Giáo án toán lớp 4 tiết 41

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 70: CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ Những kiến thức HS biết Những kiến thức liên quan đên học hình thành - Đã học cách chia tích cho - Biết cách thực chia tích cho số số - Áp dụng phép chia tích cho số để giải tốn có liên quan I Mục tiêu: Kiến thức: Biết cách thực chia tích cho số Kĩ năng: Áp dụng phép chia tích cho số để giải tốn có liên quan Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định * Bài cũ: - HS tính giá trị biểu thức sau 50 : ( x )= 72 : ( x ) = - HS nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: a Ví dụ: So sánh giá trị biểu thức * Ví dụ 1: Tính so sánh giá trị biểu thức ( x 15 ) : ; x ( 15 : ) ; ( : ) x 15 - Cho HS làm nháp, HS làm bảng + So sánh giá trị biểu thức? - Gọi HS nhận xét, bổ sung * Vậy ta có: ( x 15 ) : = x ( 15 : ) = ( : ) x 15 * Ví dụ : - GV ghi bảng: x ( 15 : ) ; (7 x 15 ) : - Cho HS làm nháp, HS làm bảng - HS lên bảng - HS làm nháp, HS làm bảng * ( x 15 ) : = 135 : = 45 * x ( 15 : ) = x = 45 * ( : ) x 15 = x 15 = 45 - Giá trị biểu thức - HS làm nháp, HS làm bảng * x ( 15 : ) = x = 35 * (7 x 15 ) : = 105 : = 35 - Giá trị biểu thức - So sánh giá trị hai biểu thức trên? * Vậy ta có: x ( 15 : ) =(7 x 15 ) : - Vì khơng chia hết cho + Tại ta khơng tính ( : ) x 15 ? Tính chất tích chia cho số - Có dạng tích chia cho số + Biểu thức ( x 15 ) : có dạng ntn? - Tính tích x 15 = 135 lấy 135 : = 45 + Khi thực tính giá trị biểu thức ta làm ntn? - Lấy 15 : = lấy x = 45 + Có cách tính khác mà tính giá trị biểu thức ( x 15 ) : ? - Là thừa số tích + biểu thức (9 x 15): ? - Lấy thừa số chia cho số ( Nếu + Khi thực tính tích chia cho chia hết ), lấy kết tìm đợc nhân số ta làm ntn? với thừa số b Thực hành * Bài ( 79 ) Tính hai cách - Gọi HS đọc yêu cầu * HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, 2HS làm bảng - HS làm nháp, HS làm bảng lớp - Kết quả: 46, 46; 60, 60 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét * Bài ( 79 ): Tính cách thuận tiện - Gọi HS đọc yêu cầu * HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, HS làm bảng phụ - HS làm nháp, HS bảng phụ - Kết quả: * ( 25 x 36 ): = 25 x ( 36 : ) = 25 x = 100 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét * Bài ( 79 ) - Gọi HS đọc toán * HS đọc tốn + Bài tốn cho biết gì? * Có vải: : 30 m Bán : 1/5 số vải + Bài tốn hỏi gì? * Hỏi được: m vải? - Cho HS làm ô ly, HS làm bảng - HS làm ô ly, 1HS làm bảng Bài giải: Số m vải cửa hàng có - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Khi thực tính tích chia cho số ta làm ntn? - Nhận xét - Xem lại chữa, chuẩn bị sau 30 x = 150 ( m ) Số m vải cửa hàng bán 150 : = 30 ( m ) Đáp số: 30 m - HS nhận xét ... Gọi HS nhận xét - HS nhận xét * Bài ( 79 ) - Gọi HS đọc toán * HS đọc toán + Bài toán cho biết gì? * Có vải: : 30 m Bán : 1/5 số vải + Bài toán hỏi gì? * Hỏi được: m vải? - Cho HS làm ô ly, HS làm... đọc yêu cầu * HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, 2HS làm bảng - HS làm nháp, HS làm bảng lớp - Kết quả: 46 , 46 ; 60, 60 - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét * Bài ( 79 ): Tính cách thuận tiện - Gọi HS... thức ( x 15 ) : có dạng ntn? - Tính tích x 15 = 135 lấy 135 : = 45 + Khi thực tính giá trị biểu thức ta làm ntn? - Lấy 15 : = lấy x = 45 + Có cách tính khác mà tính giá trị biểu thức ( x 15 ) : ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 41 , Giáo án toán lớp 4 tiết 41

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay