Giáo án toán lớp 4 tiết 38

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Toán Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã học số đơn vị đo khối - Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, lượng, diện tích Biết thực phép thời gian thường gặp học lớp nhân với số có hai ba chữ số - Phép nhân với số có hai ba chữ số tính chất phép nhân số số tính chất phép nhân - Lập cơng thức tính diện tích I Mục tiêu: Kiến thức: - Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian thường gặp học lớp - Phép nhân với số có hai ba chữ số số tính chất phép nhân Kĩ năng: Lập cơng thức tính diện tích hình vuông Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm II Đồ đùng dạy học: - GV: Bảng phụ làm tập - HS: Vở tập II Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Ổn định * Bài cũ: - HS làm bảng con, bảng lớp - HS làm 375 x 202 = * Giới thiệu Phát triển bài: * Bài ( 75 ) : Tính - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vào SGK, HS làm - HS làm vào SGK, HS làm bảng phụ bảng phụ - Đáp án: A 1yến; 5yến; 8yến; 1tạ; 3tạ; 12tạ B 1tấn; 8tấn; 15tấn; 10tạ; 3tấn; 20tấn; - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét đánh giá * Bài ( 75 ): Tính - Gọi HS đọc yêu cầu * HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bảng con, HS làm - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp bảng lớp - Kết quả: - Gọi HS nhận xét a 62980; b 97375; c 548, 900 - HS nhận xét * Bài ( 75) Tính cách thuận tiện - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, HS làm bảng phụ - HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét - Kết quả: a 390; b.6040; c 7690 + Áp dụng tính chất để áp dụng - HS nhận xét cách tính thuận tiện nhất? * Bài ( 75 ) - Gọi HS đọc toán - HS đọc toán + Bài toán cho biết gì? * Vòi 1: 1phút: 25lít * Vòi 2: 1phút: 15lít + Bài tốn hỏi gì? * 1giờ15 phút: …lít nớc? - Cho HS làm vở, HS làm bảng lớp - HS làm vở, 1HS làm bảng lớp Bài giải: - Đổi 1giờ 15phút=75phút Mỗi phút hai vòi nước chảy vào bể là: 25 + 15 = 40 (lít) Sau 45 phút hai vòi nước chảy vào bể là: 40 x 75 = 3000 (lít) Đáp số: 3000 lít nước - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét * Bài ( 75 ) - Gọi HS đọc toán - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm nháp, HS làm bảng - HS làm nháp, HS làm bảng phụ - Nhận xét a S = a x a b Với a= 25 m S = 25 x 25 = 625 (m2) - HS nhận xét Kết luận: - HS nêu + Nêu tính chất phép nhân? +Viết cơng thức tính diện tích hình vng? - Nhận xét ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... HS nhận xét - Kết quả: a 390; b.6 040 ; c 7690 + Áp dụng tính chất để áp dụng - HS nhận xét cách tính thuận tiện nhất? * Bài ( 75 ) - Gọi HS đọc toán - HS đọc toán + Bài tốn cho biết gì? * Vòi 1:... HS làm bảng lớp - HS làm vở, 1HS làm bảng lớp Bài giải: - Đổi 1giờ 15phút=75phút Mỗi phút hai vòi nước chảy vào bể là: 25 + 15 = 40 (lít) Sau 45 phút hai vòi nước chảy vào bể là: 40 x 75 = 3000...- Cho HS làm bảng con, HS làm - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp bảng lớp - Kết quả: - Gọi HS nhận xét a 62980; b 97375; c 548 , 900 - HS nhận xét * Bài ( 75) Tính cách thuận tiện - Gọi HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 38 , Giáo án toán lớp 4 tiết 38

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay