giáo trình tiết kiệm năng lượng

147 39 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:53

1 Mu ̣c lu ̣c MỤC LỤC MỤC LỤC Chương 1: Năng lượng và vai trò của lượng đố i với đời số ng người 1.1 Năng lượ ng là gı̀ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lich ̣ sử sử dụng lượ ng của người 1.1.3 Vai trò lượng sống người 1.2 Biến đổi lượng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các biến đổi lượng 1.3 Các dạng lượng 11 1.3.1 Phân loại theo bản chấ t việc tạo lượ ng 11 1.3.2 Phân loại theo nguồ n lượ ng sử dụng 12 1.3.3 Phân loại theo chın ́ h sách lượ ng 13 1.4 Các dạng lượng 14 1.4.1 Giới thiệu các nguồ n lượ ng mới 14 1.4.2 Khả khai thác và sử dụng các nguồ n lượ ng mới sinh hoạt và sản xuấ t 15 1.4.2.1 Năng lượ ng mặt trời 15 1.4.2.2 Năng lượ ng khı́ Hydro 19 1.4.2.4 Năng lượ ng gió 27 1.4.2.5 Nhiên liệu sinh học 30 1.4.2.6 Năng lượ ng điạ nhiệt 32 1.4.2.7 Năng lượ ng hạt nhân 39 1.4.3 Giới thiệu một số mô hın ̀ h sử dụng lượ ng mới 40 Chương 2: Sử dụng lượng tiế t kiê ̣m hiê ̣u quả 43 2.1 Hiện trạng sử dụng lượng 43 2.1.1 Thực trạng sử dụng nguồn tài nguyên, nhiên liệu 43 2.1.2 Những vấn đề ô nhiễm môi trường sử dụng lượng gây 44 2.2 Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 46 2.2.2 Chỉ số sử dụng lượ ng hiệu 47 2.2.3 Chỉ số hiệu suất sử dụng lượng hiệu 48 2.2.4 Cường độ tiêu thụ lượng cuối 50 2.2.5 Phân tích tình hình sử dụng hiệu lượng giới 50 Chương 3: Chı́nh sách sử dụng lượng 58 3.1 Khái niệm 58 3.2 Chın ́ h sách lượ ng quố c gia 58 3.2.1 Những tiêu chuẩ n đượ c sử dụng để đưa một chın ́ h sách lượ ng 58 3.2.2 Các yế u tố bên chın ́ h sách lượ ng 59 3.3 Chın ́ h sách lượ ng của một số vùng, quố c gia thế giới 59 3.3.1 Chın ́ h sách lượ ng của Mỹ 59 3.3.2 Chın ́ h sách lượ ng của châu Âu 60 3.3.2.1 Chın ́ h sách lượ ng của liên minh châu Âu (EU) 60 3.3.2.2 Chın ́ h sách lượ ng của Anh 62 3.3.2.3 Chın ́ h sách lượ ng của Nga 63 3.3.3 Các quố c gia châu Á 63 3.3.3.1 Chın ́ h sách lượ ng của Thái Lan 63 3.3.3.2 Chın ́ h sách lượ ng của Ấn Độ 64 3.3.3.3 Chın ́ h sách lượ ng của Trung Quố c 64 3.4 Chın ́ h sách sử dụng hiệu lượ ng của Việt Nam 64 3.4.1 Chương trình mục tiêu quốc gia 64 3.4.2 Dự án Luật Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 66 Chương 4: Sử dụng điê ̣n an toàn, tiế t kiê ̣m và hiê ̣u quả 70 4.1 Các ứng dụng của điện 70 4.2 Sử dụng các thiế t bi ̣ điện tiế t kiệm và hiệu quả 71 4.2.1 Các thiế t bi ̣điện tại gia đın ̀ h 71 4.2.1.1 Những nguyên tắ c chung sử dụng thiế t bi ̣ điện gia dụng 71 4.2.1.2 Sử dụng các thiế t bi ̣ điện tại phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc 71 4.2.1.3 Sử dụng các thiế t bi ̣ nhà bế p 73 4.2.1.4 Sử dụng các thiế t bi ̣ điện phòng tắ m 75 4.2.2 Các thiế t bi ̣điện tại công sở và nơi sản xuấ t 78 4.2.2.1 Các thiế t bi ̣ văn phòng 78 4.2.2.2 Hệ thố ng động điện 80 4.2.3 Hệ số công suấ t cosφ và vấ n đề tiế t kiệm điện 83 4.2.3.1 Hiệu quả của việc nâng cao hệ số cosφ 84 4.2.3.2 Các biện pháp nâng cao hệ số công suấ t 84 4.2.4 Một số thiế t bi ̣ điện hiệu suấ t cao 87 4.2.4.1 Động hiệu suấ t lượ ng cao ( High Efficiency Motor – HEMs) 87 4.2.4.2 Bóng đèn huỳnh quang compact 88 4.2.5 Giới thiệu mơ hình tự động quản lý việc sử dụng thiết bị điện gia đình cách tiết kiệm hiệu 90 4.3 Sử dụng điện an toàn 92 4.3.1 Khái niệm chung về an toàn điện 92 4.4.2 Tác dụng của dòng điện đố i với thể người 93 4.4.3 Các tai nạn dòng điện gây 94 4.4.3.1 Điện giật 94 4.4.3.2 Đố t cháy điện 97 4.4.3.3 Hỏa hoạn và nổ 98 4.4.4 Các biện pháp bản phòng tránh tai nạn điện giật 98 4.4.4.1 Các biện pháp tránh tai nạn tiế p xúc trự c tiế p 98 4.4.4.2 Các biện pháp tránh tai nạn tiế p xúc gián tiế p 99 4.4.4.3 Bảo vệ nố i đấ t 99 4.4.4.4 Bảo vệ nố i dây trung tın ́ h 100 Chương 5: Sử dụng xăng dầ u-khı́ đố t an toàn, hiê ̣u quả, tiế t kiê ̣m 101 5.1 Khai thác, sản xuất xăng dầu-khí đốt 101 5.1.1 Quá trın ̀ h sản xuấ t xăng dầ u-khı́ đố t từ dầ u mỏ 101 5.1.1.1 Sơ lượ c về dầ u mỏ 101 5.1.1.2 Phân loại dầ u mỏ 102 5.1.1.3 Chế biế n dầ u mỏ 103 5.1.2 Hiện trạng khai thác sản xuất dầu mỏ, khí đốt giới 106 5.1.3 Hiện trạng khai thác sản xuất dầu mỏ, khí đốt Việt Nam 108 5.2 Sử dụng xăng dầu, khí đốt 110 5.2.1 Các ứng dụng của xăng dầu, khí đốt 110 5.2.2 Hiện trạng sử dụng xăng dầu-khí đốt giới Việt Nam 112 5.2.3 Các vấn đề xảy sử dụng xăng dầu-khí đớ t 113 5.3 Sử dụng xăng dầu-khí đốt tiết kiệm, hiệu an tồn 115 5.3.1 Vấn đề tiết kiệm hiệu 115 5.3.2 Vấn đề an toàn 121 5.3.2.1 An toàn nơi cung cấp, phân phối xăng dầu-khí đốt 121 5.3.2.2 An toàn sinh hoạt 124 PHỤ LỤC 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời số ng người Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời số ng người 1.1 Năng lươ ̣ng là gı ̀ 1.1.1 Khái niêm ̣ Năng lượng khả thực công hệ thống vật lí Năng lượng tồn số dạng nhiệt, năng, ánh sáng, năng, điện hay số dạng khác Tuy nhiên, theo định luật bảo toàn lượng, lượng tổng cộng hệ kín khơng đổi mà lượng chuyển từ dạng sang dạng khác Ví dụ hai bi-a va vào nhau, kết cuối chúng đứng yên hay lượng 0, lượng chuyển thành âm (tiếng va đập hai bi-a) thành nhiệt làm nóng điểm va chạm hai bi-a 1.1.2 Lich ̣ sử sử du ̣ng lươ ̣ng của người Con người sử dụng lượng từ lâu Phát minh người lượng lửa Kể từ trước người biết đọc, biết viết lửa sử dụng để nấu thức ăn, sưởi ấm xua đuổi thú Nếu nghiên cứu lịch sử sử dụng lượng người dựa việc sử dụng nguồn nhiên liệu, ta thấy kiện sau: * Gỗ - Trước năm 1885: gỗ nguồn nhiên liệu để người nấu, sưởi ấm, chiếu sáng, lại Việc khai thác gỗ để dùng tốn thời gian công sức * Điện - Những năm 1700: Ben Franklin khám phá giống tĩnh điện tia chớp, nhờ xóa bỏ hiểu biết mê tín điện thời gian dài trước - Từ 1830-1839: Micheal Faraday phát minh máy phát điện cảm ứng dựa định luật điện từ trường, cảm ứng điện từ, phát truyền dẫn điện - Những năm 1860: Lý thuyết toán học Trường điện từ Maxwell công bố đồng từ trường, điện trường ánh sáng Đây coi kiện quan trọng kỉ 19 sở dẫn tới việc ứng dụng rộng rãi điện năng, sóng vơ tuyến tivi * Than - Từ 1763-1774: Việc bơm nước từ mỏ than vấn đề khó tốn Động nước phát triển James Watt giai đoạn cung cấp giải pháp cho vấn đề Cho tới kỷ tiếp theo, động nước James Watt Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời sớ ng người trì việc sử dụng thay đổi tồn chất ngành công nghiệp vận tải giới - 1885-1950: Than trở thành nguồn nhiên liệu quan trọng thời kì Một nửa than tạo lượng tương đương với gỗ mà nửa chi phí -1982: Than sử dụng để tạo nửa lượng điện sử dụng toàn giới than sử dụng nhà * Xăng dầu - Trước 1890: Ơ tơ bắt đầu sử dụng rộng rãi dẫn đến nhu cầu sử dụng xăng ngày tăng Trước đây, dầu hỏa (sản phẩ m từ dầ u thô) sử dụng chủ yếu để thắp sáng - Từ 1951 đến nay: Xăng dầu trở thành nguồn cung cấp lượng Việc sử dụng ô tô làm gia tăng nhu cầu sử dụng xăng dầu giới - 1960: Tổ chức quốc gia xuất dầu lửa OPEC (The Organization of Petroleum Exporting Countries) thành lập Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela Hiện tổ chức lên đến 11 thành viên * Năng lượng hạt nhân - 1906: Albert Einstein đưa Thuyết tương đối để thống khái niệm khối lượng, lượng, từ trường, điện trường ánh sáng Lý thuyết mở khả ứng dụng công nghệ vũ trụ việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử - 1942: Các nhà khoa học sản xuất lượng nguyên tử từ phản ứng hạt nhân dây chuyền - 1957: Nhà máy điện nguyên tử thương mại vào hoạt động 1.1.3 Vai trò lượng sống người Năng lượng đóng vai trò quan trọng sống người Ngay từ thời nguyên thủy, người biết sử dụng lửa (loại hình lượng đầu tiên) để nấu chín thức ăn, sưởi ấm xua đuổi thú Cho đến ngày nay, lượng sử dụng lĩnh vực liên quan đến sống người * Giao thông vận tải Đại đa số phương tiện chuyên chở dùng sản phẩm dầu thô (xăng, dầ u diesel) làm nhiên liệu, ngành giao thông vận tải tiêu thụ 60 % sản lượng dầu lọc, sản phẩm dầu chiếm 95 % thị phần lượng ngành giao thông vận tải Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời số ng người Sau biể u đồ mô tả nhu cầu lượng để chở người hàng hóa Cơ quan quản lý Môi trường & Năng lượng Pháp cung cấ p Qua đó cho thấy nhu cầu lượng biến động nhiều tùy phương tiện chuyển chở Hình 1.1: Mức tiêu thụ lượng để chở khách của các phương tiê ̣n giao thông (Nguồn: Cơ quan quản lý Môi trường & Năng lượng Pháp - ADEME) Hình 1.2: Mức tiêu thụ lượng để chở hàng của các phương tiê ̣n giao thông (Nguồn: Cơ quan quản lý Môi trường & Năng lượng Pháp - ADEME) * Công nghiệp Nhu cầu lượng ngành công nghiệp mô tả biể u đồ sau: Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời số ng người Hình 1.3 : Mức ̣ tiêu thụ lượng khả dụng ngành cơng nghiệp (Tính từ số liệu Cơ quan Năng lượng Quốc tế - IEA, 2005) * Sinh hoa ̣t hàng này Năng lượng dùng cho sinh hoa ̣t hàng ngày bao gồ m :  nấu ăn,  đun nước nóng sinh hoạt điều hồ khơng khí,  chạy thiết bị điện gia du ̣ng Thống kê tiêu thụ lượng cho sinh hoa ̣t hàng ngày nước công nghiệp nước khác không xác Tuy nhiên, chuyên gia trí tồn giới, lượng tái tạo chiếm nhiều nửa thị phần lượng dùng cho sinh hoa ̣t hàng ngày, sau khí đốt điện (hình 1.4 ) Nói tóm lại, lượng nhân tố chất lượng đời sống người Nhưng thực tế , tiêu thụ lượng dẫn đế n ô nhiễm môi trường tự nhiên tiếp tục khai thác nguồn lượng không tái tạo nguồn cạn vài thập niên tới Trước tình hình đó, việc sử dụng lượng cách hiệu tiết kiệm việc làm cấp thiết quốc gia giới cần người dân ý thức thực cách nghiêm túc Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời số ng người Hình 1.4 : Tiêu thụ lượng khả dụng cho tiện nghi nhà (Tính từ số liệu IEA, 2005) 1.2 Biến đổi lượng 1.2.1 Khái niệm Trong vật lý kỹ thuật, biến đổi lượng trình thay đổi lượng từ dạng sang dạng khác Các da ̣ng lượng, nhiên liệu hóa thạch, lượng xạ mặt trời hay lượng hạt nhân chuyển đổi thành dạng lượng khác điện năng, năng, hay nhiệt năng, dạng lượng hữu ích người Hình 1.5 : Sự biến đổi lượng 1.2.2 Các biến đổi lượng Q trình biến đổi lượng thực tự nhiên nhân tạo Chẳng hạn, động đốt biến đổi hóa nhiên liê ̣u (xăng, dầ u) thành Một pin mặt trời biến đổi xạ mặt trời thành lượng điện sử dụng để thắp sáng bóng đèn Người ta thường gọi thiết bị biến đổi lượng từ dạng sang dạng khác biến đổ i Chương 1: Năng lươ ̣ng và vai trò của lươ ̣ng đố i với đời sớ ng người Hình 1.6 : Q trình biến đổi lượng đốt nến Sau số ví dụ biến đổi lượng TT Tên Chức TT Tên chuyển đổi Tế bào nhiên Hóa → liệu Điện Năng lượng Nhiệt → điện địa nhiệt Điện Động đốt Nhiệt → Điện Đập thủy điện Cơ → Chức chuyển đổi Pin mặt trời Quang → Điện 10 Bộ thu Ánh sáng → lượng mặt trời Nhiệt Loa Điện → Âm 11 Cối xay gió Điện Phong → Điện Cơ Bóng đèn Hóa → 12 Nhiệt Động Nhiệt → nước Cơ Năng lượng Nhiệt → điện đại dương Điện Ánh sáng Mi-crô Âm → 13 Điện (Ocean power) Lò phản ứng Năng lượng hạt 14 hạt nhân nhân → Điện Pin áp điện Cơ → Điện năng Bảng 1.1 : Mô ̣t số biến đổi lượng 10 Phu ̣ lu ̣c Phu ̣ lu ̣c Mẫu phiế u đăng ký kiể m toán TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TP.HCM ENERGY CONSERVATION CENTER OF HOCHIMINH CITY 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Tel: 08.9322372 * Fax: 08.9322373 Email : ecc-hcmc@hcm.vnn.vn * Website : www.ecc-hcm.gov.vn PHIẾU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Tên quan: Ngnh sản xuất, kinh doanh:…………………………………………………………… Địa liên hệ : Điện thoại / Fax : Người đại diện : chức vụ Công ty đề nghị Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng - Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM hỗ trợ nội dung sau (xin đánh dấu  vo nội dung cần hỗ trợ ) : Kiểm toán lượng: Tư vấn thiết kế đầu tư giải pháp tiết kiệm lượng (TKNL): Đào tạo TKNL: Nhận tin TKNL hng thng: Các vấn đề TKNL khác cần hỗ trợ : Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh – Dịch vụ Tài theo địa Người đại diện (ký tên, đóng dấu ) 133 Phu ̣ lu ̣c Phu ̣ lu ̣c Câu hỏi kiể m toán lươ ̣ng cho các tòa nhà TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TP.HCM ENERGY CONSERVATION CENTER OF HOCHIMINH CITY 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Tel: 08.9322372 * Fax: 08.9322373 Email : ecc-hcmc@hcm.vnn.vn * Website : www.ecc-hcm.gov.vn Kính gửi: A2 BẢNG CÂU HỎI KIỂM TỐN NĂNG LƯỢNG I THƠNG TIN TỔNG QT: Tồ nhà: Tên khách sạn Địa Điện thọai – Fax Số nhân viên Số phòng khách sạn Cơng suất sử dụng phòng trung bình (phòng/ngày) Cơng suất điện TB toàn khách sạn ngày Số hoạt động trung bình năm Tổng chi phí lượng năm 2004, 2005 Sơ đồ sơ mặt xây dựng tầng (có thể gởi kèm riêng với câu hỏi này) …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… II THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NĂM 2004, 2005: - Đồng hồ điện giá hay giá ………………………………… - Đơn giá điện ………………………………………………… - Đơn giá nước:………………………………………………… - Đơn giá dầu FO (DO)………………………………………… - Các loa ̣i khí đốt khác (nếu có):…………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 134 Phu ̣ lu ̣c Sơ đồ đơn tuyến điện (hệ thống điện sinh hoạt, hệ thống điện động lực, hệ thống điện thắp sáng,…) (có thể gởi kèm riêng với câu hỏi này) …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Bảng tổng kết tình hình hoạt động, sử dụng lượng năm 2004 Tháng Điện (kWh) Nước (m3) Dầu FO (DO) (l) Năng lượng khác……… …………… …………… CS phòng trung bình (Phòng/ngày) Số lượt nhà hàng, qn bar, vũ trường hoạt động 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Bảng tổng kết tình hình hoạt động, sử dụng lượng năm 2005 Tháng Điện (kWh) Nước (m3) Dầu FO (DO) (l) Năng lượng CS phòng khác……… trung bình …………… (Phòng/ngày) …………… … Số lượt nhà hàng, quán bar, vũ trường hoạt động 01 135 Phu ̣ lu ̣c 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 IV TÌNH TRẠNG HỌAT ĐỘNG CÁC THIẾT BỊ: Điện: a) Thống kê trạng sử dụng đèn chiếu sáng toàn khách sạn: Loại đèn Quy cách, công suất (W) Số lượng (bóng) Số sử dụng TB (h/ngày) Vị trí sử dụng Ghi chú: Đối với loại đèn huỳnh quang xin ghi rõ đường kính đèn sử dụng (28 hay 32) b) Thống kê thiết bị tiêu thụ điện khách sạn: Bảng thống kê công suất định mức thiết bị 136 Phu ̣ lu ̣c S T T Tên thiết bị Số lượng Lọai động (*) Công suất/ máy HP kW I (A) Số vòng quay (V/ph) 10 11 12 13 14 15 Ghi chú: (*) : - Loại động pha, pha, đồng bộ, không đồng bộ, Roto lồng sóc, dây quấn, động truyền động VS,……? - Động có biến tốc hay khơng? Loại nào? Thiết bị lạnh: 2.1 Thiết bị lạnh cục bộ: (máy điều hồ1 cục, cục, …) Loại máy, hiệu Cơng suất (W, KW) C suất Số lạnh lượng (………….) (máy) Số s dụng TB (h/ngày) Vị trí sử dụng 137 Phu ̣ lu ̣c Các Sơ đồ hệ thống lạnh (nếu có): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… (có thể gởi kèm riêng với câu hỏi này) 2.2 Thiết bị lạnh trung tâm: (máy lạnh Water Chiller, loại khác,…) Loại máy, hiệu Công C suất Số suất lạnh lượng (KW) (………….) (máy) Số s dụng TB (h/ngày) % tải TB (%) Vị trí sử dụng Các Sơ đồ hệ thống lạnh: + Sơ đồ nguyên lý ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… + Sơ đồ đường nước (đối với loại máy Water Chiller) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… + Sơ đồ đường gió ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (các sơ đồ gởi kèm riêng với câu hỏi này) Các thiết bị gia nhiệt: 3.1 Thiết bị nước nóng sinh hoạt: (các loại máy nước nóng cục bộ, trung tâm) 138 Phu ̣ lu ̣c Loại máy, hiệu Công suất (W, KW) Dung tích (l) Số Số lượng s dụng TB (máy) (h/ngày) Vị trí sử dụng Các Sơ đồ hệ thống cấp nước nóng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… (các sơ đồ gởi kèm riêng với câu hỏi này) 3.2 Các thiết bị gia nhiệt khác (nếu có): máy rửa chén có sử dụng nước nóng, máy xơng hơi,… Loại máy, hiệu Cơng suất (W, KW) Số lượng (máy) Số s dụng TB (h/ngày) Vị trí sử dụng Nồi hơi: - Loa ̣i nồi hơi: - Số lượng nồi hơi: - Công suất thiết kế: - Loại nhiên liệu sử dụng: - Tổng số làm việc 01 năm: - Tuổi: - Tiêu thụ nhiện liệu hàng năm: - Áp suất nước đầu nồi hơi: - Nhiệt độ nước đầu nồi hơi: - Nhiệt độ nước cấp vào nồi hơi: - Nhiệt độ gia nhiệt dầu: - Nhiệt độ khơng khí đốt: - Nhiệt độ khói: - Nhiệt độ thân lò: - Nhiệt độ lò: - Số lần xả đáy 24 giờ: - Lưu lượng xả đáy 01 lần xả: * Phân tích khói: CO2:………………… % N2:…………………… % 139 Phu ̣ lu ̣c O2:………………………% CO:…………………….% Khơng khí dư:……….% * Phân tích nước: - Nước cấp: + Độ pH:…………………… + TDS:………………………… + Hàm lượng ion khác - Nước xả đáy + TDS:……………………… + Hàm lượng ion khác:………………………………… … V CÁC CÂU HỎI PHỤ: Mức độ quan tâm Nhà máy đến việc tiết kiệm lượng: Các biện pháp tiết kiệm lượng thực hiện: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các biện pháp tiết kiệm lượng dự tính thực tương lai: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… o0o - 140 Phu ̣ lu ̣c Phu ̣ lu ̣c Câu hỏi kiể m toán lươ ̣ng cho các nhà máy TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TP.HCM ENERGY CONSERVATION CENTER OF HOCHIMINH CITY 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Tel: 08.9322372 * Fax: 08.9322373 Email : ecc-hcmc@hcm.vnn.vn * Website : www.ecc-hcm.gov.vn Kính gửi: _ BẢNG CÂU HỎI KIỂM TỐN NĂNG LƯỢNG I THƠNG TIN TỔNG QT: Cơng ty: Tên Cơng Ty (Xí Nghiệp) Địa Điện thọai – Fax Số nhân viên Sản phẩm Cơng suất hoạt động tồn cơng ty 01 ngày Số vận hành năm Tổng chi phí lượng năm 2006 Quy trình cơng nghệ: (vẽ sơ đồ khối): (Có thể gởi kèm riêng)…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NĂM 2006: Bảng tổng kết tình hình sản xuất loại sản phẩm năm 2006: - Tên sản phẩm (SP1):………………………………… - Tên sản phẩm (SP1):………………………………… - Tên sản phẩm (SP3):………………………………… Tháng Sản lượng SP1 Sản lượng SP2 Sản lượng SP3 Sản lượng SP4 01 02 03 04 141 Phu ̣ lu ̣c 05 06 07 08 09 10 11 12 III VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG: - Đồng hồ điện giá hay giá ? - Đơn giá điện:………………………………… - Đơn giá nước:……………………………… - Đơn giá dầu FO (DO)………………… - Các loại khí đốt khác (nếu có):……………… Bảng tổng kết tình hình sử dụng lượng năm 2006 ………………………… Tháng Điện Nước (m3) Dầu FO (DO) (l) kWh Số m Số lít Số tiền tiền tiền 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Sơ đồ đơn tuyến điện phân xưởng: (Có thể gởi kèm riêng) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………………………………… IV TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC THIẾT BỊ: Điện: a) Thống kê trạng sử dụng đèn chiếu sáng tồn cơng ty: 142 Phu ̣ lu ̣c Loại đèn Quy cách, cơng suất (W) Số lượng (bóng) Số sử dụng TB (h/ngày) Vị trí sử dụng Ghi chú: Đối với loại đèn huỳnh quang xin ghi rõ đường kính đèn sử dụng (28 hay 32) b) Thống kê thiết bị tiêu thụ điện Cơng ty (xí nghiệp) Số TT Tên thiết bị Số lượng Loại động (*) Công suất/ máy HP I (A) Số vòng quay (V/ph) kW 143 Phu ̣ lu ̣c Ghi chú: (*) : - Loại động pha, pha, đồng bộ, không đồng bộ, Roto lồng sóc, dây quấn, động truyền động VS……? - Động có biến tốc hay khơng? Loại nào? Nồi hơi: - Loại nồi hơi: - Số lượng nồi hơi: - Công suất thiết kế: - Nhiên liệu: - Tổng số làm việc 01 năm: - Tuổi: - Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: - Áp suất nước đầu nồi hơi: - Nhiệt độ nước đầu nồi hơi: - Nhiệt độ nước cấp vào nồi hơi: - Nhiệt độ gia nhiệt dầu: - Nhiệt độ khơng khí đốt: - Nhiệt độ khói: - Nhiệt độ thân lò: - Nhiệt độ lò: - Số lần xả đáy 24 giờ: - Lưu lượng xả đáy 01 lần xả: * Phân tích khói: CO2:………………… % O2:…………………% CO:…………………….% N2:……………………… % Khơng khí dư:…………….% * Phân tích nước: - Nước cấp: + Độ pH:…………………… + TDS:………………………… + Hàm lượng ion khác:……………………… - Nước xả đáy + TDS:……………………… + Hàm lượng ion khác:……… … Thiết bị lạnh: 3.1 Thiết bị lạnh dân dụng (sử dụng cho mục đích điều hòa khơng khí): - Chủng lọai máy, hiệu máy (1 mảng, mảng, máy trung tâm, …):……………… - Công suất:…………… 144 Phu ̣ lu ̣c - Số lượng máy:……… 3.2 Thiết bị lạnh cơng nghiệp (sử dụng cho mục đích phục vụ qui trình cơng nghệ): - Chủng loại máy, hiệu máy (máy trung tâm, ….):………………… - Công suất:…………………………… - Số lượng máy:……………………… - Các Sơ đồ hệ thống lạnh: + Sơ đồ nguyên lý + Sơ đồ đường nước (đối với lọai máy Water Chiller) + Sơ đồ đường gió V CÁC CÂU HỎI PHỤ: Mức độ quan tâm Nhà máy đến việc tiết kiệm lượng: Các biện pháp tiết kiệm lượng thực hiện: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các biện pháp tiết kiệm lượng dự tính thực tương lai: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… o0o 145 Tài liê ̣u tham khảo TÀ I LIỆU THAM KHẢO Tài liêụ tham khảo tiế ng Viêṭ [1] Nguyễn Xuân Phú, Trầ n Thành Tâm: Kỹ thuâ ̣t an toàn cung cấ p và sử du ̣ng điê ̣n; NXB Khoa ho ̣c và Kỹ thuâ ̣t, 2002 [2] Nguyễn Xuân Phú: Khı́ cu ̣ thiế t bi ̣ tiêu thu ̣ điê ̣n ̣ áp; NXB Khoa ho ̣c và Kỹ thuâ ̣t, 2002 [3] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Thế Bảo: Bảo toàn lươ ̣ng – sử du ̣ng hơ ̣p lý, tiế t kiê ̣m, hiê ̣u quả Công nghiê ̣p; NXB Khoa ho ̣c và Kỹ thuâ ̣t, 2006 [4] Nguyễn Bı́ch Hằ ng: Sử du ̣ng thiế t bi ̣ điê ̣n gia đın ̀ h hiê ̣u quả và tiế t kiê ̣m; NXB Văn hóa-Thông tin, 2008 [5] Nguyễn Đın ̀ h Thắ ng: Giáo trı̀nh „An toàn điê ̣n“; Vu ̣ Trung ho ̣c chuyên nghiê ̣p – da ̣y nghề , Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o; NXB Giáo du ̣c, 2008 [6] Trầ n Quang Khanh: Bảo hô ̣ lao đô ̣ng và kỹ thuâ ̣t an toàn điê ̣n; NXB Khoa ho ̣c và Kỹ thuâ ̣t, 2002 Tài liêụ tham khảo tiế ng nước ngoài [1] World Energy Council, Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation, 2008 Tài liêụ tham khảo Internet [1] Chương trı̀nh mu ̣c tiêu quố c gia về sử du ̣ng lươ ̣ng tiế t kiê ̣m, hiê ̣u quả; http://www.eec.moi.gov.vn/Index.aspx?CateID=108 [2] TT Tiế t kiê ̣m lươ ̣ng TP Hồ Chı́ Minh; http://ecc-hcm.gov.vn/ [3] Chương trı̀nh tiế t kiê ̣m lươ ̣ng thương ma ̣i (CEEP) http://www.dsmee.moi.gov.vn/DesktopDefault.aspx?tabid=1 [4] Tâ ̣p đoàn Điê ̣n lực Viê ̣t Nam: http://www.evn.com.vn/ [5] Trang thông tin và tư vấ n tiế t kiê ̣m điê ̣n : http://www.tietkiemnangluong.vn/ [6] http://www.wikipedia.org [7] http://www.industrie-energieeffizienz.de/ [8] Dự án tiế t kiê ̣m lươ ̣ng (ECSME) http://www.ecsme.com.vn/default.aspx?tabid=282&CateID=206&MainMenuID=2 [9] http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 146 Tài liê ̣u tham khảo 147 ... n như: lượng mặt trời (năng lượng lấy từ mặt trời, tạo điện nhiệt), gió hay địa nhiệt (năng lượng từ lòng đất), lượng sinh khối (năng lượng từ thực vật) thủy điện lượng đại dương (năng lượng từ... đổi lượng trình thay đổi lượng từ dạng sang dạng khác Các da ̣ng lượng, nhiên liệu hóa thạch, lượng xạ mặt trời hay lượng hạt nhân chuyển đổi thành dạng lượng khác điện năng, năng, hay nhiệt năng, ... loại lượng xạ Năng lượng mặt trời ví dụ lượng xạ Nhiệt năng: nội vật chất - Năng lượng nguyên tử: lượng dao động dịch chuyển lưu giữ hạt nhân nguyên tử, phân tử vật chất, chẳng nguyên tử - lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình tiết kiệm năng lượng, giáo trình tiết kiệm năng lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay