Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

87 23 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:14

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM L CV NB O Tên tài: “NGHIÊN C U M T S TRÊN Y UT NH H NG N GIÁ A BÀN TH TR N CH - HUY N L C NG N T NH B C GIANG GIAI O N 2012 - 2013” H t o Chun ngành Khoa Khố h c : Chính quy : Qu n lý t : Qu n lý Tài nguyên : 2010 - 2014 Thái Nguyên, 2014 T TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM L CV NB O Tên tài: “NGHIÊN C U M T S TRÊN Y UT NH H NG N GIÁ A BÀN TH TR N CH - HUY N L C NG N T NH B C GIANG GIAI O N 2012 - 2013” H t o Chuyên ngành L p Khoa Khoá h c Gi ng viên h : Chính quy : Qu n lý t : K42A - Qu n lý t : Qu n lý Tài nguyên : 2010 - 2014 ng d n: TS V Th Thanh Th y Thái Nguyên, 2014 T L IC M N c t p rèn luy n t i Tr ng i H c Nông – Lâm em ã c s d y d , ch b o t n tình c a th y giáo, cô giáo k guyên, c ng nh th y, cô giáo ban giám hi u nhà tr ng, phòng ban phòng t o i u ó giúp em ti p thu tích l y ki n th c ph c v cho cu c s ng ây m t kho ng th i gian r t quý báu, b ích có ý ngh a vơ l n i v i b n thân em T i n i ây em ã c trang b m t l ng ki n th c v chuyên môn , nghi p v m t l ng ki n th c v xã h i sau tr ng em khơng ph i b ng có th óng góp m t ph n s c l c nh bé c a ph c v cho s nghi p cơng nghi p hóa, hi n i hóa t n c tr thành ng i có ích cho xã h i hoàn thành t t báo cáo t t nghi p này, s ph n u l l c c a b n thân, em ã nh n c s giúp t n tình r t tâm huy t c a th y giáo, cô giáo k guyên c bi t s h ng d n ch o t n tình c a giáo ng th i v th c t p t i a ph ng em ã nh n c s quan tâm h ng d n giúp c a anh ch phòng Tài Nguyên Môi Tr ng Huy n L c Ng n V i tình c m chân thành lòng bi t n vô h n, em xin c bày t lòng c m n sâu s c t i th y, cô giáo khoa, ban giám hi u nhà tr ng, em xin c m n n anh ch phòng Tài Ngun Mơi Tr ng H Cu i em xin g i l i kính chúc s c kh e n t t c m i ng i Em xin chân thành c m n! B c Giang, ngày…tháng…n m 2014 Sinh viên DANH M C CÁC CH VI T T T B S B t CSHT C s h t ng GCNQSD Gi y ch ng nh n quy n s d ng QL Qu c l QSD Quy n s d ng TN&MT Tài nguyên Môi tr UBND ng s n t t ng y ban nhân dân VP KQSD V n phòng VT V trí ng kí quy n s d ng t DANH M C B NG BI U Trang B ng 4.1: T c t ng tr ng giá tr s n xu t giai o n 2009 – 2013 39 B ng 4.2: C c u giá tr s n xu t nhóm ngành (giá hi n hành) 40 B ng 4.3: Hi n tr ng s d ng t n m 2013 46 B ng 4.4 Tình hình c p gi y CNQSD t n m 2012-2013 49 B ng 4.5 Gi 2013 52 B ng 4.6 S chênh l ch gi a giá t Nhà n c giá t th tr ng 2012-2013 55 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Bi u h Hình 4.2: Bi u m c d ng t n m 2013 c a th tr 47 nh h 58 Hình 4.3: Bi u m c ph c a th tr Hình 4.4: Bi u ph c a th tr i u ki n sinh l i n giá t nh h ng c a y u t c s h t ng n giá t 63 m c ph c a th tr Hình 4.6: Bi u ng c a y u t 61 m c Hình 4.5: Bi u nh h nh h ng c a y u t hình th lơ t n giá t 64 m c nh h ng c a y u t dân s n giá 66 Hình 4.7: Bi u c a th tr m c nh h ng c a y u t n giá t ph 68 M CL C Trang Ph n TV N 1.1 Tính c p thi t c a 1.2 M c ích, yêu c tài 1.2.2 Yêu c u Ph n T NG QUAN CÁC V N NGHIÊN C U 2.1 C s khoa h 2.1.1 Khái ni t 2.1.2 t c i m c a giá nh h ng giá t 2.2.1 Khái ni m nh giá 2.2.2 Nguyên t c xác t nh giá t nh giá t 2.2.4 Ph ng pháp so sánh tr c ti p 10 2.2.5 Ph ng pháp xác 2.2.6 Ph ng pháp chi t tr 12 2.2.7 Ph ng pháp th ng d 14 nh m c giá b ng th ng s 11 2.3 C s pháp lý 14 14 2.3.2 i u ki n áp d ng ph 2.3.3 Ph ng pháp xác nh giá ng pháp xác t nh giá t 15 ô th 16 16 2.4 T ng qua 2.4.1 Khái ni m v th tr 17 ng t c i m th tr ng t 17 2.4.2 Th tr ng t Vi t Nam 19 2.4.3 Th tr ng t th gi i 22 2.4.4 Công tác nh giá t th gi i Vi t Nam 24 nh giá t th gi i 24 nh giá 2.4.4.3 c i m c a th tr t Nam 27 ng t Vi t Nam nh ng n m v a qua 29 Ph n N I DUNG VÀ PH 3.1 it NG PHÁP NGHIÊN C U 32 ng ph m vi nghiên c u 32 3.2 Th i gian a i m th c t p t t nghi p 32 3.3 N i dung nghiên c u 32 3.3.1 i u ki n t – nh h nh giá ng t i công tác qu n lý t 32 tr n 2012 - 2013 32 32 3.3.2.2 Tình hình qu n lý, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 32 3.3.3 Giá t quy nh xác 3.3.3.2 Giá t quy a bàn th tr nh giá nh 3.3.4 Th c tr ng s d ng t 32 a bàn th tr t s bi n 3.3.4.1 Tình hình chuy n nh 32 ng giá 32 t th tr ng quy n s d ng 32 t s bi n ng giá t c a th tr n n m 2012 -2013 33 3.3.4.2 ánh giá s bi n th c t th tr ng gi a giá ng chuy n nh t nhà n c quy nh giá t ng n m 2012-2013 33 ut nh h ng n giá t a bàn th tr n 20122013 33 trí 33 33 i 33 3.3.5.4 C s h t 33 lô t 33 3.3.5.6 Các y u t khác 33 33 3.3.7 xu t m t s gi i pháp nh m th c hi n hi u qu công tác a bàn th tr nh giá t 33 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 33 3.4.1 Ph ng pháp thu th p tài li u, s li u th c p 33 3.4.2 Ph ng pháp i u tra, ph ng v n 33 3.4.3 Phân tích, ánh giá s li u 34 3.4.4 N i dung th c hi n 34 Ph n K T QU NGHIÊN C U 36 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i nh h nh giá ng t i công tác qu n lý t 36 n nhiên 36 36 4.1.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 38 4.1.2 i u ki n kinh t - xã h 4.1.2.1 T ng tr 38 ng kinh t 38 4.1.2.2 Chuy n d ch c c u kinh t 40 4.1.2.3 Th c tr ng phát tri n ngành kinh t - 41 ánh giá chung v 4.1.3 i u ki n t nhiên, kinh t xã h i 43 4.2 Tình hình s d n lý t c a th tr n 2012 - 2013 44 4.2.1 Tình hình s d ng t 44 4.2.2 Tình hình c p GCNQSD 4.3 Giá t quy nh 4.3.1 C n c xác 4.3.2 Giá t t nh 4.4 Th c tr ng s d ng 49 a bàn th tr nh giá quy t t i th tr a bàn 50 a bàn th tr t s bi n 4.4.1 Tình hình chuy n nh 50 ng giá 51 t th tr ng quy n s d ng 53 t s bi n ng giá t c a th tr n n m 2012-2013 53 4.4.2 ánh giá s bi n th c t th tr ng gi a giá ng chuy n nh 4.5 Nghiên c u m t s y u t t nhà n c quy nh giá t ng n m 2013 54 nh h ng n giá t a bàn Th tr n 20122013 57 4.5.1 V trí 57 4.5.2 i u ki n sinh l i 61 4.5.3 C s h t ng 62 4.5.4 Hình th lơ t 63 4.5.5 Dân s 64 4.5.6 Các y u t khác 66 4.6 4.7 ánh giá m c nh h ng c a y u t n giá tr xu t m t s gi i pháp nh m th c hi n hi u qu công tác a bàn Th tr 67 nh giá t 69 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 71 5.1 K t lu n 71 5.2 Ki n ngh 72 TÀI LI U THAM KH O 73 ... ng giá t c a th tr n n m 2012 -2013 33 3.3.4.2 ánh giá s bi n th c t th tr ng gi a giá ng chuy n nh t nhà n c quy nh giá t ng n m 2012- 2013 33 ut nh h ng n giá t a bàn th tr n 2012. .. o n 2012 - 2013 - t nh 1.2 M c ích, yêu c u Nghiên c u th c tr ng giá giá t t i t a bàn th tr n t th c t giá - - - Nghiên c u m t s y u t - - giúp cho vi c xác th tr n nh giá t nh h ng Trên. .. n ng giá t c a th tr n n m 2012- 2013 53 4.4.2 ánh giá s bi n th c t th tr ng gi a giá ng chuy n nh 4.5 Nghiên c u m t s y u t t nhà n c quy nh giá t ng n m 2013 54 nh h ng n giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay