Chiến lược marketing dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh daklak

132 102 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN XUÂN LÂM CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN XUÂN LÂM CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Lãn ĐÀ NẴNG – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VNPost : Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam BĐT : Bưu Điện Tỉnh BCCP : Bưu chuyển phát BĐVHX : Bưu điện Văn hóa xã KT TKTC : Kế tốn Thống kê Tài KT – NV : Kỹ thuật – Nghiệp vụ KH – KD : Kế hoạch – Kinh doanh TC – HC : Tổ chức – Hành MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Tổng quan tài liệu chiến lược Marketing Phương pháp nghiên cứu .7 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING .9 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lược .9 1.1.2 Hệ thống chiến lược Công ty 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 11 1.2.1 Khái niệm Marketing 11 1.2.3 Các định marketing cấp chiến lược 14 1.2.4 Bản chất chiến lược Marketing .16 1.2.5 Vai trò chiến lược Marketing 16 1.2.6 Khái niệm dịch vụ .16 1.3 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING 19 1.3.1 Phân tích mơi trường bên ngồi 19 1.3.2 Phân tích mơi trường bên 23 1.3.3 Xác định mục tiêu chiến lực marketing 24 1.3.4 Lựa chọn thị trường mục tiêu .25 1.3.5 Định vị sản phẩm 29 1.3.6 Lựa chọn chiến lược marketing 31 1.3.7 Chính sách marketing hỡn hợp .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK .44 2.1 TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK 44 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 44 2.1.2 Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Bưu điện tỉnh DakLak 46 2.1.3 Quy trình khai thác dịch vụ Bưu 49 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh DakLak 51 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK 57 2.2.1 Đặc điểm dịch vụ 57 2.2.2 Thị trường mục tiêu định vị .62 2.2.3 Các sác marketing 64 2.2.4 Công tác xây dựng thực thi chiến lược 70 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK .75 3.1 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 75 3.1.1 Môi trường vĩ mô 75 3.1.2 Môi trường ngành 80 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 89 3.2.1 Về tài 89 3.2.2 Về nhân 89 3.2.3 Yếu tố sản xuất, tác nghiệp 90 3.2.4 Yếu tố Marketing 91 3.3 XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 91 3.3.1 Xác định khách hàng mục tiêu .92 3.3 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA BƯU ĐIỆN DAKLAK ĐẾN NĂM 2017 94 3.3.1 Chiến lược phát triển bưu đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Bộ Thông Tin Truyền Thông .94 3.3.2.Định hướng phát triển VN Post giai đoạn 2010 đến 2020 .94 3.3.3 Định hướng phát triển Bưu điện DakLak giai đoạn 2011 đến 2015 95 3.3.4 Phân tích hợi 96 3.4 THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING 101 3.4.1 Đối với dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện .101 3.4.2 Đối với dịch vụ Chuyển phát nhanh 102 3.4.3 Đối với dịch vụ Phát hành báo chí 103 3.4.4 Các sách chung cho dịch vụ Bưu chuyển phát .104 3.5 KIẾN NGHỊ VỚI VNPOST 119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 120 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Sốhiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Tênbảng Trang Tình hình lao động Bưu điện qua năm Bảng cân đối kế toán Bưu điện DakLak qua năm Tốc đợ phát triển doanh thu bưu Bưu điện 51 54 DakLak năm gần Sự hài lòng khách hàng nhân viên cơng ty 56 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Tên hình Những yếu tố then chốt hình thành chiến lược Marketing Các cấp chiến lược marketing Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael E Porter Cơ cấu tổ chức BĐT DakLak Quy trình khai thác dịch vụ Trang 13 15 21 47 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong môi trường kinh doanh đại, doanh nghiệp đối mặt với một thực tế khoa học, kỹ thuật kinh tế phát triển nhanh chóng, hợi nhập tồn cầu hố xu hướng chung giới Sự cạnh tranh ngày gay gắt thách thức sống doanh nghiệp Chỉ doanh nghiệp hiểu, phục vụ khách hàng tốt thì giành ưu thị trường, tồn phát triển Vì vai trò marketing kinh doanh có ý nghĩa vơ quan trọng Xây dựng chiến lược Marketing nhiệm vụ vô quan trọng mỗi doanh nghiệp nhằm thực có hiệu ba mục tiêu lợi nhuận, vị an toàn Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn phát triển thì doanh nghiệp phải tiến hành huy động nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp yếu tố nhằm đạt mục tiêu định sẵn Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp phát huy hết nợi lực hướng vào hội hấp dẫn thị trường vì giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh trình mở cửa tự hóa kinh tế Vai trò Marketing nói chung khơng mẻ thực hoạt đợng để có hiệu lại mối trăn trở quan tâm nhà quản trị Bưu một ngành sản xuất dịch vụ thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế quốc dân Trước năm 2002, Bưu Việt Nam nói chung Bưu điện Tỉnh/TP nói riêng khơng phải băn khoăn nhiều với tốn lãi – lỡ hiệu kinh doanh vì có bảo trợ, bù đắp từ doanh thu dịch vụ viễn thông Bưu điện Tỉnh DakLak một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost) trực tiếp khai thác, kinh doanh dịch vụ Bưu chính, có dịch vụ Bưu chuyển phát địa bàn DakLak Tuy nhiên, hoạt đợng lĩnh vực bưu với cạnh tranh khốc liệt nhà cung cấp khác địa bàn thì để tồn phát triển thì dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện DakLak phải có thay đổi chiến lược nhằm thích ứng với hồn cảnh phát huy mạnh mình Nhận thức điều Bưu điện DakLak khơng ngừng tìm tòi hướng cho riêng mình, hoạt động Marketing coi trọng Nhiều hoạt động Marketing thực đem lại hiệu kinh doanh cao, góp phần vào việc tăng doanh thu lợi nhuận Tuy nhiên, việc triển khai hoạt đợng Marketing thiếu đồng bợ, khơng khoa học, nhiều mang tính chủ quan, điều một nguyên nhân làm giảm sút hiệu kinh doanh khả cạnh tranh Đơn vị Là một cán bộ công tác Bưu điện Tỉnh DakLak, nắm bắt cần thiết thực muốn kết học tập mình đóng góp mợt phần nhỏ bé cho hoạt đợng sản xuất kinh doanh đơn vị, em mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Chiến lược Marketing dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện DakLak” làm đề tài luận văn tốt nghiệp mình Luận văn thực giúp đỡ, khích lệ Bưu điện Tỉnh DakLak đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo: TS Nguyễn Xuân Lãn Tuy nhiên, trình thực đề tài tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy để đề tài hoàn thiện sâu sắc Tuy nhiên, trình thực đề tài tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô để đề tài hoàn thiện sâu sắc 110 Muốn chăm sóc khách hàng hiệu thì Bưu điện phải biết khách hàng mình cần gì Điều khách hàng cần chất lượng tốt, giá cạnh tranh Điều thường tương đương mỗi doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần làm nhiều cho khách hàng Có nghĩa Bưu điện DakLak phải cho khách hàng cảm nhận nhiều tiện ích họ sử dụng dịch vụ mình Đó với nhân viên phải thực hiện: Khi đối thoại trực tiếp hay nói chuyện qua điện thoại Phải tạo thân thiện nồng ấm giao tiếp, phải coi khách hàng người nhà mình Bất kể khách hàng quen hay khách hàng sử dụng dịch vụ, khách hàng sử dụng nhiều hay Hãy cho khách hàng thấy họ thực quan trọng DN Tức phải cho khách hàng thấy Bưu điện ln u q họ, họ khách hàng quan trọng với Bưu điện Khi có tình xảy phải linh hoạt xử lý tình nhiệt tình giải đáp thắc mắc khách hàng đặt câu hỏi, hay có cố cần giúp đỡ, khơng giải thì nói khách hàng chờ giây lát để báo cáo cấp Hỏi thăm thường xuyên để xem khách hàng có phàn nàn gì dịch vụ, họ cảm nhận dịch vụ Để từ có sách điều chỉnh, thay đổi phù hợp Về sách hậu cần áp dụng một cách hợp lý không với khách hàng lớn mà khách hàng nhỏ, cần phải cân đối thu chi một cách hợp lý Ngoài việc chiết khấu hợp lý cho khách hàng lớn, thì vào dịp lễ tết ngày thành lập cơng ty, tặng q…  Phương pháp thực Nhân viên sau đào tạo qua khóa học chất lượng sản phẩm học quy tắc ứng xử với khách hàng, biết tầm quan 111 trọng khách hàng Và yêu cầu tồn bợ nhân viên phải cam kết thực theo Điều ghi nội quy Bưu điện Ngoài Bưu điện lên danh sách lấy từ sở liệu thông tin tất khách hàng lớn mình Tìm hiểu xem ngày thành lập công ty, tổ chức khách hàng ngày Bưu điện có sách gửi quà thiệp chúc mừng vào ngày Ngồi Bưu điện tặng q vào dịp lễ : Trung thu, tết dương lịch, tết nguyên đán c Giải pháp truyền thông Marketing  Cở sở đề giải pháp Trong thời đại kinh tế - xã hội ngày thì việc chiêu thị nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu trì thương hiệu mợt vấn đề quan trọng marketing định sống mợt doanh nghiệp, một sản phẩm Nhưng Bưu điện chưa thực trọng đến vấn đề cho dịch vụ Bưu nói chung dịch vụ Bưu chuyển phát nói riêng Chính vì để tăng mức độ nhận biết dịch vụ cần phải trọng việc truyền thông cho thương hiệu Và giới hạn đề tài đề xuất giải pháp truyền thơng cho dịch vụ Bưu chuyển phát, trọng tâm vào chiến lược quảng cáo cho dịch vụ nhằm xây dựng thương hiệu giới thiệu cho nhiều người biết tới dịch vụ từ thương hiệu có chỡ đứng lòng khách hàng sau nói đến việc bảo vệ trì thương hiệu Với giải pháp đề bên “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ” ngồi mục đích tăng thỏa mãn cho khách hàng, phục vụ nhiều nhu cầu khách hàng, tăng lượng khách hàng trung thành nâng cao uy tín thương hiệu thì mục đích có việc đáp ứng thật tốt nhu cầu tồn bợ khách hàng lần sử dụng Để sử dụng lần khách hàng cảm thấy hài lòng thỏa mãn với dịch 112 vụ Và muốn có thêm nhiều khách hàng cơng việc cơng việc mà giải pháp truyền thông marketing phải làm  Mục tiêu giải pháp - Tăng mức độ nhận biết thương hiệu dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện DakLak - Tăng sản lượng dịch vụ Bưu chuyển phát năm 2014 từ dẫn tới việc tăng doanh thu tăng dần năm sau - Làm cho hoạt động truyền thơng chiêu thị dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện DakLak ngày phát triển có chỗ đứng thị trường Tạo dấu ấn sâu lòng khách hàng Từ làm tiền đề sở để phát triển giải pháp marketing khác cho riêng dịch vụ cho nhóm dịch vụ Bưu chuyển phát nói chung Bưu điện DakLak  Nội dung giải pháp Quảng cáo dịch vụ cơng việc khó khăn xuất phát từ đặc điểm không hữu dịch vụ, khách hàng khó đánh giá chất lượng dịch vụ chưa tiêu dùng Vì quảng cáo dịch vụ cần lưu ý: Tập trung vào đầu mối hữu hình, dấu hiệu vật chất mức độ đại công nghệ, lực đáp ứng mạng lưới, chế độ hậu mãi, thái độ phục vụ nhân viên giao dịch Tăng cường quảng cáo thông qua đội ngũ nhân viên giao dịch người tiếp xúc với khách hàng Đối với hoạt động khuyến mãi, để đạt hiệu cần thiết thì không nên sử dụng hình thức quà khuyến một cách phổ biến mà nên áp dụng linh hoạt hình thức khuyến tiền, quà phần thưởng khác có giá trị phù hợp với tâm lý khách hàng Chú trọng làm giàu nội dung quảng cáo tăng tần suất quảng cáo diện rộng chiều sâu Đảm bảo thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, đảm bảo tính truyền tải lưu lượng thơng tin cao, đặc biệt phải khắc họa đặc 113 trưng dịch vụ đặc biệt dịch vụ chuyển phát nhanh Tần suất quảng cáo tăng lên để gây ý khách hàng Trong thời đại kinh tế - xã hội ngày thì việc chiêu thị một vấn đề quan trọng marketing định sống một doanh nghiệp, một sản phẩm, Bưu điện chưa thực trọng đến vấn đề Chính vì để tăng mức đợ nhận biết dịch vụ Bưu chuyển phát cần phải trọng việc chiêu thị: Thứ nhất, cần phải thiết kế website riêng cho dịch nhằm giới thiệu rõ ràng dịch vụ giá cước Bên cạnh cung cấp tin tức hàng ngày dịch vụ chuyển phát khuyến hoạt động marketing tin tức chuyển phát nước quốc tế để giúp khách hàng cập nhật thông tin hàng ngày Xây dựng website riêng đồng nghĩa với việc tạo hệ thống theo dõi hành trình bưu gửi trực tiếp qua mạng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình bưu gửi Đối với thư chuyển phát nhanh quan trọng thì nên thông báo them đường vị trí thư hành trình cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS Thứ hai, quảng cáo qua thư tới khách hàng tiềm Đây thường công việc bộ phận bán hàng Họ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sau gửi thư giới thiệu dịch vụ tới khách hàng họ có nhu cầu, giống thư chào hàng thuyết phục khác hàng sử dụng dịch vụ Ngồi quảng cáo dịch vụ thơng qua hóa đơn điện thoại hay điện, nước, Internet Đây một hình thức quảng cáo phổ biển Thứ ba, gắn logo VNPost tất giấy tờ, phong bì giao dịch với khách hàng Hình thức đơn giản, chi phí khơng lớn, khách hàng vừa sử dụng dịch vụ vừa biết thông tin quảng cáo Thứ tư, quảng cáo ôtô chuyên dùng, một thuận lợi lớn cho công tác quảng cáo Các ôtô chuyên dụng gắn logo VNPost, kèm 114 theo địa chỉ, lĩnh vực kinh doanh số điện thoại hotline: 368 68 68, website thân xe Tạo nên hiệu quảng cáo ấn tượng tới khách hàng mục tiêu In tờ rơi đặt quầy giao dịch nhằm mục đích để giới thiệu dịch vụ một số chương trình quảng cáo khuyến Thứ năm, tặng quà lưu niệm: khách hàng thường xuyên, khách hàng lớn, khách hàng tiềm tặng lịch vào dịp năm mới, tặng túi xách, tặng áo phông, áo mưa, bút viết, ống cắm bút, giá đỡ điện thoại, tập note ghi chú… mang logo VNPost Nhiều giảm giá khơng phải mợt sách hiệu vì mối quan hệ làm ăn, hợp đồng Nếu ta tặng quà cho khách hàng thì tác động tốt đến tâm lý họ Khách hàng cảm thấy ta quan tâm tới họ nhiều thu hút cảm tình họ lôi kéo trung thành họ dịch vụ Hình thức tặng quà mợt dạng marketing marketing q tặng Việc tặng q có in logo VNPost góp phần quảng cáo thương hiệu Bằng hình thức quảng cáo này, logo thơng điệp doanh nghiệp có hội xuất lâu dài người sở hữu xem, đọc nhiều lần Những quà tặng nhắc nhở người sở hữu chúng tên công ty, số điện thoại, địa website doanh nghiệp Thứ sáu, quảng cáo kênh radio, một hình thức quảng cáo trước không coi tiềm thực tế cho thấy năm qua nhiều doanh nghiệp quan tâm tới hình thức quảng cáo khả phủ sóng tận ngõ ngách vùng nông thôn Chúng ta biết dân số nông thôn nước ta chiến đến 70%, một thị trường tiêu dùng mà bỏ ngỏ lâu Khơng có người dân nông thôn nghe radio mà ngày chương trình radio ngày phong phú hấp dẫn thì lượng người nghe đài ngày tăng từ công nhân, lái xe, học 115 sinh sinh viên công chức Việc quảng cáo radio nhiều tác đợng đến người nghe dần trở thành một kênh quảng cáo đầy tiềm Thứ bảy, quảng cáo Internet (hình thức quảng cáo trực tuyến), coi hình thức quảng cáo sôi động năm qua Dịch vụ Bưu chuyển phát khơng thiết phải quảng cáo nhiều website mà cần xuất chủ yếu trang web có liên quan website Bưu điện, Bộ thông tin truyền thông, website mua bán trực tuyến, website tin tức Các website tin tức thì hàng ngày có nhiều người truy cập, vì quảng cáo website dễ dàng phổ biến Còn websie mua bán trực tuyến, nơi mà giao dịch diễn chủ yếu đường chuyển phát nhanh thì việc đăng logo quảng cáo dịch vụ VNPost giúp người mua người bán cân nhắc, lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch hàng hóa, thư từ Thứ tám, quảng cáo qua dịch vụ SMS Trong năm vừa qua thì việc quảng qua SMS ngày doanh nghiệp sử dụng, đặc biệt Ngân hàng, công ty cung cấp dịch vụ mạng hay nhà cung cấp game online một số công ty cung cấp dịch vụ khác Đây một hình thức quảng cáo đầy tiềm mà giới nhiều công ty sử dụng Dịch vụ Bưu chuyển phát áp dụng hình thức quảng cáo này, chủ yếu cho mạng Vinaphone MobiFone d Hoạt động khuyến mãi Đối với hoạt động khuyến mãi, để đạt hiệu cần thiết thì không nên sử dụng hình thức quà khuyến một cách phổ biến mà nên áp dụng linh hoạt hình thức khuyến tiền, quà phần thưởng khác có giá trị phù hợp với tầm lý khách hàng Tùy đối tượng khách hàng mà áp dụng hình thức khuyến khác 116  Mục tiêu chương trình Nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát nhiều nữa, nâng cao mức đợ nhận biết thương hiệu, tri ân khách hàng cũ, thu hút thêm lượng khách hàng Và lâu dài tăng doanh thu cho Bưu điện DakLak  Cơ sở đề giải pháp Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc chi tiêu ngày khách hàng thắt chặt Việc mua hàng giảm giá hay hình thức khuyến khách hàng quan tâm vì tiết kiệm mợt khoảng chi tiêu gia đình Cũng vì doanh nghiệp ngày đặc biệt trọng quan tâm đến hình thức khuyến nhằm thu hút khách hàng Riêng dịch vụ chuyển phát Với việc ngày có nhiều doanh nghiệp chuyển phát đời phát triển, cuộc cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, thị trường chuyển phát trở nên sôi động Các hãng chuyển phát nhanh bắt đầu đưa nhiều hình thức khuyến nhằm thu hút khách hàng phía mình Trong dịch vụ VE chưa có một hình thức khuyến để thu hút khách hàng Vì vậy, việc thực một chương trình khuyến điều cần thiết công tác truyền thông quảng bá thương hiệu Việc thực khuyến nhằm tri ân khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng  Biện pháp thực Tặng quà lưu niệm: khách hàng thường xuyên, khách hàng lớn, khách hàng tiềm tặng lịch vào dịp năm mới, tặng áo phông, áo mưa, bút viết, ống cắm bút, giá đỡ điện thoại, tập note… mang logo VNPost Thực chương trình rút thăm trúng thưởng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát (là khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp) cách lưu trữ mã số sản phẩm, thông tin cá 117 nhân khách hàng khách hàng sử dụng dịch vụ Với chương trình thu hút khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ với mong muốn sử dụng dịch vụ có hợi trúng thưởng Khi khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát đề nghị giữ lại biên lai sử dụng dịch vụ để tham gia rút thăm trúng thưởng Mã số dự thưởng số bưu gửi Thời gian tổ chức chương trình đề xuất vào thời điểm Quý hàng năm e Thực chương trình PR  Mục tiêu chương trình Bên cạnh việc quảng bá thương hiệu, chương trình PR giúp tạo nhìn thiện cảm khách hàng thương hiệu  Cơ sở đề giải pháp Trong hoạt động truyền thông marketing thì PR ngày nhiều doanh nghiệp sử dụng một phương pháp quảng bá thương hiệu một hiệu quả, tạo dựng lòng tin thiện cảm khách hàng Nếu quảng cáo xây dựng thương hiệu thì PR phương pháp để bảo vệ thương hiệu Hoạt động PR thường bỏ chi phí thấp, chương trình PR thành cơng thì mang lại cho doanh nghiệp nhiều điều mà mợt chương trình quảng cáo bình thường khó mang lại PR hoạt động đầy thiện ý giúp ích nhiều cho cợng đồng Doanh nghiệp đóng góp sản phẩm, dịch vụ thời gian mình Đa phần hoạt động giới truyền thông công chúng ghi nhận Đây một cách quảng bá tốt đồng thời gieo nhân tốt  Biện pháp thực Gây quỹ từ thiện : Mỡi Cán bợ cơng nhân viên đóng góp 50.000 đồng/tháng 118 Tham gia chương trình “ Vun đắp ước mơ xanh “ Đài Truyền hình DakLak thực Đây mợt chương trình vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính quảng bá cho Doanh nghiệp vì chương trình pháp sóng định kỳ Đài Truyền hình f Giải pháp mô hình tổ chức  Cơ sở đề xuất Thành lập Phòng Marketing tách rời, hoạt động độc lập chịu quản lý trực tiếp Giám đốc Bưu điện Tỉnh để đảm bảo chủ động kinh doanh khâu tiếp thị mở rộng thị trường  Nhiệm vụ - Nghiên cứu tiếp thị thông tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng - Lập hồ sơ thị trường dự báo doanh thu - Khảo sát hành vi ứng sử khách hàng tiềm - Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu - Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm): Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thối, đơi hồi sinh - Xây dựng thực kế hoạch chiến lược marketing 119 3.5 KIẾN NGHỊ VỚI VNPOST Đề nghị VNPost quan liên quan sớm ban hành qui định pháp lý sử dụng, trao đổi, mua bán (khai thác) CSDL địa cá nhân, tổ chức (trong nước phát triển mạnh dịch vụ cung cấp CSDL địa chỉ) để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động Việt Nam việc giải tranh chấp có liên quan nước Xem xét phân định rõ ràng dịch vụ Bưu kinh doanh dịch vụ Bưu cơng ích (đó đoạn thị trường liên quan đến cá nhân C to C) 120 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, xây dựng chiến lược marketing cho dịch vụ Bưu Bưu điện DakLak Tiến trình xây dựng chiến lược marketing thực trình bày chương Chiến lược đề xuất chương xuất phát từ việc phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi có ảnh hưởng đến hoạt đợng marketing Bưu điện DakLak nguồn lực, khả bên trong, để từ xácđịnh hợi đe dọa đánh giá trung thực điểm mạnh điểm yếu đơn vị Bên cạnh đó, tác giả vào mục tiêu kinh doanh mục tiêu marketing thời gian tới Bưu điện DakLak để xây dựng hướng chiến lược sách marketing cho phù hợp Với chiến lược marketing này, tác giả hy vọng đóng góp phần cho công tác xây dựng, triển khai chiến lược marketing cho dịch vụ Bưu Bưu điện DakLak tương lai 121 KẾT LUẬN Bưu Việt Nam đại diện Tổng Cơng ty Bưu Việt Nam (VNPost) đứng trước thay đổi to lớn, hợi thách thức song song tồn Điều bắt nguồn từ xu hướng hội nhập mở cửa, công nghệ phát triển cải tổ tích cực cấu tổ chức quản lý Tất tạo nên mợt luồng gió mới, một sức sống Để tạo điều kiện cho Bưu chính, tách khỏi Viễn thơng, vào thị trường với sức mạnh cạnh tranh mạnh mẽ thì yếu tố quan trọng xây dựng mợt Bưu kinh doanh, lấy marketing làm tảng cho hoạt động Việc tổ chức liệu marketing, chức mợt hệ thống thơng tin đóng vai trò công cụ đắc lực công tác tổ chức thực hoạt động marketing Bưu điện tỉnh DakLak Luận văn hệ thống hóa làm rõ sở lý luận hoạt động marketing lĩnh vực bưu Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đợng marketing Bưu điện DakLak; đưa một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược marketing Dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện DakLak giai đoạn 2014- 2017 góp phần thúc đẩy hoạt đợng sản xuất kinh doanh Bưu điện DakLak điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ nhà khoa học Đại học Đà nẵng Tuy nhiên, vấn đề hoạt động marketing lĩnh vực bưu mợt vấn đề tương đối phức tạp Trong khuôn khổ giới hạn một luận văn tốt nghiệp cao học, khả kiến thức hạn chế, chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo đồng nghiệp Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo, 122 đặc biệt TS Nguyễn Xuân Lãn tận tình giúp đỡ để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học mình Trân trọng! 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định số 236/2005/QĐ-TT ngày 26/9/2005 phê duyệt qui hoạch, phát triển Bưu Việt Nam đến năm 2010 đến năm 2020 [2] Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 246/2005/QĐ-TT ngày 06/10/2005 phêduyệt chiến lược phát triển CNTT Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 đến năm 2020 [3] Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu Việt Nam [4] Quyết định số 16/2007/QĐ-BBVVT ngày 15/6/2007 Bợ Bưu Viễn thơng Việt Nam việc thành lập Tổng cơng ty Bưu Việt Nam [5] Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 cung ứng dịch vụ Bưu cơng ích [6] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, Ths.Võ Quang Trí, Ths Đinh Thị Lệ Trâm, Ths Phạm Ngọc Ái (2011), Quản trị marketing, NXB Tài [7] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Liêm, Ths Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê [8] Michael E.Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh (Nguyễn Ngọc Toàn dịch), NXB Trẻ, TP.Hồ Chí Minh [9] Philip Kotler (1994), Maketing (tài liệu dịch), NXB Thống kê, Hà nội [10] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm (2008): Maketing dịch vụ, NXB ĐH KTQD [11] TS Nguyễn Thượng Thái (2006) Giáo trình Marketing dịch vụ Học viện Bưu Viễn thơng [12] Philip Koler (2001) Quản trị Maketing , Nhà XB thống kê 124 [13] Servuction - Marketing dich vụ (Tài liệu dịch) NXB KHKT 1995 [14] Quy định nghiệp vụ Bưu phẩm Bưu kiện VNPT [15] Những định hướng đổi Bưu Viện kinh tế Bưu điện [16] Các báo cáo kết hoạt động SXKD Bưu điện DakLak năm 20112012-2013 [13] Bộ Thông tin Truyền thơng Việt Nam http://www.mic.gov.vn [13] Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam http://www.vnpt.com.vn [13] Tổng cơng ty Bưu Việt nam http://www.vnpost.vn ... luận chiến lược Marketing Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt đợng Marketing Bưu Điện Tỉnh DakLak Chương 3: Phần xây dựng chiến lược marketing cho dịch vụ Bưu Chuyển phát Bưu Điện Tỉnh DakLak. .. 1.3.6 Lựa chọn chiến lược marketing 31 1.3.7 Chính sách marketing hỡn hợp .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK ... luận chiến lược marketing doanh nghiệp để từ vận dụng xây dựng chiến lược marketing cho dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện DakLak * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian : Trong dịch vụ Bưu Chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược marketing dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh daklak, Chiến lược marketing dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh daklak, Tổng quan tài liệu về chiến lược Marketing, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING, 2 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING, a. Môi trường vĩ mô, c. Lựa chọn thị trường mục tiêu, a. Chính sách sản phẩm, THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK, b. Chức năng, nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh DakLak, Bảng 2.1: Tình hình lao động của Bưu điện qua các năm, Tình hình tài sản và nguồn vốn:, 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK, Sản phẩm dịch vụ bưu chính không phải là sản phẩm vật chất., d. Lựa chọn chiến lược, Bảng 2.4: Sự hài lòng của khách hàng về nhân viên công ty, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH DAKLAK, b. Đối thủ cạnh tranh, 3 . XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, 3 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA BƯU ĐIỆN DAKLAK ĐẾN NĂM 2017, 4 THIẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING, Do đặc thù của ngành bưu chính, sản phẩm dịch vụ mang tính dây chuyền, nhiều công đoạn, nhiều khâu góp phần hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy một sản phẩm bưu chính khi ra đời đều được VNPost thiết kế đồng nhất cho toàn mạng lưới và tất cả các các Bưu , a. Nâng cao chất lượng, c. Giải pháp truyền thông Marketing, d. Hoạt động khuyến mãi, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay