Giáo án toán lớp 4 tiết 31

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 53: NHÂN VỚI SỐ CĨ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ Những kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành Biết nhân số với 10, 100 HS biết cách thực phép nhân với số có tận chữ số I Mục tiêu: - Kiến thức: HS biết cách thực phép nhân với số có tận chữ số - Kĩ năng: HS biết vận dụng phép nhân với số tận chữ số để giải tốn tính nhanh, tính nhẩm - Thái độ: HS có ý thức tự giác học tập II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ II.Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu bài: * Ổn định: * Kiểm tra cũ: - GV ghi phép tính, gọi HS lên bảng, - HS Tính cách thuận tiện lớp làm nháp 15 = 15 (5 2) = 15 10 = 150; - GV chữa bài, nhận xét 52 34 = ( 2) 34 = 10 34 = 340 * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu - Nhận xét học Phát triển bài: a Hướng dẫn nhân với số tận Ví dụ: chữ số : * Phép nhân 1324 20 a) 1324 20 = ? GV viết lên bảng phép tính 1324 20 1324 20 = 1324 (2 10) - 20 có chữ số tận mấy? = (1324 2) 10 + GV hướng dẫn HS phân tích 20 = 2648 10 thành tích 10, thực theo cách = 26480 thuận tiện + Yêu cầu HS tính nhẩm, GV ghi 1324 20 = 26 480 bảng + GV hướng dẫn cách đặt tính tính b) 230 70 = ? * Phép nhân 230 70 230 70 = (23 10) (7 10) - GV hướng dẫn HS chuyển thành = 23 10 10 phép nhân với 100 = 161 100 = 16 100 - Gọi HS nêu cách tính - GV hướng dẫn thực theo cột dọc b Luyện tập, thực hành : Bài 1(62): + GV yêu cầu HS tự làm bài, sau nêu cách tính Đặt tính tính - Gọi HS làm bảng a) b) c) - Nhận xét 1342 5642 13 546 40 200 - yêu cầu HS nhắc lại cách thực 30 53 680 406 380 128 400 Bài 2(62): Tính - Học sinh nêu yêu cầu + Gọi HS nêu yêu cầu a) 1326 300 =397 800 - 3HS lên bảng, Dưới lớp làm nháp b) 3450 20= 69 000 - GV khuyến khích HS tính nhẩm, c) 1450 800 = 160 000 khơng đặt tính.( HS giỏi) - Nhận xét chữa Bài 3(62): - HS đọc + GV gọi HS đọc đề Bài giải: - Bài tốn hỏi ? Ơ tơ chở số gạo là: - Muốn biết có tất ki-lô50 30 = 1500 (kg) gam gạo ngô, phải tính Ơ tơ chở số ngơ là: ? 60 40 = 2400 (kg) - GV u cầu HS làm vào Ơ tơ chở tất số gạo ngô là: - GV nhận xét 1500 + 2400 = 3900 (kg) Bài 4(62): Đáp số: 3900 kg + GV yêu cầu HS đọc đề - HS đọc toán - GV yêu cầu HS tự làm - Gọi 1em lên bảng Bài giải: - GV nhận xét chữa Chiều dài kính là: 30 = 60 (cm) Diện tích kính là: 60 30 = 1800 (cm2) Kết luận: Đáp số:1800 cm2 - Nhân với số có tận chữ số - 1HS nêu lại cách thực ta làm nào? - Dặn HS Ghi nhớ cách nhân, áp dụng tính    ... xét 1 342 5 642 13 546 40 200 - yêu cầu HS nhắc lại cách thực 30 53 680 40 6 380 128 40 0 Bài 2(62): Tính - Học sinh nêu yêu cầu + Gọi HS nêu yêu cầu a) 1326 300 =397 800 - 3HS lên bảng, Dưới lớp làm... ngơ là: ? 60 40 = 240 0 (kg) - GV u cầu HS làm vào Ơ tơ chở tất số gạo ngô là: - GV nhận xét 1500 + 240 0 = 3900 (kg) Bài 4( 62): Đáp số: 3900 kg + GV yêu cầu HS đọc đề - HS đọc toán - GV yêu cầu... nêu yêu cầu a) 1326 300 =397 800 - 3HS lên bảng, Dưới lớp làm nháp b) 345 0 20= 69 000 - GV khuyến khích HS tính nhẩm, c) 145 0 800 = 160 000 khơng đặt tính.( HS giỏi) - Nhận xét chữa Bài 3(62):
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 31 , Giáo án toán lớp 4 tiết 31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay