Bài tập Siêu Cao Tần

2 49 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 20:33

Bài tập Siêu Cao Tần _ UTC ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BÀI TẬP BỔ XUNG CHƯƠNG ĐƯỜNG TRUYỀN SIÊU CAO TẦN Bài 2.21 Chiều dài ngắn đường dây khơng tổn hao ngắn mạch đ ầu cuối, có trở kháng đặc tính Z0=300Ω phải trở kháng vào cảm kháng trị số trở kháng đặc tính đường dây Bài 2.22 Chiều dài đường dâykhông tổn hao, ngắn mạch đầu cuối l=354m, rở kháng đặc tính Z0=100 Ω Hãy xác định trở kháng vào dẫn nạp vào đường dây tần số f=10MHz , 10GHz đồ th ị Smith Bài 2.23 Dùng đồ thị Smith để biểu diễn thành phần trở điện kháng trở kháng vào đường dây không tổn hao có tr kháng đặc tính Z 0=600 Ω bước sóng λ=73mm, chiều dài đường truyền l=500m theo chiều dài điện đường dây Bài 2.24 Một đường dây khơng tổn hao có trở kháng đặc tính Z0 =70 Ω đầu cuối mắc tải Zr=(100 – j50) Ω Xác định : hệ số phản xạ, hệ số sóng đ ứng c ự ly từ tải đến điểm nút điện áp Bài 2.25 Một đưởng truyền không tổn hao, đàu cuối hở mạch, truy ền lan sóng ện từ có bước sóng λ =50cm Đường dây dài l=210m, tr kháng đ ặc tính Z0=600 Ω Biên độ điện áp đầu cuối 500v Tính vẽ đ th ị phân bố điện áp dòng điện dọc đường dây Đồng thời xác định trở kháng vào đường dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Siêu Cao Tần, Bài tập Siêu Cao Tần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay