24 đề ôn thi THPT năm 20172018 môn hóa học

96 81 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 17:35

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) MÃ ĐỀ 223 Câu 1: Trong số polime: xenlulozơ, poli(vinyl clorua), amilopectin Chất có mạch polime phân nhánh A amilopectin B poli(vinyl clorua) C xenlulozơ D xenlulozơ amilopectin Câu 2: Cho 6,00 gam hợp kim bạc vào dung dịch HNO3 lỗng (dư), đun nóng đến phản ứng hồn tồn, thu dung dịch có 4,25 gam AgNO3 Thành phần phần trăm khối lượng bạc mẫu hợp kim A 55,00% B 30,50% C 69,50% D 45,00% Câu 3: Este đa chức tạo axit axetic glixerol có cơng thức cấu tạo A (CH3COO)3C3H5 B (C3H5COO)3C3H5 C C3H5OOCCH3 D (CH3COO)2C2H4 Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A SiO2 tác dụng với dung dịch HF B Đám cháy magie dập tắt cát khơ C Dung dịch HCl dư hòa tan canxi cacbonat D Kim cương dùng để chế tạo mũi khoan Câu 5: Chất sau chất điện li mạnh? A Al(OH)3 B Na2CO3 C H3PO4 D H2O Câu 6: Urê sản xuất từ A khí cacbonic amoni hiđroxit B khí cacbon monooxit amoniac C axit cacbonic amoni hiđroxit D khí amoniac khí cacbonic Câu 7: Chất sau đồng phân glucozơ? A Fructozơ B Saccarozơ C Triolein D Tinh bột Câu 8: Xà phòng hóa hồn tồn trieste X dung dịch NaOH, thu 9,2 gam glixerol 83,4 gam muối axit béo no Y Chất Y A axit stearic B axit oleic C axit axetic D axit panmitic Câu 9: Từ ba α-amino axit glyxin, alanin, valin, tạo tripeptit mạch hở phân tử có đủ ba gốc α-amino axit trên? A B C 12 D Câu 10: Dung dịch chất sau làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh? A Alanin B Glyxin C Anilin D Etylamin Câu 11: Chất sau có phản ứng tráng bạc? A C6H5OH (phenol) B HCHO C CH3OH D CH3COOH Câu 12: Trùng hợp metyl metacrylat với hiệu suất 80% để điều chế 125 gam poli(metyl metacrylat) Khối lượng metyl metacrylat cần dùng A 80,00 gam B 100,00 gam C 156,25 gam D 125,00 gam Câu 13: Khí thải sau nguyên nhân gây “hiệu ứng nhà kính”? A NO2 B CO2 C SO2 D CO Câu 14: Các ion sau tồn dung dịch? A K+, PO 34 B Na+, SO 24 C Al3+, CO32- D Cu2+, Cl– Câu 15: Chất sau phân tử chứa đồng thời nhóm - COOH nhóm - NH2? A Axit glutamic B Phenol C Axit axetic D Anilin Trang 1/4 - Mã đề thi 223 Câu 16: Axetilen có cơng thức phân tử A C2H4 B C2H2 C C6H6 D CH4 Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Saccarozơ có khả tham gia phản ứng tráng bạc B Xenlulozơ tan tốt nước etanol C Thủy phân hoàn toàn tinh bột dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo fructozơ D Hiđro hóa hồn tồn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Câu 18: Phản ứng dung dịch NaOH dung dịch HCl có phương trình ion thu gọn A H+ + NaOH  Na+ + H2O B HCl + NaOH  Na+ + Cl- + H2O ` C H + OH  H2O D HCl + OH  Cl- + H2O Câu 19: Phản ứng este hóa ancol etylic với axit axetic tạo thành A metyl axetat B axetyl etylat C etyl axetat D metan axetat Câu 20: Phát biểu sau không đúng? A Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4NO3 đun nóng thấy có khí mùi khai B Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 thấy có kết tủa màu vàng C Cho Cu vào dung dịch chứa hỗn hợp HCl NaNO3 có khí bay lên D Cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch Na2HPO4 thấy có kết tủa trắng Câu 21: Hòa tan hết 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa NaNO3 NaHSO4, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO (tỉ lệ mol tương ứng : 3) Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,92 gam bột Fe, thấy 672 ml khí NO (ở đktc) Biết NO sản phẩm khử N+5 trình Thành phần phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 27,10% B 40,65% C 33,88% D 54,21% + - - ` ` trïng hỵp  HCl, xt Câu 22: Cho sơ đồ sau: X   Y   Z   PVC Chất không thỏa mãn X sơ đồ A etilen B canxi cacbua C bạc axetilua D metan Câu 23: Hòa tan hồn tồn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 400 ml dung dịch HNO3 3,0M (dư), đun nóng, thu dung dịch Y V lít khí NO (là sản phẩm khử nhất) Cho 350 ml dung dịch NaOH 2,0M vào dung dịch Y, thu 21,4 gam kết tủa dung dịch Z Giá trị V A 4,48 B 2,24 C 5,60 D 3,36 Câu 24: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% khối lượng Đun nóng X với H2SO4 đặc, 1700C, thu anken Y Phân tử khối Y A 56u B 28u C 70u D 42u Câu 25: Cho kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch X có khối lượng tăng 9,02 gam so với dung dịch ban đầu 0,025 mol khí N2 Cơ cạn dung dịch X, thu 65,54 gam muối khan Kim loại M A Ca B Mg C Al D Zn Câu 26: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở tạo glyxin, alanin valin, có hai peptit có số nguyên tử cacbon; tổng số nguyên tử oxi ba peptit 10 Thủy phân hoàn toàn 23,06 gam E với 400 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần rắn đem đốt cháy cần dùng 0,87 mol O2, thu Na2CO3 1,50 mol hỗn hợp T gồm CO2, H2O N2 Thành phần phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp E A 65,05% B 57,24% C 45,79% D 56,98% Câu 27: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y, thu m gam chất rắn Giá trị m A 28,650 B 55,125 C 34,650 D 49,125 Trang 2/4 - Mã đề thi 223 Câu 28: Thêm từ từ 70 ml dung dịch H2SO4 1M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 1M thu dung dịch Y Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y khối lượng kết tủa thu A 28,13 gam B 16,31 gam C 11,82 gam D 22,22 gam Câu 29: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 mơi trường axit, đun nóng Cho tồn chất hữu sau phản ứng vào dung dịch AgNO3 dư NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu 44,16 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen A 80% B 92% C 70% D 60% Câu 30: Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, có hai este nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn 12,32 gam hỗn hợp X cần dùng 0,50 mol O2, thu CO2 7,20 gam H2O Mặt khác đun nóng 12,32 gam X với 240 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol Y 16,44 gam hỗn hợp rắn Z Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp rắn Z A 61,6% B 57,9% C 66,2% D 49,8% Câu 31: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl, KHCO3, K2CO3, H2SO4 Số trường hợp xảy phản ứng số trường hợp có kết tủa A B C D Câu 32: Lấy m gam kali cho tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3, thu dung dịch M 0,336 lít hỗn hợp gồm khí X Y (ở đktc) Cho thêm dung dịch KOH dư vào dung dịch M thấy 0,224 lít khí Y (ở đktc) Biết trình khử HNO3 tạo sản phẩm khử Giá trị m A 7,80 B 12,48 C 3,12 D 6,63 Câu 33: Hợp chất X có %mC = 54,54%; %mH = 9,10%, lại oxi Tỉ khối X so với hiđro 44 Tổng số nguyên tử cacbon oxi có X A 10 B C D Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng:  O2 ,xt  NaOH  NaOH  NaOH X   Y   Z   T  C2 H6 CaO,t Biết công thức phân tử X sơ đồ C4H8O2 Công thức cấu tạo X thỏa mãn sơ đồ A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH(CH3)2 C CH3CH2CH2COOH D CH3COOC2H5 Câu 35: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1) Glucozơ fructozơ phản ứng thủy phân (2) Thủy phân đến xenlulozơ môi trường axit, thu nhiều phân tử glucozơ (3) Đisaccarit có phản ứng thủy phân tạo hai monosaccarit (4) Cacbohiđrat hợp chất hữu đa chức (5) Tinh bột mắt xích –C6H12O6– liên kết với tạo nên Số phát biểu sai A B C D Câu 36: Hợp chất X có cơng thức phân tử C10H8O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): H2 O, t (1): C10H8O4 + 2NaOH  X1 + X2;  X3 + 2NaCl; (2): X1+ 2HCl  t  Poli(etylen – terephtalat) + 2nH2O (3): nX3 + nX2  Phát biểu sau sai? A Dung dịch X3 làm q tím chuyển màu hồng B Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 Trang 3/4 - Mã đề thi 223 C Dung dịch X2 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam D Số nguyên tử H phân tử X3 Câu 37: Cho phát biểu sau: (1): Cho axit glutamic phản ứng với NaOH dư bột (mì chính); (2): Các amino axit chất rắn nhiệt độ thường; (3): Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ; (4): Lysin làm quỳ tím hóa xanh; (5): Thủy phân khơng hồn tồn tinh bột thu saccarozơ; (6): Cho etylamin vào dung dịch phenylamoni clorua thấy tạo thành anilin Số phát biểu A B C D Câu 38: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C2H9N3O6 có khả tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Cho 20,52 gam X tác dụng với dung dịch chứa 20,40 gam NaOH Sau phản ứng xảy hoàn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn Giá trị m gần với A 29 B 26 C 23 D 30 Câu 39: Hòa tan m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Cu (trong Fe chiếm 40% khối lượng) dung dịch HNO3, dung dịch X; 0,448 lít NO đktc (sản phẩm khử N+5) lại 0,65m gam kim loại Khối lượng muối dung dịch X A 11,2 gam B 8,4 gam C 5,4 gam D 10,8 gam Câu 40: Anken C4H8 có đồng phân tác dụng với HCl cho sản phẩm hữu (dẫn xuất halogen) nhất? A B C D - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 223 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềĐỀ 224 Câu 1: Cho 19,8 gam etyl axetat vào 450 ml dung dịch NaOH 1,0M Đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng chất rắn khan A 19,80 gam B 27,45 gam C 12,20 gam D 18,45 gam Câu 2: Dung dịch sau đ y có pH < A K2CO3 B HNO3 C NaOH D KNO3 Câu 3: Hiđrocacbon sau đ y làm màu nước brom A Etan B Metan C Etilen D Benzen Câu 4: Cho axit cacboxylic Y phản ứng với ancol metylic (metanol) có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng, thu metyl metacrylat Khối lượng ph n tử Y A 74u B 86u C 60u D 72u Câu 5: Khi trùng ngưng 65,5 gam axit ε – aminocaproic [H2N-(CH2)5-COOH] thu m gam polime 7,2 gam nước Hiệu suất phản ứng trùng ngưng A 80% B 90% C 70% D 60% Câu 6: Khi cầu thủ bóng đá bị đau s n nh n viên y tế cần dùng bình thuốc chứa etyl clorua xịt vào chỗ bị đau, sau đa số cầu thủ lại tiếp tục thi đấu Etyl clorua có cơng thức A CH2=CH-Cl B CH3-Cl C CH3-CH2-Cl D C6H5-Cl Câu 7: Dãy ion đ y gồm ion tồn dung dịch A Cu2+; SO42-; Ba2+; NO3- B Na+; Ca2+; Cl-; CO32- C Mg2+; NO3-; SO42-; Al3+ D Zn2+; S2-; Fe3+; Cl- Câu 8: Số đồng ph n cấu tạo amin bậc có cơng thức ph n tử C3H9N A B C D Câu 9: Glucozơ khơng có tính chất đ y A Tham gia phản ứng thủy ph n B Phản ứng với hiđro tạo sobitol C Tham gia phản ứng tráng bạc D Lên men tạo ancol etylic Câu 10: Este sau đ y có phản ứng tráng bạc A Metyl axetat B Etyl axetat C Etyl propionat D Metyl fomat Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, CO2 điều chế cách sau đ y A Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl B Nung CaCO3 đến khối lượng không đổi C Nung Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi D Đốt cháy cacbon khơng khí Câu 12: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Mg, l Cu dung dịch HNO3 v a đủ, thu 6,72 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 1,0 B 1,2 C 1,8 D 1,5 Câu 13: Polime sau đ y thành phần chứa nguyên tố nitơ A Polibutađien B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Nilon-6,6 2+ Câu 14: Trong dung dịch, ion Ba kết tủa với ion sau đ y A SO42- B Cl- C NO3- D CH3COO- Câu 15: Dãy cacbohiđrat sau đ y thủy ph n hồn tồn mơi trường axit thu loại monosaccarit? A Tinh bột, saccarozơ B Xenlulozơ, saccarozơ C Xenlulozơ, fructozơ D Tinh bột, xenlulozơ Câu 16: Cặp chất sau đ y phản ứng với nước brom tạo tượng giống A Anilin etylamin B Anilin benzen C Anilin alanin D Anilin phenol Câu 17: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,0M phản ứng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M Sau phản ứng dung dịch chứa muối A KH2PO4 K3PO4 B KH2PO4 K2HPO4 C K2HPO4 K3PO4 D KH2PO4; K2HPO4 K3PO4 Trang 1/4 - Mã đề thi 224 Câu 18: Kim loại sau đ y thụ động dung dịch HNO3 đặc, nguội A Ag B Cu C Al D Mg Câu 19: Khí CO đun nóng phản ứng với oxit sau đ y A Fe2O3 B Al2O3 C CaO D MgO Câu 20: lanin có cơng thức A CH3-CH(NH2)-COOH B C6H5-NH2 C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 21: Trong polime sau: (1): poli(metyl metacrylat); (2): polistiren; (3): tơ olon; (4): poli(etylen-terephtalat); (5): nilon-6,6; (6): poli(vinyl axetat) Các polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng A (4), (5) B (1), (5) C (3), (6) D (2), (3) Câu 22: Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỷ khối Z so với He x Giá trị x gần với giá trị sau đ y A 6,9 B 7,6 C 7,0 D 6,8 Câu 23: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH v a đủ, thu hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần dùng 1,155 mol O2, thu CO2, H2O, N2 23,32 gam Na2CO3 Thành phần phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 4,64% B 9,29% C 13,93% D 6,97% Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic axit dãy đồng đẳng axit axetic tác dụng hết với Na, thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) chất hỗn hợp phản ứng v a đủ thu 25 gam hỗn hợp este Thành phần phần trăm khối lượng axit X A 19,74%; 48,68% B 19,74%; 80,26% C 22,8%; 48,54% D 43,6%; 24,82% Câu 25: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu kết tủa A BaCO3 B K2CO3 C Al(OH)3 D Fe(OH)3 Câu 26: Dung dịch X chứa 11,7 gam hỗn hợp etylamin glyxin tác dụng v a đủ với 120 ml dung dịch KOH 1,0M Thể tích dung dịch HCl 1,0M phản ứng v a đủ với dung dịch X A 180 ml B 300 ml C 200 ml D 250 ml Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C  H2O O2 X 1500   Y   Z   T ; HgSO4 , H2SO4  H2 ,t  KMnO4 T Y   P    Q  o E o Pd/PbCO3 H2SO4 ,t Biết ph n tử E chứa loại nhóm chức Ph n tử khối E A 132 B 104 C 118 D 146 Câu 28: Cho chất X tác dụng với lượng v a đủ dung dịch NaOH Sau cạn dung dịch, thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với dung dịch gNO3 NH3, thu chất hữu T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X chất số chất sau A HCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH3COOCH=CH-CH3 D HCOOCH=CH2 Câu 29: Hỗn hợp P gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) este C tạo t X Y Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng v a đủ 0,36 mol O2, sinh 0,28 mol CO2 Cho m gam P vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q Cơ cạn dung dịch Q lại 7,36 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất Trang 2/4 - Mã đề thi 224 rắn khan nung bình kín khơng có khơng khí đến phản ứng hồn tồn, thu a gam khí Giá trị a gần với giá trị sau đ y A 2,10 B 2,90 C 1,70 D 2,50 Câu 30: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1): Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước; (2): Tinh bột xenlulozơ polisaccarit; (3): Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam; (4): Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit nhất; (5): Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag; (6): Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 31: Hòa tan hồn tồn 3,92 gam hỗn hợp X gồm l, Na l2O3 vào nước (dư), thu dung dịch Y khí H2 Cho 0,06 mol HCl vào Y thu m gam kết tủa Nếu cho 0,13 mol HCl vào Y thu (m – 0,78) gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng Na X A 44,01% B 41,07% C 46,94% D 35,20% Câu 32: Hòa tan hết 12,060 gam hỗn hợp gồm Mg l2O3 dung dịch chứa HCl 0,5M H2SO4 0,1M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X Cho t t dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho t t V ml dung dịch NaOH 0,3M Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X, thu kết tủa lớn Lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 53,124 B 41,940 C 37,860 D 48,152 Câu 33: Cho phát biểu sau: (1) Trong ph n tử amin, thiết phải chứa nguyên tố nitơ (2) Các amin chứa t 1C đến 4C chất khí điều kiện thường (3) Trong ph n tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit (4) Trong ph n tử metylamoni clorua, cộng hóa trị nitơ IV (5) Dung dịch anilin làm màu nước brom (6) Ancol isopropylic N-metylmetanamin có bậc Những phát biểu A (1), (3), (5), (6) B (1), (2), (3), (5) C (2), (4), (5), (6) D (1), (4), (5), (6) Câu 34: Hoà tan hoàn toàn 6,705 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ca Ba vào nước, thu dung dịch X 2,016 lít khí H2 (đktc) Dung dịch Y gồm HCl H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng : Trung hoà dung dịch X dung dịch Y, tổng khối lượng muối tạo A 12,780 gam B 13,845 gam C 18,460 gam D 14,620 gam Câu 35: Hòa tan hồn tồn 25,30 gam hỗn hợp X gồm Mg, l Zn dung dịch HNO Sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch Y 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí khơng màu) có khối lượng 7,40 gam Cô cạn dung dịch Y thu 122,30 gam hỗn hợp muối Số mol HNO tham gia phản ứng có giá trị gần với giá trị sau đ y A 1,80 B 1,95 C 1,91 D 1,81 Trang 3/4 - Mã đề thi 224 Câu 36: Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng hết với V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa 4,48 gam muối Giá trị V A 140 B 120 C 35 D 70 Câu 37: Hiđro hóa hồn tồn hiđrocacbon mạch hở X, thu isopentan Số cơng thức cấu tạo có X A B C D Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam hợp chất hữu X thu 4,4 gam CO2 1,8 gam H2O Biết tỉ khối X so với He 7,5 Công thức ph n tử X A CH2O2 B C2H4O C CH2O D C2H6 Câu 39: Chất hữu mạch hở X có công thức ph n tử trùng với công thức đơn giản Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần v a đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm bớt 2,0 gam Cho m gam X tác dụng v a đủ với 0,1 mol NaOH, thu 0,9 gam H2O muối chất hữu Y Phát biểu sau đ y sai? A Tách nước Y thu chất hữu khơng có đồng ph n hình học B Đốt cháy hoàn toàn Y thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol : C Có cơng thức cấu tạo phù hợp với X D X phản ứng với NH3 Câu 40: Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH (15,0 gam) CH3COOC2H5 (8,8 gam) Cho toàn X tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 15,8 B 39,8 C 36,2 D 31,6 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 224 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềĐỀ 201 Câu 1: Hòa tan m gam Al vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử N+5, thể tích khí đo đktc) Giá trị m A 2,16 B 0,72 C 3,24 D 1,08 Câu 2: Poli(vinyl axetat) tổng hợp phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH3-COO-C(CH3)=CH2 B CH2=CH-COO-CH3 C CH3-COO-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-COO-CH3 Câu 3: Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin alanin Số đipeptit mạch hở thu tối đa A B C D Câu 4: Cho chất: FeO, FeCO3, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Số chất bị dung dịch HNO3 lỗng oxi hóa A B C D Câu 5: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3, Al2O3, ZnO, CuO đến phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn Y Chất rắn Y gồm A Al2O3, Fe, Zn, Cu B Al, Fe, Zn, Cu C Fe, Al2O3, ZnO, Cu D Fe2O3, Al2O3, ZnO, Cu Câu 6: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch glucozơ dung dịch saccarozơ A dung dịch HCl B quỳ tím C dung dịch brom D dung dịch NaOH Câu 7: Tiến hành trùng hợp 1,0 etilen với hiệu suất phản ứng trùng hợp 70% Khối lượng polietilen thu A 2,8 B 1,0 C 0,5 D 0,7 Câu 8: Phản ứng xảy dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3? A Fe(NO3)3 + KOH B FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 C Fe(NO3)3 + Fe D Fe2(SO4)3 + KI Câu 9: Cacbon không phản ứng (khi đun nóng) với chất sau đây? A Fe2O3 B Al2O3 C CO2 D H2 Câu 10: Dung dịch chất sau làm hồng quỳ tím? A Lysin B Glyxin C Axit glutamic D Alanin Câu 11: Polime sau dùng làm chất dẻo? A Poli(hexametylen ađipamit) B Poliisopren C Polibutađien D Polietilen Câu 12: Chất chất điện li mạnh? A C2H5OH B Na2CO3 C Fe(OH)3 D CH3COOH Câu 13: Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng A nitơ B kali C photpho D canxi Câu 14: Chất có nhiệt độ sơi cao nhất? A (C2H5)2O B CH3CHO C CH3COOH D C2H5OH Câu 15: Công thức phân tử etilen A C3H4 B C2H4 C CH4 D C4H4 Câu 16: Đun nóng 7,20 gam metyl fomat 150 ml dung dịch NaOH 1,0M đến phản ứng hồn tồn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn khan có khối lượng A 10,20 gam B 8,16 gam C 13,20 gam D 9,36 gam Câu 17: Chất sau đipeptit? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Trang 1/4 - Mã đề thi 201 Câu 18: Đun nóng etyl axetat dung dịch NaOH, thu muối A C2H5COONa B C2H5ONa C CH3COONa Câu 19: Cho phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + H2O D HCOONa Phương trình ion thu gọn phản ứng A HCl + OH  H2O + Cl  B 2H + Mg(OH)2  Mg2 + 2H2O C H + OH  H2O D 2HCl + Mg(OH)2  Mg2 + 2Cl + 2H2 O ` ` ` ` Câu 20: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Xenlulozơ B Saccarozơ C Glucozơ D Tinh bột Câu 21: Khi tiến hành phân tích định lượng vitamin C, người ta xác định hàm lượng phần trăm (về khối lượng) nguyên tố sau: %C = 40,91% ; %H = 4,545% ; %O = 54,545% Biết khối lượng phân tử vitamin C 176u Công thức phân tử vitamin C A C20H30O B C6H8O6 C C8H16O4 D C10H20O Câu 22: Có mệnh đề sau: (1) Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chức thường có cơng thức chung Cn(H2O)m (2) Cacbohiđrat hiđrat cacbon (3) Đisaccarit cacbohiđrat mà thủy phân sinh loại monosaccarit (4) Polisaccarit cacbohiđrat mà thủy phân sinh nhiều loại monosaccarit (5) Monosaccarit cacbohiđrat đơn giản thủy phân Số mệnh đề A B C D Câu 23: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức P (C5H8O2) este hai chức Q (C6H10O4) cần dùng vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu sản phẩm hữu hỗn hợp Y gồm muối hỗn hợp Z gồm ancol no, đơn chức, đồng đẳng Cho toàn hỗn hợp Z tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu hỗn hợp T (có tỉ khối so với H2 13,75) Cho toàn hỗn hợp T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu 32,4 gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hỗn hợp Y A 41,23% B 42,19% C 48,61% D 38,84% Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng: + +H2 O, H men ZnO, MgO/500 C t , p, xt Xenluloz¬   X    Y    Z  R Chất R sơ đồ phản ứng A buta-1,3-đien B cao su buna C polietilen D axit axetic Câu 25: Hợp chất X có cơng thức phân tử C2H7O3N X tác dụng với dung dịch NaOH HCl giải phóng khí Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư hấp thụ hồn tồn khí thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 10,0 gam kết tủa Giá trị m A 9,5 B 9,4 C 9,1 D 9,3 Câu 26: Cho 8,28 gam hợp chất hữu X chứa C, H, O (có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu nước 13,32 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu 9,54 gam Na2CO3, 14,52 gam CO2 2,7 gam nước Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu hai chất hữu P, Q Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử P, Q A B C 10 D Câu 27: Có hai hợp chất hữu X, Y chứa nguyên tố C, H, O; khối lượng phân tử 74u Biết X tác dụng với Na; X, Y tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch AgNO 3/NH3 X, Y A C2H5-COOH HCOO-C2H5 B CH3-COO-CH3 HO-C2H4-CHO C OHC-COOH C2H5-COOH D OHC-COOH HCOO-C2H5 Câu 28: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít khí CO (đktc), sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 19 Cho chất rắn Y tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu o o ` Trang 2/4 - Mã đề thi 201 Câu 16: Axetilen có cơng thức phân tử A C6H6 B CH4 C C2H2 D C2H4 Câu 17: Xà phòng hóa hồn tồn trieste X dung dịch NaOH, thu 9,2 gam glixerol 83,4 gam muối axit béo no Y Chất Y A axit axetic B axit panmitic C axit oleic D axit stearic Câu 18: Phản ứng este hóa ancol etylic với axit axetic tạo thành A axetyl etylat B metan axetat C metyl axetat D etyl axetat Câu 19: Khí thải sau nguyên nhân gây “hiệu ứng nhà kính”? A NO2 B CO2 C CO D SO2 Câu 20: Chất sau đồng phân glucozơ? A Triolein B Saccarozơ C Tinh bột D Fructozơ Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 6,705 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ca Ba vào nước, thu dung dịch X 2,016 lít khí H2 (đktc) Dung dịch Y gồm HCl H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng : Trung hoà dung dịch X dung dịch Y, tổng khối lượng muối tạo A 12,780 gam B 18,460 gam C 14,620 gam D 13,845 gam Câu 22: Hòa tan hết 12,060 gam hỗn hợp gồm Mg Al2O3 dung dịch chứa HCl 0,5M H2SO4 0,1M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ V ml dung dịch NaOH 0,3M Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X, thu kết tủa lớn Lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 41,940 B 37,860 C 53,124 D 48,152 Câu 23: Trong polime sau: (1): poli(metyl metacrylat); (2): polistiren; (3): tơ olon; (4): poli(etylen-terephtalat); (5): nilon-6,6; (6): poli(vinyl axetat) Các polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng A (2), (3) B (4), (5) C (3), (6) D (1), (5) Câu 24: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C  H2O O2 X 1500   Y   Z   T ; HgSO4 , H2SO4  H2 ,t  KMnO4 T Y   P    Q  o E o Pd/PbCO3 H2SO4 ,t Biết phân tử E chứa loại nhóm chức Phân tử khối E A 104 B 132 C 146 D 118 Câu 25: Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng hết với V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa 4,48 gam muối Giá trị V A 70 B 120 C 35 D 140 Câu 26: Hiđro hóa hồn tồn hiđrocacbon mạch hở X, thu isopentan Số cơng thức cấu tạo có X A B C D Câu 27: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1): Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước; (2): Tinh bột xenlulozơ polisaccarit; Trang 2/4 - Mã đề thi 219 (3): Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam; (4): Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit nhất; (5): Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag; (6): Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 28: Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH Sau cạn dung dịch, thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3, thu chất hữu T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X chất số chất sau? A CH3COOCH=CH2 B HCOOCH=CH2 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH-CH3 Câu 29: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu kết tủa A Al(OH)3 B Fe(OH)3 C K2CO3 D BaCO3 Câu 30: Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỷ khối Z so với He x Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 6,9 B 6,8 C 7,6 D 7,0 Câu 31: Hòa tan hồn tồn 3,92 gam hỗn hợp X gồm Al, Na Al2O3 vào nước (dư), thu dung dịch Y khí H2 Cho 0,06 mol HCl vào Y thu m gam kết tủa Nếu cho 0,13 mol HCl vào Y thu (m – 0,78) gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng Na X A 35,20% B 44,01% C 46,94% D 41,07% Câu 32: Dung dịch X chứa 11,7 gam hỗn hợp etylamin glyxin tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch KOH 1,0M Thể tích dung dịch HCl 1,0M phản ứng vừa đủ với dung dịch X A 250 ml B 300 ml C 200 ml D 180 ml Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic axit dãy đồng đẳng axit axetic tác dụng hết với Na, thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) chất hỗn hợp phản ứng vừa đủ thu 25 gam hỗn hợp este Thành phần phần trăm khối lượng axit X A 19,74%; 48,68% B 22,8%; 48,54% C 19,74%; 80,26% D 43,6%; 24,82% Câu 34: Hòa tan hồn tồn 25,30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO3 Sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch Y 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí khơng màu) có khối lượng 7,40 gam Cơ cạn dung dịch Y thu 122,30 gam hỗn hợp muối Số mol HNO tham gia phản ứng có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,81 B 1,91 C 1,95 D 1,80 Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam hợp chất hữu X thu 4,4 gam CO2 1,8 gam H2O Biết tỉ khối X so với He 7,5 Công thức phân tử X A C2H4O B CH2O2 C C2H6 D CH2O Câu 36: Hỗn hợp P gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) este C tạo từ X Y Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh 0,28 mol CO2 Cho m gam P vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q Cô cạn dung dịch Q lại 7,36 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan nung bình kín khơng có khơng khí đến phản ứng hồn tồn, thu a gam khí Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 2,50 B 1,70 C 2,90 D 2,10 Câu 37: Chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm bớt 2,0 gam Cho Trang 3/4 - Mã đề thi 219 m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu 0,9 gam H2O muối chất hữu Y Phát biểu sau sai? A X phản ứng với NH3 B Đốt cháy hoàn toàn Y thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol : C Có cơng thức cấu tạo phù hợp với X D Tách nước Y thu chất hữu khơng có đồng phân hình học Câu 38: Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH (15,0 gam) CH3COOC2H5 (8,8 gam) Cho toàn X tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 36,2 B 39,8 C 15,8 D 31,6 Câu 39: Cho phát biểu sau: (1) Trong phân tử amin, thiết phải chứa nguyên tố nitơ (2) Các amin chứa từ 1C đến 4C chất khí điều kiện thường (3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit (4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị nitơ IV (5) Dung dịch anilin làm màu nước brom (6) Ancol isopropylic N-metylmetanamin có bậc Những phát biểu A (1), (4), (5), (6) B (1), (2), (3), (5) C (1), (3), (5), (6) D (2), (4), (5), (6) Câu 40: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần dùng 1,155 mol O2, thu CO2, H2O, N2 23,32 gam Na2CO3 Thành phần phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 6,97% B 4,64% C 9,29% D 13,93% - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 219 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) MÃ ĐỀ 220 Câu 1: Khi trùng ngưng 65,5 gam axit ε – aminocaproic [H2N-(CH2)5-COOH] thu m gam polime 7,2 gam nước Hiệu suất phản ứng trùng ngưng A 60% B 80% C 90% D 70% Câu 2: Kim loại sau thụ động dung dịch HNO3 đặc, nguội? A Al B Cu C Mg D Ag Câu 3: Khí CO đun nóng phản ứng với oxit sau đây? A CaO B Fe2O3 C MgO D Al2O3 C Metyl axetat D Etyl propionat Câu 4: Este sau có phản ứng tráng bạc? A Metyl fomat B Etyl axetat Câu 5: Dãy cacbohiđrat sau thủy phân hồn tồn mơi trường axit thu loại monosaccarit? A Tinh bột, xenlulozơ B Xenlulozơ, saccarozơ C Xenlulozơ, fructozơ D Tinh bột, saccarozơ Câu 6: Dãy ion gồm ion tồn dung dịch? A Zn2+; S2-; Fe3+; Cl- B Cu2+; SO42-; Ba2+; NO3- C Na+; Ca2+; Cl-; CO32- D Mg2+; NO3-; SO42-; Al3+ Câu 7: Glucozơ khơng có tính chất đây? A Phản ứng với hiđro tạo sobitol B Lên men tạo ancol etylic C Tham gia phản ứng thủy phân D Tham gia phản ứng tráng bạc Câu 8: Số đồng phân cấu tạo amin bậc có cơng thức phân tử C3H9N A B C D Câu 9: Cặp chất sau phản ứng với nước brom tạo tượng giống nhau? A Anilin etylamin B Anilin phenol C Anilin alanin D Anilin benzen Câu 10: Cho axit cacboxylic Y phản ứng với ancol metylic (metanol) có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng, thu metyl metacrylat Khối lượng phân tử Y A 72u B 74u C 86u D 60u 2+ Câu 11: Trong dung dịch, ion Ba kết tủa với ion sau đây? A CH3COO- B Cl- C SO42- D NO3- Câu 12: Alanin có cơng thức A C6H5-NH2 B H2N-CH2-CH2-COOH C H2N-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Câu 13: Dung dịch sau có pH < 7? A NaOH B K2CO3 C HNO3 D KNO3 Câu 14: Cho 19,8 gam etyl axetat vào 450 ml dung dịch NaOH 1,0M Đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng chất rắn khan Trang 1/4 - Mã đề thi 220 A 19,80 gam B 27,45 gam C 18,45 gam D 12,20 gam Câu 15: Khi cầu thủ bóng đá bị đau sân nhân viên y tế cần dùng bình thuốc chứa etyl clorua xịt vào chỗ bị đau, sau đa số cầu thủ lại tiếp tục thi đấu Etyl clorua có công thức A CH3-Cl B CH3-CH2-Cl C CH2=CH-Cl D C6H5-Cl Câu 16: H a tan hết m gam hỗn hợp Mg, Al Cu dung dịch HNO3 v a đủ, thu 6,72 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 1,0 B 1,2 C 1,8 D 1,5 Câu 17: Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Polibutađien B Polietilen C Nilon-6,6 D Poli(vinyl clorua) Câu 18: Hiđrocacbon sau làm màu nước brom? A Benzen B Etilen C Etan D Metan Câu 19: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,0M phản ứng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M Sau phản ứng dung dịch chứa muối A KH2PO4 K3PO4 B K2HPO4 K3PO4 C KH2PO4 K2HPO4 D KH2PO4; K2HPO4 K3PO4 Câu 20: Trong ph ng thí nghiệm, CO2 điều chế cách sau đây? A Nung Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi B Nung CaCO3 đến khối lượng không đổi C Đốt cháy cacbon khơng khí D Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng:  O2 ,xt  NaOH  NaOH  NaOH X   Y   Z   T  C2 H6 CaO,t Biết công thức phân tử X sơ đồ C4H8O2 Công thức cấu tạo X thỏa mãn sơ đồ A C2H5COOCH(CH3)2 B CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2COOH D HCOOCH2CH2CH3 Câu 22: H a tan hết 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa NaNO3 NaHSO4, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm CO NO (tỉ lệ mol tương ứng : 3) Dung dịch Y h a tan tối đa 10,92 gam bột Fe, thấy 672 ml khí NO (ở đktc) Biết NO sản phẩm khử N+5 trình Thành phần phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 33,88% B 54,21% C 27,10% D 40,65% Câu 23: Cho kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch X có khối lượng tăng 9,02 gam so với dung dịch ban đầu 0,025 mol khí N2 Cơ cạn dung dịch X, thu 65,54 gam muối khan Kim loại M A Mg B Zn C Ca D Al Câu 24: Lấy m gam kali cho tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3, thu dung dịch M 0,336 lít hỗn hợp gồm khí X Y (ở đktc) Cho thêm dung dịch KOH dư vào dung dịch M thấy 0,224 lít khí Y (ở đktc) Biết q trình khử HNO3 tạo sản phẩm khử Giá trị m A 6,63 B 12,48 C 7,80 D 3,12 Câu 25: Hợp chất X có cơng thức phân tử C10H8O4 T X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): H2 O, t (1): C10H8O4 + 2NaOH  X1 + X2; `  X3 + 2NaCl; (2): X1+ 2HCl  ` t  Poli(etylen – terephtalat) + 2nH2O (3): nX3 + nX2  ` Trang 2/4 - Mã đề thi 220 Phát biểu sau sai? A Số nguyên tử H phân tử X3 B Dung dịch X2 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam C Dung dịch X3 làm q tím chuyển màu hồng D Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 Câu 26: Hợp chất X có %mC = 54,54%; %mH = 9,10%, c n lại oxi Tỉ khối X so với hiđro 44 Tổng số nguyên tử cacbon oxi có X A B C D 10 trïng hỵp  HCl, xt Câu 27: Cho sơ đồ sau: X   Y   Z   PVC Chất không thỏa mãn X sơ đồ ` A bạc axetilua B canxi cacbua C metan D etilen Câu 28: H a tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 400 ml dung dịch HNO3 3,0M (dư), đun nóng, thu dung dịch Y V lít khí NO (là sản phẩm khử nhất) Cho 350 ml dung dịch NaOH 2,0M vào dung dịch Y, thu 21,4 gam kết tủa dung dịch Z Giá trị V A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu 29: H a tan m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe Cu (trong Fe chiếm 40% khối lượng) dung dịch HNO3, dung dịch X; 0,448 lít NO đktc (sản phẩm khử N+5) c n lại 0,65m gam kim loại Khối lượng muối dung dịch X A 8,4 gam B 5,4 gam C 10,8 gam D 11,2 gam Câu 30: Cho phát biểu sau: (1): Cho axit glutamic phản ứng với NaOH dư bột (mì chính); (2): Các amino axit chất rắn nhiệt độ thường; (3): Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ; (4): Lysin làm quỳ tím hóa xanh; (5): Thủy phân khơng hồn tồn tinh bột thu saccarozơ; (6): Cho etylamin vào dung dịch phenylamoni clorua thấy tạo thành anilin Số phát biểu A B C D Câu 31: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu m gam chất rắn Giá trị m A 34,650 B 55,125 C 49,125 D 28,650 Câu 32: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở tạo glyxin, alanin valin, có hai peptit có số nguyên tử cacbon; tổng số nguyên tử oxi ba peptit 10 Thủy phân hoàn toàn 23,06 gam E với 400 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần rắn đem đốt cháy cần dùng 0,87 mol O2, thu Na2CO3 1,50 mol hỗn hợp T gồm CO2, H2O N2 Thành phần phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp E A 45,79% B 56,98% C 65,05% D 57,24% Câu 33: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 mơi trường axit, đun nóng Cho tồn chất hữu sau phản ứng vào dung dịch AgNO3 dư NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu 44,16 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen A 60% B 70% C 92% D 80% Trang 3/4 - Mã đề thi 220 Câu 34: Thêm t t 70 ml dung dịch H2SO4 1M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 1M thu dung dịch Y Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y khối lượng kết tủa thu A 28,13 gam B 11,82 gam C 22,22 gam D 16,31 gam Câu 35: Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, có hai este nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn 12,32 gam hỗn hợp X cần dùng 0,50 mol O2, thu CO2 7,20 gam H2O Mặt khác đun nóng 12,32 gam X với 240 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol Y 16,44 gam hỗn hợp rắn Z Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp rắn Z A 49,8% B 57,9% C 66,2% D 61,6% Câu 36: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (1) Glucozơ fructozơ khơng có phản ứng thủy phân (2) Thủy phân đến xenlulozơ môi trường axit, thu nhiều phân tử glucozơ (3) Đisaccarit có phản ứng thủy phân tạo hai monosaccarit (4) Cacbohiđrat hợp chất hữu đa chức (5) Tinh bột mắt xích –C6H12O6– liên kết với tạo nên Số phát biểu sai A B C D Câu 37: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% khối lượng Đun nóng X với H2SO4 đặc, 1700C, thu anken Y Phân tử khối Y A 28u B 70u C 42u D 56u Câu 38: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl, KHCO3, K2CO3, H2SO4 Số trường hợp xảy phản ứng số trường hợp có kết tủa A B C D Câu 39: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C2H9N3O6 có khả tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Cho 20,52 gam X tác dụng với dung dịch chứa 20,40 gam NaOH Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn Giá trị m gần với A 29 B 23 C 26 D 30 Câu 40: Anken C4H8 có đồng phân tác dụng với HCl cho sản phẩm hữu (dẫn xuất halogen) nhất? A B C D - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 220 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang) MÃ ĐỀ 221 Câu 1: Dung dịch chất sau làm hồng quỳ tím? A Glyxin B Axit glutamic C Alanin D Lysin Câu 2: Cacbon không phản ứng (khi đun nóng) với chất sau đây? A CO2 B Fe2O3 C Al2O3 D H2 Câu 3: Poli(vinyl axetat) tổng hợp phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=C(CH3)-COO-CH3 B CH3-COO-CH=CH2 C CH3-COO-C(CH3)=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 4: Cho phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + H2O Phương trình ion thu gọn phản ứng A H + OH  H2O B HCl + OH  H2O + Cl  C 2HCl + Mg(OH)2  Mg2 + 2Cl + 2H2 O D 2H + Mg(OH)2  Mg2 + 2H2O ` ` ` ` Câu 5: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozơ C C2H4 D CH4 Câu 6: Công thức phân tử etilen A C4H4 B C3H4 Câu 7: Cho chất: FeO, FeCO3, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Số chất bị dung dịch HNO3 lỗng oxi hóa A B C D Câu 8: Đun nóng hỗn hợp gồm glyxin alanin Số đipeptit mạch hở thu tối đa A B C D Câu 9: Hòa tan m gam Al vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử N+5, thể tích khí đo đktc) Giá trị m A 2,16 B 3,24 C 0,72 D 1,08 C canxi D nitơ Câu 10: Phân lân có chứa nguyên tố dinh dưỡng A photpho B kali Câu 11: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3, Al2O3, ZnO, CuO đến phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn Y Chất rắn Y gồm A Fe, Al2O3, ZnO, Cu B Fe2O3, Al2O3, ZnO, Cu C Al, Fe, Zn, Cu D Al2O3, Fe, Zn, Cu Câu 12: Tiến hành trùng hợp 1,0 etilen với hiệu suất phản ứng trùng hợp 70% Khối lượng polietilen thu A 0,5 B 1,0 C 0,7 D 2,8 Câu 13: Đun nóng etyl axetat dung dịch NaOH, thu muối A C2H5COONa B HCOONa C CH3COONa D C2H5ONa Trang 1/4 - Mã đề thi 221 Câu 14: Chất chất điện li mạnh? A CH3COOH B C2H5OH C Fe(OH)3 D Na2CO3 Câu 15: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch glucozơ dung dịch saccarozơ A dung dịch brom B quỳ tím C dung dịch HCl D dung dịch NaOH Câu 16: Chất sau đipeptit? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH Câu 17: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A C2H5OH B CH3COOH C (C2H5)2O D CH3CHO Câu 18: Polime sau dùng làm chất dẻo? A Poliisopren B Polietilen C Poli(hexametylen ađipamit) D Polibutađien Câu 19: Đun nóng 7,20 gam metyl fomat 150 ml dung dịch NaOH 1,0M đến phản ứng hoàn tồn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn khan có khối lượng A 9,36 gam B 8,16 gam C 13,20 gam D 10,20 gam Câu 20: Phản ứng xảy dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3? A FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 B Fe(NO3)3 + KOH C Fe2(SO4)3 + KI D Fe(NO3)3 + Fe Câu 21: Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z, T thu kết sau: - Dung dịch X làm quì tím chuyển màu xanh - Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2 - Dung dịch Z không làm q tím đổi màu - Dung dịch T tạo kết tủa trắng với nước brom Dung dịch X, Y, Z, T dung dịch A lòng trắng trứng, metyl amin, alanin, anilin B metyl amin, anilin, lòng trắng trứng, alanin C metyl amin, lòng trắng trứng, anilin, alanin D metyl amin, lòng trắng trứng, alanin, anilin Câu 22: Cho chất sau: Si, SiO2, Na2SiO3, K2CO3, KHCO3, (NH4)2CO3, CaCO3, Ca(HCO3)2 Số chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH loãng A B C D Câu 23: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M H2SO4 0,5M, thu V lít khí NO (là sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 14,933 B 0,672 C 1,344 D 0,896 Câu 24: Oxi hoá 1,200 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O CH3OH dư) Nếu cho toàn hỗn hợp X tác dụng với Na dư, thu lượng khí hiđro tích (đktc) A 0,336 lít B 0,840 lít C 0,054 lít D 0,420 lít Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, MgS Cu2S (oxi chiếm 30% khối lượng) tan hết dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Y chứa 4m gam muối trung hòa 2,016 lít hỗn hợp Trang 2/4 - Mã đề thi 221 khí Z gồm NO2, SO2 (khơng sản phẩm khử khác) Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2, dung dịch T 27,96 gam kết tủa Cô cạn T chất rắn M Nung M đến khối lượng không đổi, thu 8,064 lít hỗn hợp khí Q (có tỉ khối so với He 9,75) Các thể tích khí đo đktc Giá trị m gần giá trị sau đây? A 12,8 B 10,4 C 7,6 D 8,9 Câu 26: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l, thu 500 ml dung dịch có pH = 12 Giá trị a A 0,12 B 0,14 C 0,13 D 0,10 Câu 27: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, tơ nilon – 6,6 Những tơ thuộc loại polime nhân tạo A tơ tằm tơ enang B tơ visco tơ nilon – 6,6 C tơ nilon – 6,6 tơ capron D tơ visco tơ axetat Câu 28: Hợp chất X có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm điều kiện thích hợp Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N 40,449%; 7,865%; 15,73% lại oxi Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng), thu 4,85 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOONH4 B H2NC2H4COOH C H2NCOOCH2CH3 D H2NCH2COOCH3 Câu 29: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 lượng Cu2S dung dịch HNO3 vừa đủ, thu dung dịch A chứa muối sunfat khí NO sản phẩm khử Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu khối lượng muối khan A 25,8 gam B 33,6 gam C 43,2 gam D 57,6 gam Câu 30: Cho 26,04 gam Gly-Ala-Ala phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu khối lượng muối natri alanin A 13,32 gam B 26,64 gam C 11,64 gam D 38,28 gam Câu 31: Cho chất: metyl axetat, vinyl axetat, triolein, tripanmitin Số chất phản ứng với dung dịch Br2 A B C D Câu 32: Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, mạch hở (chỉ chứa hai loại nhóm chức) Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X cần 3,976 lít O2 (đktc), thu H2O, N2 2,912 lít CO2 (đktc) Mặt khác, 0,03 mol X phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu dung dịch Y Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 6,246 B 7,115 C 9,876 D 8,195 Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,60 gam hợp chất hữu X cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy có 2,00 gam kết tủa khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam Tỉ khối X so với H2 15 Công thức phân tử X A CH2O2 B C2H4O C C2H6O D CH2O Câu 34: Hòa tan hết 8,560 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 Fe3O4 dung dịch HNO3 vừa đủ Sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch A 0,224 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Khối lượng Fe2O3 hỗn hợp đầu A 2,40 gam B 1,92 gam C 1,60 gam D 3,60 gam Câu 35: Cho hiđrocacbon sau: CH4, C2H4, C2H2, C6H6 (benzen), CH2=CH-CH=CH2 Số hiđrocacbon làm màu dung dịch brom A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 221 Câu 36: Có nhận định sau: (1) Lipit loại chất béo (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… (3) Chất béo chất lỏng (4) Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (6) Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật Các nhận định A 2, 4, B 3, 4, C 1, 2, 4, D 1, 2, 4, Câu 37: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng m gam oxit kim loại, thu 6,0 gam chất rắn X hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 20 Dẫn Y vào nước vôi dư, tạo thành 7,5 gam kết tủa Biết X tác dụng với tối đa 0,21 mol H2SO4 đặc, nóng, tạo thành 0,75V lít khí SO2 (sản phẩm khử S+6, đktc) Tổng số nguyên tử phân tử oxit ban đầu A B C D Câu 38: Cho chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Số chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng A B C D Câu 39: Hỗn hợp X chứa ancol đơn chức A, axit hai chức B este hai chức D no, hở có tỉ lệ mol tương ứng : : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng 6,272 lít O2 (đktc) Mặt khác, đun nóng m gam hỗn hợp X 130 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Cơ cạn dung dịch Y sau nung với CaO, thu sản phẩm khí chứa hiđrocacbon đơn giản có khối lượng 0,24 gam Các phản ứng đạt hiệu suất 100% Công thức phân tử có ancol A A C3H7OH B C5H11OH C C2H5OH D C4H9OH Câu 40: X Y (MX < MY) hai peptit mạch hở, tạo glyxin alanin (X Y liên kết peptit), Z (CH3COO)3C3H5 Đun nóng tồn 31,88 gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z 1,00 lít dung dịch NaOH 0,44M vừa đủ, thu dung dịch B chứa 41,04 gam hỗn hợp muối Biết T, nguyên tố oxi chiếm 37,139% khối lượng Thành phần phần trăm khối lượng Y T có giá trị gần với A 16% B 27% C 18% D 36% - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 221 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềĐỀ 222 Câu 1: Isopropyl axetat có cơng thức A CH3COOCH(CH3)2 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D CH3COOCH2CH2CH3 Câu 2: Dung dịch chất sau không làm đổi màu quỳ tím? A CH3COOH B CH3NH2 C C6H5NH2 (anilin) D HOOC-CH2CH(NH2)COOH Câu 3: Chất sau tạo kết tủa trắng với nước brom? A Anilin B Etylamin C Alanin D Metylamin Câu 4: Khẳng định sau không đúng? A Phân tử protein đơn giản gồm chuỗi polipeptit tạo nên B Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất màu tím C Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất chất màu vàng D Protein tan nước dễ tan đun nóng Câu 5: Phản ứng sau không tạo H3PO4? A Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc B P + dung dịch H2SO4 loãng C P2O5 + H2O D P + dung dịch HNO3 đặc, nóng Câu 6: Thành phần phân supephotphat đơn gồm A (NH4)2HPO4 B Ca(H2PO4)2 C Ca(H2PO4)2 CaSO4 D NH4H2PO4 Câu 7: Một polime X xác định có phân tử khối 78125u với hệ số trùng hợp để tạo polime 1250 X A teflon B polietilen C poli(vinyl clorua) D polipropilen Câu 8: Silic không phản ứng với A dung dịch NaOH B H2O điều kiện thường C Mg nhiệt độ cao D oxi đốt nóng Câu 9: Tơ có nguồn gốc xenlulozơ A tơ tằm B tơ nilon–6,6 C sợi D tơ capron Câu 10: Anken X có cơng thức cấu tạo: CH3–CH=CH2 X A propan B propen C etilen D propin Câu 11: Chất sau chất điện li mạnh? A Cu(OH)2 B Al(OH)3 C KOH D HF Câu 12: Hoà tan hoàn tồn m gam Al dung dịch HNO3 lỗng, thu 0,015 mol khí N2O (là sản phẩm khử nhất) dung dịch X Số mol axit HNO3 tham gia phản ứng A 0,19 B 0,12 C 0,17 D 0,15 Câu 13: Cho khí CO2 vào lượng dư dung dịch sau tạo kết tủa? A Ca(OH)2 B Ca(HCO3)2 C NaOH D MgCl2 Câu 14: Hợp chất sau tham gia phản ứng trùng hợp? A Buta-1,3-đien B Axit amino axetic C Metyl metacrylat D Isopren Câu 15: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu 16: Bậc ancol A bậc nguyên tử cacbon liên kết với nhóm -OH B số nhóm chức có phân tử C bậc nguyên tử cacbon phân tử D số nguyên tử cacbon có phân tử ancol Trang 1/4 - Mã đề thi 222 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn mol este X thu mol khí CO2 Mặt khác, xà phòng hóa hồn tồn 0,1 mol este trên, thu 8,2 gam muối natri Công thức cấu tạo X A HCOO-C2H5 B C2H5-COO-CH3 C CH3-COO-CH3 D C2H5-COO-C2H5 Câu 18: Trong phân tử este có chứa nhóm chức A -COOH B -COO- C -OH D =C=O Câu 19: Mơi trường axit có pH A > B < C ≥ D = Câu 20: Phương trình phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn A Cl- + H+ → HCl B Ba2+ + 2Cl- → BaCl2 + C H + OH → H2O D Ba2+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- → BaCl2 + 2H2O Câu 21: Có hai hợp chất hữu X, Y chứa nguyên tố C, H, O; khối lượng phân tử 74u Biết X tác dụng với Na; X, Y tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch AgNO 3/NH3 X, Y A OHC-COOH HCOO-C2H5 B OHC-COOH C2H5-COOH C C2H5-COOH HCOO-C2H5 D CH3-COO-CH3 HO-C2H4-CHO Câu 22: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị m A 6,84 B 4,90 C 6,80 D 8,64 Câu 23: Cho sơ đồ phản ứng: + +H2 O, H men ZnO, MgO/500 C t , p, xt Xenluloz¬   X    Y    Z  R o o Chất R sơ đồ phản ứng A polietilen B cao su buna C buta-1,3-đien D axit axetic Câu 24: Cho cặp chất sau đây: C CO (1); CO2 Ca(OH)2 (2); K2CO3 HCl (3); CO MgO (4); SiO2 HCl (5) Số cặp chất xảy phản ứng hóa học (điều kiện cần thiết có đủ) A B C D Câu 25: Hợp chất X có cơng thức phân tử C2H7O3N X tác dụng với dung dịch NaOH HCl giải phóng khí Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư hấp thụ hồn tồn khí thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 10,0 gam kết tủa Giá trị m A 9,4 B 9,1 C 9,5 D 9,3 Câu 26: Hỗn hợp X gồm hai anken chất khí điều kiện thường Hiđrat hóa X thu hỗn hợp Y gồm bốn ancol (khơng có ancol bậc III) Anken X A propilen but-2-en B propilen but-1-en C etilen propilen D propilen isobutilen Câu 27: Cho 8,28 gam hợp chất hữu X chứa C, H, O (có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu nước 13,32 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu 9,54 gam Na2CO3, 14,52 gam CO2 2,7 gam nước Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu hai chất hữu P, Q Tổng số nguyên tử hiđro hai phân tử P, Q A 10 B C D Câu 28: Thêm 150 ml dung dịch NaOH 2M vào cốc đựng 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ xM, sau phản ứng hoàn tồn thấy cốc có 0,1 mol chất kết tủa Thêm tiếp 100 ml dung dịch NaOH 2M vào cốc, sau phản ứng hồn tồn thấy cốc có 0,14 mol chất kết tủa Giá trị x A 1,6 B 2,0 C 1,0 D 0,8 Câu 29: Hoà tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm hai muối vô R2CO3 RHCO3 vào nước, thu dung dịch X Chia X thành ba phần Phần tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH) dư, thu 21,67 gam kết tủa Phần hai nhiệt phân thời gian, thu chất rắn có khối lượng giảm nhiều 3,41 gam so với khối lượng phần hai Phần ba phản ứng với tối đa V ml dung dịch KOH 1M Giá trị V A 110 B 150 C 220 D 70 Trang 2/4 - Mã đề thi 222 Câu 30: Cho hỗn hợp M gồm ba peptit X, Y, Z mạch hở có tỉ lệ mol : : Thủy phân hoàn toàn m gam M, thu 60,0 gam Gly; 80,1 gam Ala; 117,0 gam Val Biết tổng số liên kết peptit phân tử X, Y, Z Giá trị m A 176,5 B 257,1 C 255,4 D 226,5 Câu 31: Có mệnh đề sau: (1) Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chức thường có cơng thức chung Cn(H2O)m (2) Cacbohiđrat hiđrat cacbon (3) Đisaccarit cacbohiđrat mà thủy phân sinh loại monosaccarit (4) Polisaccarit cacbohiđrat mà thủy phân sinh nhiều loại monosaccarit (5) Monosaccarit cacbohiđrat đơn giản thủy phân Số mệnh đề A B C D Câu 32: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M (dư), sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X, thu 3m gam chất rắn khan Giá trị m A 7,81 B 6,886 C 12,78 D 8,52 Câu 33: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm Có màu tím Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư) để nguội Y Tạo dung dịch màu xanh lam Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Đun nóng với dung dịch NaOH lỗng (vừa đủ) Thêm tiếp Z Tạo kết tủa Ag dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng T Tác dụng với dung dịch I2 lỗng Có màu xanh tím Các chất X, Y, Z, T A triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng B vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột C lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat D lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột Câu 34: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức P (C5H8O2) este hai chức Q (C6H10O4) cần dùng vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu sản phẩm hữu hỗn hợp Y gồm muối hỗn hợp Z gồm ancol no, đơn chức, đồng đẳng Cho toàn hỗn hợp Z tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu hỗn hợp T (có tỉ khối so với H2 13,75) Cho toàn hỗn hợp T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu 32,4 gam Ag Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hỗn hợp Y A 38,84% B 48,61% C 42,19% D 41,23% Câu 35: Dung dịch X chứa ion: Na+ , Ba2+ HCO 3 Chia X thành ba phần Phần tác dụng với KOH dư, thu m gam kết tủa Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu 4m gam kết tủa Đun sôi đến cạn phần ba, thu V1 lít CO2 (đktc) chất rắn Y Nung Y đến khối lượng khơng đổi, thu thêm V2 lít CO2 (đktc) Tỉ lệ V1 : V2 A : B : C : D : Câu 36: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít khí CO (đktc), sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 19 Cho chất rắn Y tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu dung dịch T 10,752 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T, thu 5,184m gam muối khan Giá trị m gần với giá trị đây? A 57,645 B 17,300 C 38,430 D 25,620 Câu 37: Thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ α - aminoaxit có dạng H2N – CxHy – COOH) dung dịch KOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn khan Y có khối lượng lớn khối lượng X 219,5 gam Số liên kết peptit phân tử X Trang 3/4 - Mã đề thi 222 A 15 B 18 C 16 D 17 Câu 38: Cho nhận xét sau: (1) Có thể tạo tối đa hai đipeptit nhờ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly Ala (2) Khác với axit axetic, axit amino axetic tham gia phản ứng với HCl (3) Giống với axit axetic, amino axit tác dụng với dung dịch kiềm tạo muối nước (4) Axit  -amino glutaric khơng làm đổi màu q tím thành đỏ (5) Thủy phân khơng hồn tồn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly thu tối đa hai đipeptit (6) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm ` Số nhận xét A B C D Câu 39: Đốt cháy m gam đồng (II) sunfua khí oxi dư, thu chất rắn X có khối lượng (m – 4,8) gam Nung X khí CO dư tới khối lượng khơng đổi, thu chất rắn Y Hoà tan Y dung dịch HNO3 lỗng dư, thu V lít chất khí Z (đktc) khơng màu, hóa nâu đỏ khơng khí Các phản ứng xảy hồn tồn Giá trị m V A 19,20 2,24 B 28,80 2,24 C 19,20 4,48 D 28,80 4,48 Câu 40: Khi tiến hành phân tích định lượng vitamin C, người ta xác định hàm lượng phần trăm (về khối lượng) nguyên tố sau: %C = 40,91% ; %H = 4,545% ; %O = 54,545% Biết khối lượng phân tử vitamin C 176u Công thức phân tử vitamin C A C20H30O B C10H20O C C8H16O4 D C6H8O6 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 222 ... Mã đề thi 224 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề. .. Mã đề thi 223 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề. .. 4/4 - Mã đề thi 201 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: HĨA HỌC – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 đề ôn thi THPT năm 20172018 môn hóa học , 24 đề ôn thi THPT năm 20172018 môn hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay