Giáo án toán lớp 4 tiết 44

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 75: CHIA CHO SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ ( Tiếp) Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Biết thực tính chia - Thực phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số I Mục tiêu: Kiến thức: Thực phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (Chia hết, chia có dư) Hồn thành BT1; HSKG hoàn thành BT2 Kĩ năng: Rèn kĩ thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số - Rèn kĩ quan sát, hợp tác, giúp đỡ bạn, chia sẻ phản hồi thông tin… Thái độ: Giáo dục HS biết giúp đỡ bạn gặp khó khăn làm II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giơí thiệu bài: * Ổn định tổ chức: Báo cáo sĩ số * KTBC: Yêu cầu HS thực phép - HS thực bảng lớp tính - Lớp làm nháp - Yêu cầu HS nhận xét 260 : 72= 73(dư 4) Nhận xét - Giới thiệu Phát triển bài: a, Ví dụ - GV ghi bảng: 10 105 : 43 = ? - Gọi HS đọc phép chia - Yêu cầu HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng thực - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 10105 43 150 235 215 10 105 : 43 = 235 + Chúng ta phải thực phép chia theo thứ tự nào? Mỗi lần chia thực theo bước? - GV ghi bảng: 26 345 : 35 = ? - Gọi HS đọc phép chia - Yêu cầu HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng + Qua ví dụ em có nhận xét gì? + Khi thực phép chia có dư ta cần lưu ý điều gì? + Nêu cách thử lại? b Thực hành * Bài (Tr 84) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảng phụ - Chia từ trái qua phải, lần chia thực bước - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 26345 35 184 752 095 25 26 345 : 35 = 752 (dư 25) - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có dư - Số dư nhỏ số chia - HS trả lời - HS đọc yêu cầu: Đặt tính tính - HS làm vở, HS làm bảng phụ - Đáp án: a 421; 658 (dư 44) b 1234; 1149 (dư 33) - Nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài (Tr 82): HSKG( thời - HS đọc yêu cầu tóm tắt, tự làm gian) 15 phút: 38 km 400m - Gọi HS đọc toán phút: m? - Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảng Bài giải: phụ 15 phút = 75 phút 38 km 400 m = 38 400m Trung bình phút vận động viên là: 38400 : 75 = 512 (m) Đáp số: 512 m - Nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: * Củng cố: Nêu cách thực phép chia có nhiều chữ số cho số có hai chữ số? * Dặn dò: Xem lại tập - HS trả lời ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... phụ - Đáp án: a 42 1; 658 (dư 44 ) b 12 34; 1 149 (dư 33) - Nhận xét - Gọi HS nhận xét * Bài (Tr 82): HSKG( thời - HS đọc yêu cầu tóm tắt, tự làm gian) 15 phút: 38 km 40 0m - Gọi HS đọc toán phút:... 84) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảng phụ - Chia từ trái qua phải, lần chia thực bước - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 26 345 35 1 84 752 095 25 26 345 ... Yêu cầu HS làm vở, HS làm bảng Bài giải: phụ 15 phút = 75 phút 38 km 40 0 m = 38 40 0m Trung bình phút vận động viên là: 3 840 0 : 75 = 512 (m) Đáp số: 512 m - Nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 44 , Giáo án toán lớp 4 tiết 44

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay