Đo lường tài sản thương hiệu vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàng

90 22 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU VINASOY DỰA TRÊN CÁCH TIẾP CẬN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đường Thị Liên Hà Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người cam đoan Nguyễn Thị Thùy DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BE PQ BAW BAS BL Tài sản thương hiệu Chất lượng cảm nhận Nhận biết thương hiệu Liên tưởng thương hiệu Lòng trung thành thương hiệu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 11 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang Error: Referen 2.1 Thang đo nhận biết thương hiệu sau thảo luận ce source not found Error: Referen 2.2 Thang đo liên tưởng thương hiệu sau thảo luận ce source not found Error: Referen 2.3 Thang đo chất lượng cảm nhận thương hiệu sau thảo luận ce source not found Error: Referen 2.5 Thang đo tài sản thương hiệu sau thảo luận ce source not 3.1 Bảng thống kê giới tính mẫu nghiên cứu found Error: Referen ce source not found Error: Referen 3.2 Bảng thống kê độ tuổi mẫu nghiên cứu ce source not found Error: Referen 3.3 Bảng thống kê nghề nghiệp mẫu nghiên cứu ce source not found Error: Referen 3.4 Bảng thống kê thu nhập mẫu nghiên cứu ce source not 3.5 Bảng thống kê nơi sống mẫu nghiên cứu found Error: Referen ce source not found Error: Referen 3.6 Phân tích hệ số Cronbach alpha’s nhân tố “Nhận biết thương hiệu ce source not found Error: Referen 3.7 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha nhân tố “Liên tưởng thương hiệu ce source not found Error: Referen 3.8 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha nhân tố “Chất lượng cảm nhận ce source not found Error: Referen 3.9 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha nhân tố “Lòng trung thành thương hiệu ce source not 3.10 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha “Tài sản thương hiệu found Error: Referen ce source not found Error: Referen 3.13 Giá trị Eigenvalue hệ số phương sai trích lần ce source not found Error: Referen 3.14 Giá trị Eigenvalue hệ số phương sai trích lần ce source not found Error: Referen 3.15 Kết cuối EFA thành phần ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu Vinasoy ce source not found Error: Referen 3.16 Kết EFA nhân tố tài sản thương hiệu ce source not 3.17 Thang đo điều chỉnh hai thành phần nhận biết found Error: thương hiệu liên tưởng thương hiệu sau phân tích Referen EFA ce source not found Error: Referen 3.18 Hệ số R2 điều chỉnh ce source not found Error: Referen 3.19 Các hệ số hồi quy chuẩn hóa (β) ce source not found 64 Stt Biến quan sát BAW1 BAW2 BAW3 BAW4 BAW5 BAS1 BAS2 BAS3 PQ1 10 PQ2 11 PQ3 12 13 14 15 0,763 0,748 0,670 0,654 0,640 0,711 0,627 0,622 0,921 0,921 0,713 BL2 BL3 BL4 BL5 biến 3 0,752 0,678 0,672 0,667 Thang đo tài sản thương hiệu tổng thể Kết phân tích cho thấy hệ số KMO = 0,667 (>0,5) sig = 0,000 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường tài sản thương hiệu vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàng, Đo lường tài sản thương hiệu vinasoy dựa trên cách tiếp cận từ phía khách hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay