REVIEW UNITS 3 4LETS GO 1a (1)

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 18:31

./REVIEW UNITS 3-4 (LET’S GO 1A) I Nhìn viết: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 10 11 12 ……………… ……………… ……………… 13 14 15 ……………… ……………… ……………… 19 20 22 ……………… ……………… ……………… 16 17 18 ……………… ……………… ……………… 23 24 25 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 26 27 28 29 30 31 ……………… 32 ……………… ……………… 33 34 ……………… ……………… ……………… 35 36 37 II Hoàn thành câu sau: Hi,Scott This ……….my friend I ……… say the alphabet I can ……….to ten ……….markers? Four makers It’s ……… to meet you I can ……… see the board ……… your arm! What ……….these? It’s nice to meet you, ………… 10 I can……… hear the teacher 11 This ……… my friend,Scott 12 ……… is this? 13 Is ……… your brother? 14 He’s tall ……… thin 15 They ……… pink circles 16 ……… he your father? 17 How many ……… ? Two pencil cases 18 ……… ’s play! 19 ……… is my father 20 I ……… home III Khoanh tròn vào đáp án nhất: 1.How many ……… ? A.dog B.a dog C.dogs I’m ……… A.home B.igloo C.babysister ……… color is this? A.What B.How C.Who Is he your brother? Yes, he……… A.isn’t B.are C.is I ……… write the word A.not B.am C.can It’s ……… to meet you A.thin B.nice C.giant She ……….my grandmother A.am B.are C.is It’s nice to meet you! A.Let’s play B.Hi,mom I’m home C.It’s nice to meet you,too Is he your father? A.Yes,he can B.No, he is C No, he isn’t He is my grandfather 10 Hey! I……… home A.am B.’m C.A&B 21 This is ……….mother 22 I can ……….the word 23 I ……… hear the teacher 24 ……… she ugly? 25 What ……… are these? They’re purple 26 ……….’s he? 27 ……… it is 28 Is she fat? No, ……… 29 Hi, Mom! I……….home 30 No, he……… He is thin 31 Is she your baby sister? No, ……… 32 I can ……… the bookshelf 33 ……….he short? 34 ……… ‘s he? 35 He ……… my brother 36 It……… nice to ……… you! 37 ……… your toes! 38 ……… is my grandmother 39 ……….’s my sister 40 ……….many giraffes? 11 She is my ……… A.farmer B.sister C.daddy 12 ……….’s he? A.Who B.What C.How many 13 What are these? ……… are computers A.They B.It C This 14 I can not ……… the bookshelf A.reach B.write C.hear 15 How many rulers? A.It’s a ruler B.Three rulers C.No, it isn’t a ruler 16 ……… ’s play! A.Let B.Play C.Touch 17 Is she pretty? A.She is my sister B.Yes, he is C.No, she isn’t 18 My babysister is fat ……… pretty A.thin B.or C.and 19.No! he ……… not my brother A.are B.am C.is 20.She’s my ……… A.brother B.sister C.grandparent IV Sắp xếp thành câu đúng: He/./grandparent/my/is/ ……………………………………………… crayons/many/How/?/ ……………………………………………… elbow/!/your/Touch/ ……………………………………………… too/,/is/meet/nice/It/to/you/./ ……………………………………………… these/?/are/What/ ……………………………………………… 6.is/./my/This/friend/ ……………………………………………… alphabet/I/say/can/the/./ ……………………………………………… he/?/Who/is/ ……………………………………………… 9.your/Is/?/she/grandmother/ ……………………………………………… 10.pretty/my/./babysister/is/ ……………………………………………… V Khoanh vào từ khác với từ lại: 11 ‘s/!/play/Let/ ……………………………………………… 12 can/./reach/I/not/bookshelf/the/ ……………………………………………… 13.family/./my/is/This/ ……………………………………………… 14.color/these/?/What/are/ ……………………………………………… 15.It/a/is/fish/./ ……………………………………………… 16.they/are/?/What/ ……………………………………………… 17 shoulders/your/!/Touch/ ……………………………………………… 18 He/my/brother/’s/./ ……………………………………………… 19.pretty/./my/is/and/sister/tall ……………………………………………… 20 They/./pink/circle/are/ ……………………………………………… 1.A young 2.A.father 3.A igloo 4.A.circle 5.A.daddy 6.A.CDs 7.A.she 8.A.wet 9.Aears 10.A.young 11.A.can 12.A.She B.fat B.babysister B.toe B.square B.sister B.video game C.ugly C.garden C.elbow C.triangle D.farmer C.cell phone D.girl D.brother D.arm D.stars D.brother D.computer VI Dịch sang tiếng Anh: Rất vui gặp bạn, Scott! ………………………………………………… Có voi vậy? ………………………………………………… Hãy chạm vào vai bạn! ………………………………………………… Đây vậy? ………………………………………………… 5.Mẹ tơi đẹp cao ………………………………………………… 6.Anh vậy? ………………………………………………… Chúng hình vng màu tím ………………………………………………… Có bút màu ………………………………………………… Đây gia đình tơi ………………………………………………… 10 Tơi đọc sách ………………………………………………… B.I B.cold B.knee B.thin B.are B I C.he C.mommy C.finger C.old C.is C.her D.my D.hot D.foot D.elephant D.am D.He 11.Bố bạn mập không? ………………………………………………… 12.Tôi với tới giá sách ………………………………………………… 13 Nó máy chơi điện tử ………………………………………………… 14 Khơng Ơng già ………………………………………………… 15 Chào mẹ! Con về! ………………………………………………… 16 Anh anh trai ………………………………………………… 17 Tôi vui gặp bạn! ………………………………………………… 18 Cô vậy? ………………………………………………… 19 Tơi đọc bảng chữ ………………………………………………… 20 Đây màu vậy? ………………………………………………… VII Nhìn viết: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 10 11 12 ……………… ……………… ……………… 13 14 15 ……………… ……………… ……………… 19 ……………… ……………… ……………… 16 17 18 ……………… ……………… ………………
- Xem thêm -

Xem thêm: REVIEW UNITS 3 4LETS GO 1a (1), REVIEW UNITS 3 4LETS GO 1a (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay