Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

51 25 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:12

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM LÊ TH MINH TRANG Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L NG N C SINH HO T C A NG I DÂN T I LÈNG, THÀNH PH I N BIÊN PH , T NH I N BIÊN" KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành L p Khoa : : : : Chính quy Khoa h c Môi tr K42C - KHMT Môi tr ng THÁI NGUYÊN, N M 2014 IH C ng TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM LÊ TH MINH TRANG Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG CH T L NG N C SINH HO T C A NG I DÂN T I LÈNG, THÀNH PH I N BIÊN PH , T NH I N BIÊN" KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành L p Khoa Gi ng viên h ng d n : : : : : IH C Chính quy Khoa h c Mơi tr ng K42C - KHMT Môi tr ng Th.S Tr ng Th Ánh Tuy t THÁI NGUYÊN, N M 2014 L IC M N Th c t p t t nghi p n i dung r t quan tr ng tr c lúc tr i v i m i sinh viên ng Giai o n v a giúp cho sinh viên ki m tra, h th ng l i nh ng ki n th c, lý thuy t làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, c ng nh v n d ng nh ng ki n th c ó vào th c ti n t c m c tiêu ó, ng th i áp ng khe c a nhà n d ng sau tr ng c s nh t trí c a nhà tr ban ch nhi m khoa Tài nguyên Môi tr nghi p v i tên ng giúp ng n c sinh ho t c a i n Biên Ph , t nh i n Biên" Hồn thành khóa lu n này, tr s c t i cô Th.S Tr ng ng, em ti n hành th c t p t t tài: " ánh giá hi n tr ng ch t l i dân t i Lèng, thành ph c nh ng nhu c u kh t c h t em xin bày t lòng bi t n sâu ng Th Ánh Tuy t, ng em su t th i gian th c hi n i ã tr c ti p h ng d n tài Nhân d p em c ng xin bày t lòng bi t n t i th y cô ngồi khoa Tài ngun Mơi tr Mơi tr ng t nh xét nghi m, ng ng, UBND Lèng, Chi c c B o v i n Biên, trung tâm y t d phòng t nh i dân ã giúp i n Biên - khoa em hồn thành khóa lu n Trong su t q trình th c t p, m c dù em ã h t s c c g ng nh ng th i gian th c t p kinh nghi m c ng nh trình c a b n thân h n ch Vì v y b n khóa lu n khơng th tránh kh i nh ng m khuy t thi u sót V y em r t mong nh n toàn th b n c s góp ý, ch b o c a th y giáo b n khóa lu n c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng n m 2014 Sinh viên Lê Th Minh Trang M CL C Ph n 1: M 1.1 U tv n 1.2 M c ích yêu c u nghiên c u 1.2.1 M c ích c a tài 1.2.2 Yêu c u c a tài 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s pháp lý c a tài 2.1.1 Các v n b n quy ph m pháp lu t liên quan n tài nguyên n cc a Vi t Nam 2.1.2 Các tác nhân thơng s hố h c gây nhi m mơi tr 2.1.3 Tác nhân sinh h c gây ô nhi m ngu n n 2.2.4 M t s b nh liên quan Ph n 3: 3.1 IT it c c 2.2.2 M t s nghiên c u th gi i Vi t Nam liên quan 2.2.3 Th c tr ng tài nguyên n ng n nn c c c a t nh i n Biên 10 n ngu n n NG, N I DUNG VÀ PH c sinh ho t 11 NG PHÁP NGHIÊN C U16 ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 16 3.1.1 it ng nghiên c u 16 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 16 3.1.3 a i m th c hi n th i gian th c hi n 16 3.2 N i dung nghiên c u 16 3.2.1 i u ki n t nhiên i u ki n kinh t - h i c a Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 16 3.2.2 Hi n tr ng c p thoát n c 16 3.2.3 ánh giá hi n tr ng n thành ph 3.2.4 i dân Lèng, i n Biên Ph , t nh i n Biên 16 xu t gi i pháp gi i quy t nhu c u n Lèng, thành ph 3.3 Ph c sinh ho t c a ng c s ch cho ng i dân i n Biên Ph , t nh i n Biên 16 ng pháp nghiên c u 16 3.3.1 Ph ng pháp i u tra ph ng v n 16 3.3.2 Ph ng pháp nghiên c u 17 3.3.3 Ph ng pháp l y m u, phân tích phòng thí nghi m 17 3.3.4 Ph ng pháp x lý s li u 17 3.3.5 Ph ng pháp t ng h p so sánh d báo d a s li u thu th p c 18 3.4 ánh giá hi n tr ng 18 3.4.1 ánh giá c m quan 18 3.4.2 ánh giá thơng qua phân tích ch tiêu 18 3.4.3 ng ánh giá nh h ng c a ngu n n c sinh ho t t i s c kh e c a i dân 18 Ph n : K T QU NGHIÊN C U 19 4.1 i u ki n t nhiên i u ki n kinh t h i c a Lèng, thành ph i n Biên, t nh i n Biên 19 4.1.1 i u ki n t nhiên 19 4.1.2 i u ki n kinh t - h i Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 22 4.1.3 Hi n tr ng h th ng c s h t ng k thu t 23 4.1.4 V n hóa, tr - h i 25 4.1.5 Hi n tr ng c p thoát n 4.2 Ngu n n c 26 c hi n tr ng n c sinh ho t c a lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 27 4.2.1 Ngu n n c dùng cho sinh ho t 27 4.2.2 Hi n tr ng ch t l ng n c sinh ho t c a Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 28 4.2.4 ph 4.2.5 ánh giá công tác qu n lý n c sinh ho t c a Lèng, thành i n Biên Ph , t nh i n Biên 35 xu t gi pháp 35 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 36 5.1 K t lu n 36 5.2 Ki n ngh 37 TÀI LI U THAM KH O 38 PH L C DANH M C B NG B ng 4.1 Hi n tr ng s d ng t t i Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên n m 2013 21 B ng 4.2 Tình hình dân s lao ng Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên n m 2013 23 B ng 4.3 Các ngu n cung c p n c sinh ho t cho ng i dân 27 B ng 4.4 K t qu phân tích m u n c ng m 28 B ng 4.5 K t qu Phân tích m u n c m t 30 B ng 4.6 Các lo i nhà v sinh a bàn Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 33 B ng 4.7 Lo i hình thu gom rác 33 B ng 4.8 M t s c n b nh mà ng Ph , t nh i n Biên th i dân Lèng, thành ph ng m c ph i có liên quan n ngu n n i n Biên c 34 DANH M C CH VI T T T BTNMT : B tài nguyên môi tr BVMT : B o v môi tr BVTV : B o v th c v t BYT : B yt HG : H gia ình ÔNMT : Ô nhi m môi tr TCVN : Tiêu chu n vi t nam UBND : U ban nhân dân VSMT : V sinh môi tr ng ng ng ng Ph n M 1.1 U tv n Môi tr ng n i ng c n thi t cho ho t ng i s n xu t i khai thác ngu n v t li u n ng l ng ng s ng ê t n t i phát tri n Các s n ph m u b t ngu n t d ng v t ch t t n t i trái không gian bao quanh trái t T n t i môi tr ng n t c, t, khơng khí nh ng y u t không th thi u cho s s ng, s t n t i, s phát tri n c a ng i sinh v t Và n c m t nh ng nhân t vô quan tr ng c n thi t cho nhu c u s ng c a ng v t n c chi m ¾ di n tích trái i sinh t, ngu n tài nguyên thiên nhiên quý giá, y u t không th thi u cho s s ng Tuy nhiên v i s phát tri n c a s s ng, trình ô th hóa, công nghi p hóa thâm canh nơng nghi p ngày phát tri n ã có nhi u nh h ng x u n ngu n tài nguyên Nhi u n i ngu n n c b m t th m chí c n nhi m nghiêm tr ng gây nh h ng x u t i ch t l h ng i, l ng tr ng Hi n th gi i ang rung h i chuông báo n s c kh e c a ng tr ng ô nhi m môi tr ng c a n c nh ng v t, làm gi m n ng su t ch t ng tồn c u Mơi tr c a tồn nhân lo i c ng m ã b ô ng vê th c ng ã tr thành v n chung c th gi i quan tâm i n Biên trung tâm tr - kinh t - v n hóa h i c a vùng trung du mi n núi phía b c V i m t l ch s hào hùng th i k kháng chi n c u n c b o v t qu c n i b t chi n th ng i n Biên Ph u i th c dân Pháp Và th i k phát tri n xây d ng truy n th ng tinh th n dân t c thành ph i n Biên Ph g ng thúc y phát tri n kinh t - h i, nh ng a ph ng có t c t ng tr tn ánh c k th a ã có r t nhi u c c ánh giá m t ng kinh t nhanh Phát huy th m nh v s n xu t nông nghi p, công nghi p, du l ch d ch v n n kinh t c a t nh ã có nh ng b c phát tri n m nh m Tuy nhiên, v i s phát tri n kinh t s gia t ng kh i l ng ch t ô nhi m th i vào môi tr ánh giá c a nhà kinh t - mơi tr ch t l ng môi tr ng: t c t ng tr ng suy gi m 2% T c ng s ng, theo ng kinh t t 1% dơ th hóa c a i n Biên m t vài n m tr l i ây di n m nh kéo theo t l dân s ngày t ng cao M c s ng c a ng n i dân c sinh ho t ngày cao d n ho t b ô nhi m không ch nh h nh h n ô nhi m môi tr ng ng r t l n t i s c kh e c a ng tác b o v môi tr ng ã c t ng cao m c t c ch a cao, v n nên b c xúc Tài nguyên n tr c N c sinh n c nh quan c a thành ph mà i dân s ng a bàn M c dù công c s quan tâm c a c p ngành c ng nh c a c quan, t ch c oàn th , c ng qu ng n s d ng ng dân c … nh ng hi u nhi m suy thối mơi tr ng ngày tr c có h n ang ch u m t s c ép nghiêm tr ng c tình tr ng nhi m s d ng m c cho phép ây h u qu chung c a y u t : dân s gia t ng, phát tri n kinh t công tác qu n lý tài nguyên n c ch a th a Kh n ng ti p c n n ng c sinh ho t nhu c u c n b n nh t c a i Tuy nhiên s chênh l ch v kh n ng ti p c n v i n c s ch gi a t nh thành, gi a vùng có s khác rõ r t T l h c ti p c n v in nông thôn c s ch 44% khu v c thành th 78%, ó t l nơng thôn, kh n ng ti p c n v i n d ng ngu n n gi ng kh i, n c t nhiên t n c ng m t i gi ng khoan, c m t t i ao h , sơng ngòi, khe su i … Ch t l ngu n t nhiên nh th b o, i u nh h ng c m a, n c s ch th p, ch y u s ng khó ng tr c ti p n i dân t i vùng nông thôn, t ng n c ki m sốt khơng ct c m i s ng, sinh ho t phát tri n c a ó tác ng khơng nh n xu h ng phát tri n chung c a toàn h i Xu t phát t th c tr ng vi c s d ng n dân, ánh giá Lèng, thành ph c th c tr ng ch t l i n Biên Ph , t nh c sinh ho t c a ng ng ngu n n i n Biên, i c ang s d ng t i ng th i xác nh * Chú thích: + TCVN 6492: 2011/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh pH + TCVN 6184: 2008/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh c + TCVN 6224: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh t ng s canxi magie - Ph ng pháp chu n EDTA + TCVN 6194: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh clorua - Chu n b c nitrat v i ch th cromat + TCVN 6179-1: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh Amoni + TCVN 6177: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh s t b ng ph ng pháp tr c ph dùng thu c th 1.10 - phenantrolin + TCVN 6186: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c Xác nh ch s pemanganat + TCVN 6187-2: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l ng n c - Xác nh - Phát hi n m vi khu n coliform - Vi khu n coliform ch u nhi t escherichia coli gi nh + Ch s Penmanganat (c a n c) n ng kh i l ng oxi t ng ng v i l ng ion penmanganat c s d ng m u n c c x lí b oxi hóa d i i u ki n xác nh + Colifrom ch u nhi t: Là vi khu n colifrom( sinh v t có kh n ng sinh tr ng hi u khí nhi t : 35oC ± 0.5 oC m t mơi tr ng ni c y có lactoza th l ng, kèm theo vi c t o thành axit sinh khí vòng 48h) có c tính lên men vòng 24h, nhi t 44oC ± 0.25oC +Colifrom t ng s : t ng s vi khu n colifrom có n c + M u 1: M u n c gi ng c a gia ình ơng inh V n Ch , b n Nà Nghè - Lèng - TP i n Biên Ph - t nh i n Biên + M u 2: M u n c gi ng c a gia ình ơng Lò V n D i, b n Nà Nghè - Lèng - TP i n Biên Ph - t nh i n Biên * Nh n xét: K t qu phân tích m u n c ng u nhiên t i h gia ình ta th y hi n t i m u n c gi ng ch a t tiêu chu n v ch tiêu là: pemanganat, Colifrom ch u nhi t, Colifrom t ng s theo quy nh c a QCVN 02: 29 2009/BYT, Quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng n c sinh ho t Còn l i h u h t ch tiêu khác u n m gi í h n cho phép TCVN v ch t l ng n c sinh ho t Do khu v c nhà tiêu, h rác r t g n khu v c n c gi ng ào: khu v c gi ng ch cách nhà tiêu t 10m – 15m ây nguyên nhân d n t i vi c hàm l ng colifrom penmanganat n c cao phân, rác th i sinh ho t ch n ni ng m xu ng lòng t t o i u ki n cho vi khu n n c phát tri n m nh nhi u gây hi n t ng ô nhi m vi sinh v t vào ngu n n c ng m B ng 4.5 K t qu Phân tích m u n c m t Stt Ch tiêu Mùi V pH nv _ K t qu M u1 M u2 M u3 M u4 Không không mùi mùi Không Không v l c Ph không Không mùi không Không vi l v l 7,69 6,19 _ 7,07 NTU 0,52 0,85 mùi v l ng pháp th C m quan C m quan Gi i h n t i a Khơng mùi l Khơng có v l 7,81 TCVN 6492: 2011 - 8,5 7,81 0,76 TCVN 6184: 2008 5 c ng toàn ph n Mg/l 32,00 96,00 10 100 TCVN 6224:1996 350 Hàm l ng clorua Mg/l 0,35 0,35 0,35 0,35 TCVN 6194:1996 300 Hàm l ng amoni Mg/l 0,28 0,18 0,35 0,28 TCVN 6179-1: 1996 Hàm l ng s t t ng s Mg/l 0,25 KPH 0,05 KPH TCVN 6177: 1996 0,5 pemanganat Mg/l 0,24 2,24 2,56 1,92 TCVN 6186: 1996 10 Colifrom ch u nhi t MPN/1 00ml 04 240 460 43 TCVN 6187-2: 1996 20 11 Colifrom t ng s MPN/1 00ml 23 460 1100 460 TCVN 1687-2: 1996 150 (Ngu n trung tâm y t d phòng t nh i n Biên khoa xét nghi m 2013) [11] 30 * Chú thích: + TCVN 6492: 2011/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác ng n c- ng n c- ng n c- ng n c- ng n c- ng n c- nh pH + TCVN 6184: 2008/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác nh c + TCVN 6224: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác nh t ng s canxi magie - Ph ng pháp chu n EDTA + TCVN 6194: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác nh clorua - Chu n b c nitrat v i ch th cromat + TCVN 6179-1: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác nh Amoni + TCVN 6177: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác nh s t b ng ph ng pháp tr c ph dùng thu c th 1.10 - phenantrolin + TCVN 6186: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác ng n c- ng n c- nh ch s pemanganat + TCVN 6187-2: 1996/BTNMT Tiêu chu n qu c gia ch t l Xác nh - Phát hi n và escherichia coli gi m vi khu n coloform - Vi khu n coliform ch u nhi t nh + Ch s Penmanganat (c a n ng v i l oxi hóa d ng ion penmanganat i i u ki n xác c) n ng kh i l c s d ng m u n ng oxi t c ng c x lí b nh + Colifrom ch u nhi t: Là vi khu n colifrom( sinh v t có kh n ng sinh tr ng hi u khí nhi t : 35oC ± 0.5 oC m t môi tr ng nuôi c y có lactoza th l ng, kèm theo vi c t o thành axit sinh khí vòng 48h) có c tính lên men vòng 24h, nhi t 44oC ± 0.25oC +Colifrom t ng s : t ng s vi khu n colifrom có n + M u 1: M u n c c khe c a gia ình bà Lò Th Chanh, b n Lèng - Lèng - TP i n Biên Ph - t nh i n Biên 31 + M u 2: M u n c khe c a gia ình ơng Lò V n Nhói, b n Nà Nghè - Lèng - TP i n Biên Ph - t nh i n Biên + M u 3: M u n c khe c a gia ình ơng Lò V n L , b n Nà Nghè - Lèng - TP i n Biên Ph - t nh i n Biên + M u 4: M u n c khe c a gia ình ông Quàng V n C ng, b n Nà Nghè - Lèng - TP i n Biên Ph - t nh i n Biên * Nh n xét: K t qu phân tích m u n c m t ng u nhiên t i h gia ình cho ta th y a s ch tiêu phân tích ch t l ng n t ng s v u n m gi i h n cho phép TCVN v c sinh ho t Ch có hai ch tiêu Colifrom ch u nhi t, Colifrom t cao so v i gi i h n cho phép c a TCVN Do h dân ây s d ng ngu n n c khe, su i t nhiên b ô nhi m xác ch t c a sinh v t s phân h y c a lo i th c v t vào ngu n n c nh ó t n d c a hàm l ng ng hóa ch t b o v th c v t, phân bón i dân s d ng s n xu t nông nghi p làm nh h ngu n n ng t i ch t l ng c khe su i 4.2.2.2 Các ngu n gây ô nhi m ngu n n ph c t nhiên Bên c a bàn Lèng, thành i n Biên Ph , t nh i n Biên * Các ngu n gây ô nhi m ngu n n c: Qua i u tra cho th y, m t s nguyên nhân gây ô nhi m ngu n n c nh : - Ô nhi m t ch t th i, rác th i sinh ho t c a h gia ình - Ô nhi m n c th i sinh ho t - Ô nhi m s d ng h xí khơng h p v sinh quy mơ chu ng tr i ch n nuôi c a ch h khơng h p lý - Ơ nhi m ch t th i t ho t ng s n xu t nông nghi p 32 B ng 4.6 Các lo i nhà v sinh thành ph STT a bàn Lèng, i n Biên Ph , t nh i n Biên Lo i hình nhà v sinh H s d ng T l (%) 3,04 2,16 Nhà tiêu t ho i Nhà tiêu th m, d i n Nhà tiêu ng n 40 17,4 Khơng có nhà v sinh 178 77,4 230 100 c T ng (Ngu n:Tr m y t Lèng n m 2013) [12] Nh n xét: Qua b ng 4.6 cho ta th y t l ki u nhà v sinh n u xét theo Quy chu n k thu t qu c gia v nhà tiêu sinh i u ki n mb oh pv c B Y t ban hành ngày 24/6/2011 (QCVN 01: 2011/BYT có HG có nhà tiêu h p v sinh (chi m 3,04%), có HG sinh tiêu th m, d i n c (chi m 2,16%), có 40 HG ng n (chi m 17,4%) l i 178 HG s d ng nhà v x d ng nhà tiêu v n ch a có nhà v sinh riêng (chi m 77,4%) H u nh nhà tiêu ng n, nhà tiêu th m d i n sinh ng c khơng h p v i dân không tuân theo quy chu n c a B Y t nh nhà v sinh v n có ru i nh ng, trùng, nhi u h gia ình l i l y phân ng n làm phân bón ch a vào ngu n n n th i gian (6 tháng) Chúng ng m tr c ti p c ng m ch y tràn ngu n n c sinh ho t c a ng c m t d n i dân b ô nhi m, không n ngu n m b o cho s c kh e c ng nh không h p v sinh theo quy chu n c a BYT B ng 4.7 Lo i hình thu gom rác STT Lo i hình H rác riêng rác tùy n i bãi rác chung S h T l (%) 10 38 76 14 (Ngu n: Tr m y t Lèng n m 2013) [12] 33 Qua i u tra b ng 4.7 cho th y có 5/50 HG 10%), có 38/50 HG có h rác riêng (chi m rác tùy n i (chi m 76%), 7/50 HG bãi rác chung (chi m 14%) S h gia ình rác vào rác tùy n i chi m t l r t cao, v t rác b a bãi, v t rác xu ng ao h , sông su i Rác th i, rác sinh ho t, xác ng v t ch t v t xu ng sông su i làm m t c nh quan, mùi hôi th i t rác th i b c lên gây khó ch u nh h n ng n s c kh e ng i dân làm cho môi tr ng c b ô nhi m 4.2.2.3 M t s c n b nh mà ng t nh i n Biên th i dân Lèng, thành ph ng m c ph i có liên quan Các b nh t t gây môi tr vi c s d ng n c không s ch sinh trùng lan truy n theo n n ngu n n ng s ng không i n Biên Ph , c m b o h u qu c a c hi u b nh vi khu n, vi rút, ký c gây b nh nh tiêu ch y, giun sán, b nh v hô h p b nh ph khoa,… Riêng ngu n n ng i dân s d ng n c có hàm l c có hàm l ng vi khu n colifrom n ng vi khu n cao có th b m t m i , au kh p, b p th t nh c nh i, lên c n s t, au n c s ch Vi t Nam u quy nh hàm l B ng 4.8 M t s c n b nh mà ng Biên Ph , t nh i n Biên th STT c cao, u Hi n tiêu chu n n c u ng ng Colifrom b ng i dân Lèng, thành ph ng m c ph i có liên quan Các lo i b nh S ng i n n ngu n n c i m c b nh B nh v tiêu hóa 98 B nh v hô h p 171 B nh ph khoa (Ngu n: Tr m y t Lèng n m 2013)[12] D a vào b ng 4.8 ta th y r ng, s ng ng i, b nh v hô h p 171 ng i m c b nh v tiêu hóa 98 i b nh v ph khoa ng 34 i ánh giá công tác qu n lý n 4.2.4 ph c sinh ho t c a Lèng, thành i n Biên Ph , t nh i n Biên - Công tác tuyên truy n giáo d c v sinh môi tr ch a ng a bàn c tr ng ch a có phong trào tuyên truy n, giáo d c v v sinh môi tr y ut ng Các ngu n thông tin v VSMT mà ng i dân ti p nh n ch ài, báo, tivi c ng t ngu n khác nh ng không k - a ph ng nên t ch c nhi u h n ho t ng v sinh môi tr ng c a b n nh d n d p hành lang, phun thu c di t mu i, phát quang c ven ng… T p h p ng 4.2.5 i dân tham gia y nhi t tình xu t gi pháp + Gi i pháp sách: - T ng c ng công tác qu n lý nhà n c v môi tr ng, c bi t y m nh vi c tra, ki m tra, giám sát công tác th c hi n bi n pháp b o v môi tr ng c a c s s n xu t, c s ch n ni - H tr , khuy n khích ng i dân dùng bi n pháp x lý n c tr c s d ng - Có bi n pháp x ph t thích vi ph m gây nh h ng n môi tr i v i nh ng t ch c, cá nhân ng xung quanh + Gi i pháp tuyên truy n: - T ng c ng công tác tuyên truy n khuy n khích ng ý th c vi c gi gìn v sinh mơi tr - Khuy n khích ng cho gia ình ng -V n i dân nâng cao ng i dân nên s d ng n c s ch b o v s c kho i thân ng ng - T ch c, v n i dân xây d ng chu ng tr i, nhà v sinh xa ngu n n ng ng i dân tích c c tham gia v sinh môi tr xung quanh khu v c s ng c a 35 c ng Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Lèng hi n có 1018 nhân kh u v i 235 h , bao g m dân t c anh em sinh s ng (Kinh, Mông, Kh Mú, Thái, M ng), ó ch y u dân t c Mơng dân t c Kh Mú, dân t c nh t dân t c M ng Ng i dân n i ây v i tính c n cù, ch u khó, có kinh nghi m s n xu t ã bi t k th a phát huy nh ng kinh nghi m, truy n th ng c a dân t c mình, ti p thu, h c h i nh ng tinh hoa v n hóa c a dân t c anh em c ng c thêm kh i i oàn k t dân t c xây d ng ngày giàu m nh, có nhi u l i th v i u ki n t nhiên c ng nh ngu n lao Qua trình i u tra ngu n n h gia ình dùng n ch y u dùng n ng c sinh ho t c a cho th y: Ch a có c máy, m t s h dùng n c khe su i, n K t qu phân tích m u n c gi ng chi m 0,8%, c t ch y chi m 99,2% … c m t cho th y a s ch tiêu phân tích u n m gi i h n cho phép TCVN v ch t l ng n hai ch tiêu Colifrom ch u nhi t, Colifrom t ng s v c sinh ho t Ch có t cao so v i gi i h n cho phép c a TCVN K t qu phân tích m u n c gi ng ch a t tiêu chu n v ch tiêu là: pemanganat, Colifrom ch u nhi t, Colifrom t ng s theo quy QCVN 02: 2009/BYT, Quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ho t Còn l i h u h t ch tiêu khác TCVN v ch t l ng n c sinh u n m gi i h n cho phép c sinh ho t Nguyên nhân gây ô nhi m ngu n n v sinh v môi tr ng n nh c a ng c a ng c m t n c ng m ý th c i dân nhi u h n ch Nhà tiêu ch a h p v 36 sinh, ch a có h rác riêng, rác th i ch a v y mà ch t l ng ngu n n c ng c thu gom x lí tri t ,… Chính i dân s d ng cho sinh ho t không m b o 5.2 Ki n ngh M t s h dân v n ang s d ng ngu n n c n có bi n pháp x lý nh : l c n tr i, nhà v sinh xa ngu n n c tr c khu v c b ô nhi m c s d ng, xây d ng chu ng c, nên s d ng n cung c p 100% có bi n pháp x lý rác th i, n c s ch nhà máy n c c th i Tuyên truy n thông qua loa ài, b ng rơn, áp phích, t r i nh m nâng cao nh n th c c a ng i dân v môi tr ng, m i ng i u hi u c tác h i c a ÔNMT, t m quan c a vi c BVMT bi n nh n th c ó thành nh ng hành M i ng ng c th nh m b o v môi tr ng i dân có ý th c trách nhi m i v i mơi tr ng ang s ng Hi n v n qu n lý môi tr ng t i ch a c quan tâm th a ây c ng m t nh ng nguyên nhân n môi tr b t c p.Vì v y c n ph i hình thành b ph n qu n lý môi tr b n, C n ph i có quy xu n môi tr T ng c môi tr a ph nh x ph t nghiêm nh ng tr ng nhi u ng c p thôn, ng h p gây tác ng ng ph i kh c ph c, b i th ng th t h i theo úng quy nh ng ki m tra giám sát c s có ngu n th i phát sinh vào ng ph i có s k t h p ch t ch gi a ban ngành, c quan, ng v n b o v môi tr 37 ng TÀI LI U THAM KH O ng, (1995), Tiêu chu n Vi t Nam v B khoa h c, Công ngh Môi tr môi tr Hi n ch ng, Hà N i ng châu âu v n c (Ngu n: http://www.phapluattp.vn) Nguy n Th L i (2008), Bài gi ng “Khoa h c môi tr Tr ng ng ic ng”, i h c Nông Lâm Thái Nguyên Th Lan, (2006) Bài gi ng “Môi tr ng ng i” i h c Nông Lâm Thái Nguyên Tr n V n Nh n, Ngơ Th Nga (2006) Giáo trình “Cơng ngh x lý n c th i” Nhà xu t b n Khoa h c k thu t Hà N i Nhà máy n c s ch t nh i n Biên (2013) Nguy n Ng c Nông, Nguy n Kh c Thái S n, gi ng “ Ph àm Xuân V n (2007) Bài ng pháp ti p c n khoa h c”, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên D Ng c Thành (2008) Bài gi ng “Qu n lý Tài nguyên Môi tr ng”, i h c Nông Lâm Thái Nguyên D Ng c Thành (2009) Bài gi ng “ Qu n lý tài nguyên n s n”, Tr ng c Khống i h c Nơng Lâm Thái Ngun 10.Tr nh Th Thanh, (1998), giáo trình nhi m mơi tr ng, Hà N i 11.Trung tâm y t d phòng – khoa xét nghi m 12.Tr m y t lèng (2013) 13.Thông t s 27/2011/TT – BYT v vi c ban hành QCVN 01: 2011/BYT Quy chu n k thu t qu c gia v nhà tiêu – i u ki n m b o h p v sinh 14 UBND Lèng, 2013 “ Báo cáo tình hình th c hi n nhi m v phát ti n kinh t h i n m 2013” 15 M t s trang web : - http://www.phapluattp.vn (khái ni m “Ơ nhi m mơi tr - ng”) http://www.wikipedia.org (khái ni m “Tài nguyên n 38 c”) PH L C PHI U CÂU H I PH NG V N Ng i ph ng v n: Lê Th Minh Trang L p 42C_KHMT, Khoa TN&MT, tr ng H Nông Lâm Thái Nguyên Th i gian ph ng v n: Ngày tháng n m 2014 Kính th a ông/bà, nh m ph c v cho vi c h c t p nghiên c u khoa h c c a sinh viên, hi n nay, ang ti n hành tìm hi u m t s v n môi tr ng liên quan n khu v c Lèng Tơi kính m i ơng bà tham gia vào vi c nghiên c u b ng cách tr l i câu h i mà a Nh ng thông tin thu th p ch ph c v cho m c ích nghiên c u khoa h c vi c l a ch n gia ình ơng/bà ph ng v n hồn tồn ng u nhiên S tham gia c a ông/bà vào vi c kh o sát s giúp trình h c t p nghiên c u c a thành công! R t mong nh n c s h p tác nhi t tình c a ơng/bà Xin chân thành c m n ! Xin ơng/bà vui lòng cho bi t thông tin v nh ng v n d i ây (hãy tr l i ho c ánh d u X vào câu tr l i phù h p v i ý ki n c a ông/bà) Ph n THÔNG TIN CHUNG V NG Phi u i u tra ch t l ng môi tr ng n I C PH NG V N c t i Lèng - Thành Ph i n Biên Ph - T nh i n Biên it ng ph ng v n H tên:………………… Tu i: ………………… Dân t c:…………………… Nam/N :……………… Trình h c v n:…………………………………… Ngh nghi p:………………………………………… a ch :………………………………………………… N i dung ph ng v n Câu ngu n n c sinh ho t ang dùng có b nhi m khơng A có B khơng C khơng rõ Câu Ngun nhân gây ô nhi m môi tr A N c th i sinh ho t B N c ho t C Do ho t ng n c âu: ng s n xu t nông, lâm nghi p ng khác:………………… Câu N c th i th ng có nh ng khu v c ? ……………………………………………………… … ……………………………………………………… … Câu N kênh m c th i b ô nhi m th i môi tr ng thay ng làm cho n i nh th ? A n c B n c có váng C n c có mùi D n c E n c xu t hiên rong rêu c có váng có mùi Câu Cá ru ng ao nuôi có b ch t nh h c an c b nhi m khơng ? A có B khơng C khơng rõ Câu Gia ình s d ng lo i n A n c máy c cho sinh ho t ? ng c B n c gi ng C n c gi ng khoan D n c su i Câu i v i h gia ình s d ng n c gi ng: ch t l ng n c nh th ? A n c B n c có mùi C N c có váng, màu l D N c có c n Câu Theo bác, sâu c a gi ng n c gia ình nh ng n m g n ây nh th ? A t ng B gi m C không rõ Câu N u gi ng hay gi ng khoan gi ng cách nhà tiêu, chu ng tr i ch n nuôi mét? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 10 Ngu n n c dùng cho sinh ho t có h th ng l c khơng ? A có, theo ph ng pháp ? B không Câu 11 N c th i c a gia ình A c ng th i chung c a làng/xã B th i vào ao, h vào: c l c qua thi t b ho c C ý ki n khác Câu 12 Ph m vi phát tán mùi c a n A r ng c b ô nhi m nh th ? a bàn gây o nhi m nghiêm tr ng B ch phát tán t i xã, nhi m trung bình C phát tán khu v c lân c n, ô nhi m D không phát tán, không ô nhi m Câu 13 Ơng/ bà có hài lòng v i ch t l ng n c sinh ho t mà gia ình ang s d ng khơng? A có B khơng Câu 14 Theo gia ình mơi tr ng nơng thơn hi n có v n c n ph i quan tâm nhi u nh t ? A n c th i B rác th i C khí th i Câu 15 Hi n gia ình mu n s d ng n A n c s ch nhà n B t lo n c nh th ? c cung c p c s ch C khác Câu 16 Các b nh mà ng th i gia ình ng ng hay m c liên quan t i vi c s d ng n i dân xung quanh c ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 17 Ngun nhân có ph i ngu n n nhi m không ? A có B khơng c sinh ho t b C khơng rõ Câu 18 Ơng/bà có xu t c i thi n ch t l ho t ang dùng phòng ng a nhi m mơi tr ng ngu n n ng n c sinh c không ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… i n Biên, ngày … tháng … n m 2014 Ng i ph ng v n Lê Th Minh Trang Ng i tr l i ph ng v n ... xã Tà Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên * Tình hình dân s lao ng c a xã Tà Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên a Dân s Theo k t qu th ng kê n m 2011, t ng s nhân kh u c a xã Tà. .. l ng n c sinh ho t c a xã Tà Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 28 4.2.4 ph 4.2.5 ánh giá công tác qu n lý n c sinh ho t c a xã Tà Lèng, thành i n Biên Ph , t nh i n Biên ... kinh t - xã h i c a xã Tà Lèng, thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên 16 3.2.2 Hi n tr ng c p thoát n c 16 3.2.3 ánh giá hi n tr ng n thành ph 3.2.4 i dân xã Tà Lèng, i n Biên Ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay