC XANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 141.731 47.2437 7.63 0.019 NL 11.2037 5.60186 0.91 0.456 * RESIDUAL 37.1378 6.18963 * TOTAL (CORRECTED) 11 190.073 17.2793 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SLNSTKCX 24/ 8/14 15:38 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 SLNSTKCX 61.2200 69.7767 68.7767 64.4400 SE(N= 3) 1.43639 5%LSD 6DF 4.96870 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 SLNSTKCX 67.3325 65.8300 64.9975 SE(N= 4) 1.24395 5%LSD 6DF 4.30302 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SLNSTKCX 24/ 8/14 15:38 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SLNSTKCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 66.053 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.1568 2.4879 3.8 0.0188 |NL | | | 0.4556 | | | | 59 13 KH I L NG N T S N TH I K CH C XANH BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLNSTKCX FILE KLNSTKCX 24/ 8/14 15:42 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 KLNSTKCX KHOI LUONG NOT SAN THOI KY CHAC XANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 660000E-02 220000E-02 0.78 0.550 NL 600000E-03 300000E-03 0.11 0.901 * RESIDUAL 170000E-01 283333E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11 242000E-01 220000E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLNSTKCX 24/ 8/14 15:42 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 KLNSTKCX 0.376667 0.370000 0.326667 0.326667 SE(N= 3) 0.307318E-01 5%LSD 6DF 0.106306 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KLNSTKCX 0.360000 0.345000 0.345000 SE(N= 4) 0.266145E-01 5%LSD 6DF 0.920639E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLNSTKCX 24/ 8/14 15:42 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLNSTKCX GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.35000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.46904E-010.53229E-01 15.2 0.5501 |NL | | | 0.9006 | | | | 60 14 KH I L NG 100 H T BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL100H FILE KL100HD 24/ 8/14 11:27 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 KL100H KHOI LUONG 100 HAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 466.000 155.333 77.67 0.000 NL 24.6667 12.3333 6.17 0.035 * RESIDUAL 12.0000 2.00001 * TOTAL (CORRECTED) 11 502.667 45.6970 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KL100HD 24/ 8/14 11:27 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 KL100H 65.3333 76.3333 72.6667 60.3333 SE(N= 3) 0.816498 5%LSD 6DF 2.82440 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KL100H 67.0000 68.5000 70.5000 SE(N= 4) 0.707108 5%LSD 6DF 2.44600 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KL100HD 24/ 8/14 11:27 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KL100H GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 68.667 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.7600 1.4142 2.1 0.0001 |NL | | | 0.0354 | | | | 61 15 KH I L NG 100 QU BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL100Q FILE KL100Q 24/ 8/14 16: :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 KL100Q KHOI LUONG 100 QUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 8621.67 2873.89 71.60 0.000 NL 1.16667 583333 0.01 0.987 * RESIDUAL 240.834 40.1390 * TOTAL (CORRECTED) 11 8863.67 805.788 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KL100Q 24/ 8/14 16: :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 KL100Q 138.000 194.333 148.667 122.333 SE(N= 3) 3.65782 5%LSD 6DF 12.6530 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 KL100Q 151.250 150.500 150.750 SE(N= 4) 3.16777 5%LSD 6DF 10.9578 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KL100Q 24/ 8/14 16: :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KL100Q GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 150.83 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 28.386 6.3355 4.2 0.0001 |NL | | | 0.9868 | | | | 62 16 T L NHÂN BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLN FILE TLN 24/ 8/14 16:13 :PAGE THÍ NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 TLN LN TY LE NHAN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 192.362 64.1207 22.71 0.002 NL 23.2723 11.6362 4.12 0.075 * RESIDUAL 16.9412 2.82353 * TOTAL (CORRECTED) 11 232.575 21.1432 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TLN 24/ 8/14 16:13 :PAGE THÍ NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 TLN 71.7900 67.0567 70.1600 78.0400 SE(N= 3) 0.970142 5%LSD 6DF 3.35588 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 TLN 70.2350 71.4475 73.6025 SE(N= 4) 0.840168 5%LSD 6DF 2.90627 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TLN 24/ 8/14 16:13 :PAGE THÍ NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLN GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 71.762 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.5982 1.6803 2.3 0.0016 |NL | | | 0.0746 | | | | 63 17 N NG SU T LÝ THUY T BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSLT 24/ 8/14 16:21 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 NSLT NANG SUAT LY THUYET LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 1179.51 393.171 23.80 0.001 NL 74.3730 37.1865 2.25 0.186 * RESIDUAL 99.1097 16.5183 * TOTAL (CORRECTED) 11 1353.00 123.000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSLT 24/ 8/14 16:21 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 NSLT 38.0967 56.5133 48.6400 30.5300 SE(N= 3) 2.34651 5%LSD 6DF 8.11694 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSLT 46.6950 40.6475 42.9925 SE(N= 4) 2.03213 5%LSD 6DF 7.02948 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSLT 24/ 8/14 16:21 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSLT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 43.445 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 11.091 4.0643 9.4 0.0014 |NL | | | 0.1860 | | | | 64 18 N NG SU T TH C THU BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTT 24/ 8/14 16:26 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN VARIATE V003 NSTT NANG SUAT THUC THU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 48.3835 16.1278 14.82 0.004 NL 9.74021 4.87011 4.47 0.065 * RESIDUAL 6.53118 1.08853 * TOTAL (CORRECTED) 11 64.6549 5.87772 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTT 24/ 8/14 16:26 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 NSTT 22.0333 24.1433 22.8867 18.7200 SE(N= 3) 0.602365 5%LSD 6DF 2.08368 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 4 NSTT 20.6900 22.3875 22.7600 SE(N= 4) 0.521663 5%LSD 6DF 1.80452 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTT 24/ 8/14 16:26 :PAGE THI NGHIEM DUOC BO TRI THEO KIEU KHOI NGAU NHIEN HOAN TOAN F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 21.946 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.4244 1.0433 4.8 0.0042 |NL | | | 0.0647 | | | | ... mong i Xu t phát t th c t Tôi ti n hành nghiên c u c u kh n ng sinh tr 2014 t i tr ng tài: “ Nghiên ng, phát tri n c a m t s gi ng l c v xuân n m i h c Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 M c ích nghiên c...I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR L Tên NG TH MAI DUYÊN tài: “ NGHIÊN C U KH N NG SINH TR C AM TS NG, PHÁT TRI N GI NG L C V XUÂN N M 2014 T I TR I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA... Lâm Thái Nguyên tài nghiên c u xin chân thành c m n Ban i H c Nông Lâm Thái Nguyên, th y cô giáo c bi t s h ng d n t n tình c a giáo: Th.S.Ma Th ng C m n phòng sinh lý sinh hóa b n sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay