Bài tập toán lớp 1 (Bài mẫu)

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:10

Bài tập Toán lớp 1.Bài tập Toán lớp 1 bao gồm các bài tập tự luyện kèm lời giải hay cho môn Toán lớp 1 với nhiều dạng bài khác nhau như tính, điền dấu, tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ nhất, vẽ đoạn thẳng... Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, ôn tập các phép tính trong phạm vi 10. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em cùng tham khảo.1. Tính1 + 5 =1 + 2 =1 + 3 =1+ 5 = 1 + 4 =1 + 7 =2 + 3 =2 + 1 =2 + 6 =2 + 4 =2 + 8 =2 + 9 =3 + 6 =3 + 7 =3 + 2 =4 + 5 =4 + 2 =4 + 1 =5 + 1 =5 + 2 =5 + 4 =6 + 2 =6 + 3 =6 + 4 =7 + 1 =7 + 3 =7 + 2 =8 + 1 =8 + 2 =8 + 0 =9 + 0 =9 + 1 =9 + 2 =10 + 2=10 + 0 =10 + 6 =11 + 2 =11 + 3 =11 + 6 =2. Tính 6 2 =4 1 =5 3 =3 1 =2 1 =5 3=4 2 =4 3 =6 3 =5 2 =5 0 =7 3 =8 5 =9 4 =7 6 =10 6 =8 6 =6 5 = Bài tập Toán lớp Bài tập Toán lớp bao gồm tập tự luyện kèm lời giải hay cho mơn Tốn lớp với nhiều dạng khác tính, điền dấu, tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ nhất, vẽ đoạn thẳng Hi vọng tài liệu giúp em học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức, ôn tập phép tính phạm vi 10 Mời q thầy cơ, phụ huynh em tham khảo Tính 1+5= 1+3= 1+4= 1+2= 1+ = 1+7= 2+3= 2+1= 2+6= 2+4= 2+8= 2+9= 3+6= 3+7= 3+2= 4+5= 4+2= 4+1= 5+1= 5+2= 5+4= 6+2= 6+3= 6+4= 7+1= 7+3= 7+2= 8+1= 8+2= 8+0= 9+0= 9+1= 9+2= 10 + 2= 10 + = 10 + = 11 + = 11 + = 11 + = 6-2= 4-1= 5-3= 3-1= 2-1= - 3= 4-2= 4-3= 6-3= 5-2= 5-0= 7-3= 8-5= 9-4= 7-6= 10 - = 8-6= 6-5= 4-3= 7-3= 9-7= 3-3= 8-4= 9-3= 5-1= 7-6= 8-8= 2-2= 9-5= 8-0= 3-1= - 7= 5-3= 6-2= 1+5= - 7= 5+2= 7-6= 4+3= 9-5= 7+1= 7+3= 2+0= 3+5= 5-2= Tính Tính 8+2= 2-1= 6-5= 4-4= 6+3= 8-6= 7-3= 5+2= 6-4= 3+6= 9-4= 7-3= 7+2= 6+4= 10 + = 9-5= 4+2= +4 = 3+6= + 1= 8-2= 8, 4, 10, 12 , 11, 18, 19, 16, 13, 14, 20 3, 6, 9, 8, 12 12, 11, 10, 15 6, 9, 10, 1, 12, 11, 10, 15 8, 4, 10, 12, 3, 6, 9, 8, 12 6, 9, 10, 1, 16, 13, 14, 20 1, 3, 9, 12, 15, 20, 6, 12 Khoanh vào số nhỏ Khoanh vào số lớn 11, 18, 19, 2, 5, 7, 6, Điền , = □6 5+3□6-2 12 □ 14 4+4□6+3 11 + □ □ 15 9□9 18 □ 13 10 □ 12 □ 10 10 Vẽ đoạn thẳng theo số đo sau: Đoạn AB dài 4cm: Đoạn AC dài 6cm: Đoạn BC dài 10 cm: Đoạn AB dài 12 cm: □3 5□5+2 2+5□7+1 4□0 8-3□5 ... 2 -1= 6-5= 4-4= 6+3= 8-6= 7-3= 5+2= 6-4= 3+6= 9-4= 7-3= 7+2= 6+4= 10 + = 9-5= 4+2= +4 = 3+6= + 1= 8-2= 8, 4, 10 , 12 , 11 , 18 , 19 , 16 , 13 , 14 , 20 3, 6, 9, 8, 12 12 , 11 , 10 , 15 6, 9, 10 , 1, 12 , 11 ,... 12 , 11 , 10 , 15 8, 4, 10 , 12 , 3, 6, 9, 8, 12 6, 9, 10 , 1, 16 , 13 , 14 , 20 1, 3, 9, 12 , 15 , 20, 6, 12 Khoanh vào số nhỏ Khoanh vào số lớn 11 , 18 , 19 , 2, 5, 7, 6, Điền , = □6 5+3□6-2 12 □ 14 4+4□6+3... 4+4□6+3 11 + □ □ 15 9□9 18 □ 13 10 □ 12 □ 10 10 Vẽ đoạn thẳng theo số đo sau: Đoạn AB dài 4cm: Đoạn AC dài 6cm: Đoạn BC dài 10 cm: Đoạn AB dài 12 cm: □3 5□5+2 2+5□7 +1 4□0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán lớp 1 (Bài mẫu), Bài tập toán lớp 1 (Bài mẫu)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay