Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)

27 53 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 17:51

Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HOA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 9340402 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hồn thành tại: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HOC: 1) PGS.TS HỒ VIỆT HẠNH 2) TS PHAN HẢI HỒ Phản biện 1: TS Bùi Phương Đình Phản biện 2: PGS.TS Ngơ Phúc Hạnh Phản biện 3: PGS.Ts Trần Khánh Đức Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ….giờ … ngày … tháng … năm 201… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là phận công tác tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành, công tác giáo dục lý luận trị có vai trò quan trọng, góp phần vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức trị, thống ý chí hành động cán bộ, đảng viên nhân dân nhằm thực thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng Đảng đề [44, tr.19] Nói cách khác, giáo dục lý luận trị ln nhiệm vụ cốt yếu, Đảng Nhà nước quan tâm hàng đầu [100] Xuất phát từ vai trò quan trọng mà cơng tác giáo dục lý luận trị thời gian qua nhận quan tâm Đảng Nhà nước đạt nhiều thành tựu quan trọng Thế nhưng, bên cạnh nhiều hạn chế Một hạn chế rơi vào đội ngũ giảng viên trị Từ góc độ sách, sách phát triển giảng viên trị nước ta nhiều vấn đề cần tiếp tục hồn thiện Thứ nhất, nước ta chưa xây dựng khung lực giành cho giảng viên trị Thứ hai, sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị chưa phù hợp, chưa đủ sức tạo bước độ phá khâu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị Thứ ba, sách Nhà nước phát triển đội ngũ giảng viên trị yếu tố quan trọng hàng đầu có vai trò định đến phát triển chất lượng giảng viên trị Nói tóm lại, đội ngũ giảng viên trị lực lượng giảng viên đặc thù, giữ vai trò quan trọng việc xây dựng phát triển hệ thống quan điểm tư trị Đảng Cộng sản Việt Nam xã hội, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên, nhằm định hướng phát triển đất nước theo đường lối Đảng Việc nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị có ý nghĩa thiết thực bối cảnh xây dựng đất nước Việt nam theo đường lối Đảng Thế có nghiên cứu khoa học làm rõ vấn đề đặt sách Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, khoảng trống nghiên cứu khoa học từ cơng trình nghiên cứu trước đó, tác giả chọn đề tài: “Chính sách phát triển giảng viên trị Việt Nam nay” cho luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Luận án hướng đến mục đích đưa đề xuất luận khoa học, giải pháp nhằm hồn thiện sách phát triển giảng viên trị Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Luận giải, hệ thống hoá bổ sung sở lý luận sách phát triển giảng viên trị Việt Nam - Nghiên cứu thực trạng sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Khảo sát, phân tích, đánh giá nội dung sách phát triển giảng viên trị nhằm phát vấn đề cần giải - Đề xuất giải pháp hồn thiện nội dung sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu không gian: Luận án tập trung nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị trường cao đẳng, đại học, trường trị cấp tỉnh, học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phạm vi thời gian: Thời gian khảo sát tiến hành từ tháng 1/2017 đến 5/2017; Thời gian đánh giá thực trạng giảng viên trị từ năm 2011 đến - Phạm vi nội dung: Chính sách phát triển giảng viên trị rộng, bao gồm nhiều mảng quan trọng từ khâu tuyển dụng, chế độ, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá Do hạn hẹp thời gian nghiên cứu nên tác giả Luận án tập trung chủ yếu vào hoạch định thực thi sách phát triển giảng viên trị 3.2 Đối tượng nghiên cứu Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trị Việt Nam Phương pháp lý thuyết nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tìm hiểu tư liệu: Là nghiên cứu mặt lý luận thông qua tài liệu có liên quan đến sách giáo dục nói chung sách phát triển giảng viên trị nói riêng qua đó, xây dựng khung lý thuyết đề tài - Phương pháp điều tra, khảo sát: Kết điều tra, khảo sát thực tế sở để dự báo đề xuất giải pháp hồn thiện xây dựng sách phát triển giảng viên trị Việt Nam - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở tài liệu, thông tin liệu thu thập được, tác giả phân tích, đánh giá, xem xét khía cạnh khoa học sách cơng 4.2 Lý thuyết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu: - Nhóm câu hỏi thứ nhất: số lượng chất lượng giảng viên trị Số lượng giảng viên trị đảm bảo chưa?Chất lượng giảng viên trị đạt chuẩn chưa?Cần có giải pháp để phát triển giảng viên trị nhằm đảm bảo số lượng chất lượng? - Nhóm câu hỏi thứ 2: sách phát triển giảng viênchính trị Hiệnsách phát triển giảng viên trị chưa?Nếu có sách gì?Những sách có phù hợp thỏa đáng chưa? Hiện cần phải bổ sung thêm sách gì?Xây dựng sách nên theo hướng nào? Lý thuyết nghiên cứu, số sở lý thuyết dự kiến sử dụng luận án: Luận án nghiên cứu vấn đề tiếp cận chủ yếu phương diện lý thuyết khoa học sách cơng, phương diện khác như: trị học, xã hội học, quản trị nguồn nhân lực; hành học vấn đề khác đặc điểm ngành, mơi trường làm việc, sách kinh tế - xã hội phương diện bổ trợ để làm sở lý luận cho việc nghiên cứu, đề xuất giải vấn đề luận án Giả thuyết nghiên cứu Chính sách phát triển giảng viên trị ban hành chưa phù hợp với yêu cầu phát triển giảng viên trị Việt Nam giai đoạn Đóng góp khoa học Luận án Thực nghiên cứu “Chính sách phát triển giảng viên lý luận trị” nước ta nay, Luận án hướng đến điểm quan trọng sau: Thứ luận án tập trung làm rõ khái niệm giảng viên trị, vốn chưa bàn luận cách sâu sắc đầy đủ nghiên cứu trước Thứ hai, điểm Luận án tiếp cận sách phát triển giảng viên trị - từ góc độ sách cơng, vốn sử dụng lĩnh vực phát triển giảng viên trị Nói cách khác, nội dung mà Luận án mang lại trình bày vấn đề hoạch định thực thi sách với tương tác tham gia nhiều chủ thể khác có liên quan đến vấn đề phát triển giảng viên trị Thứ ba, điểm Luận án thể số giải pháp chưa xuất nghiên cứu trước đề tài Đó việc đề xuất quy trình hoạch định quy trình thực sách phát triển giảng viên trị Luận án đưa khung lực giảng viên trị Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Việc nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị nước ta giai đoạn có ý nghĩa sâu sắc mặt lý luận thực tiễn Về ý nghĩa lý luận, Luận án cung cấp hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh sách phát triển giảng viên trị khái niệm giảng viên trị, sách phát triển giảng viên trị, hoạch định thực sách phát triển giảng viên trị Những lý thuyết góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý thuyết sách cơng vốn ỏi Việt Nam Giúp có cách nhìn cụ thể sách cơng lĩnh vực cụ thể Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu Luận án bao gồm đề xuất, giải pháp khoa học kiến nghị có ý nghĩa cho cơng tác xây dựng thực sách phát triển giảng viên trị tốt Khơng vậy, kết nghiên cứu khoa học Luận án tài liệu tham khảo giảng dạy có giá trị giành cho đối tượng quan tâm đến vấn đề Kết cấu luận án Về cấu trúc, luận án gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Lý luận chung sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Chương 3: Thực trạng sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp hồn thiện sách phát triển giảng viên trị Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu giảng viên trị 1.1.1 Nhóm nghiên cứu khái niệm giảng viên trị Các nghiên cứu nhóm này, thống rằng, giảng viên trị bao gồm nhóm đối tượng người giảng dạy mơn lý luận trị sở giáo dục đại học, cao đẳng thực chức nhiệm vụ theo quy định giảng viên nói chung; giảng viên trường trị cấp tỉnh, cấp huyện; giảng viên giảng dạy Học viện trị Đây đội ngũ nồng cốt đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phạm vi nước 1.1.2 Nhóm nghiên cứu đặc điểm giảng viên trị Các cơng trình nghiên cứu nhóm nhấn mạnh đến đặc điểm giảng viên trị ngồi kiến thức chun mơn người giảng viên có tính Đảng họ Do đó, q trình nghiên cứu vấn đề luận án, nhấn mạnh vấn đề q trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị 1.1.3 Nhóm nghiên cứu vai trò giảng viên trị Các nghiên cứu nhóm nhấn mạnh vai trò giảng viên trị giáo dục tư tưởng trị trung thành với lý tưởng cách mạng Đảng ta Đây vai trò quan trọng mà tác giả luận án làm sáng tỏ trình nghiên cứu 1.2 Các nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị 1.2.1 Các nghiên cứu nước ngồi Nhìn chung, nghiên cứu nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ giảng viên nói chung giảng viên trị nói riêng Tuy nhiên, đặc thù quốc gia có nét riêng biệt nên sở lý luận cho tác giả trình nghiên cứu vấn đề luận án 1.2.2 Các nghiên cứu nước 1.2.2.1 Nhóm nghiên cứu mục tiêu sách phát triển giảng viên trị Nghiên cứu nhóm này, tác giả đề cập đến mục tiêu cụ thể phát triển giảng viên thời gian tới trường Theo đó, nghiên cứu ý đến mục tiêu chung là: phát triển chất lượng lẫn số lượng giảng viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo trường Tuy nhiên, nghiên cứu nhóm chưa làm sáng rõ mục tiêu phát triển giảng viên trị theo tiêu chí phát triển nhà trường mà đề cập đến mục tiêu phát triển giảng viên nói chung Mặt khác, chưa có cơng trình nghiên cứu phương diện khoa học sách cơng nên mục tiêu sách phát triển giảng viên trị chưa khai thác rõ, cần phải có nghiên cứu chuyên sâu 1.2.2.2 Nhóm nghiên cứu giải pháp sách phát triển giảng viên trị Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nhóm này, tác giả đề xuất nhiều giải pháp sách dựa thực trạng đội ngũ giảng viên trị Những giải pháp nhiều đem lại lý luận cần thiết cho hướng nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị Tuy nhiên, nghiên cứu chưa có tác giả nghiên cứu phương diện khoa học sách cơng nên giải pháp đưa chưa khai thác cụ thể, rõ ràng 1.2.2.3 Nhóm nghiên cứu chủ thể sách phát triển giảng viên trị Các cơng trình nghiên cứu chủ thể sách phát triển giảng viên trị, hầu hết chưa làm sáng tỏ, chưa phân tích sâu chủ thể phát triển giảng viên trị, chưa phân tích vai trò, tương tác họ q trình ban hành sách Do đó, khiếm khuyết này, tác giả bổ sung q trình nghiên cứu luận án 1.2.2.4 Nhóm nghiên cứu yếu tố tác động đến sách phát triển giảng viên trị Nghiên cứu nhóm này, tác giả làm sáng tỏ yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng phát triển giảng viên trị trường hiên Tuy nhiên, góc độ sách cơng yếu tố cần phải khai thác chuyên sâu rõ ràng nên vấn đề nghiên cứu luận án bổ sung vấn đề khiếm khuyết 1.2.2.5 Nhóm nghiên cứu khó khăn trở ngại sách phát triển trị Cơng trình nghiên cứu nhóm này, tác giả đề cập số hạn chế, khó khăn vấn đề sách phát triển giảng viên trị như: sách đãi ngộ chưa thảo đáng,chưa thực đem lại hiệu quả, sách q ích, nội dung chồng chéo Tuy nhiên, nhóm cơng trình này, hầu hết nghiên cứu đề cập đến vấn đề sách cách chung nên chưa làm rõ khó, khăn vướng mắc sách phát triển giảng viên trị Các nghiên cứu dừng lại việc giới thiệu chưa làm rõ vấn đề sách cách chuyên sâu Tóm lại, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài cho thấy, vấn đề lý luận, thực tiễn giảng viên LLCT nhiều tác giả bàn luận, nghiên cứu Thế thấy có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống sách phát triển giảng viên trị, hầu hết tập trung làm rõ vấn đề như: phân tích thực trạng, đề giải pháp nhằm phát huy vai trò đội ngũ giảng viên việc nâng cao chất lượng giảng dạy trường Cụ thể: Một là, nghiên cứu đề cập đến yêu cầu giảng viên yêu cầu việc nâng cao chất lượng với vai trò người lao động nghề nghiệp Các yêu cầu sách để thu hút nguồn giảng viên lực họ lại chưa làm sáng rõ Hai là, nghiên cứu chủ yếu bàn chất lượng giải pháp để nâng cao chất lượng giảng viên trị chưa có đề cập vấn đề sách cách có hệ thống Các nghiên cứu ý đến việc làm để nâng cao chất lượng họ lại không ý tới văn bản, yếu tố sách liên quan đến vấn đề Ba là, số sách đề cập nghiên cứu như: sách tuyển dụng, đãi ngộ, tôn vinh …nhưng dừng lại việc đề xuất cách chung chung mà chưa tác giả trọng làm rõ khoa học sách Do đó, hầu hết sách chưa khai thác cách chuyên sâu Bốn là, vai trò người giảng viên nói chung giảng viên trị nói riêng trọng phát triển giáo dục Nhưng cơng trình chưa làm bật vai trò nhà nước việc hoạch định ban hành sách nhằm phát triển đội ngũ Đây khoảng trống mà luận án cần hướng tới để làm rõ Các hướng nghiên cứu mà luận án phải thực là: Thứ nhất, làm rõ số vấn đề lý thuyết sách phát triển giảng viên trị khái niệm giảng viên trị, khái niệm sách phát triển giảng viên trị, nhân tố ảnh hưởng đến sách phát triển giảng viên trị, quan trọng nghiên cứu để hình thành khung tiêu chí đánh giá sách phát triển giảng viên trị Thứ hai, nghiên cứu tổng thuật chưa có nghiên cứu đánh giá cách tổng quan thực trạng sách phát triển giảng viên trị Cho nên Luận án tập trung tổng thuật nội dung sách phát triển giảng viên trị, đánh giá thực trạng sách sở khảo sát đối tượng có liên quan Thứ ba, Luận án hướng đến việc nghiên cứu quy trình hoạch định thực thi sách phát triển giảng viên trị từ đưa khuyến nghị quy trình phù hợp với đối tượng đặc thù Nói cách khác, khẳng định rằng, nay, chưa có tác giả nghiên cứu chuyên sâu vấn đề sách phát triển đội ngũ giảng viên trị Việt Nam Chính vậy, tác giả chọn vấn đề “Chính sách phát triển giảng viên trị Việt Nam nay” để nghiên cứu với hy vọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục nước ta nói chung cơng tác phát triển giảng viên trị nói riêng CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Một số khái niệm giảng viên trị 2.1.1 Khái niệm giảng viên Theo Luật Giáo dục năm 2013, giảng viên (gọi tắt từ giảng viên đại học) người chọn việc giảng dạy nghề nghiệp thức lâu dài, xếp vào ngạch giảng viên chịu quản lý thường xuyên liên tục sở giáo dục đại học 2.1.2 Khái niệm giảng viên trị Từ luận trên, tác giả Luận án xây dựng khái niệm giảng viên trị theo tiêu chí đặc thù, người thực nhiệm vụ giảng dạy mơn trị có liên quan đến trị sở giáo dục đại học, cao đẳng, trường trị cấp tỉnh, cấp huyện giảng viên hệ thống học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 2.1.3 Đặc điểm giảng viên trị Thứ tính phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống trị Thứ hai, phận giảng viên trị phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối tượng CBCCVC Thứ ba, giảng viên trị nói chung cơng tác phát triển giảng viên trị nói riêng phải gắn chặt với cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng quyền tronh điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền 2.1.4 Vai trò giảng viên trị Thứ nhất, với vai trò giảng viên sở đào tạo, giảng viên trị đóng góp cho phát triển hệ thống giáo dục [72,tr 45] Thứ hai, giảng viên trị giữ vai trò quan trọng việc góp phần xây dựng nên người xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho công lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Thứ ba, giảng viên trị góp phần quan trọng việc xây dựng hệ thống trị lĩnh, vững mạnh chuyên nghiệp Thứ tư, bên cạnh vai trò giáo dục, giảng viên trị thực vai trò tun truyền tư tưởng trị thống Đảng nhà nước đến toàn thể người học Thứ năm, giảng viên trường Chính trị với vai trò người nghiên cứu khoa học LLCT 2.2 Một số khái niệm sách phát triển giảng viên trị 2.2.1 Khái niệm sách Chính sách hiểu chương trình hành động nhà lãnh đạo hay nhà quản lý đề để giải vấn đề mục tiêu phát triển tổ chức 2.2.2 Khái niệm sách cơng Chính sách công tập hợp định quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hướng đến nhóm đối tượng thụ hưởng nhằm phục vụ cho là: giảng viên tri trường trực tiếp quản lý đội ngũ giảng viên 2.4 Nội dung sách phát triển giảng viên trị 2.4.1 Quy hoạch đội ngũ giảng viên trị Quy hoạch đội ngũ giảng viên trị có vai trò quan trọng công tác phát triển nguồn nhân lực trường bối cảnh Các trường, cấp quản lý chủ động công tác quản lý cán bộ, giảng viên Qua đó, tập hợp, đào tạo bố trí sử dụng đội ngũ giảng viên có trình độ chun mơn trình độ lý luận trị cao hơn; cấu giới, chuyên ngành tiến đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 2.4.2 Thu hút, tuyển dụng đội ngũ giảng viên trị Thu hút tuyển dụng có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng số lượng giảng viên trị trường Chính sách thu hút phù hợp với yêu cầu thực tế đáp ứng nhu cầu tối thiểu giảng viên trị hẳn tuyển dụng đội ngũ giảng viên trị đáp ứng nhu cầu, đảm bảo số lượng chất lượng trường 2.4.3 Sử dụng, đánh giá giảng viên trị Từ góc độ sách phát triển giảng viên trị, vấn đề sử dụng giảng viên trị thể quy định, nguyên tắc yêu cầu liên quan đến sử dụng giảng viên trị mà nhà nước đưa buộc đơn vị trực tiếp sử dụng đội ngũ sử dụng họ cách phù hợp đắn theo quy định pháp luật Trên sở sử dụng hợp lý, việc đánh giá chất lượng giảng viên trị rõ ràng cụ thể hơn, tránh tình trạng đánh giá “cào bằng” 2.4.4 Đào tạo, bời dưỡng giảng viên trị Từ góc độ sách, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị định hướng, chương trình đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao lực giảng viên chín trị 2.4.5 Đãi ngộ, tơn vinh giảng viên trị Đãi ngộ hình thức ghi nhận, trả cơng tiến đóng góp giảng viên trị q trình làm việc Thực trả công theo khối lượng chất lượng cơng việc hồn thành, khơng cào 2.5 Tiêu chí đánh giá sách phát triển giảng viên trị Đánh giá sách nói chung sách phát triển giảng viên trị nói chung bao gồm 02 loại đánh giá q trình sách đánh giá kết đầu sách Luận án này, tác giả tập trung vào đánh giá kết đầu sách phát triển giảng viên trị 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Khái quát nội dung sách phát triển giảng viên trị nước ta 3.1.1 Quy hoạch đội ngũ giảng viên trị Nhìn chung, nội dung nay, dù đề cập đến văn nội dung chung chung mờ nhạt Chính vậy, cơng tác quy hoach giảng viên trị trường thờ chí khơng trọng nên hiệu không cao 3.1.2 Thu hút, tuyển dụng đội ngũ giảng viên trị Nhìn chung, sách tuyển dụng giảng viên trị trường áp dụng theo quy trình tuyển dụng Luật viên chức tương đối chặt chẽ Tuy nhiên, giảng viên trị có đặc thù riêng nên việc tuyển dụng ban hành sách thu hút trường nhiều bất cập Bên cạnh đó, thu hút chất xám thiếu vắng người có học hàm, học vị trường không đồng nên áp dụng thu hút tuyển dụng trường có nhiều điểm không tương đồng dẫn đến thực trạng chung chất lượng tuyển dụng thu hút trường không đồng 3.1.3 Sử dụng, đánh giá giảng viên trị Việc đánh giá viên chức theo tiêu chuẩn mang nặng tính hình thức Các tiêu chí đánh giá khơng rõ ràng, chung chung chưa ban hành tiêu chí đánh giá cụ thể nên vơ hình trung việc đánh giá giảng viên trị trường cao Chính sách sử dụng, đánh giá chưa phù hợp với tính chất đặc điểm giảng viên trị dẫn đến tình trạng “hành hóa” Chính sách thiếu định hướng, kiến tạo, thiếu tính thực tế, chưa tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho giảng viên nên chưa khai thác lực hiệu công việc họ Cơng tác sử dụng giảng viên trị trường chưa tạo thành quy trình chuẩn hóa, thiếu tính chủ động nên chưa thực thu hút giảng viên Chính sách biên chế suốt đời tạo tính ỷ lại, khơng phấn đấu giảng viên Nhìn chung, thực tế nước ta thiếu nhiều sách để đánh giá để sử dụng có hiệu đội ngũ giảng viên trị trường 3.1.4 Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng sách phát triển giảng viên 12 trị đề cập sách chưa trọng việc ban hành sách riêng lẻ cho giảng viên tri Do đó, phải xây dựng sách hợp lý đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ giảng viên trị bước chuyên nghiệp, nâng cao trình độ chun mơn Nhìn chung, vấn đề chưa đặt theo nhu cầu công việc, đào tạo theo vị trí việc làm, đào tạo chỗ; Chưa có sách khuyến khích, động viên giảng viên tự phấn đấu nâng cao trình độ 3.1.5 Đãi ngộ, tơn vinh giảng viên trị Chính sách đãi ngộ tơn vinh giảng viên trị chưa thực đáp ứng nhu cầu Việc phong học hàm, học vị chưa thực ý đến chất lượng mà mang nặng hình thức chế 3.2 Thực trạng sách phát triển giảng viên trị Việt Nam 3.2.1 Số lượng giảng viên trị Số lượng giảng viên năm 2012 so với năm 2016 giảm gần 4,1%, số tăng chưa phù hợp với định hướng phát triển ngành Với xu hướng hội nhập phát triển đất nước nay, điều tất yếu vấn đề sách phát triển giảng viên trị phải đặt lên hàng đầu cho theo kịp với định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa mà Đảng Nhà nước ta chọn 3.2.2 Về chất lượng giảng viên trị 3.2.2.1 Thực trạng lực giảng dạy giảng viên trị Nhìn chung, lực giảng dạy giảng viên trị có nhiều chuyển biến tích cực chun môn lẫn nghiệp vụ Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục trị bối cảnh giảng viên trị cần phải trọng phát triển để đáp ứng nhu cầu đặt 3.2.2.2 Thực trạng lực nghiên cứu giảng viên trị Việt Nam Đối với lực nghiên cứu khoa học giảng viên trị có cải thiện so với trước đây, so với nhu cầu chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu đặt 3.2.2.3 Thực trạng lực trị giảng viên trị Hầu hết giảng viên trị trang bị trình độ lý luận theo tiêu chuẩn nên thân họ người có tư tưởng trị vững vàng, kiên định với lý tưởng Tuy nhiên, chưa đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ kiến thức cần thiết lý luận trị nên đa số giảng viên trị gặp nhiều thách thức bối cảnh hội nhập 3.2.2.4 Thực trạng trình độ quản lý nhà nước 13 Nhìn chung, trình độ quản lý nhà nước giảng viên trị thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ số giảng viên có trình độ từ trung cấp quản lý nhà nước chiếm tỷ lệ 56% , tỷ lệ số giảng viên có trình độ đại học quản lý nhà nước chiếm 33% số phù hợp Tuy nhiên, yêu cầu đặt bối cảnh nay, thời gian tới giảng viên trị cần phải trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn 3.3 Đánh giá sách phát triển giảng viên trị Việt Nam 3.3.1 Đánh giá mặt đạt Mặc dù, sách phát triển giảng viên trị chưa hành cách đơn lẻ, chủ yếu nằm rải rác sách phát triển giảng viên nói chung, thấy rằng: vấn đề sách cho giảng viên trị thúc đẩy số lượng chất lượng đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trị nước ta 3.3.2 Đánh giá mặt hạn chế 3.3.2.1 Hạn chế số lượng giảng viên trị Về số lượng, số lượng giảng trị có tăng chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy Đội ngũ giảng dạy mơn lý luận trị trường đại học, cao đẳng thiếu trầm trọng thường quan tâm vấn đề học tập bồi dưỡng lực chuyên môn, lực nghiên cứu khoa học 3.3.2.2 Hạn chế lực chuyên môn giảng viên trị Về lực chun mơn phận giảng viên trị chưa tương xứng với yêu cầu công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học nói chung chun ngành trị nói riêng 3.4 Nguyên nhân hạn chế 3.4.1 Nguyên nhân liên quan đến hoạch định sách phát triển giảng viên trị 3.4.1.1 Các chủ thể tham gia ban hành sách phát triển giảng viên trị chưa có phối hợp chặt chẽ, chưa có quan “cầm trịch” Giữa quan ban hành chưa có phối hợp chặt chẽ, chưa có quan “cầm trịch” để tạo nét đặc thù, đặc sắc phát triển giảng viên trị 3.4.1.2 Quy trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị chưa quy định cách riêng biệt 14 Tham gia vào trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị có nhiều chủ thể với nhiệm vụ khác Mỗi chủ thể với thẩm quyền mình, ban hành văn tương ứng điều chỉnh nội dung liên quan đến quản lý, phát triển giảng viên trị trường Do đó, quy trình hoạch định chưa quy định rõ ràng, cụ thể dẫn đến chất lượng sách chưa cao 3.4.2 Nguyên nhân xuất phát từ thực sách phát triển giảng viên trị Việc thực sách phát triển giảng viên trị thay đổi đối tượng thụ hưởng sách chưa quan tâm mức Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm công việc khó, phức tạp q trình thực sách, quan, tổ chức CBCC tham gia vào cơng việc chưa trình độ, lực, kiến thức kỹ định nên khó đánh giá xác kết thực rút học kinh nghiệm thực sách 3.4.3 Những nguyên nhân khác Thứ nhất, chưa có quan tâm đầu tư mức cấp lãnh đạo sách phát triển giảng viên trị Thứ hai, chưa có chiến lược phát triển giảng viên trị Thứ ba, trình hội nhập quốc tế, bên cạnh thuận lợi, đặt khơng khó khăn cho việc phát triển giảng viên trị nước ta 3.5 Một số vấn đề đặt liên quan đến sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Từ phân tích thực trạng sách phát triển trên, có số vấn đề đặt sau: Thứ nhất, chưa hình thành tiêu chuẩn giảng viên trị(khung lực) phù hợp với bối cảnh hội nhập nên chưa hình thành nên chuẩn chung phục vụ cho công tác thu hút, đánh giá, tuyển dụng, khen thưởng phát triển giảng viên trị phạm vi nước phạm vi đơn vị sử dụng Thứ hai, vấn đề thu thập giảng viên trị nhìn chung thấp, hội cải thiện thu nhập không cao giảng viên ngành khác nên yếu tố làm hạn chế khả thu hút giảng viên có chất lượng vào lĩnh vực Thứ ba, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để có giảng viên trị chưa đảm bảo 15 Thứ tư, quy trình hoạch định sách phát triển giảng viên nói riêng chính sách nói chung hình thành cách quy chuẩn, chưa mở rộng tham gia đối tượng thụ hưởng chun gia Thứ năm, q trình thực sách phát triển giảng viên trị chưa tốt CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Vấn đề sách phát triển giảng viên trị Trong thời gian qua, sách phát triển giảng viên trị có thành tựu góp phần tạo dựng đội ngũ giảng viên trị đảm bảo số lượng chất lượng Thế nhưng, sách số vấn đề cần quan tâm Nói cách khác vấn đề sách phát triển giảng viên trị chưa thật hình thành đội ngũ giảng viên trị đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để trở thành lực lượng chủ chốt công nghiên cứu giảng dạy lý luận trị [101, tr.201] 4.2 Mục tiêu chung giải pháp Thứ góp phần tạo sách hợp lý đồng để thu hút phát triển đội ngũ giảng viên trị cách tốt Thứ hai góp phần hình thành quy trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị quy cũ để thu hút tham gia đầy đủ có trách nhiệm chủ thể có liên quan, có giảng viên trị-là đối tượng hướng tới sách [102] Thứ ba, giải pháp hướng tới mục tiêu đưa gợi ý góp phần thực hiệu sách phát triển giảng viên trị vào thực tế đời sống 4.3 Các giải pháp giải vấn đề sách phát triển giảng viên trị 4.3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến điều chỉnh nội dung sách phát triển giảng viên trị 4.3.1.1 Giải pháp liên quan đến tiêu chuẩn giảng viên trị a) Mục tiêu giải pháp: hoàn thiện tiêu chuẩn cho giảng viên trị để nâng cao chất lượng giảng dạy trị b) Yêu cầu giải pháp - Tiêu chuẩn giảng viên trị vừa phải phản ánh thực trạng, vừa mang tính đón đầu tương lai - Bộ tiêu chí giảng viên trị phải đóng vai trò khung lực phản ánh đầy đủ khía cạnh lực giảng viên trị 16 - Bộ tiêu chí giảng viên trị phải mang tính định lượng Định lượng có nghĩa đo lường - Cần bám sát quy định nhà nước quản lý nhà nước cán bộ, công chức đơn vị nghiệp [35], [36], [38] c) Mô tả giải pháp Tác giả Luận án đề xuất tiêu chuẩn giảng viên trị theo bảng Tiêu chí đo Định Định lường mức đo mức đo lường lường TT Nội dung trong Ngắn Dài hạn hạn I Về lực giảng dạy Khả tạo hứng thú Đánh giá Hài lòng Rất hài sinh viên, học viên người học lòng Khả biết cách nhấn Đánh giá nội Đảm bảo Đảm bảo mạnh đến vấn đề liên dung mức độ mức độ quan đến thực tế giảng giảng, người xuất sắc mà người học có khả áp học nhà dụng tương lai trường Sẵn sàng giải thích thêm cho Đánh giá Hài lòng Rất hài người học người học lòng Trình bày rõ ràng mục tiêu Đánh giá Hài lòng Rất hài giảng người học lòng Khả cung cấp Đánh giá Hài lòng Rất hài giảng hữu ích người học lòng II 10 11 Năng lực nghiên cứu Khả xác định vấn đề nghiên cứu Khả viết đề cương nghiên cứu Nắm bước nghiên cứu Có khả tìm kiếm viết tổng quan Có khả vận dụng phương pháp nghiên cứu Có khả quản lý giám sát đề tài nghiên cứu Bài nghiên đề nghiên khoa học báo cứu tài cứu Đề tài nghiên cứu khoa học 17 02 nước/năm quốc tế/năm đề tài/năm 12 13 14 15 16 Hiểu biết ứng dụng thống kê nghiên cứu, phân tích liệu, Biết cách tổ chức hội thảo khoa học Có khả cải thiện nộp nghiên cứu, viết tóm tắt báo cáo Có kỹ trình bày bảo vệ kết nghiên cứu, trình bày chủ đề nghiên cứu khoa học Có khả áp dụng quy trình thủ tục hành chính, chuyển giao kết nghiên cứu khoa học 17 Có khả xác lập thành phần nghiên cứu, viết báo nghiên cứu khoa học III Năng lực trị 18 Có hiểu biết trị 19 Có lĩnh tư tưởng vững vàng 20 Có khả tạo cảm hứng, niềm tin yêu cho người học hệ thống tư tưởng trị Bài báo nghiên cứu cơng trình nghiên cứu Hội thảo khoa học Đề tài nghiên cứu khoa học hội thảo/năm hội thảo/năm Nghiên cứu lĩnh vực trị Bài báo lĩnh vực trị Khơng có hành vi thể thiếu lĩnh vững vàng Phát ngôn trang mạng xã hội, với báo chí truyền thơng với học viên 01 buổi/năm Bài báo quốc tế lĩnh vực trị Phát ngơn trang mạng xã hội, với báo chí truyền thơng với học viên 02 buổi/năm Đề tài nghiên cứu khoa học Bài nghiên đề nghiên khoa học báo cứu tài cứu Tổ chức buổi ngoại khoá cho người học 18 21 Phục vụ tốt cho mục đích đấu tranh mặt tư tưởng trước xuyên tạc lực thù địch vấn đề trị Những viết, nghiên cứu có nội dung bảo vệ chế độ trị trước lực thù địch 01 Bài báo nghiên cứu khoa học, đăng nhật báo Trên 01 d) Tính khả thi giải pháp Nhìn chung, việc xây dựng tiêu chí đánh giá giảng viên trị đáp ứng nhiều vấn đề thực tiễn Nó khơng đáp ứng nhu cầu cần thiết mà có tính khả thi cao e) Cơng cụ giải pháp Để giải pháp vào thực tế, giải pháp cần phải thể thông qua số công cụ Nghị định, Thông tư… 4.3.1.2 Giải pháp liên quan đến thu nhập dành cho giảng viên trị a) Mục tiêu giải pháp Thứ nhất, giúp cải thiện sống giảng viên trị Thứ hai, giải vấn đề lương thoả đáng cho giảng viên trị góp phần quan trọng vào việc thu hút giảng viên trị có chất lượng Thứ ba, giải vấn đề lương thoả đáng cho giảng viên trị, góp phần quan trọng vào việc hạn chế chảy máu chất xám từ quan sang quan khác b) Yêu cầu giải pháp Thứ nhất, giải pháp thu nhập phải tạo cú huých thật mặt thu nhập giảng viên trị để giúp họ ổn định sống, sống yên tâm cống hiến cho công việc nghiên cứu giảng dạy Thứ hai, giải pháp thu nhập phải gắn liền với tăng suất lao động giảng viên trị Theo lý thuyết kinh tế, suất tiền lương phải tương ứng với việc tăng lương khơng ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước Cho nên việc tăng thu nhập cho giảng viên trị phải gắn liền với tăng suất làm việc, giảng dạy giảng viên Thứ ba, việc trả lương cho giảng viên trị nên thể tính đặc thù tính chất cơng việc giảng dạy mơn trị c) Mô tả giải pháp - 45%: Đảm bảo yêu cầu giảng dạy nghiên cứu theo quy định - 50%: Có tối thiểu báo đăng tạp chí chun ngành - 60%: Có báo đăng tạp chí chuyên ngành đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp sở trở lên - 80%: Có báo đăng tạp chí chuyên ngành nước, 19 đăng tạp chí uy tính thể giới, đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp sở trở lên d) Tính khả thi giải pháp Thông thường, giải pháp liên quan đến ngân sách nhà nước thường có tính khả thi khơng cao phải tăng ngân sách cho việc thực giải pháp Tuy nhiên, giải pháp nàycó thể khả thi cao có ưu điểm giải pháp e) Cơng cụ giải pháp Để tiến hành giải pháp này, cần hướng đến số công cụ điều chỉnh tiêu chí, quy định, tuyên truyền… 4.3.1.3 Giải pháp liên quan đến nội dung đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị a) Mục tiêu giải pháp Thứ nhất, giải pháp nhằm làm cải thiện lực giảng dạy nghiên cứu giảng viên trị nhằm giúp họ phục vụ tốt cho công việc mà họ gắn bó Thứ hai, giải pháp giúp trường trị có động lực q trình phát triển giảng viên trị mà cụ thể phát triển sách đào tạo giảng viên trị Thứ ba, giải pháp thể quan tâm nhà nước trung ương việc hỗ trợ địa phương việc phát triển sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị b) Yêu cầu giải pháp Thứ nhất, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị phải phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn giành cho giảng viên trị Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị phải tạo đột phá chất lượng giúp giảng viên trị có khả hội nhập nghiên cứu giảng dạy Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị phải đảm bảo tính hội nhập Thứ tư cần bám sát văn quản lý nhà nước đào tạo, bồi dưỡng chẳng hạn Nghị định số 115 Chính phủ [33] c) Mô tả giải pháp Thứ nhất, cần xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên trị ngắn hạn dài hạn Thứ hai, chiến lược phát triển giảng viên trị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị hàng năm 20 Thứ ba, liên kết với nước để tận dụng hội đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị nước ngồi nhằm thúc đẩy lộ trình nâng tầm giảng viên trị giai đoạn tới Thứ tư, có sách khuyến khích, khen thưởng bắt buộc hỗ trợ cho giảng viên trị họ tự tìm hội đào tạo nước ngồi Thứ năm, cần sử dụng sách đào tạo khuyến khích, bù đắp hạn chế thiệt thòi thu nhập thấp tạo d) Tính khả thi giải pháp Giải pháp khả thi ủng hộ hệ thống trị hệ thống hành Nếu khơng có ủng hộ hệ thống giải pháp khó có khả thành cơng e) Cơng cụ giải pháp Để giải pháp đảm bảo tính khả thi, cần vận dụng công cụ như: chiến lược, kế hoạch… 4.3.2.1 Giải pháp liên đến hồn thiện quy trình hoạch định sách giảng viên trị a) Mục tiêu giải pháp Thứ nhất, hồn thiện quy trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị để làm cho hoạt động hoạch định sách chuyên nghiệp quy cũ Thứ hai, nhờ có quy trình chuẩn mà chủ thể có sở để tham gia vào quy trình sách, phát huy vai trò họ q trình b) Yêu cầu giải pháp Thứ nhất, quy trình hoạch định sách phải có bước rõ ràng, xếp theo diễn tiến phù hợp, để đảm bảo tính khoa học hợp lý quy trình, tránh gây khó khăn cho người hoạch định tham gia Thứ hai, quy trình khơng đòi hỏi tính khoa học mà đảm bảo tính giản đơn để tránh tình trạng cầu kì phức tạp khơng đáng có Thứ ba, quy trình phải hướng đến tính dân chủ, cơng khai minh bạch suốt trình hoạch định Thứ tư, cần bám sát theo quy định quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật [34] c) Mô tả giải pháp Bước Xây dựng chương trình nghị Bước Lựa chọn giải pháp Bước Thông qua giải pháp d) Tính khả thi giải pháp 21 Giải pháp mang tính khả thi, nhiên đòi hỏi ủng hộ mạnh mẽ từ phía trị hành e) Cơng cụ sách Để giải pháp đảm bảo tính khả thi, cần vận dụng cơng cụ như: Nghị định Chính Phủ, Thơng tư Bộ, địa phương… 4.3.2.2 Giải pháp liên quan đến chủ thể q trình hoạch định sách a) Mục tiêu giải pháp Thứ nhất, tham gia nhiều chủ thể vào quy trình hoạch định sách giúp q trình hoạch định thu nhiều ý kiến tham gia Thứ hai, tham gia nhiều chủ thể vào quy trình sách giúp q trình hoạch định sách phát triển phản ảnh nguyện vọng, mong đợi nhiều đối tượng làm cho sách sát với thực tiễn Thứ ba, tham gia chủ thể giúp mở rộng dân chủ giúp cho trình thực thi sách sau dễ dàng thuận lợi b) Yêu cầu giải pháp Thứ phải xác định chủ thể tham gia vào quy trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị Thứ hai phải xây dựng chế phù hợp để thu hút tham gia đối tượng vào quy trình hoạch định sách c) Mơ tả giải pháp Các chủ thể tham gia vào quy trình hoạch định sách gọi cộng đồng sách, bao gồm số loại sau: Thứ cộng đồng sách ‘thân phủ’ Thứ hai gọi cộng đồng “thay thế” Thứ ba cộng động “cốt lõi” Ngoài cần thiết phải nhấn mạnh đến việc hình thành chế thu hút tham gia chủ thể, theo số hướng sau: Thứ nhất, cần đưa quy định bắt buộc phải thu hút tham gia bước quy trình hoạch định sách Thứ hai, việc xử lý ý kiến tham gia phải ghi chép thành biên cách rõ ràng minh bạch, đăng tải công khai Thứ ba, việc lấy ý kiến từ đối tượng thụ hưởng phải bắt buộc Thứ tư, q trình lấy ý kiến sách cần tổ chức thành diễn đàn phương tiện thơng tin đại chúng d) Tính khả thi giải pháp Tính khả thi giải pháp mức cao Lý quan trọng để khẳng định tính khả thi giải pháp cao Luật Ban hành văn quy 22 phạm pháp luật quy định cụ thể chi tiết quy trình lấy ý kiến từ bên Đây sở pháp lý quan trọng để mở rộng tham gia chủ thể có liên quan vào q trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị e) Công cụ giải pháp Để đưa giải pháp vào thực tế cần đến công cụ Luật văn luật Cụ thể cần điều chỉnh, bổ sung số điều khoản Luật ban hành văn quy phạm pháp luật tham gia chủ thể q trình hoạch định sách phát triển giảng viên trị theo hướng mở rộng tham gia đơn vị sử dụng giảng viên trị, giảng viên trị, nhà quản lý trung ương địa phương có liên quan để có thơng tin, đóng góp có giá trị cho sách phát triển giảng viên trị 4.3.1.3 Giải pháp liên quan đến thực sách phát triển giảng viên trị a) Mục tiêu giải pháp Giải pháp hướng đến hai mục tiêu bản: Thứ nhất, xây dựng quy trình thực thi sách mặt lý thuyết Thứ hai, đưa khuyến nghị cần lưu ý giúp cho trình thực thi sách hiệu [106, tr.17] b) Yêu cầu giải pháp Giải pháp đưa cần phải đảm bảo mức độ hợp lý thực tiễn giúp cho q trình thực thi sách phát triển giảng viên thuận lợi hiệu c) Mô tả giải pháp Tác giả Luận án sử dụng quy trình thực thi sách có bốn yếu tố quan trọng sách ban hành, quan thực thi, nhóm tham gia yếu tố thuộc mơi trường sách [120] d) Công cụ thực giải pháp Để giải pháp đưa vào thực tế cách thành công cần sử dụng công cụ Công cụ thứ văn quy phạm pháp luật Công cụ thứ hai tuyên truyền giải thích cho quan thực thi, chủ thể có liên quan đến thực sách phát triển giảng viên Cơng cụ thứ ba thực vấn đề tra kiểm tra việc thực sách phát triển giảng viên trị theo quy định tra giáo dục [37] KẾT LUẬN Giáo dục lý luận giữ vai trò quan trọng nhận quan tâm sâu sắc Đảng Nhà nước Trong đó, giảng viên trị đối tượng bỏ qua đề cập đến giáo dục lý luận trị, chủ thể truyền 23 đạt lý luận trị đến người học Thời gian qua, đội ngũ giảng viên lý luận trị đóng góp ngày tích cực cho nghiệp giáo dục lý luận trị Thế nay, bối cảnh mới, cần thiết phải xây dựng đội ngũ có chất lượng hơn, để tạo đóng góp tích cực Theo đó, cần thiết phải có nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị Việt Nam giai đoạn Về nội dung sách, luận án đưa ba giải pháp quan trọng Giải pháp thứ liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn giảng viên trị giải pháp này, tác giả trình bày cần thiết tiêu chuẩn tồn q trình phát triển giảng viên trị Nhưng tiêu chuẩn phải hệ thống, khoa học bao phủ mặt lực giảng viên, đồng thời vừa phản ánh nhu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên có tính đến tương lai Hai giải pháp khác đề cập nhóm giải pháp liên quan đến mức thu nhập giảng viên trị giải pháp liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trị Về mức thu nhập, nhà nước nên sử dụng chế độ phụ cấp để tăng thu nhập cho giảng viên trị Chế độ phụ cấp khơng thể cào mà phải tính tốn đến mối tương quan phù hợp với lực đội ngũ giảng viên trị Chính mà luận án đề xuất bốn mức phụ cấp 45%, 50%, 60% 80% Về đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm giải pháp phải đẩy mạnh việc đưa giảng viên trị học nước để nâng tầm tăng khả hội nhập đội ngũ giảng viên 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1) Chính sách phát triển giảng viên trị Việt Nam nay, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số tháng 12 năm 2016 2) Nghiên cứu sách phát triển giảng viên trị: Cần có cách tiếp cận phù hơp, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số tháng 07 năm 2017 25 ... luận chung sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Chương 3: Thực trạng sách phát triển giảng viên trị Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp hồn thiện sách phát triển giảng viên trị Việt Nam CHƯƠNG... cơng tác phát triển giảng viên trị nói riêng CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Một số khái niệm giảng viên trị 2.1.1 Khái niệm giảng viên. .. rõ số vấn đề lý thuyết sách phát triển giảng viên trị khái niệm giảng viên trị, khái niệm sách phát triển giảng viên trị, nhân tố ảnh hưởng đến sách phát triển giảng viên trị, quan trọng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt), Chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay