Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại phòng giao dịch eahleo ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc đaklak

95 17 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN DANH ĐỨC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH EAHLEO – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Danh Đức DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT Ý NGHĨA TẮT BIDV NHTM TMCP HGĐ GD KD CN KHCN CBCNV NHNN Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại Thương mại cổ phần Hộ gia đình Giao dịch Kinh doanh Chi nhánh Khách hàng cá nhân Cán công nhân viên Ngân hàng Nhà Nước MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 10 11 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Kết cấu luận văn .3 Tổng quan tài liệu .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Hoạt động cho vay KH Hộ gia đình NHTM 14 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KH HỘ GIA ĐÌNH CỦA NHTM 20 1.2.1 Nội dung mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình ngân hàng thương mại .20 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay KD khách hàng HGĐ NHTM .22 Chất lượng dịch vụ cho vay KHCN đánh gái qua phương thức: 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY KD KHÁCH HÀNG HGĐ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi Ngân hàng 24 1.3.2 Nhân tố bên 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 32 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH EAHLEO – NGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Chức nhiệm vụ Phòng giao dịch EaHleo 33 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh PGD Eahleo – BIDV Bắc ĐakLak 35 Đơn vị tính: Tỷ đồng 35 Kể từ thành lập, PGD EaHleo – BIDV Bắc Đắk Lắk trọng tập trung nguồn lực để mở rộng, phát triển hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng bán lẻ Đến PGD EaHleo – BIDV Bắc ĐăkLăk đạt kết khả quan, đáp ứng vốn đến thành phần kinh tế điều kiện kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, đồng thời khẳng định vị BIDV địa bàn huyện EaHleo Kết hoạt động tín dụng thể qua bảng sau: 38 Đơn vị tính: Triệu đồng 42 Qua bảng số liệu ta thấy, hoạt động dịch vụ PGD EaHleo – BIDV Bắc ĐăkLăk thời điểm 31/12/2013 chủ yếu từ nguồn thu dịch vụ truyền thống thu phí dịch vụ chuyển tiền chiếm gần 50% tổng thu dịch vụ, thu phí từ hoạt động tín dụng bảo lãnh chiếm gần 37% thu phí từ hoạt động khác chiếm tỷ lệ khiêm tốn 13% Điều cho thấy, hoạt động dịch vụ địa bàn hoạt động Phòng giao nhiều khó khăn bất cập, cần tập trung phát triển thời gian tới 42 Đơn vị tính: Tỷ đồng 43 Trước tình hình kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, khủng hoảng nợ cơng nước châu âu, bất ổn trị số khu vực làm giá dầu thô, nguyên liệu lương thực thị trường giới tăng cao Ở nước, giá vàng liên tục biến động, việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu, tỷ giá USD/VND… gây áp lực tăng chi phí sản xuất, giá hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng, tác động khơng nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế Các doanh nghiệp khó khăn việc tiếp cận vốn, đồng thời ngân hàng gặp khơng khó khăn hoạt động kinh doanh 43 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GD EAHLEO BIDV BẮC ĐAKLAK .44 2.2.1 Tổng quan cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐakLak 44 2.2.2 Các biện pháp ngân hàng triển khai thời gian qua nhằm mở rộng hoạt động cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình 47 2.2.3 Đánh giá kết trình mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình 49 Qua bảng cho thấy tỷ lệ cho vay KD HGĐ so với tổng dư nợ thấp Tuy nhiên, qua năm tỷ trọng tăng dần lên từ 10,84% năm 2011 lên 23.37% năm 2013 Điều cho thấy PGD EaHleo - BIDV Bắc ĐakLak tập trung cho vay hướng trọng vào cho vay đối tượng 50 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KH HGĐ TẠI PGD EAHLEO BIDV BẮC ĐAKLAK 56 2.3.1 Thành tựu 57 2.3.2 Hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 66 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK .66 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 66 3.1.1 Thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc ĐakLak 66 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc ĐakLak 68 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GD EAHLEO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 70 3.2.1 Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp 70 3.2.2 Xây dựng chế hỗ trợ, hợp tác với đối tượng tư vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng 71 3.2.3 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình 72 3.2.4 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất BIDV 72 3.2.5 Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm .73 3.2.6 Đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động; tăng cường cơng tác chăm sóc KH 74 3.2.7 Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay 74 3.2.8 Áp dụng công nghệ thông tin hoạt động cho vay 75 3.2.9 Giao tiêu tăng số lượng KH vay KD HGĐ 76 3.3 KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành 76 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 77 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam .78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Error: Referen 2.1 Kết huy động vốn PGD EaHleo – BIDV Bắc ĐakLak ce source not found Error: Referen 2.2 Tình hình cho vay Phòng GD EaHleo – BIDV Bắc ĐakLak ce source not found Error: Referen 2.3 Kết hoạt động dịch vụ năm 2013 PGD EaHleo – BIDV Bắc ĐakLak ce source not found Error: Referen 2.3 Kết tài năm 2013 PGD EaHleo –BIDV Bắc ĐakLak ce source not found Error: Referen 2.4 Dư nợ cho vay kinh doanh KHHGĐ PGD EaHleo ce source not found Error: Referen 2.5 Số lượng khách hàng dư nợ cho vay/KH ce source not found Error: Referen 2.6 Thị phần cho vay KD KH HGĐ ngân hàng địa bàn ce source not found Error: Referen 2.7 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn ce source not 2.8 Cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay found Error: Referen ce source not found Error: Referen 2.9 Cơ cấu dư nợ KD KH HGĐ theo ngành nghề ce source not found Error: Referen 2.10 Thực trạng RRTD cho vay KD KHHGĐ ce source not found DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang Error: Referen 2.1 Sơ đồ máy tổ chức ce source not found Error: Referen 2.2 Kết huy động vốn theo đối tượng khách hàng ce source not found Error: Referen 2.3 Kết huy động vốn theo thời hạn ce source not found Error: Referen 2.4 Tình hình cho vay theo đối tượng khách hàng ce source not 2.5 Tình hình cho vay theo thời hạn found Error: 70 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 3.2.1 Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp - Việc phân loại khách hàng giúp Ngân hàng có thuận lợi + Xác định khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng + Tập trung vào việc marketing khách hàng có khả cao mua sản phẩm dịch vụ Ngân hàng + Xây đựng quan hệ lâu dài với KH thường xuyên cách phát triển loại sản phẩm cung cấp dịch vụ tốt theo yêu cầu họ + Cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng - Tiêu chí phân đoạn: + Theo quan hệ: Khách hàng có quan hệ; Khách hàng - Theo ngành nghề kinh doanh: Tạp hóa; Nơng sản; Phân bón, thuốc BVTV; Điện tử; Xe máy; Khác - Theo lợi ích đưa lại: Khách hàng quan trọng; Khách hàng thân thiết; Khách hàng phổ thông: Việc phân đoạn khách hàng cá nhân tiêu chí định lượng tổng số dư tiền gửi bình qn vòng tháng gần trước thời điểm phân đoạn khách hàng (số dư cộng quy đổi Việt Nam đồng) tất chi nhánh BIDV, cụ thể: + Khách hàng quan trọng (KHQT): Khách hàng đạt số dư tiền gửi bình quân từ tỷ đồng trở lên thời gian xác định phân đoạn khách hàng 71 + Khách hàng thân thiết (KHTT): Khách hàng đạt số dư tiền gửi bình quân khoảng từ 300 triệu tới tỷ đồng thời gian xét phân đoạn khách hàng + Khách hàng phổ thơng (KHPT): Các khách hàng lại Khi phân đoạn khách hàng rồi, tùy phân đoạn Chi nhánh có sách khác sau: sách tiếp thị, sách bán hàng sách sau bán hàng phù hợ với phân đoạn Bên cạnh cần lưu ý đến nhóm khách hàng tiềm năng, chưa có quan hệ với BIDV để có sách phù hợp 3.2.2 Xây dựng chế hỗ trợ, hợp tác với đối tượng tư vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng - UBND thị trấn, xã, phòng tài ngun mơi trường, chi cục thuế: Cán quan hệ khách hàng thiết lập phát triển tốt mối quan hệ với trưởng thôn, lãnh đạo xã phường: + Thăm hỏi, tặng quà, tổ chức hội thảo + Đặt pano, áp phích quảng cáo trụ sở UBND xã, phường, phòng TNMT + Liên hệ chi cục thuế xin danh sách hộ kinh doanh địa bàn để đánh giá sơ có kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu - Khách hàng lớn vùng: Cung ứng sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho khách hàng như: cho vay thấu chi khách hàng doanh nghiệp, khách hàng có gửi tiết kiệm; áp dụng lãi suất, phí thấp biểu phí thơng thường, tặng hoa q sinh nhật KH người thân khách hàng, dịp 08/03; 20/10, tết âm lịch biến khách hàng lớn vùng thành khách hàng VIP ngân hàng Từ mối quan hệ với khách hàng lớn uy tín họ nhờ họ tư vấn giới thiệu khách hàng, bạn hàng, đối tác họ sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 72 3.2.3 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình Tình hình cho vay hộ kinh doanh chưa linh hoạt, Ngân hàng trọng đến việc cung cấp hóa đơn chứng từ, hồ sơ thủ tục nhiều, khách hàng phải ký nhiều giấy tờ Do đó, ngân hàng cần giảm bớt thủ tục, giấy tờ việc yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn chứng từ để khách hàng thuận lợi Cụ thể: Có thể gộp giấy đề nghị vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính, cam kết sử dụng tiền mặt thành bản; gộp bảng kê rút vốn giấy lĩnh tiền mặt ủy nhiệm chi thành một; không cần hóa đơn chứng từ khách hàng kinh doanh nhỏ vay 500 triệu đồng Cụ thể cần xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo số tiêu chuẩn sau: - Tạo cho khách hàng thuận tiện thoải mái việc giao dịch với ngân hàng - Giảm bớt thủ tục hành khơng cần thiết - Hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt trình khách hàng giao dịch với ngân hàng - Chú trọng đến việc tối đa hố hài lòng khách hàng vấn đề thời gian cần tối giảm hoá để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng - Nâng cao tính chủ động Ngân hàng hoạt động cho vay khách hàng hộ gia đình, từ Ngân hàng chủ động sáng tạo trường hợp cụ thể, đem lại thoả mãn cao cho khách hàng 3.2.4 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất của BIDV Bên cạnh thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cần thiết khách hàng nhân tố lãi suất cạnh tranh đóng góp vai trò 73 quan trọng lựa chọn khách hàng vay vốn Phòng GD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak Đồng thời, qua phân tích thực trạng cho thấy mức chênh lệch lãi suất đầu đầu vào Ngân hàng lớn mạnh đáng kể Ngân hàng BIDV định chế tài lớn, ln đầu việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đặc biệt đầu định hướng lãi suất cho vay huy động vốn thị trưởng tài Do đó, phòng giao dịch EaHleo – BIDV Bắc ĐakLak có nhiều điều kiện vay với lãi suất cạnh tranh phải vào chế điều hành lãi suất NHNN thời kỳ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tùy theo kỳ hạn, loại tiền, loại hình cho vay, đối tượng khách hàng, mà ngân hàng áp dụng mức lãi suất phí khác BIDV thực chế mua bán vốn tập trung theo kỳ hạn khác Do đó, để đảm bảo tính cạnh tranh để thu hút lượng lớn khách hàng tạo canh tranh vượt trội so với đối thủ, Phòng GD EaHleo đề nghị áp dụng mức lãi suất hợp lý đến khách hàng lớn đến nhóm đối tượng: nhóm khách hàng mới, nhóm khách hàng kinh doanh 3.2.5 Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm - Hoàn thiện phong cách giao tiếp với khách hàng: Thực tốt quy chuẩn đạo đức quy tắc ứng xử 10 nguyên tắc giao dịch khách hàng góp phần tạo lên đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng kỳ vọng khách hàng - Sắp xếp, bố trí không gian giao dịch tạo thuận tiện, thoải mái cho khách hàng, hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm: có khu vực hướng dẫn khách hàng, cán hướng dẫn trực tiếp ngày từ khách hàng bước vào cửa phòng dành cho khách hàng VIP 74 - Đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm giúp cho Chi nhánh đạt lợi ích tổng thể Đối với khách hàng, giúp giảm thời gian, chi phí tìm sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng có nhu cầu mới; giúp cho khách hàng hướng tới chế độ phục vụ đặc biệt, ưu đãi, quyền lợi cộng thêm; giúp khách hàng yên tâm giao dịch 3.2.6 Đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động; tăng cường công tác chăm sóc KH - Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo để khách hàng nắm bắt chủ trương, sách, dịch vụ ngân hàng Có thể tuyên truyền, quảng cáo qua kênh: + Kênh trực tiếp: thông qua mối quan hệ bạn bè, người thân, khách hàng + Kênh gián tiếp: báo chí, đài truyền hình, panơ, áp phích, tờ rơi, trang web, tài trợ thi, tổ chức hội thảo… - Phòng GD EaHleo áp dụng sách khách hàng cá nhân chi nhánh theo công văn 2210/CV - PTSPBL ngày 14/05/2010 tạo ấn tượng tốt khách hàng Phòng cần trì thường xun cải tiến cơng tác chăm sóc khách hàng đa dạng hóa loại quà tặng hướng đến thích thú khách hàng nhằm giữ phát triển khách hàng 3.2.7 Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay - Tăng cường Kiểm tra trước, sau cho vay - Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán QHKH - Định giá lại TSĐB theo định kỳ tháng tối đa năm lần - Triển khai xếp hạng tín dụng khách hàng hộ gia đình - Cơ cấu ngành, lĩnh vực cho vay hợp lý, không tập trung vào ngành, lĩnh vực 75 Xây dựng kiểm soát tập trung hệ thống chấm điểm, xếp hạng khách hàng toàn chi nhánh, để đảm bảo việc xác định hạn mức tín dụng, phân tích định lượng rủi ro chi nhánh thống nhất, tránh tình trạng khách hàng vay nhiều nơi, hạn mức khác nhau, loại trừ khách hàng khách hàng mục tiêu kết xếp hạng khác nhau… Tăng cường công tác dự báo Hội sở chi nhánh để quản lý rủi ro thị trường Quản lý tốt rủi ro tác nghiệp thông qua giải pháp tổng thể: chuẩn hóa quy trình sản phẩm, tác nghiệp quản lý kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ; tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội bộ; nâng cao tính bảo mật an tồn liệu, hệ thống lưu trữ dự phòng liệu liên tục; thiết kế sản phẩm bán lẻ kết hợp với sản phẩm bảo hiểm; trích lập đầy đủ kịp thời quỹ dự phòng rủi ro… 3.2.8 Áp dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động cho vay Áp dụng phần mềm đại, phù hợp giúp cho trình xử lý hồ sơ nhanh hơn, góp phần tăng suất lao động cho cán giảm bớt thời gian xử lý cho khách hàng Cụ thể: - Cài đặt phần mềm khai thác số liệu, cán cần lấy ln báo cáo tiêu quản lý, tiêu phòng đánh giá phần trăm thực so với kế hoạch; danh sách khách hàng đến hạn trả nợ gốc, lãi; danh sách khách hàng nợ nhóm 2, nợ xấu, nợ ngoại bảng, lãi treo, lãi dự thu giúp cho cán đỡ thời gian việc lấy số liệu thủ công để dành thời gian cho công tác thẩm định, xử lý hồ sơ góp phần đẩy mạnh mở rộng cho vay - Phần mềm chấm điểm khách hàng, cần nhập thơng số vào từ tự động in tất mẫu biểu, hợp đồng giúp thời gian xử lý hồ sơ nhanh 76 3.2.9 Giao tiêu tăng số lượng KH vay KD HGĐ Khi giao tiêu kế hoạch kinh doanh cần giao thêm tiêu tăng trưởng số lượng KH HGĐ KD hàng quý để đẩy mạnh đối tượng khách hàng Khi giao tiêu tăng trưởng đạt hai mục tiêu: + Thứ nhất, cán chủ động tìm kiếm, lơi kéo khách hàng đủ điều kiện với ngân hàng góp phần làm cho ngày tăng khách hàng ngân hàng + Thứ hai, hạn chế tình trạng cán chạy theo số dư cuối kỳ cách đẩy mạnh dư nợ khách hàng cũ cho vay kỹ thuật tăng dư nợ cuối kỳ sau tụt giảm nhanh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Để mở rộng hoạt động cho vay khách hàng HGĐ KD khơng có cố gắng từ phía ngân hàng mà cần có hỗ trợ từ phía Nhà nước Sự phát triển hoạt động cho vay KD khách hàng hộ gia đình có lợi cho việc tang thu NSNN Do vậy, nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi có sách hợp lý để phát triển loại hình cho vay Với số giải pháp sau: Các ngành cần cải tiến thủ tục hành tạo điều kiện cho tổ chức cho vay việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ Thực biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực thi trách nhiệm dân khách hàng quan hệ cho vay với ngân hàng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trường đồng thời đảm bảo tính kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ngân hàng 77 Cơ quan công chứng, quan đăng ký giao dịch bảo đảm cần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng q trình cơng chứng, đăng ký hồ sơ giao dịch bảo đảm Sửa đổi Bộ luật dân theo hướng phù hợp thực tiễn giúp thuận lợi cho KH HGĐ trình chấp tài sản chấp: Hiện quy định tất thành viên hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên phải ký hồ sơ TSBĐ ủy quyền định tài sản hộ tài sản thực tế vợ chồng chủ hộ GĐ, phụ thuộc, học, làm ăn xa dẫn đến khó khăn cho khách hàng HGĐ làm thủ tục chấp TS làm ảnh hưởng đến thời gian làm thủ tục vay vốn KH 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần điều hành chủ động mang tính định hướng cao, có sách trung, dài hạn, phản ứng kịp thời với diễn biến thị trường tránh điều hành giật cục làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động NHTM - Nâng cao chất lượng tra xử lý nghiêm ngân hàng xé rào làm hỗn loạn thị trường - Nâng cao lực quản lý điều hành NHTM Như thế, đảm bảo tính an tồn lành mạnh cho hoạt động toàn hệ thống kinh tế - NHNN cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để thường xuyên cập nhập kịp thời thông tin khách hàng Đảm bảo khách hàng có vấn đề với TCTD TCTD khác nhận biết Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD 78 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Tăng cường công tác đào tạo cấp độ hệ thống cán QHKH kiến thức, kỹ năng: thẩm định, phòng ngừa rủi ro, bán hàng, thu hồi nợ xấu, kỹ đàm phán - Có chế khen thưởng, động viên kịp thời với đội ngũ bán hàng - Ban hành quy trình, mẫu biểu đơn giản, thủ tục ngắn gọn bảo đảm kiểm soát rủi ro 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp Các bao gồm: Định hướng hoạt động cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo – BIDV Bắc ĐakLak nhận định rút từ kết phân tích thực trạng mở rộng cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo – BIDV Bắc ĐakLak Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị BIDV TW Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 80 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng - Phân tích, lý giải vấn đề liên quan đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại (nội dung mở rộng cho vay khách hàng cá nhân; tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân) - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay khách hàng HGĐ kinh doanh Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐakLak dựa tiêu chí đánh giá trình mở rộng cho vay khách hàng cá nhân nêu chương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thời gian qua - Phân tích đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng HGĐ KD Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐakLak Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trần Khơi An (2010), “Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế tư nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [2] Đặng Ngọc Việt (2012), :Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [3] Phạm Tường Huy (2009), “Mở rộng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [4] Ngô Thanh Tuấn (2011), “Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phẩn Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng PHỤ LỤC QUY TRÌNH TÍN DỤNG BÁN LẺ ÁP DỤNG TẠI CHI NHÁNH ... hộ gia đình Phòng Giao dịch EaHleo - Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐakLak - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng HGĐ Phòng Giao dịch EaHleo -. .. luận mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐakLak. .. MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GIAO DỊCH EAHLEO – NGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại phòng giao dịch eahleo ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc đaklak, Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại phòng giao dịch eahleo ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc đaklak, Tổng quan tài liệu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH, c. Vai trò của tín dụng ngân hàng, c. Phân loại cho vay kinh doanh khách hàng HGĐ, Chất lượng dịch vụ cho vay KHCN được đánh gái qua 2 phương thức:, g. Chất lượng và tính đa dạng của các sản phẩm cho vay HGĐ, THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GIAO DỊCH EAHLEO – NGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK, a. Tình hình huy động vốn, b. Tình hình hoạt động tín dụng, d. Chính sách khách hàng đối với khách hàng hộ gia đình, d. Cơ cấu cho vay KD khách hàng HGĐ tại PGD EaHleo, f. Kiểm soát rủi ro cho vay KD khách hàng HGĐ, a. Nguyên nhân bên ngoài, b. Nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK, b. Định hướng trong hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay