Giáo án toán lớp 4 tiết 39

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 67: CHIA CHO SỐ CĨ MỘT CHỮ SỐ Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Đã biết đặt tính chia cho số có chữ - Thực phép chia số số có nhiều chữ số cho số có chữ số (chia hết, chia có dư) I Mục tiêu: Kiến thức: Thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có chữ số (chia hết, chia có dư) Kỹ năng: Bài tập cần làm (dòng 1,2) ; Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ ghi tập - HS: Bảng III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: + ( 25 + 35 ) : = 32 - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: a Ví dụ - GV ghi bảng: 128 472 : = ? - Gọi HS đọc phép chia - HS đọc phép chia - Cho HS đặt tính tính nháp, HS - HS làm nháp, HS làm bảng lên bảng 128 472 08 21412 24 07 12 + Chúng ta phải thực phép chia theo - Chia từ trái qua phải, lần chia thứ tự nào? Mỗi lần chia thực theo thực ba bước mấy bước? - GV ghi bảng: 230 859 : = ? - Gọi HS đọc phép chia - Cho HS đặt tính tính nháp, HS lên bảng + Qua ví dụ em có nhận xét gì? + Khi thực phép chia có dư ta cần lưu ý điều gì? b Thực hành * Bài ( 77 ) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bảng con, HS làm bảng - Gọi HS nhận xét * Bài ( 77 ) - Gọi HS đọc tốn + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - Cho HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét * Bài ( 77 ) - Gọi HS đọc tốn + Bài tốn cho biết gì? - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 230 859 30 46 171 08 35 09 - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép chia có dư - Số dư nhỏ số chia - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp - Đáp án: 92 719; 76 242 - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu * bể: 128 610 l xăng * bể: l xăng? - HS làm nháp, HS làm bảng phụ Bài giải: Số lít xăng có bể 128 610 : = 21 435 ( l ) Đáp số: 21 435 l xăng - HS nhận xét - HS đọc toán * áo: hộp 187 250 áo : hộp thừa áo? + Bài toán hỏi gì? - Cho HS làm ly, HS làm bảng lớp - HS làm vở, HS làm bảng lớp Bài giải : Ta có: 187250: = 23 406 ( d ) Vậy xếp nhiều 23 406 hộp thừa áo Đáp số: 23 406 hộp thừa áo - HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Nêu cách chia cho số có chữ số? - Nhận xét - Xem lại chữa, chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... HS đọc toán * áo: hộp 187 250 áo : hộp thừa áo? + Bài tốn hỏi gì? - Cho HS làm ô ly, HS làm bảng lớp - HS làm vở, HS làm bảng lớp Bài giải : Ta có: 187250: = 23 40 6 ( d ) Vậy xếp nhiều 23 40 6 hộp... lớp - Đáp án: 92 719; 76 242 - HS nhận xét - HS đọc yêu cầu * bể: 128 610 l xăng * bể: l xăng? - HS làm nháp, HS làm bảng phụ Bài giải: Số lít xăng có bể 128 610 : = 21 43 5 ( l ) Đáp số: 21 43 5... phụ - Gọi HS nhận xét * Bài ( 77 ) - Gọi HS đọc toán + Bài tốn cho biết gì? - HS đọc phép chia - HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng 230 859 30 46 171 08 35 09 - Ví dụ phép chia hết, ví dụ phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 39 , Giáo án toán lớp 4 tiết 39

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay