Đánh giá thành tích nhân viên tại bưu điện tỉnh đắk lắk

102 100 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THỊ BÍCH THẢO ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tôi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan Vũ Thị Bích Thảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nhân viên phân loại nhân viên 1.1.2 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên 1.1.3 Ý nghĩa công tác đánh giá thành tích nhân viên 1.2 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 10 1.2.1 Xác định mục tiêu công tác đánh giá thành tích nhân viên 10 1.2.2 Xác định tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 14 1.2.3 Lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 23 1.2.4 Xác định đối tượng thời gian đánh giá thành tích nhân viên 30 1.2.5 Thảo luận sử dụng kết đánh giá 34 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN .36 1.3.1 Nhân tố quản lý nhà nước 36 1.3.2 Nhân tố người lao động 36 1.3.3 Nhân tố tổ chức doanh nghiệp 37 CHƯƠNG 39 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 39 CỦA NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK .39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.2 Nhiệm vụ chức 40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 .43 2.1.5 Đặc điểm của lao động ngành 43 2.1.6 Thực trạng nguồn nhân lực bưu điện tỉnh Đắk Lắk 45 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK 49 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu đánh giá 49 2.2.2 Tình hình xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện tỉnh Đắk Lắk .54 2.2.3 Phương pháp đánh giá thành tích 55 2.2.4 Đối tượng thực đánh giá thành tích 56 2.2.5 Thời điểm đánh giá thành tích 57 2.2.6 Thảo luận sử dụng kết đánh giá 58 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 63 2.3.1 Những thành tích bật 63 2.3.2 Những điểm tồn tại, hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân 65 CHƯƠNG 67 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC 67 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CỦA 67 BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK 67 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN .67 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh từ năm 2015-2020 67 3.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK 69 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đánh giá nhân viên .69 3.2.2 Hồn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 72 3.2.3 Cải tiến, thay đổi phương pháp đánh giá thành tích 78 3.2.4 Xác định đối tượng tham gia vào trình đánh giá 82 3.2.5 Quy định chặt chẽ thời điểm đánh giá thích hợp 84 3.2.6 Thảo luận sử dụng kết đánh giá nhân viên 84 3.3 KIẾN NGHỊ 88 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐ : Bưu điện CBCNV : Cán công nhân viên HĐLĐ : Hợp đồng lao động HĐQT : Hội đồng quản trị NV : Nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tên bảng Trang Nội dung tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Ưu nhược điểm loại tiêu chuẩn đánh giá Biểu mẫu đánh giá theo phương pháp thang điểm đánh giá Phương pháp so sánh cặp Các đối tượng thực đánh giá thành tích 18 19 24 25 2.1 Doanh thu dịch vụ bưu giai đoạn 2012-2014 2.2 2.3 Cơ cấu nhân Bưu điện tỉnh năm 2012- 2014 Cơ cấu nhân phân theo trình độ chun mơn 42 44 2.4 Đánh giá người lao động bố trí nhân viên phù hợp với 2.5 công việc Đánh giá người lao động bố trí nhân viên phù hợp với 2.6 lực Kết điều tra mong muốn ghi nhận 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 thành tích nhân viên Kết điều tra mục đích đánh giá thành tích nhân viên Tổng hợp lao động đào tạo 2012 – 2014 Tình hình khen thưởng nhân viên qua năm 2012-2014 Tiền thưởng nhân viên theo định kỳ quý Kết điều tra thực trạng tiêu chuẩn đánh giá thành tích 2.12 2.13 nhân viên Bưu điện Kết điều tra đối tượng thực đánh giá Kết điều tra quan điểm đánh giá 2.14 2.15 Kết điều tra thời gian thực đánh giá Kết điều tra việc nhân viên thảo luận với cấp kết 3.1 đánh giá thành tích Hướng dẫn, đánh giá, chấm điểm mức độ đạt 3.2 mục tiêu kết thực công việc Hướng dẫn, đánh giá, chấm điểm mức độ thái độ, kỷ luật làm việc 32 45 46 46 47 48 49 51 52 54 55 56 57 58 78 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Error: Refere 1.1 Mơ hình quản trị mục tiêu nce source not found Error: Refere 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Bưu điện tỉnh Đắk Lắk nce source not found Error: Refere 2.2 Biểu đồ tình hình nhân viên qua năm 2012-2014 nce source not found Error: Refere 2.3 Biểu đồ trình độ nhân viên qua năm 2012-2014 nce source not found Error: Refere 2.4 Biểu đồ kết điều tra mức độ phù hợp trình độ chun mơn lực nce source not 2.5 found Biểu đồ số lao động đào tạo qua năm 2012-2014 Error: Refere nce source Error: Refere 3.1 Sơ đồ trình đào tạo phát triển nhân viên nce source not found Error: Refere 3.2 Sơ đồ cách thức xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nce source not found MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi nước ta nay, người đóng vai trò vơ quan trọng định phát triển mạnh mẽ kinh tế Đối với tổ chức hay doanh nghiệp nguồn nhân lực tài sản tiềm tàng tạo nên sức mạnh cạnh tranh thị trường định thành bại doanh nghiệp Vì vậy, nhân viên trở thành tài sản để doanh nghiệp khai thác, phát triển; nhà quản trị đặt mối quan tâm nhân viên lên hàng đầu chiến lược xây dựng phát triển dài hạn doanh nghiệp Tại đó, hoạt động đánh giá thành tích nhân viên chìa khóa giúp doanh nghiệp có sở để hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu cạnh tranh đem lại lợi ích tối đa Đây mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị nhân thực tế công tác đánh giá thành tích nhân viên mấu chốt quan trọng, giữ vị trí trung tâm quản trị nguồn nhân lực Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp nói chung việc đánh giá thành tích nhân viên chưa thật quan tâm mức, dừng lại việc đánh giá chung chung, chưa phát huy giá trị công tác đánh giá thành tích, nên khơng phát huy tính sáng tạo, động lực phấn đấu lao động, sản xuất Đặc biệt, cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện tỉnh Đắk Lắk năm qua nhiều hạn chế, chưa thực tạo sức mạnh tổng hợp cho ngành Bưu điện tỉnh nhà Điều này, phần ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích chung Bưu điện tỉnh vấn đề khen thưởng, quy hoạch cán bộ, đào tạo, đề bạt nâng lương… làm xuất tư tưởng trung bình chủ nghĩa, phấn đấu cầm chừng phận cán bộ, nhân 79 Bảng 3.1 Hướng dẫn, đánh giá, chấm điểm mức độ đạt mục tiêu kết thực công việc Điể m Mức độ đạt mục tiêu thành Xuất sắc Tốt Khối lượng hồn Chất lượng đạt cơng việc Ln hồn thành vượt mức cơng việc giao (vượt 100% mục tiêu) Ln hồn thành cơng việc giao Đạt 100% mục tiêu giao Hoàn thành công việc cách chủ động, sáng tạo, không xảy sai sót Tiết kiệm chi phí so với định mức Chủ động thực cơng việc, khơng sai sót, chất lượng vượt yêu cầu, chi phí định mức Chủ động thực cơng việc, có sai sót chưa gây tổn thất, chi phí vượt định mức khoảng 10% Chưa chủ động công việc, có sai sót gây tổn thất khơng đáng kể, chi phí vượt định mức khoảng 20% Cơng việc hồn thành thường xun khơng đạt u cầu, nhiều sai sót có hệ thống, chi phí thực vượt định mức 20% Khá Do tính chất phức tạp công việc nên đạt từ 90 % đến 100% mục tiêu Trung bình Một vài cơng việc chưa hoàn thành, đạt từ 80 – 90% mục tiêu giao Yếu Thường xun khơng hồn thành cơng việc giao Tiến độ hồn thành Thời gian hồn thành cơng việc giao trước thời hạn ngày trở lên Thời gian hồn thành cơng việc giao ln trước thời hạn ngày trở lên Ln hồn thành hạn cơng việc giao Có lần trở xuống trễ hạn hồn thành cơng việc có báo trước với lý đáng cấp chấp nhận Thường xun hồn thành cơng việc trễ hạn so với yêu cầu 80 b Áp dụng phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá thái độ, kỷ luật lao động Bảng 3.2 Hướng dẫn, đánh giá, chấm điểm mức độ thái độ, kỷ luật làm việc Tiêu chuẩn Điểm Chấp hành kỷ luật thời gian Chấp hành nội quy quan Xếp loại Mô tả Đạt từ 22 ngày công/tháng trở lên, không Xuất làm việc riêng làm việc, làm sắc sớm phút, thường xuyên làm thêm cơng việc - Đạt từ 21 ngày cơng/tháng trở lên, không làm việc riêng làm việc, không Tốt trễ sớm, làm thêm cơng việc - Đạt từ 20 ngày cơng/tháng trở lên, không làm việc riêng làm việc, số lần Khá làm trễ sớm không lần/tháng, lần không phút Đạt từ 19 ngày công/tháng trở lên, thỉnh Trung thoảng làm việc riêng làm việc, bình số lần trễ sớm không lần/tháng, lần không phút - Đạt 19 ngày công/tháng, thường Yếu xuyên làm việc riêng làm việc, thường xuyên trễ sớm - Tuyệt đối chấp hành tốt quy định, Xuất nội quy Bưu điện, nhắc nhở đồng sắc nghiệp chấp hành - Chấp hành tốt quy định, nội quy Tốt Bưu điện - Thường xuyên chấp hành quy định, nội Khá quy Bưu điện, vi phạm nội quy không lần/tháng - Có ý thức chấp hành quy định, nội quy Trung Bưu điện vi phạm, số bình lần vi phạm khơng q lần/tháng Yếu - Thường xuyên vi phạm quy định, nội quy Bưu điện 81 Tiêu chuẩn Điểm Chấp hành chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước Sáng kiến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ Xếp loại Mơ tả - Tuyệt đối chấp hành chủ trương, Xuất sách, pháp luật Đảng Nhà nước, sắc nhắc nhở gia đình đồng nghiệp chấp hành - Khơng vi phạm chủ trương, sách, Tốt pháp luật Đảng Nhà nước - Có ý thức chấp hành chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước Khá vi phạm không lần/tháng, hình thức xử phạt hành trở xuống - Vi phạm chủ trương, sách, pháp Trung luật Đảng Nhà nước khơng q bình lần/tháng, hình thức xử phạt hành trở xuống - Vi phạm chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước lần, hình thức xử phạt hành trở xuống Yếu vi phạm chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, hình thức xử phạt hành trở lên Xuất - Đưa nhiều sáng kiến áp dụng sắc đem lại hiệu cao - Đưa vài sáng kiến áp Tốt dụng đem lại hiệu - Đưa sáng kiến áp dụng Khá đem lại hiệu Trung - Có đóng góp sáng kiến chưa bình áp dụng khả thi Yếu Không đề xuất sáng kiến, ý tưởng Tổng số điểm nhân viên xác định cách cộng tất điểm số tiêu thức đánh giá Với mục tiêu nâng cao hiệu phương pháp đánh giá Bưu điện cần tuyên truyền cho toàn thể nhân viên nắm mục tiêu tầm quan trọng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 82 Xác định đánh giá thành tích công việc quan trọng cần thực thường xuyên theo kỳ đánh giá Nhân viên có trách nhiệm tham gia vào trình đánh giá thảo luận kết Khi đồng thuận toàn thể nhân viên việc sử dụng phương pháp đánh giá dễ dàng Trong đánh giá kết thực tế cho dù lựa chọn phương pháp đối tượng đánh giá nào, dù hay nhiều không tránh khỏi sai lệnh lỗi, mang lại khó khăn định việc đảm bảo tính xác kết đánh giá Vì thế, để khắc phục lỗi thường xảy trình đánh lỗi bao dung, lỗi nghiêm khắc, lỗi vầng hào quang hiệu mức cao Bưu điện cần tiến hành công việc sau: - Đánh giá cách khách quan hành vi kiện quan sát được, cần tránh đánh giá việc mang tính chủ quan Ngồi nội dung đánh giá cần tập trung vào điểm mà nhân viên có khả thay đổi - Sử dụng tài liệu đánh giá đa dạng để tiến hành đánh giá cách độc lập toàn diện, làm cho kết hồn chỉnh hơn, xác cơng - Phổ biến cho người đánh giá sai lệnh đánh giá nguyên nhân xuất sai lệnh này, giúp họ tăng cường nhận thức giảm thiểu phát sinh sai lệnh 3.2.4 Xác định đối tượng tham gia vào trình đánh giá Việc đánh giá thành tích nhân viên từ lâu ln nhà quản trị quan tâm Nó q trình cảm tính người đánh giá người đánh giá Chính định lựa chọn người đánh giá thành tích định quan trọng việc xây dựng hệ thống đánh giá thức 83 Để phát huy hiệu công tác đánh giá thành tích Bưu điện cần xác định rõ trách nhiệm phận, ban lãnh đạo đạo công tác đánh giá mặt quy chế chung, sách áp dụng kết đánh giá kiểm tra công tác đánh giá thành tích nhân viên phận Cụ thể: - Xác định rõ trách nhiệm phận: Ban giám đốc đạo mặt kế hoạch, quy chế chung, sách áp dụng kết đánh giá; Hội đồng thi đua Phòng tổ chức hành chịu trách nhiệm thiết kế chương trình, biểu mẫu đánh giá thống tồn Bưu điện kiểm tra q trình thực cơng tác đánh giá thành tích nhân viên phòng, tổ sản xuất - Có sách phân rõ quyền hạn, trách nhiệm quy định đào tạo cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cho đối tượng thực đánh giá - Ngoài ra, nhằm hổ trợ công tác đánh giá, Bưu điện cần thu thập thông tin đánh giá qua kênh như: sổ tay góp ý khách hàng, nơng dân… Theo Kết điều tra nhân viên đối tượng thực việc đánh giá Đối tượng lựa chọn nhiều cấp đánh giá khách hàng Trên thực tế có nhiều phương thức để định nên người đứng đảm trách cơng việc Do để để hỗ trợ cho cấp việc thu thập thông tin đánh giá , Bưu điện cần sử dụng đối tượng đánh giá khác như: - Đối với nhân viên quản lý cần có đánh giá cấp lực quản lý - Đối với nhân viên thừa hành cơng việc cần có đánh giá đồng nghiệp lực chuyên môn, thái độ hợp tác, tinh thần học hỏi , việc tuân thủ quy định quan Bên cạnh với tính chất cơng việc chủ yếu dịch vu, cơng tác đánh giá thành tích cần có thamgia khách hàng Cần có tham khảo thông tin bảng câu hỏi 84 quần giao dịch, biểu mẫu góp ý khách hàng thái độ phục vụ nhân viên 3.2.5 Quy định chặt chẽ thời điểm đánh giá thích hợp Đánh giá thành tích cơng việc quan trọng phải tiến hành cách có tổ chức, có kế hoạch Nếu tiến hành đánh giá cách khơng có tổ chức, kế hoạch vừa làm giảm tác dụng ý nghĩa việc đánh giá vừa hao tốn tiền của, vừa thời gian Nên lập kế hoạch đánh giá theo chu kỳ, chu kỳ q ngắn lãng phí nhân lực chi phí, chu kỳ q dài kết thiếu xác Tác giả đề xuất thời điểm đánh giá thành tích Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sau: - Đối với nhân viên cán quản lý: Thực đánh giá thành tích định kỳ tháng lần gắn đánh giá kết hoạt động kinh doanh đơn vị tháng, năm - Đối với nhân viên thừa hành công việc: Nên thực việc đánh giá thành tích định kỳ tháng lần Ngồi việc đánh giá thành tích thực đột xuất nhằm kịp thời phản hồi thơng tin để nhân viên cải thiện thành tích 3.2.6 Thảo luận sử dụng kết quả đánh giá nhân viên a Thảo luận đánh giá thành tích Thơng qua thảo luận, nhà quản trị có thêm thông tin điều kiện nắm bắt nội dung công việc để giám sát tốt kết thực công việc nhân viên Khi thảo luận kết đánh giá thành tích nhân viên kỳ, nhà quản trị cần xem xét ưu điểm cần phát huy khuyết điểm cần khắc phục nhân viên Từ định hướng đưa yêu cầu cho nhân viên thời gian đến cho kỳ đánh giá với mục đích cải thiện thành tích nhân viên 85 Sau thảo luận, Bưu điện nên tiến hành phản hồi thông tin kết đánh giá đến nhân viên Mục đích việc phản hồi kết đánh giá đến nhân viên để giúp nhân viên nhận biết mạnh điểm yếu cơng việc, giúp họ tự cải thiện thân Để đảm bảo hiệu mục đích phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện thực hình thức phản hồi như: Sau có kết đánh giá thành tích nhân viên, Ban lãnh đạo nên tổ chức buổi gặp mặt nhân viên toàn Bưu điện Trong buổi gặp mặt phát biểu lời động viên, khen thưởng đến cá nhân đạt thành tích suất sắc, thành tích tốt đồng thời thẳn thắn phê bình nhân viên có thành tích yếu, động viên nhân viên có thành tích cố gắng vào kỳ đánh giá lần sau Bên cạnh đó, nên khuyến khích nhân viên phát biểu vướng mắc q trình đánh giá để giải Mặc khác buổi gặp mặt vậy, cần nêu rõ mục tiêu Bưu điện kỳ đánh giá nhằm hướng hành động nhân viên theo mục tiêu Bưu điện Đối với cấp trực tiếp giám sát phản hồi thơng qua buổi họp phòng, phận, nhân viên cấp đối thoại trao đổi cách cởi mở thẳng thắn với mục đích xây dựng Hoặc cấp trao đổi riêng với nhân viên giải thích rõ ràng cho cấp biết điểm mạnh điểm yếu để có kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu nhằm cải thiện thành tích Đây dịp để lãnh đạo xác định rõ thái độ làm việc cảm nhận nhân viên tạo giao tiếp lãnh đạo nhân viên tốt 86 b Sử dụng kết đánh giá Doanh nghiệp sử dụng kết đánh giá thành tích nhân viên vào nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực, tác giải xin nêu số nội dung sử dụng kết đánh giá thành tích nhân viên sau: - Trả lương khen thưởng: Đối với yêu cầu phân phối lương phải tuân thủ nguyên tắc công hiệu suất Do phải tiến hành đánh giá tính tốn thành lao động nhân viên, trả theo mức lao động nhân viên Mức lương hợp lý công nhận thành lao động nhân viên, mà có tác dụng khuyến khích nhân viên làm việc tốt, hình thành tinh thần tiến thủ công nội doanh nghiệp Khi xây dựng thang bảng lương phụ cấp lương, Doanh nghiệp áp dụng làm sở trả lương chế độ nâng bậc lương Hàng tháng nhân viên hưởng lương lương kinh doanh Hệ số lương kinh doanh xác lập sở hệ số lương theo thang bảng lương Doanh nghiệp x hệ số thành tích Hệ số lương kinh doanh = Hệ số lương x Hệ số thành tích Hệ số thành tích nhân viên xếp theo mức độc kết đánh giá thành tích đạt kỳ đánh giá Hệ số thành tích nhân viên Doanh nghiệp quy định sở kết hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp - Xây dựng sách đào tạo phát triển nhân viên: Chính sách đào tạo phát triển nhân viên xây dựng sở cấu nguồn nhân lực, nhu cầu tại, nhu cầu tương lai Bên cạnh việc đào tạo phát triển nhân viên phải đáp ứng mục tiêu Bưu điện Mặc khác thực cơng việc ngồi mục tiêu trả thù lao tiền lương thưởng, vật chất khác, nhân viên có mục tiêu, hồi bão xa nghề nghiệp 87 Vì Bưu điện cần xây dựng sách đào tạo phát triển nhân viên cụ thể cho vừa không vượt khả tài vừa đảm bảo nhu cầu nguồn nhân lực cho Bưu điện vừa động viên khích lệ nhân viên Tùy thuộc vào kết đánh giá thành tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm Bưu điện điều chỉnh kế hoạch đào tạo phát triển nhân viên cho phù hợp với tình hình thực tế Tuy nhiên, nhằm thực thi sách đào tạo phát triển nhân viên có hiệu quả, Bưu điện cần đa dạng hình thức phương pháp Bênh cạnh đó, q trình xây dựng sách nên xem xét yếu tố sau: - Đối với nhân viên đạt loại xuất sắc: Có thể đào tạo nâng cao nhằm phát triển lực cho công việc tương lai Các nhân viên Bưu điện ưu tiên xem xét đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí cao - Đối với nhân viên đạt loại tốt: đào tạo lại đào tạo nâng cao để giúp họ làm tốt cơng việc phát triển lực cần thiết cho công việc tương lai Các nhân viên Bưu điện quy hoạch vào vị trí cơng tác cao tương lai Trường hợp thành tích kỳ cải thiện tốt Bưu điện có sách đề bạt, bổ nhiệm, thăng chức - Đối với nhân viên đạt loại khá: Những nhân viên có nỗ lực q trình thực công việc, cần phải bồi dưỡng thêm để họ cải thiện thành tích kỳ đánh giá - Đối với nhân viên đạt loại trung bình: Đây nhân viên hồn thành nhiệm vụ chưa hồn hảo cần phải có sách đào tào đào tạo lại giúp họ nâng cao kiến thức tích lũy kinh nghiệm liên quan đến cơng việc nhằm cải thiện thành tích - Đổi cơng tác ký kết hợp đồng lao động: 88 Qua đánh giá thành tích nhân viên, nhà quản trị cần tiến hành đánh giá nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc, nhân viên không đáp ứng yêu cầu công việc, cần thay thế, bổ sung Đồng thời nhân viên tích cực phấn đấu hồn thành cơng việc, tuyển chọn vào làm việc lâu dài doanh nghiệp Trường hợp nhân viên Bưu điện ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn, kết đánh giá thành tích nhân viên mức trung bình hai năm liên tục Bưu điện xem xét chấm dứt HĐLĐ không thời hạn chuyển sang ký kết HĐLĐ xác định thời hạn Trường hợp nhân viên Bưu điện ký kết HĐLĐ xác định thời hạn: - Nếu kết đánh giá thành tích nhân viên mức xuất sắc, tốt, năm liên tục Bưu điện xem xét chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn chuyển sang ký HĐLĐ không xác định thời hạn Mặc khác, hai bên ký kết HĐLĐ hợp đồng xác định thời hạn nên ký thêm lần nữa, sau nhân viên tiếp tục làm việc Bưu điện phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn - Nếu kết đánh giá thành tích mức trung bình, năm liên tục Bưu điện xem xét chấm dứt HĐLĐ 3.3 KIẾN NGHỊ Ngoài việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích xác khoa học Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên có đạt hiệu hay khơng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp Vì tác giả kiến nghị số nội dung Bưu điện tỉnh Đắk Lắk sau: 89 - Bưu điện tỉnh nên xây dựng hệ thống văn hỗ trợ cho công tác đánh giá, tránh phụ thuộc nhiều vào hệ thống văn từ Tổng Bưu điệnBưu điện Việt Nam - Trong thời gian đến, bưu điện tỉnh nên quan tâm đến sách đánh giá dành cho cộng tác viên vốn lực lượng đông đảo Bưu điện tỉnh Đắk Lắk Cần cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống vật chất điều kiện làm việc cho nhân viên, công chức bưu điện tỉnh - Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên đạt hiệu hay không phần lớn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực, (Nguồn nhân lực có chất lượng tốt cơng tác đánh giá thành tích nhân viên mặt triển khai thực nhanh hiệu quả, mặc khác số lượng nhân viên đạt thành tích cao chiếm tỷ lệ lớn) Bưu điện cần có kế hoạch chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên nhằm nâng cao chất lượng số lượng nguồn nhân lực Xây dựng chế độ đãi ngộ để giữ chân nguồn nhân lực sẳn có, thu hút nhân tài có trình độ, lực, kinh nghiệm ngành bưu đóng góp vào phát triển bền vững Bưu điện - Tăng thêm chức nhiệm vụ cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cho Phòng Tổ chức hành chính- nhân Thành lập hội đồng thi đua trực thuộc phòng Tổ chức hành nhân Bưu điện, đồng thời bố trí lãnh đạo cấp phòng để lãnh đạo điều hành công tác - Xây dựng tổ chức đồn thể như: Cơng đồn, Đồn niên Bởi sinh hoạt phong trào tổchức đoàn thể niềm vui nguồn động viên nhân viên sau ngày làm việc nặng nhọc, giúp cho nhân viên sảng khoái tinh thần, tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt Do đó, không đưa kết hoạt động vào đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện cần tạo điều kiện tốt để tổ chức hoạt động 90 + Quan tâm sách đãi ngộ (Bằng vật chất, tinh thần) nhân viên cơng tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm cơng việc đóng góp cho ngành tuổi lớn cử đào tạo, bồi dưỡng, để động viên khuyến khích tiếp tục cống hiến cho ngành + Quan tâm sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng loại giỏi làm việc đồng thời khuyến khích nhân viên có nhiều sáng kiến đóng góp cho ngành tích cực tham gia học Thạc sỹ, Tiến sỹ để nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên + Mạnh dạn, linh hoạt lựa chọn, sử dụng đề bạt nhân tài, tạo điều kiện cho họ phát huy tài + Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện để nhân viên có hội thăng tiến gắn bó lâu dài với ngành + Quan tâm việc biểu dương khen thưởng nhân viên ln hồn thành xuất sắc cơng việc thường xun tổ chức giao lưu nhằm trao đổi học hỏi chuyên môn giũa Tỉnh khu vực nước nhằm giúp nhân viên hiểu biết, nắm thêm thông thông tin vận dụng nâng cao chất lượng thực cơng việc Ngồi ra, cần quan tâm đầu tư sở vật chất đảm bảo hỗ trợ cho trình truy cập, thu thập, xử lý thơng tin thực tốt công việc 91 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực sức mạnh vơ hình tạo nên giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp đứng vững trước cạnh tranh ngày gay gắt thương trường Tuy nhiên, đa phần doanh nghiệp chưa nhận thức đắn tầm quan trọng nguồn tài nguyên vô giá Điều dẫn đến hời hợt cơng tác đánh giá thành tích nhân viên, chưa kết nối với lợi ích thiết thực hệ thống đánh giá nghĩa, khả thi khoa học Đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện tỉnh Đắk Lắk” sâu vào phân tích mặt tích cực điểm hạn chế cơng tác đánh giá thành tích nhân viên bưu điện tỉnh Trên sở tiền đề lý thuyết thực trạng triển khai năm qua Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, tác giả hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích, tạo điều kiện để bưu điện tỉnh đánh giá người, việc, xây dựng sách đãi ngộ, khen thưởng, xử phạt đào tạo hợp lý, qua nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Bưu điện tỉnh Đắk Lắk Trong q trình nghiên cứu, đề khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp giúp tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu 92 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [2] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2003), Giáo trình Quản Trị Nhân Lực, Nhà xuất Thống kê [3] Hòa Nhân (2010), Mười sáu kế sử dụng nhân tài, Nhà xuất Thanh Niên [4] Đỗ Văn Phức (2004), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [5] Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống Kê [6] Nguyễn Hữu Thân, Quản Trị Nhân Lực, Nhà xuất Thống Kê, 2004 [7] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [8] Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống Kê, Tp HCM Website: http://www.quantrinhansu.com.vn/2011/01/anh-gia-thanh-tich-cong-vieccong-cu-ac.html https://dovanbup.files.wordpress.com/2015/01/danh-gia-thanh-tich.pdf ... chí đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện tỉnh Đắk Lắk .54 2.2.3 Phương pháp đánh giá thành tích 55 2.2.4 Đối tượng thực đánh giá thành tích 56 2.2.5 Thời điểm đánh giá thành. .. quan đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp 3 Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện tỉnh Đắk Lắk Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích. .. nguồn nhân lực đánh giá thành tích nhân viên Website Từ sở lý luận với việc tìm hiểu nghiên cứu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, tác giả định chọn đề tài: Đánh giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại bưu điện tỉnh đắk lắk, Đánh giá thành tích nhân viên tại bưu điện tỉnh đắk lắk, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP, b. Các loại tiêu chuẩn đánh giá, a. Các đối tượng tham gia vào quá trình đánh giá, b. Sử dụng kết quả đánh giá, CỦA NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK, chuyên môn và năng lực, b. Mục đích ban hành các quyết định hành chính, b. Sử dụng kết quả đánh giá thành tích, c. Xuất phát từ tổ chức, BƯU ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK, b. Đối với nhân viên kinh doanh, b. Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích, mục tiêu kết quả thực hiện công việc, b. Áp dụng phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá thái độ, kỷ luật lao động

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay