Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

69 36 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:51

Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM LÂM NG C BÍCH Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG MÔI TR TRÊN NG N A BÀN S N C M - HUY N PHÚ L T NH THÁI NGUYÊN” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c: : Chính quy : a mơi tr ng : Qu n lý tài nguyên : 2010 - 2014 Thái Nguyên, n m 2014 C NG - IH C I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM LÂM NG C BÍCH Tên tài: “ ÁNH GIÁ HI N TR NG MÔI TR TRÊN NG N A BÀN S N C M - HUY N PHÚ L C NG - T NH THÁI NGUYÊN” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c: Gi ng viên h ng d n IH C : Chính quy : a mơi tr ng : Qu n lý tài nguyên : 2010 - 2014 : TS D Ng c Thành Thái Nguyên, n m 2014 L IC M N hoàn thành c lu n v n này, em xin chân thành c m n Ban giám hi u tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Môi tr ng, th y cô giáo tr ng ã truy n t l i cho em nh ng ki n th c quý báu su t khoá h c v a qua Em xin chân thành c m n th y giáo TS.D Ng c Thành ã giúp h ng d n em hoàn thành lu n v n Em xin c m n th y cô, anh ch Phòng ki m sốt nhi m – Chi c c b o v môi tr ng ã t o i u ki n giúp em th i gian th c t p t i ây Trong th i gian th c t p em ã c g ng h t s c mình, nh ng kinh nghi m ki n th c có h n nên b n lu n v n c a em khơng tránh kh i nh ng thi u sót m khuy t Em r t mong c th y giáo, cô giáo b n sinh viên óng góp ý ki n b sung khố lu n c a em c hoàn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, tháng n m 2014 Sinh viên Lâm Ng c Bích DANH M C CÁC T , C M T B KH: Bi n BVTV: B o v th c v t CTR: Ch t th i r n VI T T T i khí h u BSCL: ng b ng sông C u Long BSH: ng b ng sông H ng GHT CP: Gi i h n t i a cho phép GTNT: Giao thông nông thôn H ND: H i LVS: L u v c sông QCCP: Quy chu n cho phép QCVN: Quy chu n Vi t Nam QSD : Quy n s d ng TCVN: Tiêu chu n Vi t Nam UBND: VK: ng nhân dân y ban nhân dân Vi khu n t DANH M C CÁC B NG B ng 3.1: Các ch tiêu ph ng pháp phân tích 18 B ng 4.1: Lo i hình s d ng n c cho sinh ho t 29 B ng 4.2: Hi n tr ng ch t l ng n c m t t i i m quan tr c su i Ph ng Hoàng 31 B ng 4.3: Hi n tr ng ch t l ng n c m t t i i m quan tr c sông u 32 B ng 4.4: Hi n tr ng ch t l ng n c m t t i i m quan tr c sông C u 33 B ng 4.5: Hi n tr ng ch t l ng n c m t t i i m quan tr c i m ti p nh n gi a sông u sông C u 34 B ng 4.6: K t qu phân tích ch t l ng n c gi ng t i Xóm – S n C m 41 B ng 4.7: K t qu phân tích ch t l ng n c gi ng t i Xóm Cao S n (S n C m) 42 B ng 4.8: Ý ki n c a ng B ng 4.9: M t s v n B ng 4.11: Ch t l ng n i dân v ch t l c a ngu n n ng n c m t t i S n C m 47 c m t t i S n C m 47 c gi ng S n C m 48 B ng 4.12: Ngu n ti p nh n n c th i ch n nuôi c a h gia ình 48 B ng 4.13: Tình hình bón phân cho tr ng c a ng B ng 4.14: Ph i dân 49 ng pháp x lý bao bì thu c b o v th c v t 50 B ng 4.15: Ngu n ti p nh n n c th i sinh ho t c a h gia ình 51 B ng 4.16: Tình hình x lý ch t th i r n sinh ho t c a h gia ình S n C m 52 DANH M C CÁC HÌNH V Hình 4.1 : Bi u th hi n giá tr pH gi a mi n S n C m 35 Hình 4.2: Bi u th hi n hàm l ng Fe gi a mi n S n C m 36 Hình 4.3 : Bi u th hi n hàm l ng Pb gi a mi n S n C m 36 Hình 4.4 : Bi u th hi n hàm l ng As gi a mi n S n C m 37 Hình 4.5 : Bi u th hi n hàm l ng BOD5 gi a mi n S n C m 38 Hình 4.6: Bi u th hi n hàm l ng BOD5 gi a mi n S n C m 38 Hình 4.7 : Bi u th hi n hàm l ng BOD5 gi a mi n S n C m 39 Hình 4.8: Bi u th hi n hàm l ng BOD5 gi a mi n S n C m 40 Hình 4.9: Bi u th hi n giá tr pH gi a mi n S n C m 43 Hình 4.10: Bi u th hi n hàm l ng s t n c gi ng gi a mi n S n C m 43 Hình 4.11: Bi u th hi n hàm l ng c ng n c gi ng gi a mi n S n C m 44 Hình 4.12: Bi u th hi n s l ng COD n c gi ng gi a mi n S n C m 45 Hình 4.13: Bi u th hi n s l ng As n c gi ng gi a mi n S n C m 45 Hình 4.14: Bi u th hi n s l ng Pb n c gi ng gi a mi n S n C m 46 M CL C Trang PH N M U 1.1 t v n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 M c ích nghiên c u 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.4.2 Ý ngh a th c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.2 C s lý lu n 2.1.1 C s pháp lý 11 2.2 Tình hình nghiên c u v môi tr ng n c n c 12 2.2.1 Hi n tr ng môi tr ng n c th gi i 12 2.2.2 Hi n tr ng môi tr ng n c Vi t Nam 13 PH N IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 16 3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 16 3.1.1 i t ng nghiên c u 16 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 16 3.2 a i m th i gian ti n hành 16 3.2.1 a i m 16 3.2.2 Th i gian ti n hành 16 3.3 N i dung nghiên c u 16 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 16 3.4.1 Ph ng pháp thu th p thông tin th c p 16 3.4.2 Ph ng pháp i u tra, ph ng v n 17 3.4.3 Ph ng pháp l y m u, phân tích m u 17 3.4.4 Ph ng pháp kh o sát th c a 18 3.4.5 Ph ng pháp th ng kê, x lý s li u 18 3.4.6 Ph ng pháp t ng h p, so sánh i chi u 18 PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 19 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - h i c a S n C m 19 4.1.1 i u ki n t nhiên 19 4.1.2 i u ki n kinh t - h i 22 4.1.3 Th c tr ng môi tr ng 26 4.1.4 ánh giá chung v i u ki n t nhiên – kinh t h i môi tr ng S n C m 27 4.2 Ngu n n c tình hình s d ng ngu n n c t i S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên 28 4.2.1 Ngu n n c m t 28 4.2.2 Ngu n n c ng m 29 4.3 ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c S n C m 30 4.3.1 ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c m t t i S n C m 30 4.3.2 ánh giá ch t l ng n c ng m 40 4.3.3 ánh giá c a ng i dân v ch t l ng môi tr ng n c t i S n C m 46 4.4 Nguyên nhân có th gây ô nhi m ngu n n c a bàn S n C m 48 4.4.1 Do ho t ng ch n nuôi 48 4.4.2 Do ho t ng canh tác nông nghi p 49 4.4.3 Do i s ng sinh ho t c a ng i dân 50 4.5 xu t bi n pháp phòng ng a ô nhi m môi tr ng n c a bàn S n C m 52 4.5.1 Gi i pháp qu n lý 52 4.5.2 Gi i pháp k thu t 53 4.5.3 Gi i pháp h i 54 Ph n K T LU N VÀ KHUY N NGH 55 5.1 K t lu n 55 5.2 Khuy n ngh 56 TÀI LI U THAM KH O 57 PH N M U 1.1 tv n N c ngu n g c c a s s ng, n c luôn gi vai trò mang tính s ng l ch s phát tri n loài ng i phát tri n kinh t h i c a m i qu c gia Con ng i s d ng n c cho nhi u m c ích khác nh sinh ho t, công nghi p, nông nghi p Hi n nay, s bùng n dân s , s phát tri n m nh m c a ngành kinh t th gi i, ch t l ng cu c s ng c a ng i ngày nâng cao th nhu c u s d ng n c ngày l n, vi c khai thác s d ng ngu n n c ngày nhi u h n Nh ng ho t ng t phát khơng có quy ho ch c a ng i nh ch t phá r ng b a bãi, canh tác nông, lâm nghi p không h p lý th i tr c ti p ch t th i vào môi tr ng,… ã ang làm cho ngu n n c b ô nhi m; v n khan hi m n c s ch ngày tr nên nghiêm tr ng h n nh t vùng m a Phú L ng m t huy n thu c t nh Thái Nguyên, kinh t ch m phát tri n ch y u tr ng tr t ch n ni, i s ng nhân dân g p nhi u khó kh n Tuy v y, th i gian qua v i s phát tri n kinh t h i, v n môi tr ng c a huy n ã b c l nhi u b t c p th m chí báo ng Mơi tr ng t, mơi tr ng khơng khí, ngu n n c m t, n c ng m ang b ô nhi m i u ã gây nh h ng tr c ti p n i s ng s c kho ng i dân Trên a bàn huy n có sơng C u ch y qua, m t thu v c r t quan tr ng vi c c p n c cho s n xu t nông nghi p, sinh ho t c ng nh ho t ng khác Tuy nhiên ti p nh n ngu n n c th i t ho t ng s n xu t, kinh doanh, nhà máy công nghi p… t Thành ph Thái Nguyên nên n c ang b ô nhi m Bên c nh ó, m t nông nghi p, ch y u tr ng tr t ch n nuôi Do l m d ng phân bón, hố ch t BVTV v i ch t th i ch n nuôi, n c th i sinh ho t ch a c thu gom, x lý, rác th i r n b a bãi ã làm ô nhi m n c m t, n c ng m Hi n nay, công tác qu n lý nhà n c v môi tr ng nói chung mơi tr ng n c nói riêng a bàn xã, huy n ch a c quan tâm, tr ng S ô nhi m ngu n n c c ng nh s khan hi m ngu n n c s tr m tr ng n u khơng có bi n pháp qu n lý t t ch t l ng tài nguyên n c kh c ph c, gi m thi u c nh h ng c a ô nhi m n c n i s ng s c kho ng i dân công vi c quan tr ng ánh giá xác m c ngun nhân gây nhi m n c a bàn xã, huy n a gi i pháp kh c ph c, gi m thi u m t cách h u hi u phù h p Xu t phát t yêu c u th c ti n ó, cs ng ý c a Ban Giám hi u nhà tr ng, Khoa Qu n lý Tài nguyên – Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, d i s h ng d n c a th y giáo TS.D Ng c Thành ã th c hi n chuyên : “ ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c a bàn S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên” 1.2 M c tiêu nghiên c u - ánh giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c m t, n c ng m t i S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên - Xác nh ngu n gây ô nhi m môi tr ng n c m t, n c ng m t i S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên xu t gi i pháp qu n lý môi tr ng phù h p ng n ng a gi m thi u ô nhi m môi tr ng n c a bàn S n C m 1.3 M c ích nghiên c u -N m c tình hình s d ng ngu n n c a bàn S n C m -N m c hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c m t, n c ng m ngu n gây ô nhi m ngu n n c; T ó, a bi n pháp nh m ng n ng a, gi m thi u ô nhi m ngu n n c a bàn S n C m 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c - T o cho c h i v n d ng lý thuy t vào th c ti n, cách th c ti p c n th c hi n m t tài nghiên c u khoa h c - Nâng cao ki n th c, k n ng t ng h p, phân tích s li u rút nh ng kinh nghi m th c t ph c v cho công tác sau - Là ngu n tài li u cho h c t p nghiên c u khoa h c 47 B ng 4.8: Ý ki n c a ng i dân v ch t l ng n s l c m t t i S n C m TT Ý ki n ng phi u T l (%) T t 80 53,33 Ô nhi m 52 34,66 Ơ nhi m nhi u 18 12,01 (Ngu n: Phi u i u tra) Qua b ng ta th y a s ng i dân cho r ng ngu n n b ô nhi m (53.33 %), t l l n ng c m t c a ch a i dân cho r ng ngu n n ô nhi m m c nh (chi m 34.66 %), m t s ng ngu n n c m t ã b ô nhi m n ng (chi m 12.01 %) B ng 4.9: M t s v n V n c a ngu n n S l cm t ãb i dân cho r ng c m t t i S n C m ng phi u T l (%) Màu l 40 26,66 Màu mùi l 12 98 65,34 Khơng có v n (Ngu n:T ng h p t phi u i u tra) ánh giá c a ng quan sát b ng m t th i dân v m t s v n c an ng c m quan, a s ng c m t t i xã: Qua vi c i dân cho r ng n cm t c a khơng có màu hay mùi l (chi m 62 %), 29,33 % cho r ng n cm t có màu l , s ng i dân cho r ng n 8,67 %) T t c ng i dân c m t có c màu mùi l (chi m u cho r ng ngu n n c m t không nh h ng n s c kh e c a h 4.3.3.2 ánh giá c a ng N i dân v ch t l c gi ng ngu n cung c p n ình t i S n C m Ch t l s ng, s c kh e c a ng quan tâm n ch t l ng n ng n c gi ng c sinh ho t cho t t c h gia c gi ng có nh h i dân Chính v y mà ng ng n c gi ng ng tr c ti p n i dân ngày có s i 48 B ng 4.11: Ch t l Ch tiêu ánh giá ng n c gi ng S n C m Màu s c V Mùi Bình th ng Màu l Bình th ng V l Khơng mùi Mùi l S phi u 128 22 138 12 140 10 T l (%) 85.34 14.66 92 90 10 (Ngu n: T ng h p t phi u i u tra) Qua k t qu i u tra ta th y, thông qua ánh giá c m quan ph n l n ý ki n ng i dân n c gi ng khơng có màu (85.34 %), khơng mùi (90 %), hay khơng có v l (92 %) Tuy nhiên m t s ng i dân có ý ki n n c gi ng có màu, mùi, v l d ng c ch a n c c a gia ình lâu ngày th ng có bám c n màu vàng Theo a s ý ki n c a ng i dân, n c gi ng có ch t l ng t t không nh h ng n s c kh e c a h 4.4 Ngun nhân có th gây nhi m ngu n n c a bàn S n C m 4.4.1 Do ho t ng ch n nuôi S n C m có ho t ng ch n nuôi phát tri n c bi t ch n nuôi l n Ho t ng ch n ni có xu h ng t ng s l ng so v i n m 2011 ch ch n ni nh l h gia ình Ho t ng ch n nuôi th i m t l ng l n ch t th i nh phân, n c ti u, th c n th a, n c c r a chu ng, t m r a cho v t nuôi Ch t th i t ho t ng ch n ni có c thù ch a r t nhi u ch t h u c có hàm l ng ch t r n l l ng cao, Hi n ch t th i v n ch a có bi n pháp thu gom x lý h p lý nên ã ang ngu n gây ô nhi m không nh ng gây nh h ng n ng i mà góp ph n làm gia t ng nhi m n c Vi c ki m soát ngu n ô nhi m r t khó kh n quy mô nh l phân tán theo h gia ình B ng 4.12: Ngu n ti p nh n n c th i ch n nuôi c a h gia ình Ngu n ti p nh n Ao, h , sông, kênh, m ng H phân Th i tr c ti p v n, ru ng Biogas S h gia ình T l (%) 45 30 75 50 20 13.33 10 6.67 (Ngu n: T ng h p t phi u i u tra) 49 Qua b ng ta th y, ph n l n n c th i ch n nuôi c a h gia ình khơng qua x lý mà c th i tr c ti p vào h phân (chi m 50 %), th i vào ngu n n c m t (chi m 30%) hay th i tr c ti p v n, ru ng (chi m 13.33 %); ch có 6.67 % h gia ình có h th ng x lý n c th i ch n nuôi (b biogas) tr c th i mơi tr ng ã có 50 % s h ã ti n hành thu gom n c th i ch n nuôi (th i vào h phân) nh ng h ch d ng l i vi c thu gom mà khơng có bi n pháp x lý ngu n gây ô nhi m môi tr ng n c B i l h ch ti n hành thu gom nh ng sau ó l i s d ng n c th i ch n nuôi t i cho lúa, rau màu ây ngu n xâm nh p ch t ô nhi m v i 13.33 % th i tr c ti p v n, ru ng vào th y v c, ng th i s ng m vào ngu n n c ng m gây ô nhi m 4.4.2 Do ho t ng canh tác nông nghi p S n C m m t có di n tích canh tác nông nghi p t ng i nhi u nên ho t ng tr ng tr t c ng m t nguyên nhân quan tr ng gây ô nhi m ngu n n c N c th i tr ng tr t phát sinh ch y u t l ng n c h i quy N c t i nông nghi p cho ch y tràn t nhiên sau ó ch y qua kênh m ng v h ch a n c, su i cu i t p trung v sông u Sông C u L ng n c h i quy r t l n kéo theo m t l ng l n ch t ô nhi m t ho t ng bón phân s d ng thu c BVTV Vi c s d ng phân bón m t b a bãi, khơng theo quy trình s làm xâm nh p ch t ô nhi m vào mơi tr ng n c B ng 4.13: Tình hình bón phân cho tr ng c a ng i dân Tình hình bón phân Phân vơ c Bón phân hóa h c theo úng quy trình 40 26.67 Phân h u c Bón phân hóa Bón phân Bón phân h c khơng chu ng ã chu ng ch a theo quy trình qua qua S phi u 102 60 90 T l (%) 73.33 40 60 (Ngu n: T ng h p t phi u i u tra) Qua b ng ta th y h u h t s h bón phân hóa h c cho tr ng khơng theo quy trình (chi m 73.33%) Do m i ng i dân u ch y theo n ng 50 su t nên th ng bón phân hóa h c nhi u h n phân h u c cao h n so v i quy trình r t nhi u n cho tr ng không h p th h t, ph n d th a s l i t xâm nh p vào ngu n n c theo n c m a, n c t i i v i h s d ng phân h u c (phân chu ng) ph n l n h u bón tr c ti p không qua (chi m 60 %) cho tr ng Vi c bón phân chu ng khơng qua ngu n gây ô nhi m vi sinh v t (coliform, E.coli) r t l n cho ngu n n c m t n c ng m Bên c nh vi c s d ng không h p lý phân bón vi c s d ng thu c BVTV không úng k thu t c ng ngu n quan tr ng làm cho môi tr ng n c b nhi m hóa h c Hi n nay, di t tr loài c d i, sâu b phá ho i mùa màng ng i dân u s d ng lo i thu c BVTV có c tính hóa h c r t cao H n th , a s ng i dân u s d ng thu c BVTV không úng k thu t nh s d ng thu c không úng li u l ng, th i i m, i t ng v t b a bãi bao bì thu c BVTV sau s d ng xong môi tr ng mà khơng có bi n pháp thu gom, x lý h p lý B ng 4.14: Ph ng pháp x lý bao bì thu c b o v th c v t Ph ng pháp x lý Thu gom vào m t n i quy V t b a bãi S phi u T l (%) nh 35 23.33 115 76.67 (Ngu n: T ng h p t phi u i u tra) Qua bi u ta th y h u h t ng i dân u v t b a bãi bao bì thu c BVTV (chi m 76.67 %) ngồi mơi tr ng, ch có r t ng i dân (chi m 23.55 %) có ý th c thu gom bao bì thu c BVTV nh ng hi n v n ch a tìm c bi n pháp x lý hi u qu ngu n gây ô nhi m 4.4.3 Do i s ng sinh ho t c a ng i dân S n C m m t có t c phát tri n kinh t cao so v i khác c a huy n Phú L ng Trong nh ng n m g n ây i s ng v t ch t tinh th n c a ng i dân c nâng cao r t nhi u c bi t khu v c trung tâm Tuy nhiên, v i s phát tri n ó l i n i c m nên v n ô nhi m môi tr ng n c th i, ch t th i r n sinh ho t th i t i s ng sinh ho t c a ng i dân 51 Ngu n n c th i sinh ho t a bàn ch y u phát sinh t h gia ình, ngồi t tr m y t , tr ng h c, c quan Thành ph n ch t ô nhi m n c th i sinh ho t có th t n t i d i d ng ch t hòa tan, ch t khơng tan (c n d l ng, c n l l ng) thành ph n g m: h u c (52 %) ch y u cacbonhydrat nh ng xenlulozo; ch t d u m nh axit béo d bay h i; ch t m nh axit amin, amoni ure vơ c (48 %) Ngồi ra, m t l ng l n loài vi sinh v t virut, vi khu n gây b nh Theo c tính, hi n l ng n c dùng cho sinh ho t trung bình 120 l/ng i/ngày khu v c ô th 100 l/ng i/ngày khu v c nơng thơn Trong ó l ng n c th i chi m kho ng 80 % l ng n c c p V i s dân hi n c a kho ng h n 11000 ng i l ng n c th i phát sinh m i ngày r t l n (kho ng 1075000 l/ngày) N c th i sinh ho t m t nguyên nhân gây ô nhi m môi tr ng n c n u nh chúng không c x lý tr c th i môi tr ng B ng 4.15: Ngu n ti p nh n n c th i sinh ho t c a h gia ình Ngu n ti p nh n Ao, h , sơng, ngòi, kênh m Th i tr c ti p t C ng th i chung ng S h gia ình 70 35 T l (%) 46.66 23.33 45 30.01 (Ngu n: T ng h p t phi u i u tra) Qua b ng ta th y ph n l n h gia ình u th i tr c ti p n c th i sinh ho t ngu n n c m t n m c nh gia ình h (chi m 46.66%); nhi u h không n m g n sông su i, ao h , kênh m ng th i tr c ti p t (chi m 23.33 %); có 30.01 % s h th i n c th i sinh ho t c ng th i chung, nhiên c ng th i chung không h p v sinh u th i sông u sông C u mà khơng qua x lý Hi n theo c tính l ng ch t th i r n sinh ho t phát sinh kho ng 0,5 – kg/ng i/ngày V i s dân kho ng h n 11000 ng i l ng ch t th i r n phát sinh t h gia ình t i r t l n Hi n t i CTR c a h ch a c thu gom theo d ch v h p ng mà h t thu gom x lý Qua quan sát ph ng v n, h u h t h gia ình ình ch a có bi n pháp thu gom x lý CTR sinh ho t m t hi u qu a s h u v t rác 52 b a bãi v n, rìa sơng, kênh m ng,… làm nh h ng n ngu n n c m t ngu n n c ng m B ng 4.16: Tình hình x lý ch t th i r n sinh ho t c a h gia ình S n C m STT Lo i hình x lý t S h T l (%) 70 46.66 Chôn 5.33 làm phân 10 xu ng ao, h , kênh m ng 50 33.33 12 8.68 v n (Ngu n: T ng h p t phi u i u tra) Qua k t qu phi u i u tra c th hi n bi u ta th y hình th c x lý ch y u ph ng pháp t (chi m 46.66 %) nh ng có t i 33.33 % s h l i xu ng ao h , kênh m ng 8.68% s h rác v n ó nguyên nhân gây nhi m mơi tr ng nói chung mơi tr ng n c nói riêng 4.5 xu t bi n pháp phòng ng a nhi m môi tr ng n c a bàn S n C m 4.5.1 Gi i pháp qu n lý - Nâng cao hi u qu công tác qu n lý môi tr ng: Công tác qu n lý có ý ngh a quan tr ng, áp ng v n c n nh ng m c tiêu, c n ph i tuân th th c hi n nghiêm ng t quy nh c a ch ng trình,các a ph ng nh m m b o s n nh phát tri n b n v ng, phát huy có hi u qu tránh th t xây d ng nâng cao ch t l ng cơng trình - Xây d ng, hồn thi n ph bi n v n b n Lu t, Ngh nh, Quy nh v s d ng b o v Tài nguyên n c - H ng d n hình th c khai thác s d ng ngu n n c úng k thu t b o v tài nguyên n c 53 - i u tra, kh o sát ánh giá ngu n tài nguyên l p k ho ch phân vùng khai thác h p lý i u tra, ánh giá nh ng tác ng gây nh h ng n Tài nguyên n c 4.5.2 Gi i pháp k thu t - Quy ho ch h th ng thoát n c th i: Hi n t i a bàn ch a có h th ng n c th i h p v sinh Vì v y, c n xây d ng h th ng thoát n c m a ch y tràn, n c th i sinh ho t, n c th i ch n nuôi, H th ng thoát n c th i c n ph i c xây d ng úng k thu t nh có n p y kín, khơng b rò r ngồi, - Quy ho ch x lý n c th i: Ph i x lý n c th i tr c x vào sông h , kênh m ng Không n c th i ch a x lý vào h t th m ho c ch y tràn lan m t t N c th i c n c thu gom, x lý khu x lý t p trung tr c th i môi tr ng - Quy ho ch bãi rác t p trung: u t xây d ng bãi rác th i t p trung c a huy n Phú L ng Ti n hành thu gom rác th i a bàn theo h p ng d ch v - Gi m thi u ô nhi m môi tr ng n c m t nh loài th c v t th y sinh nh bèo, rau mu ng, rau ng , - Khơng l n chi m lòng sông, kênh r ch xây nhà, ch n nuôi th y s n Vi c nuôi tr ng th y s n dòng n c m t ph i theo quy ho ch - Trong s n xu t nơng nghi p ph i có ch t i n c, bón phân phù h p Tránh s d ng thu c tr sâu d th a, không rõ ngu n g c Nên áp d ng ph ng pháp sinh h c tiêu di t sâu b , côn trùng - Khai thác ngu n n c ng m úng k thu t: + Khoan gi ng úng k thu t: c n có hi u bi t v k thu t khoan, hi u bi t s c p v c u trúc a ch t ó mu n khoan gi ng ph i thuê n v có ch c n ng hành ngh khoan + Ph i trám l p gi ng h : Các gi ng khoan h ho c khơng s d ng ph i trám l p úng quy trình k thu t tránh xâm nh p n c b n vào t ng ch a n c 54 + Có i b o v v sinh gi ng: Các gi ng khai thác n c ph i cách xa nhà v sinh, h th ng x th i, h th ng x lý n c th i t 10 m tr nên Không khoan gi ng g n ng giao thơng, khơng b trí v t d ng d gây nhi m nh hóa ch t d u nh t, g n khu v c gi ng + Các gi ng ph i c xây d ng b cao, có n p y 4.5.3 Gi i pháp h i ây nh ng gi i pháp huy ng c qu n chúng tham gia m t cách t giác vào công tác c a t o ô nhi m môi tr ng n c có trách nhi m b o v mơi tr ng l i ích chung c a tồn h i th c hi n c gi i pháp c n ph i t ch c t i u tra h i h c tìm hi u nh n th c c a ng i dân v môi tr ng, ý th c kh n ng tham gia b o v môi tr ng c a ng i dân, nh ng khó kh n h n ch c a h có bi n pháp giúp công tác môi tr ng công tác qu n chúng, m i ng i ph i có nh n th c, hi u bi t v môi tr ng Tuyên truy n, giáo d c môi tr ng m t gi i pháp c p thi t nh ng c n ti n hành lâu dài, liên t c v i nhi u hình th c khác thông qua ph ng ti n thông tin, truy n thông i chúng nh tivi, radio, hình th c v n hóa ngh thu t nh k ch ng n, hài k ch, ca nh c, c n c tuyên truy n nhi u l n t o thói quen t t n p s ng hàng ngày, nh c nh m i ng i ph i gi gìn v sinh mơi tr ng, không x rác b a bãi, ti t ki m n c, ng n ch n ô nhi m môi tr ng n c Giáo d c môi tr ng có th thơng qua tranh, nh tun truy n v môi tr ng, xây d ng n p s ng v n minh ô th n i công c ng, ph ng ti n giao thông công c ng nh ng n i t p trung ông ng i 55 Ph n K T LU N VÀ KHUY N NGH 5.1 K t lu n Qua nghiên c u ánh giá ch t l ng môi tr ng n c m t, n c ng m t i S n C m, huy n Phú L ng, t nh Thái Nguyên rút m t s k t lu n nh sau: Ngu n n c m t t i ch y u c s d ng vào m c ích t i tiêu cho nơng nghi p Qua ánh giá s li u phân tích theo ý ki n c a ng i dân, n c m t có ch t l ng t t, ch riêng i m quan tr c h p l u c a sơng C u sơng u có d u hi u ô nhi m K t lu n c th là: - T i i m quan tr c su i Ph ng Hoàng ch s v pH, Fe, COD, BOD5, As, Coliform, Pb, TSS u n m gi i h n cho phép theo QCVN 08:2008- BTNMT v ch t l ng n c m t - T i i m quan tr c sông u ch s pH, Fe, COD, As, Coliform, Pb u n m gi i h n cho phép theo QCVN 08:2008 v ch t l ng n c m t, ch s BOD5v t tiêu chu n 1,01 l n c th s li u phân tích 6,1 ó QCVN 08:2008-BTNMT 6, ch s TSS g p 1,4 l n so v i QCVN 08:2008-BTNMT - T i i m quan tr c sông C u ch s pH, Fe, COD, BOD5, As, Coliform, Pb u n m gi i h n cho phép theo QCVN 08:2008 v ch t l ng n c m t, ch s TSS v t tiêu chu n 1,003 l n c th s li u phân tích 30,1 ó QCVN 08:2008-BTNMT 30 - T i i m quan tr c ti p nh n t i sông u sông C u ch s pH, Fe, , As, Coliform,TSS u n m gi i h n cho phép theo QCVN 08:2008 v ch t l ng n c m t, ch s BOD5 v t tiêu chu n 1,2 l n c th s li u phân tích 7.6 ó QCVN 08:2008-BTNMT 6, ch s COD g p 1,27 l n , ch s Pb g p 3,67 c th s li u phân tích 0,0733 ó QCVN 02: 2008 –BTNMT 0,002 Ngu n n c ng m a bàn ã c khai thác d i hình th c gi ng gi ng khoan ch y u nh m ph c v m c ích sinh ho t Các k t qu phân tích, ch s v pH, Fe, COD, c , As, Coliform, Pb, TSS u 56 n m gi i h n cho phép theo QCVN 09:2008- BTNMT v ch t l ng n c ng m 5.2 Ki n ngh T k t qu nghiên c u trên, nâng cao hi u qu qu n lý c ng nh b o v ngu n n c sinh ho t t i S n C m a m t s ngh sau: - Th ng xuyên quan tr c ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c sinh ho t có bi n pháp b o v c t t - Tuyên truy n nâng cao nh n th c v mơi tr ng nói chung mơi tr ng n c cho ng i dân nói riêng - T ng c ng tra, ki m tra sai ph m x lý k p th i - Xây d ng h ch a rác, n c th i t p trung có tr m x lý n c th i u t h tr ng i dân h có kh n ng xây d ng c ng th i h p v sinh - Tuyên truy n sâu r ng ph bi n v n ng nhân dân tham gia vào xây d ng h th ng cơng trình c p n c t p trung làm cho ng i dân hi u c trách nhi m quy n l i tham gia vào s d ng n c s ch qu n lý cơng trình 57 TÀI LI U THAM KH O B Tài Nguyên Môi Tr ng (2008), QCVN 09:2008 – Quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng n c ng m, Trích ngày 29/06/2009, www.geoviet.vn B Tài nguyên môi tr ng (2010), Báo cáo môi tr ng Qu c gia n m 2010: ”T ng quan mơi tr ng Vi t Nam”, Trích ngày 27/12/2011, http://vea.gov.vn C c qu n lý tài nguyên n c (2006), “Tuy n ch n v n b n quy ph m pháp lu t v tài nguyên n c”, NXB nông nghi p, Hà N i Nguy n ình Hòe (2010), N c an ninh mơi tr ng, Trích ngày 24/01/2010, http://www.vacne.org.vn Ph m Ng c H , ng Kim Loan, Tr nh Th Thanh (2009), Giáo trình c s mơi tr ng n c, Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam Hồng H ng (2005), Giáo trình Con ng i môi tr ng, Nhà xu t b n i h c Qu c gia Hà N i Nguy n V n Ph c, Nguy n Th Vân Hà (2006), Giáo trình Qu n lý ch t l ng môi tr ng, Nhà xu t b n Xây d ng Hà N i Qu c h i n c C ng hoà h i ch ngh a Vi t Nam (2005), Lu t B o v mơi tr ng 2005, Nhà xu t b n tr Qu c gia Hà N i Nguy n Thanh S n (2005), Giáo trình ánh giá Tài nguyên n c Vi t Nam, Nhà xu t b n Giáo d c 10 D Ng c Thành (2008), “Bài gi ng qu n lý tài nguyên n c” Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên 11 Lê Anh Tu n (2008), Bài gi ng Th y v n môi tr ng, i h c C n Th 12 UBND S n C m (2012), Báo cáo v i u ki n t nhiên, kinh t - h i c a S n C m n m 2012 PH L C Ph l c 1: Phi u i u tra PHI U I U TRA HI N TR NG MÔI TR NG N C Ph n I: Nh ng thông tin chung H tên ng i c ph ng v n: ……………………………………… Ngh nghi p:…………………………… Tu i: …………………… a ch : ……………………………………………………………… Dân t c: ……………………………………………………………… S thành viên gia ình:………………………………………… Ph n II: N i dung ph ng v n Gia ình ơng (bà) s d ng n c ao/h vào m c ích gì? Sinh ho t Nơng nghi p Ch n ni S n xu t kinh doanh Khác Gia ình s d ng n c ng m vào m c ích gì? Sinh ho t Nơng nghi p Ch n nuôi S n xu t, kinh doanh Khác Ngu n n c sinh ho t hi n t i c a gia ình? Gi ng Gi ng khoan N cm a N c máy Khác Gi ng c a gia ình sâu mét……… m Lo i hình nhà v sinh c a gia ình gì? T ho i H xí hai ng n H xí n gi n Khơng có Nhà v sinh, chu ng tr i c a gia ình cách gi ng bao xa? Li n k Cách xa……………mét N c th i ch n nuôi c a gia ình ông (bà) c th i i âu? Th i tr c ti p ao, h , sơng, ngòi Th i kênh, m ng Th i tr c ti p v n, ru ng N i khác H m biogas Gia ình ơng (bà) x lý phân gia súc, gia c m nh th nào? Th i ao, h ch n cá ng bón cho tr ng a vào h m biogas Khác Gia ình ơng bà x lý xác gia súc, gia c m ch t nh th nào? V t xu ng ao, h , sơng, ngòi Chơn sâu i t Khác 10 Gia ình ơng (bà) th ng bón nh ng lo i phân cho tr ng? Phân hóa h c Phân chu ng Phân chu ng phân hóa h c Khơng bón phân 11 Khi bón phân hóa h c cho tr ng ơng (bà) có bón theo quy trình khơng? Khơng Có 12 Gia ình ơng (bà) có phân chu ng tr c bón cho tr ng khơng? Khơng Có 13 Ông (bà) x lý v bao bì thu c b o v th c v t nh th sau s d ng xong? V t b a bãi Thu gom vào m t n i quy nh 14 N c th i sinh ho t c a gia ình ông (bà) c th i i âu? Th i tr c ti p ao, h , sơng, ngòi Th i v n, ru ng C ng th i chung N i khác 15 a ph ng có bãi rác t p trung khơng? Có Khơng 16 Rác th i sinh ho t (túi nilon, v trái cây, rau th a,…) c a gia ình ơng (bà) x lý nh th nào? V t ao, h , kênh m ng V t v n Chôn t Khác 17 Ơng (bà) có th y n c ao/h /sơng/ngòi có màu hay mùi l khơng? màu/mùi gì? Khơng có màu/mùi l Có màu l Màu………………… Có mùi l Mùi…………………… 18 Ơng (bà) c m th y n c ao/h /sơng/ngòi th nào? T t Bình th ng Ơ nhi m 19 N c ao/h /sơng/ngòi hi n có nh h ng n gia ình ơng (bà) khơng? Khơng nh h ng nh h ng nh h ng nhi u 20 Ơng (bà) có th y n c gi ng có màu hay mùi l khơng? màu/mùi gì? Khơng có màu/mùi l Có màu l Màu………………… Có mùi l Mùi…………………… 21 Khi s d ng n c gi ng gia ình có th y bi u hi n l khơng? Có c n vơi Khơng có bi u hi n Có váng Bi u hi n khác: 22 Gia ình có s d ng máy l c hay thi t b l c n c khác khơng? Có Khơng 23 Gia ình có c ki m tra ch t l ng n c không? Ki m tra th ng xuyên Th nh tho ng Không c ki m tra 24 a ph ng có tri n khai ch ng trình n c s ch khơng? Có Khơng 25 Theo ơng (bà) ch t l ng ngu n n c gi ng hi n t i nh th nào? R tt t Không t t T t Ý ki n khác: 26 N u a n c máy vào s d ng Ơng/Bà có tham gia s d ng khơng? Có Khơng 27 Gia ình có m c lo i b nh khơng? Khơng B nh tiêu hóa B nh v hơ h p B nh v da B nh khác.(………………………………) 28 Ki n ngh xu t ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Xin chân thành c m n Ngày….tháng… n m 2013 Ng i c ph ng v n Ng i ph ng v n Ph l c 2: M t s hình nh liên quan Hình 2: L y m u n c Hình 1: i m quan tr c Sơng C u Hình : i m quan tr c Sông u ... Thành Ph Thái Nguyên - Phía Tây giáp v i xã C L ng - huy n Phú L - Phía B c giáp v i xã Vơ Tranh – huy n Phú l huy n ng H ng ng xã Minh L c - Xã có 19 xóm; n m vùng Nam c a huy n Phú L ng giáp ranh... Tài nguyên – Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên, d i s h ng d n c a th y giáo TS.D Ng c Thành ã th c hi n chuyên : “ ánh giá hi n tr ng môi tr ng n c a bàn xã S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên ... giá hi n tr ng ch t l ng môi tr ng n c m t, n c ng m t i xã S n C m huy n Phú L ng t nh Thái Nguyên - Xác nh ngu n gây ô nhi m môi tr ng n c m t, n c ng m t i xã S n C m huy n Phú L ng t nh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay