môn tin học 0_DT_187_9_tinhoc.do

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:01

Phòng GD & ĐT huyện tây hòa Trờng THCS Phạm đình quy phút đề kiểm tra tiết Môn : Tin Häa Thêi gian : 45 BÀI KIỂM TRA MT TIT Câu (3đ): Mạng máy tính ? Có loại mạng máy tính ? Câu (2đ): Trình bày cấu trúc địa th ®iƯn tư ? ViÕt vÝ dơ vỊ ®Þa chØ th điện tử? Câu (4đ): Nêu bớc tìm kiếm thông tin Internet máy tìm kiếm ? Nêu loại máy tìm kiếm thông tin Internet ? Câu (1đ): Cách truy cập trang chủ báo điện tử tuổi trẻ ? MA TRN KIM TRA Mức độ Nhận biết Tên chủ đề 1/ M¹ng máy tính S cõu: S im: Mạng máy tính ? S ý: S im:1 T l: 10% 2/Mạng internet Số câu: S im: Viết ví dụ địa th điện S câu: tö? Số điểm: Số ý: Số điểm:0.5 Tỷ lệ: 5% 3/ Th ®iƯn tư 4/Truy cËp th«ng tin Thơng hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp cao Có loại mạng máy tính ? S ý: S im:2 T l: 20% Nêu loại máy tìm kiếm thông tin Internet ? S ý: Số điểm:2 Tỷ lệ: 2% Tổng cộng Số ý: S im:3 T l: 30% Nêu bớc tìm kiếm thông tin Internet máy tìm kiếm ? Số ý: Số điểm:2 Tỷ lệ: 20% Số ý: S im:4 T l: 40% Trình bày cấu trúc địa th điện tử? S ý: Số điểm:1.5 Tỷ lệ: 15% Số ý: Số điểm:2 Tỷ lệ: 20% C¸ch truy cËp trang chđ cđa b¸o ®iƯn tư ti trỴ Tổng số câu:4 Tổng số điểm: 10 Số ý: Số điểm:1.5 Tỷ lệ: 15% Số ý: Số điểm:5.5 Tỷ lệ: 55% Số ý:3 Số điểm:2 Tỷ lệ:20% ? Số ý: Số điểm:1 Tỷ lệ: 10% Số ý: Số điểm:1 Tỷ lệ: 10% S ý: 14 S im:10 T l100% đáp án - biểu điểm Câu 1(3.0 điểm): Mạng máy tính tập hợp máy tính đợc kết nối với theo phơng thức thông qua phơng tiện truyền dẫn tạo thành hệ thống cho phép ngời dùng chia tài nguyên 1.0 + Phân loại: - Mạng có dây mạng không dây 1.0 - Mạng cục (LAN) mạng diện rộng (WAN)1.0 Câu (3.0 điểm): Cấu trúc địa th điện tử: @ 1.5 Ví dụ: Mỗi ví dụ 0.5 Câu (4.0 điểm): Các bớc tìm kiếm thông tin Internet: Truy cập máy tìm kiếm 0.5 Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá 0.75 Nhấn Enter nháy nút Tìm kiếm 0.75 Các loại máy tìm kiếm thông tin: Google: http://www.google.com.vn 0.5 Yahoo: http://www.yahoo.com 0.5 đ Microsoft: http://bing.com 0.5 đ Alta Vista: http://altavasta.com 0.5 Câu (1.0 điểm): Cách truy cập Nhập địa trang Web: www.tuoitre.com.vn vào ô địa 0.75 đ NhÊn Enter 0.25 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: môn tin học 0_DT_187_9_tinhoc.do, môn tin học 0_DT_187_9_tinhoc.do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay