Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)

68 27 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:08

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM LA TH THUY N Tên tài: ÁNH GIÁ HI N TR NG MÔI TR NG N O N CH Y QUA TH B C K N C M T SÔNG C U XU T BI N PHÁP GI M THI U Ô NHI M KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : quy Chuyên ngành : Khoa h c môi tr Khoa : Môi tr Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n ng ng : Th.S Nguy n Minh C nh Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N Th c t p t t ngi p m t khâu r t quan tr ng b i l ây giai o n sinh viên c ng c hóa tồn b ki n th c ã h c t p tr ng ng th i c ng giúp sinh viên ti p xúc v i th c t em nh ng ki n th c ã h c áp d ng vào th c ti n s n xu t Qua ó giúp sinh viên h c h i rút kinh nghi m quý báu t th c t tr ng tr thành m t ng i cán b có n ng l c t t, trình lý lu n cao, chuyên môn gi i áp ng yêu c u c p thi t c a h i V i m c ích t m quan tr ng nêu c s phân công c a khoa Tài nguyên Môi tr ng ng th i c s ti p nh n c a Chi c c B o v Môi tr ng t nh B c k n Em ti n hành nghiên c u tài: “ ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c m t sông C u o n ch y qua th B c k n xu t gi i pháp gi m thi u ô nhi m” hồn thành khóa lu n t t nghi p này, em xin chân thành c m n s giúp , ch b o c a th y cô giáo ban giám hi u nhà tr ng, ban ch nhi m khoa Tài nguyên Môi tr ng- Chi c c tr ng , cán b Trung tâm QT&PT Môi tr ng, cô, chú, anh, ch Chi c c B o v Môi tr ng t nh B c k n c bi t em trân tr ng bày t lòng bi t n sâu s c i v i th y giáo h ng d n Ths Nguy n Minh C nh ã nh h ng, ch b o, dìu d t em trình th c hi n khóa lu n t t nghi p Do th i gian th c t p ng n, trình chun mơn h n ch , b n thân thi u kinh nghi m nên khóa lu n khơng th tránh kh i nh ng sai sót Em r t mong c s óng góp ý ki n c a th y giáo b n sinh viên khóa lu n c hoàn thi n h n n a Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 30 tháng n m 2014 Sinh viên La Th Thuy n DANH M C CÁC T TT T vi t t t VI T T T D ch Ghi BOD5 Nhu c u xi hóa ngà BVMT B o v môi tr ng CLN Ch t l c COD Nhu c u ô xi hóa h c DO Hàm l GIS H th ng thông tin KCN Khu công nghi p KT – XH Kinh t - h i LVS L u v c sông 10 PTN Phòng thí nghi m 11 QLMT Qu n lý môi tr 12 TCVN Tiêu chu n Vi t Nam 13 TN&MT Tài nguyên môi tr 14 TSS T ng ch t r n l l ng ng n ng õi hòa tan n c a lý ng ng Most probable number 100 15 MNP/1000ml mililiters (S l ng vi sinh v ttrong 100 ml) 16 WHO 17 WQI World Health Organization (T ch c Y t Th gi i) Water Quality Inder (Ch s ch t l ng n c M CL C PH N 1:M U 1.1 Tính c p thi t c a tài 1.2 M c tiêu, yêu c u c a tài 1.2.1 M c tiêu 1.2.2 Yêu c u 1.3 Ý ngh a c a tài Ph n 2.T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 C s lý lu n 2.3 C s th c ti n 11 2.3.1 Các v n môi tr ng n c m t Th Gi i 11 2.2.2 Các v n môi tr ng n cm t 2.3 Tài nguyên n Vi t Nam 14 c c a t nh B c k n ch t l ng n c sông C u 18 2.3.1 Tài nguyên n c m t 18 2.3.2 Tài nguyên n cd 2.3.4 Hi n tr ng ch t l Ph n IT i t 19 ng n c m t sông C u 19 NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 22 3.1 it ng ph m vi nghiên c u 22 3.2 a i m th i gian ti n hành 22 3.3 N i dung nghiên c u 22 3.3.1 i u ki n t nhiên kinh t - h i c a th B c k n 22 3.3.2 ánh giá hi n tr ng n c sông C u o n ch y qua th B c k n n m 2013 23 3.3.3 tr ng n xu t bi n pháp gi m thi u, kh c ph c tình tr ng nhi m môi c sông C u o n ch y qua th B c k n 23 ng pháp nghiên c u 23 3.4 Ph 3.4.2 Ph ng pháp thu th p phân tích tài li u th c p 23 3.4.3 Ph ng pháp i u tra kh o sát o 3.4.4 Ph ng pháp quan tr c l y m u phân tích phòng thí nghi m 23 3.4.5 Ph ng pháp k th a 26 3.4.6 Ph ng pháp so sánh ánh giá 27 3.4.7 Ph ng pháp x lý s li u 27 c th c a 23 PH N K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 28 4.1 i u ki n t nhiên, KT-XH c a th B c K n 28 4.1.1 i u ki n t nhiên 28 4.1.2 i u ki n kinh t -xã h i 35 4.2 ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c m t sông C u o n ch y qua th B c K n n m 2013 40 4.3 Các ngu n gây ô nhi m n c sông C u 43 4.3.1 Ngu n gây ô nhi m t n c m a 44 4.3.2 Ngu n gây ô nhi m t ho t ng công nghi p 45 4.3.3 Ngu n gây ô nhi m t ho t ng s n xu t nông nghi p 46 4.3.4 Ngu n gây ô nhi m t ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v 47 3.4.5 Ngu n gây ô nhi n t ho t ng y t 48 4.4 xu t m t s gi i pháp gi m thi u kh c ph c ô nhi m môi tr ng n c sông C u 49 4.4.1 T ng c ng công tác tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c, tích c c th c hi n h i hóa s nghi p b o v dòng sơng l u v c 50 4.4.2 G n k t b o v mơi tr ng q trình phát tri n kinh t -xã h i 50 4.4.3 Nâng cao n ng l c qu n lý nhà n v qu n lý, b o v môi tr c , t o m t khung th ch phù h p ng sinh thái, c nh quan khai thác b n v ng l u v c 51 4.4.4 T ng c ng công tác khoa h c công ngh 52 4.4.5 T ng c môi tr ng a d ng hóa ngu n v n u t cho ho t ng b o v ng, b o v dòng sơng theo l u v c 52 4.4.6 M r ng t ng c ng h p tác qu c t 52 4.4.7 M t s gi i pháp c th v th ch , thông tin b o v , b o t n c nh quan thiên nhiên 52 4.4.8 Bi n pháp k thu t 55 Ph n 5.K T LU N KI N NGH 57 5.1 K t lu n 57 5.2 Ki n ngh 57 TÀI LI U THAM KH O 59 DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Th ng kê tài nguyên n B ng 2.2 Ch t l B ng 2.3 M t s ng n B ng 1.2 T c c m t th gi i 13 c tr ng c b n c a h th ng sông B ng 3.1 Ch tiêu ph B ng 1.1 L c th gi i 11 Vi t Nam 15 ng pháp phân tích 25 ng m a trung bình tháng n m 2012 30 gió trung bình tháng n m 2012 30 B ng1.3 S gi n ng trung bình tháng n m 2012 30 B ng 4.2 B ng k t qu phân tích m t s ch tiêu ch t l s cm tt im t a i m quan tr c C u o n ch y qua th B c K n 40 B ng 4.1 Ch s ch t l n ng n c m t B ng 2.4 L ng n c t i v trí quan tr c môi tr a bàn th B c K n ng 43 t II n m 2013 43 ng ch t th i phát sinh t 2011 n 49 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 Di n bi n hàm l ng TSS n cm t t II a bàn th B c K n 41 Hình 4.2 Bi u so sánh ch tiêu Amoni (NH4+) gi a m u n c m t sông C u so v i QCVN08:2008/BVNMT ( c t B1 ) 42 Hình 4.3 Bi u so sánh ch tiêu ng (Cu ) gi a m u n c m t sông C u so v i QCVN08:2008/BVNMT ( c t B1 ) 42 Hình 2.1 Thói quen ch n th gia súc c a ng i dân 47 Hình 2.2 Cơng ngh s n xu t l c h u t i nhà máy gi y B c K n 47 PH N M 1.1 Tính c p thi t c a Môi tr U tài ng bao g m y u , N c a ng c chi i Tài nguyên n c nói chung tài nguyên n nh ng y u t quy t c m t nói riêng m t nh s phát tri n kinh t - h i c a m t vùng lãnh th hay m t vùng qu c gia i v i th b c k n, Sơng C u gi vai trò c p, n ct ng phát tri n nơng nghi p, i tiêu cho ho t m b o công tác thu l i cho th ph c v nhi u m c ích phát tri n kinh t - h i khác C u ã có nh ng d u hi u tích , m t s khu v c ãb s n xu t công nghi p, nông nghi p,t l , y t n c th i sinh ho t ch a qua x lý , du Xu t phát t nh ng v n hi n tr ng môi tr ng n n em ti n hành th c hi n tài: “ ánh giá c m t sông C u o n ch y qua th B c K n xu t bi n pháp gi m thi u ô nhi m” nh m i u tra, ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c l u v c Sông C u qua ó góp ph n s c l c nh bé c a vào cơng tác b o v mơi tr ng n 1.2 M c tiêu, yêu c u c a c Sông C u c a th B c K n tài 1.2.1 M c tiêu - ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c sông C u o n ch y qua a bàn th B c K n - Xác c môi tr tr ng n nh nguyên nhân gây suy thối mơi tr ng n ng n c sơng s c xu t bi n pháp gi m thi u, kh c ph c tình tr ng nhi m môi c l u v c sông C u o n ch y qua a bàn th B c K n 1.2.2 Yêu c u - ánh giá úng hi n tr ng môi tr ng n c sông C u o n ch y qua a bàn th B c k n - S li u thu c ph n ánh trung th c, khách quan - K t qu phân tích thơng s hi n tr ng ch t l ng n c m t sông C u, so sánh v i QCVN 08: 2008/BTNMT - Nh ng ki n ngh ph a ph i có tính kh thi v i i u ki n a ng 1.3 Ý ngh a c a tài - Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c: + V n d ng phát huy c ki n th c ã c h c t p nghiên c u + Nâng cao nh n th c, k n ng rút kinh nghi m th c t ph c v cho công tác sau + B sung t li u cho h c t p sau ... n pháp gi m thi u, kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi c l u v c sông C u o n ch y qua a bàn th xã B c K n 1.2.2 Yêu c u - ánh giá úng hi n tr ng môi tr ng n c sông C u o n ch y qua a bàn th xã. .. bi n pháp gi m thi u ô nhi m” nh m i u tra, ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c l u v c Sông C u qua ó góp ph n s c l c nh bé c a vào cơng tác b o v môi tr ng n 1.2 M c tiêu, yêu c u c a c Sông C... v t” - Khái ni m ô nhi m môi tr chu n môi tr ng Vi t Nam n m 2005 [8] nh ngh a nh sau; ‘ môi tr nhiên v t ch t bao quanh ng tr ng ô nhi m môi ng môi tr ng c a ch t gây ô nhi m ch t th i n c có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay