Giáo án toán lớp 4 tiết 46

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết Tốn : Tiết 78:CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết cách thực phép chia cho số - Biết cách thực phép chia cho có hai chữ số số có ba chữ số - áp dụng phép chia cho số có ba chữ số để giải tốn có liên quan I Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực phép chia cho số có ba chữ số Kĩ năng: áp dụng phép chia cho số có ba chữ số để giải tốn có liên quan - Rèn kĩ quan sát, tính tốn, lắng nghe Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm, bút III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định: * Bài cũ: - HS lên bảng: 11 780 : 42 = - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: a Ví dụ - GV ghi bảng: 944 : 162 = ? - Gọi HS đọc phép chia + Nhận xét chữ số số bị chia số chia? - GV vào phép tính giới thiệu - Cho HS đặt tính nháp, HS lên bảng thực - GV thực phép chia + Nêu bước tính? - HS lên bảng: 11 780 : 42 = 280 dư 20 - HS đọc phép chia - SBC có chữ số, SC có chữ số - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 944 162 324 12 000 - 944 : 162 = 12 + Chúng ta phải thực phép chia - Chia từ trái qua phải, lần chia theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực thực ba bước theo bước? - GV ghi bảng: 469 : 241 = ? - Gọi HS đọc phép chia - HS đọc phép chia - Cho HS đặt tính tính nháp, - HS đặt tính tính nháp, HS HS lên bảng làm bảng 469 241 239 35 034 - 469 : 241 = 35 dư 34 + Qua ví dụ em có nhận xét gì? - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có d + Khi thực phép chia có dư ta - Số dư nhỏ số chia cần lưu ý điều gì? b Thực hành * Bài ( 86) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vở, HS làm bảng - HS làm vở, HS làm bảng nhóm nhóm - Đáp án: a 5; ( d 165 ) - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài ( 86) Tính giá trị biểu thức - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vở, HS làm bảng phụ - HS làm vở, HS làm bảng phụ b 700 : 25 : = 348 : = 87 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét Kết luận: + Nêu cách chia cho số có ba chữ số? - Học sinh nêu nội dung - Nhận xét giò - Xem lại chữa, chuẩn bị ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... Cho HS đặt tính tính nháp, - HS đặt tính tính nháp, HS HS lên bảng làm bảng 46 9 241 239 35 0 34 - 46 9 : 241 = 35 dư 34 + Qua ví dụ em có nhận xét gì? - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có d...- 944 : 162 = 12 + Chúng ta phải thực phép chia - Chia từ trái qua phải, lần chia theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực thực ba bước theo bước? - GV ghi bảng: 46 9 : 241 = ? - Gọi HS... yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vở, HS làm bảng - HS làm vở, HS làm bảng nhóm nhóm - Đáp án: a 5; ( d 165 ) - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài ( 86) Tính giá trị biểu thức - Gọi HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 46 , Giáo án toán lớp 4 tiết 46

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay