Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

66 31 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:05

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - HOÀNG TU N LÂM Tên tài: ÁNH GIÁ HI N TR NG MÔI TR O N CH Y QUA NG N C SÔNG K CÙNG A BÀN HUY N V N QUAN, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c mơi tr Khoa : Mơi tr Khóa h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên – 2014 ng ng I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - - HOÀNG TU N LÂM Tên tài: ÁNH GIÁ HI N TR NG MÔI TR O N CH Y QUA NG N C SÔNG K CÙNG A BÀN HUY N V N QUAN, T NH L NG S N KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c môi tr Khoa : Môi tr Khóa h c : 2011 - 2014 Gi ng viên h IH C ng ng d n : TS Tr n Th Ph Thái Nguyên – 2014 ng L IC M N Sau m t th i gian nghiên c u th c t p t t nghi p, b n báo cáo th c t p t t nghi p c a em ã hoàn thành Em xin bày t lòng bi t n chân thanhg t i th y cô giáo Ban ch nhi m khoa Môi tr h c nông lâm thái nguyên ã gi ng d y h th ng hóa ki n th c th c t t ng – i ng d n em giúp em h ó nâng cao trình chun mơn c ng nh áp d ng vào th c ti n c bi t, Em xin chân thành c m n cô giáo TS.Tr n Th Ph ti p, t n tình h ng d n em trình th c hi n chuyên ã tr c t t nghi p Qua ây em xin g i l i c m n chân thành nh t t i anh ch Phòng tài nguyên Môi tr t t nghi p th c hi n giúp ng huy n V n quan, n i em tr c ti p th c t p tài ã nhi t tình truy n t kinh nghi m làm vi c em vi c cung c p s li u, tài li u ph c v cho vi c nghiên c u th c hi n tài t t nghi p Th i gian th c t p t t nghi p có h n nên kinh nghi m h n ch , q trình nghiên c u s khơng tránh kh i nh ng thi u sót b t c n Em r t mong nh n cs h ng d n, óng góp ý ki n c a th y giáo tồn th b n sinh viên em có i u ki n b sung nâng cao ki n th c c a mình, ph c v t t h n công tác th c t sau Em xin chân thành c m n L ng s n, ngày … tháng … n m 2014 Sinh Viên Hoàng Tu n Lâm DANH M C CÁC B NG Trang B ng 3.1 Th i gian, kí hi u v trí l y m u n o n ch y qua c sông K Cùng a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 25 B ng 4.1 Hi n tr ng s d ng t c a huy n V n Quan n m 2013 .29 B ng 4.2 : Dân s , t l t ng dân s t nhiên huy n V n Quan qua n m 32 B ng 4.3: K t qu phân tích ch t l ng n c m t t i a i m sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan n m 2014 36 DANH M C HÌNH Trang Hình 4.1 B n Hình 4.2: Bi u hành huy n V n Quan 28 so sánh ch tiêu pH c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 37 Hình 4.3: Bi u so sánh ch tiêu DO c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 38 Hình 4.4: Bi u so sánh ch tiêu BOD5 c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 39 Hình 4.5: Bi u so sánh ch tiêu COD c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 40 Hình 4.6: Bi u so sánh ch tiêu TSS c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 41 Hình 4.7: Bi u so sánh ch tiêu NO3- c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 42 Hình 4.8: Bi u so sánh ch tiêu PO43- c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 43 Hình 4.9: Bi u so sánh ch tiêu Fe c a n c sông K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B 44 Hình 4.10: Bi u th hi n ch tiêu TDS c a n c sông K Cùng t i nh ng v trí quan tr c 45 Hình 4.11: Bi u th hi n Nhi t c an c sông K Cùng t i nh ng v trí quan tr c 46 Hình 4.12: Bi u th hi n Nhi t c an c sông K Cùng t i nh ng v trí quan tr c 47 DANH M C CÁC T VI T T T BOD : Nhu c u oxy sinh h c BKHCN : B khoa h c Công ngh Môi tr BTNMT : B tài nguyên Môi tr BVMT : B o v môi tr COD : Nhu c u oxy hóa h c CNH/H H : Cơng nghi p hóa/ Hi n DO : Oxy hòa tan DTM : ánh giá tác HCBVTV : H p ch t b o v th c v t NM :N QCCP : Quy chu n cho phép QCVN : Quy chu n vi t nam TCVN : Tiêu chu n vi t nam TNHH : Trách nhi m h u h n TP : Thành ph TSS : T ng ch t r n l l ng UBND : y ban nhân dân WHO : T ch c y t th gi i ng ng ng môi tr cm t i hóa ng ng M CL C Trang U PH N 1: M 1.1 tv n 1.2 M c ích c a tài 1.3 M c tiêu c a tài 1.4 Ý ngh a c a tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a tài 2.1.1 C s lý lu n 2.1.2 C s th c ti n 2.1.3 C s pháp lý 2.1.4 ánh giá ch t l ng n c 2.2 Th c tr ng môi tr ng n c c a m t s dòng sơng th gi i Vi t Nam 11 2.2.1 Th c tr ng môi tr ng n c c a m t s dòng sơng th gi i 11 2.2.2 Th c tr ng môi tr ng n c m t vài sông 2.2.3 Tài nguyên n n c c a m t s sông PH N 3: 3.1 3.1.1 it it IT Vi t Nam 15 c m t c a huy n V n Quan th c tr ng môi tr ng t nh L ng S n 21 NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 24 ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 24 ng nghiên c u 24 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 24 3.2 3.2.1 a i m th i gian nghiên c u 24 a i m nghiên c u 24 3.2.2 Th i gian ti n hành th c t p 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 3.3.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a huy n V n Quan – t nh L ng S n 24 3.3.2 Tình hình qu n lý mơi tr 3.3.3 ánh giá th c ch t l ng t i huy n V n Quan 24 ng n c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan 24 3.3.4 xu t m t s gi i pháp nh m c i thi n ch t l Cùng o n ch y qua 3.4 Ph ng n c sông K a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 24 ng pháp nghiên c u ch tiêu nghiên c u 25 3.4.1 Ph ng pháp k th a s li u th c p 25 3.4.2 Ph ng pháp quan tr c l y m u 25 3.4.3 Ph ng pháp phân tích phòng thí nghi m 26 3.4.4 Ph ng pháp t ng h p x lý s li u 26 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 27 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a huy n V n Quan – t nh L ng S n 27 4.1.1 i u ki n t nhiên 27 4.1.2 Th c tr ng phát tri n kinh t xã h i 30 4.2 Tình hình qu n lý mơi tr 4.3 ng huy n V n Quan 33 ánh giá th c tr ng môi tr ng n c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 35 4.3.1 Ch t l ng n c sông k o n ch y qua a bàn huy n V n Quan n m 2013-2014 36 4.3.2 Các bi n pháp qu n lý môi tr 4.4 ng a bàn huy n V n Quan 47 xu t m t s gi i pháp qu n lý b o v môi tr Cùng o n ch y qua ng n c sông K a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 49 4.4.1 Bi n pháp qu n lý 49 4.4.2 Bi n pháp k thu t 52 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 55 5.1 K t lu n 55 5.2 Ki n ngh 55 TÀI LI U THAM KH O 56 I Ti ng Vi t 56 II Tài li u t Internet 56 PH N M 1.1 tv n M tv n nóng b ng, gây b c xúc d lu n hi n tình tr ng ô nhi m môi tr ng U ng sinh thái ho t i gây V n ng s n xu t sinh ho t c a ngày nghiêm tr ng, e d a tr c ti p t i s phát tri n kinh t xã h i b n v ng, s t n t i, phát tri n c a th h hi n t i t ng lai Gi i quy t v n hi n không ch ô nhi m môi tr ng th i k CNH, H H i h i c p thi t v i c p qu n lý, doanh nghi p mà ó trách nhi m c a c m t h th ng tr c a c xã h i Ô nhi m mơi tr ng bao g m lo i chính: ô nhi m môi tr môi tr c ô nhi m môi tr ng n V n Quan huy n n m ng ng khơng khí trung tâm c a t nh L ng S n, có di n tích kho ng 550km² dân s 54.068 ng i (n m 2009), huy n v n quan n m qu c l 1B cách thành ph l ng s n kho ng 45km v h 227 theo h t, ô nhi m ng tây, qu c l ng nam i huy n Chi L ng Là huy n trung tâm, huy n V n quan c a ngõ giao l u kinh t - v n hóa - giáo d c gi a huy n khác t nh L ng S n, a bàn quan tr ng, c u n i gi a t nh Thái Nguyên T nh L ng S n V n Quan c thành l p bao g m Châu i m He xã Châu B ng M c Sông K Cùng sông t nh L ng S n, có dài kho ng 243km, di n tích l u v c 6660km², ch y sang Trug Qu c m t ch l u sông Tây Giang; B t ngu n t vung núi B c Xa cao 1.166m thu c huy n ình L p t nh L ng S n, sông thu c l u v c sông Tây Giang (Trung Qu c) Dòng sơng ch y theo h ng ông nam – tây b c qua thành ph L ng S n Cách thành 43 PO43Mg/l 0.3 0.3 0.25 0.2 0.2 0.15 0.1 0.05 0.019 0.005 0.004 NM2 NM3 0.02 0.001 0.005 NM5 NM6 NM1 Hình 4.8: Bi u NM4 so sánh ch tiêu PO43- c a n NM7 B1 V Trí c sơng K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B Qua hình 4.8 hàm l ng PO43- phép, t i v trí quan tr c t NM1 NM7 hàm l ng PO43- t ng u th p h n so v i quy chu n cho n NM6 t bi n lên 0,2 mg/l, t i v trí l ng ru ng t p chung ch y ây nhi u nhân hàm l u th p h n 0,02 mg/l Riêng ng PO43- t ng cao ng n ct ây m t nh ng nguyên 44 4.3.1.8 S t (Fe) Fe Mg/l 1.5 1.6 1.4 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 0.024 0.012 NM1 NM2 0.084 0.036 NM4 NM5 0.012 0 Hình 4.9: Bi u NM3 NM6 so sánh ch tiêu Fe c a n NM7 B1 V Trí c sơng K Cùng v i QCVN 08:2008/BTNMT c t B Qua hình 4.9 có th th y hàm l ng s t u n m gi i h n quy chu n cho phép, nh ng t i hai v trí NM4 NM6 khơng phát hi n Hàm l ng s t có nhi u n t o n t c s gây h i cho s c kh e sinh v t, có mùi ng khơng t t cho ng i s d ng Hàm l ng s t có n c khu v c khơng có nh ng m qu ng t nhiên, v y hàm l ng s t th p có v trí quan tr c h u nh khơng có m t chút s t 4.3.1.9 T ng ch t r n hòa tan (TDS) 45 TDS Mg/l 45 45 44 44 43 43 42 42 42 41 41 40 40 39 38 37 NM1 Hình 4.10: Bi u NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 th hi n ch tiêu TDS c a n NM7 V Trí c sơng K Cùng t i nh ng v trí quan tr c Hàm l ng TDS c a v trí quan tr c t ng i n TDS gi i h n không 1000 mg/l, v y v i hàm l l ng n c sông o n ch y qua xu t phát tri n kinh t c a 4.3.1.10 K m (Zn) a ph nh, hàm l ng ng ch t a có th s d ng cho ho t ng có sơng K Cùng ch y qua ng s n 46 Zn Mg/l 1.9 1.8 1.5 1.6 1.4 1.17 1.17 1.12 1.2 0.8 0.6 0.4 0.15 0.2 0.07 0.017 NM1 NM2 Hình 4.11: Bi u NM3 NM4 NM5 th hi n Nhi t NM6 c an NM7 B1 V Trí c sơng K Cùng t i nh ng v trí quan tr c Qua hình 4.11 ta có th th y ch tiêu k m t i v trí quan tr c t NM1 n NM6 u n m QCCP, ch NM7 1,9mg/l g p 1,4 l n so v i QCVN 08:2008/BTNMT T i v trí NM1 gi m ch 1,12mg/l, t 1,17mg/l t i NM2 n NM3 t t xu ng 0,15mg/l, NM4 0,07mg/l ti p t c t t xu ng 0,017mg/l t i NM5 Rùi sau ó l i t ng lên 1,17mg/l t i NM6 tc c i t i NM7 1,9mg/l v t QCCP 47 (T0) 4.3.1.11 Nhi t Nhi t Mg/l 25.9 25.9 25.9 25.8 25.8 25.8 25.7 25.6 25.6 25.6 25.5 25.5 25.4 25.3 NM1 Hình 4.12: Bi u NM2 NM3 th hi n Nhi t NM4 NM5 NM6 c an NM7 V Trí c sơng K Cùng t i nh ng v trí quan tr c Nhi t nh nhi t ph thu c vào th i i m l y m u, quy chu n không quy c am un c ph i n m gi i h n 4.3.2 Các bi n pháp b o v môi tr ng a bàn huy n V n Quan Bi n pháp th nh t Xây d ng v n hóa ng x thân thi n v i môi tr ng c s im i t duy, cách làm, hành vi ng x , ý th c trách nhi m v i thiên nhiên, môi tr ng xã h i c a m i ng pháp lu t cho nhân dân t nông thôn i dân y m nh tuyên truy n, giáo d c n thành th Bi n pháp th hai M t nh ng bi n pháp c ng r t quan tr ng ó nâng cao ý th c b o v môi tr h i ng, g n nhi m v b o v môi tr ng v i phát tri n kinh t - xã i m i c ch qu n lý tài nguyên b o v môi tr thối, khơi ph c nâng cao ch t l ng môi tr ng, kh c ph c suy ng; Th c hi n t t ch ng 48 trình tr ng r ng, ng n ch n có hi u qu n n phá r ng, cháy r ng, t ng di n tích khu b o t n thiên nhiên; Khai thác có hi u qu tài nguyên thiên nhiên, b o m môi tr ng cân b ng sinh thái; tr ng phát tri n kinh t xanh, thân thi n v i môi tr t ng b ng; th c hi n s n xu t tiêu dùng b n v ng; c phát tri n “n ng l ng s ch”, “s n xu t s ch”, “tiêu dùng s ch”; y m nh xã h i hóa cơng tác b o v môi tr ng Bi n pháp th ba M t nh ng bi n pháp c ng khơng ph n quan tr ng, ó coi môi tr ng tái c c u kinh t , ti p c n xu th t ng tr ng b n v ng hài hòa phát tri n ngành, vùng phù h p v i kh n ng ch u t i môi tr ng, sinh thái c nh quan, tài nguyên thiên nhiên trình phát tri n Bi n pháp th t M t nh ng bi n pháp c p bách c nh báo k p th i, xác hi n t ch l ng ng phó v i bi n c phát tri n ngành khí t b o v mơi tr ng khí t ng d án, ng th y v n, chung s c i khí h u; T p trung tri n khai th c hi n Chi n ng th y v n Bi n pháp th n m Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t bi n pháp c p bách b o v môi tr t c ng m t nh ng ng hi n Xác l p c ch cung – c u, chia s l i ích, phát tri n b n v ng tài nguyên n ngu n n c y nhanh ti n c b o xây d ng d án Lu t tài nguyên n v n b n quy ph m pháp lu t thu c l nh v c tài nguyên n l p c ch qu n lý tài nguyên n nh h c ng ng xác ng t ch c ph n bi n ng, h i, hi p h i v thiên nhiên môi tr thành, l n m nh phát tri n, óng góp tích c c ho t tr c theo h c ng b v i th ch kinh t th tr ng xã h i ch ngh a T o i u ki n, h tr xã h i v mơi tr m an ninh ng hình ng b o v môi 49 Bi n pháp th sáu Hoàn thi n h th ng pháp lu t v mơi tr cho ng phó v i bi n i khí h u theo h ng, chu n b c s pháp lý ng th ng nh t, công b ng, hi n h i nh p áp ng yêu c u xây d ng nhà n i c pháp quy n xã h i ch ngh a Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t hi n hành, h th ng pháp lu t v môi tr ng ph i t chung c a tồn n ng thích, ng b t ng th h th ng pháp lu t c pháp quy n xã h i ch ngh a nói chung huy n V n Quan nói riêng 4.4 xu t m t s gi i pháp qu n lý b o v môi tr Cùng o n ch y qua ng n c sông K a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 4.4.1 Bi n pháp qu n lý T ng c ng công tác tuyên truy n giáo d c ý th c b o v môi tr ng c ng ng dân c Có bi n pháp x lý có hành vi vi ph m mơi tr ng u t kinh phí th c hi n k ho ch b o v môi tr n c th i, rác th i, x lý tác T ng c ng cán b ng mơi tr trình ng ng c a khu ngh a am hi u v n th c hi n t t công tác qu n lý, phát hi n x lý v n Th c hi n t t công tác giám sát, ki m tra môi tr c bi t x lý a, v môi tr ng môi tr ng; ng; Xây d ng quy ch qu n lý ch t th i, qu n lý ô nhi m, tính úng chi phí v b o v môi tr b o v môi tr ng d án u t m i, th c hi n lu t ng; Th c hi n t t ch ng trình tr ng r ng, b o v tài nguyên n c; tài nguyên khoáng s n Nghiên c u áp d ng công ngh x lý rác công su t l n ho c bãi chôn l p rác theo tiêu chu n qu c t T ng c công nghi p: ng công tác qu n lý môi tr ng khu v c ang s n xu t 50 T ch c t t ho t ng qu n lý môi tr ng khu v c ang s n xu t công nghi p theo s phân c p y quy n i v i c quan qu n lý khu v c ang s n xu t công nghi p Nâng cao n ng l c c a b máy qu n lý môi tr ang s n xu t cơng nghi p Ngồi vi c b o cơng nghi p q trình ng khu v c m h th ng x lý n c th i u t phát tri n h t ng c m công nghi p c n ph i h p v i c quan có liên quan huy n, t nh xây d ng quy ho ch x lý ch t th i r n qua h th ng thu gom x lý t p chung Huy n c n tri n khai th i; h tr nhà t b o v môi tr môi tr ng b , k p th i vi c u t th t c c n thi t u t cơng trình x lý rác ti p c n ngu n v n u ng Th c hi n c ch phát tri n doanh nghi p d ch v ng, có th cung c p d ch v v : Thu gom x lý ch t th i; D ch v quan tr c môi tr D ch v ng; t o giáo d c v môi tr D ch v cung c p thông tin v mơi tr D ch v ki m tốn mơi tr ng; ng; ng Phát tri n nông nghi p nơng thơn b n v ng Hồn thi n h th ng c ch , sách h th ng qu n lý b o v t, n ph c, gi ng ng th c v t (bao g m c vi c xu t nh p kh u), ng pháp canh tác, qu n lý b o v môi tr ng sinh thái ngu n tài nguyên thiên nhiên dùng nông, lâm nghi p Quy ho ch phát tri n nơng thơn, phát tri n th hóa nơng thơn m t cách h p lý nh m t o s phát tri n b n v ng c nông thôn ô th Nghiên c u ng d ng công ngh sinh h c phát tri n gi ng tr ng v t ni có n ng su t ch t l d ng sinh h c ng cao, khơng thối hóa, khơng làm t n h i n a 51 Phát tri n s n xu t s d ng phân bón h u c ph c v cho vi c phát tri n n n nông nghi p sinh thái M r ng vi c áp d ng s n xu t nông nghi p h u c , th c hi n ph c p quy trình phòng tr sâu b nh t ng h p (IPM) y m nh nghiên c u ng d ng công ngh tiên ti n v b o qu n, ch bi n nông, lâm s n S d ng ki m sốt nhi m nh khai thác khoáng s n, ch ng tình tr ng thối hóa tài ngun ngun n tr i v i m t s tài nguyên thiên nhiên ng n c, s d ng có hi u qu b n v ng tài nguyên c s d ng b n v ng tài nguyên n n m c th p nh t tác t; b o v môi c; b o v phát tri n r ng v i gi i pháp sách h u hi u c th v i t ng Gi m t, tài a bàn ng c a ô th hóa t i môi tr ng y m nh vi c nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c, công ngh nh ng thành t u khoa h c - k thu t vào m c ích c i t o, xây d ng hi n i hóa th phù h p v i i u ki n th c t c a t ng a ph ng gi gìn Nâng cao h th ng xây d ng tiêu chu n v sinh môi tr ng thi t b n s c v n hóa truy n th ng dân t c k , quy ho ch ô th , khu c m công nghi p, du l ch nhà T ng c ng công tác x lý rác th i t i ô th khu dân c t p trung; tìm n i chôn l p xa khu dân c ho c ph i s d ng công ngh tái s d ng ho c ch bi n phân bón Gi m ô nhi m không khí ô th , khu công nghi p, khu khai thác ch bi n lo i tài nguyên Th c hi n ánh giá tác ng môi tr ng tri n kinh t - xã h i Ti n hành ánh giá k l ch i v i t t c d án phát ng ki m sốt nhi m ch t i v i c s s n xu t công nghi p, ph t i ph ng ti n giao thông v n ng th c s d ng nhiên li u ph c v sinh ho t Nâng cao hi u qu s d ng n ng l d ng ngu n n ng l ng, thi t b i n; khuy n khích s ng s ch S d ng khí sinh h c làm nhiên li u un n u 52 Phát tri n tr ng r ng, phát tri n tr ng xanh ô th d c ng giao thông Qu n lý ch t th i r n Xây d ng chi n l c v qu n lý ch t th i r n ch t th i nguy h i Gi m ngu n phát sinh ch t th i r n t ban u; khuy n khích u t xây d ng nhà máy x lý rác th i theo công ngh m i nh m tái s d ng tái ch ch t th i t o s n ph m h u ích t ng ngu n thu cho ho t nv ng l nh v c thu gom x lý ch t th i Th c hi n ch ng trình giáo d c c ng cao nh n th c cho nhân dân ng n ng a vi c ng chi n d ch nâng ch t th i nguy h i m t cách b a bãi b t h p pháp Ban hành quy nh yêu c u t t c doanh nghi p ph i thi t l p h th ng t giám sát v môi tr ho t ng cung c p thông tin v t i tr ng ô nhi m ng c a h 4.4.2 Bi n pháp k thu t * iv in c th i sinh ho t - Các h gia ình khu dân c t p trung n qua h th ng x lý sau ó m i c th i c n ph i c phép x th i ngồi mơi tr c x lý ng - Xây d ng h th ng b t ho i, c i t o b c , hi u qu , xây d ng sai k thu t Khuy n khích s d ng b t ho i theo công ngh m i nh t - i v i khu t p chung ông dân c c n có h th ng n h ch a, h x lý sinh h c tr c vào môi tr ng n x lý n c th i t p trung công su t l n c sông K Cùng sông nên tuyên truy n v vi c s d ng n c th i, i v i nh ng h s ng ven c sinh ho t h p lý, rác th i n th i sinh ho t không nên tùy ti n th i tr c ti p vào sông K Cùng c 53 - a d ng hóa lo i hình thu gom rác th i nh cơng ty t qu n ho c mơ hình h p tác xã t qu n nh m h tr cho công ty môi tr ng ô th vi c thu gom rác th i tránh tình tr ng v t rác b a bãi khu v c d c sông K Cùng * iv in - Th ng c th i nông nghi p ng xuyên m l p t p hu n nh m nâng cao ki n th c cho i dân v k thu t s d ng li u l khích ng i dân dùng lo i phân ng, cách bón phân hóa h c, khuy n (com-post), phân xanh, th c hi n ch luân canh, gi m d n s n ph m hóa h c -L lý c a ng ng phân gia súc t ch n nuôi th i dân s không tri t kh e ng ng th i l ng l n nên vi c s , t o mùi hôi th i, gây nh h ng ns c i Khuy n khích x lý ch t th i ch n nuôi b ng vi c h tr kinh phí k thu t xây d ng b Biogas t i h gia ình trang tr i l n * i v i công nghi p - Các n v s n xu t công nghi p tr xây d ng h th ng x lý n c th i ph i m b o ngồi mơi tr ut ng ph i t QCCP theo QCVN 24: 2009/BTNMT (Quy chu n k thu t qu c gia v n c th i công nghi p), c c th i n ng th i có bi n pháp thu gom tri t - Nhà hàng, quán n c n ph i có h th ng x lý n tr hóa ch t c th i s b c th i trung h th ng thoát n c c chung ng d ng công ngh s n xu t s ch vào quy trình s n xu t gi m thi u vi c lãng phí nguyên li u nâng cao n ng su t, ch t l s n ph m Thay tác lo i c h i, lo i d u m gi m thi u ch t h u c tr vào h th ng x lý n - ch t th i r n ng x u i nguyên li u n môi tr ng c a u vào (gi m thi u t i ngu n) h n ch ng - Ti n hành l p báo cáo DTM i v i nh ng d án có quy mô b t bu c ph i l p báo cáo DTM, th c hi n h u ki m DTM i v i m i d án ut 54 - C quan có chun mơn v mơi tr theo dõi ki m tra n v ho t có nguy c gây nhi m cao k p th i ng ng c n th ng xuyên ph i h p, a bàn, l p danh m c nv có bi n pháp qu n lý, theo dõi x lý 55 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n - K t qu phân tích mơi tr ng n c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan qua v trí quan tr c có xu h ng t ng d n theo v trí - Ch tiêu pH (6,01 - 6,04), DO (4,14 - 4,96mg/l), BOD5 (3,8 – 5,33mg/l), COD (5 – 6,5mg/l), TSS (0,041 – 0,113mg/l), NO3- (0,005 – 2,7mg/l), PO43(0,001 – 0,2mg/l) Fe (0,12 – 0,084mg/l có hai v trí khơng phát hi n NM4, NM5) t i v trí quan tr c n m quy chu n cho phép QCVN 08:2008/BTNMT Duy ch Zn t i v trí NM7 1,9 mg/l v - Riêng TDS theo s t QCCP 1,4 l n li u thu th p, khơng có QCVN 08:2008/BTNMT nh ng TDS theo WHO, US EPA c Vi t Nam TDS n c sinh ho t không v s n xu t v i k t qu o t 1000mg/l Do v y n c phù h p không nh h c ph c v ng 5.2 Ki n ngh Phòng Tài ngun Môi tr nghiên c u v ch t l theo ánh giá ng môi tr c ch t l ng n ng n chung huy n V n Quan nói riêng T tr ng l u v c n c sông K Cùng C n tr ng h n v ch t l nhi u i m quan tr c h n ph n ch t l ng c a n th y ng huy n V n Quan c n ti p t c c sông K Cùng nh ng n m ti p c sông ch y qua t nh L ng S n nói ó a gi i pháp qu n lý môi c t t h n ng n c sông K Cùng, c n ti n hành c di n bi n s thay i thành c sơng K Cùng nói chung, o n ch y qua huy n V n Quan nói riêng a bàn 56 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t C c th ng kê t nh L ng S n, Chi c c thành ph L ng S n (2011, 2012), Niên giám th ng kê thành ph L ng S n 2011, 2012 L ng S n D Ng c Thành (2009), Bài gi ng Qu n lý tài nguyên n c, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Nguy n V n Giáo, 1991 Tài nguyên n Qu c h i n môi tr c t nh ng Nai c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2005), Lu t b o v ng, Nxb Chính tr Qu c gia, Hà N i S Tài nguyên Môi tr tr ng môi tr ng t nh L ng S n (2007-2012), Báo cáo hi n ng t nh L ng S n giai o n 2007-2012, L ng S n Phòng Tài nguyên Môi tr ng huy n V n Quan, Niên giám th ng kê huy n V n Quan n m 2013, V n Quan II Tài li u t Internet ng Ng c Nh (2013), “Nh ng dòng sơng ch t…” http://www.nhandan.com.vn/hangthang/anninhxahoi/item/21951002.html Lê B c Hu nh (2011), “Nh ng v n c p bách c n gi i quy t tr tr ng suy gi m nghiêm tr ng ngu n n c c th c h l u l u v c sông” http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id =905:nhung-van-de-cap-bach-can-giai-quyet-truoc-thuc-trang-suygiam-nghiem-trong-nguon-nuoc-o-ha-luu-cac-luu-vuc-song&catid=3:tin-trong-nuoc&Itemid=6 M nh Tú (2014), “Báo ng ô nhi m ngu n n ct iH iD ng” http://www.vietnamplus.vn/bao-dong-o-nhiem-nguon-nuoc-nghiemtrong-tai-hai-duong/283860.vnp 57 10.Tr n c (2008), “Ô nhi m n c gì?” http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/hoidapmt/Pages/%C3%94nhi%E1% BB%85mn%C6%B0%E1%BB%9Bcl%C3%A0g%C3%AC.aspx 11.Vi t Báo (2007), Vi t Nam s có nh ng dòng sơng “ch t” http://vietbao.vn/Xa-hoi/Viet-Nam-se-co-nhung-dong-songchet/65088775/157/ 12.“10 dòng sơng l n th gi i ang b ô nhi m” http://www.xanh.vn/moi-truong-sos/871-10-dong-song-lon-tren-thegioi-dang-bi-o-nhiem.html ... Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan, t nh L ng S n” 1.2 M c ích c a tài - Thông qua nghiên c u ánh giá tài nm c th c tr ng n c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan thông qua s li u phân... c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 1.4 Ý ngh a c a tài * Ý ngh a nghiên c u khoa h c: ánh giá th c tr ng môi tr ng n c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan... 33 ánh giá th c tr ng môi tr ng n c sông K Cùng o n ch y qua a bàn huy n V n Quan – t nh L ng S n 35 4.3.1 Ch t l ng n c sông k o n ch y qua a bàn huy n V n Quan n m 2013-2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay