Giáo án toán lớp 4 tiết 36

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 62: NHÂN VỚI SỐ CĨ BA CHỮ SỐ Những kiến thức HS biết Những kiến thức hình liên quan đên học thành - Đã biết nhân với số có hai - Biết cách nhân với số có ba chữ số chữ số - Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, tích riêng thứ ba phép nhân với số có ba chữ số I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách nhân với số có ba chữ số Kỹ năng: - Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, tích riêng thứ ba phép nhân với số có ba chữ số Thái độ: - Giáo dục HS ý thức làm II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ ghi tập - HS: SGK, bảng III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: - 75 x 13 = 125 x 34 = - HS lên bảng - HS nhận xét * Giới thiệu bài: GV ghi bảng Phát triển bài: a Ví dụ - GV ghi bảng: 164 x 123 = ? - Cho HS dựa vào cách nhân số với - 164 x 123 = 164 x ( 100 + 20 + ) tổng để tính = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x - Cho HS đặt tính tính nháp, HS làm bảng lớp = 16 400 + 280 + 492 = 20 172 - HS đặt tính nháp, HS làm bảng 164 x 123 - Gọi HS nhận xét, nhắc lại cách thực + Khi viết tích riêng thứ ba cần lưu ý điều gì? - Gọi HS nhận xét, nhắc lại b Thực hành * Bài ( 73 ) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bảng con, HS làm bảng 492 328 164 20172 - HS nhận xét, nhắc lại - Phải viết tích riêng thứ hai lùi sang trái cột so với tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ ba lùi sang trái cột so với tích riêng thứ - Gọi HS nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng con, HS làm bảng lớp - Đáp án: 79 608; 145 375; 665 412 - HS nhận xét * Bài ( 73 ) Viết giá trị biểu thức vào ô trống - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm SGK, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét, đánh giá - HS đọc yêu cầu - HS làm SGK, HS làm bảng phụ - Kết quả: 406; 34 060; 34 453 - HS nhận xét, đánh giá * Bài ( 74 ) - Gọi HS đọc toán - Cho HS làm ô ly, HS làm bảng lớp - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Khi viết tích riêng thứ hai, ba cần lưu ý điều gì? - Nhận xét giở học - HS đọc tốn Bài giải: Diện tích mảnh vườn 125 x 125 = 15 625( m ) Đáp số: 15 625 m - HS nhận xét - Xem lại chữa, chuẩn bị sau ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... cầu - HS làm SGK, HS làm bảng phụ - Kết quả: 40 6; 34 060; 34 453 - HS nhận xét, đánh giá * Bài ( 74 ) - Gọi HS đọc tốn - Cho HS làm ly, HS làm bảng lớp - Gọi HS nhận xét Kết luận: + Khi viết tích... làm bảng lớp - Đáp án: 79 608; 145 375; 665 41 2 - HS nhận xét * Bài ( 73 ) Viết giá trị biểu thức vào ô trống - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm SGK, HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét, đánh giá... Thực hành * Bài ( 73 ) Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm bảng con, HS làm bảng 49 2 328 1 64 20172 - HS nhận xét, nhắc lại - Phải viết tích riêng thứ hai lùi sang trái cột so với tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 36 , Giáo án toán lớp 4 tiết 36

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay