Giáo án toán lớp 4 tiết 34

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Toán Tiết 58: LUYỆN TẬP Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Biết tính chất giao hốn, kết hợp - Vận dụng tính chất giao hốn, phép nhân, nhân số với tổng kết hợp phép nhân, nhân số (hiệu) thực hành tính với tổng (hiệu) thực hành tính, tính nhanh I Mục tiêu: Kiến thức: - Vận dụng tính chất giao hốn, kết hợp phép nhân, nhân số với tổng (hiệu) thực hành tính, tính nhanh Kĩ năng: - Áp dụng chất giao hoán, kết hợp phép nhân, nhân số với tổng (hiệu) thực hành tính, tính nhanh Thái độ: - u thích mơn học, tự giác làm tập II Đồ dùng dạy học: - SGK, giấy nháp III Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định lớp * Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng - HS lên bảng - Chữa bài, nhận xét * Áp dụng tính chất nhân số với * Giới thiệu hiệu để tính nhanh a)318 x = 318 x(10 -1) = 3180 - 318 = 2862 b) 15 x 11 = 15 x (10 + 1) = 150 + 15 Phát triển bài: = 165 Bài (68) Tính: - Nêu yêu cầu tập, - HS nêu yêu cầu - Gọi HS lên bảng - HS lên bảng (HS trung bình) - Nhận xét cho điểm HS - Dưới lớp làm nháp × × × a) 135 (20 + 3)= 135 20 +135 = 2700 + 405 = 3105 427 x ( 10 + 8) = 427 x 10 + 427 x = 4270 + 3416 = 7686 × × Bài 2: (68) - Bài tập a yêu cầu làm ? - u cầu HS tính giá trị biểu thức cách thuận tiện - GV quan sát giúp đỡ học sinh yếu - Chúng ta áp dụng tính chất để tính giá trị biểu thức ? - Nhận xét cho điểm HS b) 642 (30 – 6)= 642 =19260 – 3852 = 15408 - HS nhận xét - Tính cách thuận tiện nhất: - HS lên bảng (HS khá) - Dưới lớp làm nháp - Nhận xét, chữa 134 x x = 134 x (4x5) =134 x 20 = 2680 x 36 x = 36 x (5 x 2) = 36 x 10 = 360 42 x x x = (42 x 7) x(2 x 5) = 294 x 10 = 2940 b) Tính theo mẫu: 137 x + 137 x 97 = 137 x(3 +97) = 1374 x 100 = 13700 94 x 12 + 94 x 88 = 94 x(12 +88) = 94 x 100 = 9400 428 x 12 - 428 x = 428 x(12 -2) = 428 x 10 = 4280 537 x 39 - 537 x 19 = 537 x(39 -19) = 537 x 20 = 10 740 Bài (68) - Cho HS đọc toán suy nghĩ - HS nêu làm - HS làm vào - 1HS lên bảng - GV chấm chữa Bài giải: Chiều rộng sân vận động 180 : = 90 ( m ) Chu vi sân vận động (180 + 90 ) x = 540 ( m ) Diện tích sân vận động 180 x 90 = 16 200 ( m2) Đáp số :540 m 16 200 m2 Kết luận: - Tính nhanh 78 x 14 + 78 x 86 x 25 + x 35 + 40 x - HS trả lời - Nhận xét học * Dặn HS nhà ơn lại tính chất học chuẩn bị sau ... 360 42 x x x = (42 x 7) x(2 x 5) = 2 94 x 10 = 2 940 b) Tính theo mẫu: 137 x + 137 x 97 = 137 x(3 +97) = 13 74 x 100 = 13700 94 x 12 + 94 x 88 = 94 x(12 +88) = 94 x 100 = 940 0 42 8 x 12 - 42 8 x = 42 8... điểm HS b) 642 (30 – 6)= 642 =19260 – 3852 = 1 540 8 - HS nhận xét - Tính cách thuận tiện nhất: - HS lên bảng (HS khá) - Dưới lớp làm nháp - Nhận xét, chữa 1 34 x x = 1 34 x (4x5) =1 34 x 20 = 2680...× × × a) 135 (20 + 3)= 135 20 +135 = 2700 + 40 5 = 3105 42 7 x ( 10 + 8) = 42 7 x 10 + 42 7 x = 42 70 + 341 6 = 7686 × × Bài 2: (68) - Bài tập a yêu cầu làm ? - u cầu HS tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 34 , Giáo án toán lớp 4 tiết 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay