Giáo án toán lớp 4 tiết 30

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:53

Tiết 1: Tốn Tiết 52: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức học đến học cần hình thành - Thuộc bảng nhân, biết cách nhân - Nhận biết tính chất kết hợp phép nhân số có nhiều chữ số - Bước đầu biết sử dụng tính chất kết hợp phép nhân để thực hành I Mục tiêu: Kiến thức - Nhận biết tính chất kết hợp phép nhân Kĩ - Bước đầu biết sử dụng tính chất kết hợp phép nhân để thực hành - Bài tập cần làm: Bài (a), Bài (a).HS KG làm BT lại Thái độ: HS u thích học tốn II Đồ dùng dạy- học: - GV: bảng phụ - HS: bảng con, nháp III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Giới thiệu : * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ - học sinh lên bảng: 20 020 : 10 = 002; 200 200 : 100 = 002 - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu, ghi đầu Phát triển bài: a Tính chất kết hợp phép nhân: - GV viết bảng BT: (2 × 3) × 2× (3 × 4) - Yêu cầu HS tính so sánh giá trị biểu thức - GV làm tương tự với cặp BT khác - Treo bảng số ( Sgk) - Yêu cầu HS thực tính giá trị BT (b) × c a × ( b × c) để điền vào bảng Hoạt động HS - HS tính so sánh - HS tính giá trị BT nêu cách so sánh - HS làm theo dãy + So sánh giá trị BT a = 3, b = 4, - HS lên bảng c = 5? Và với giá trị khác a, b, c + Vậy giá trị BT - Giá trị biểu thức (a × b) × c với nhau? ln giá trị biểu thức a × (b × c) - Gọi HS viết công thức chữ - HS viết công thức - GV giảng + Vậy thực nhân tích hai số - HS nghe với số thứ ba ta làm nào? - Gọi HS nêu lại KL - HS nêu kết luận SGK b Luyện tập: Bài (61): Tính cách ( theo mẫu) GV viết bảng BT × 5× + BT có dạng tích số? - HS nhắc lại + Có cách để tính giá trị - Có cách BT? Mẫu: - Yêu cầu HS tính giá trị BT theo 2 × × = (2 × 5) ×4 = 10 × = cách 40 ×5 × = × (5 ×4) = × 20 = - Nhận xét cách làm đúng, sau yêu cầu 40 - HS làm tiếp phép tính lại Bài (61): Tính cách thuận tiện - BT yêu cầu làm gì? - HS tính giá trị BT - GV viết bảng BT: 13 × × + Hãy tính giá trị BT cách - HS lên bảng - HS đọc BT - HS lên bảng, Lớp làm nháp, so sánh cách làm - HS làm bảng theo dãy + Trong cách trên, cách thuận tiện hơn? Vì sao? - Yêu cầu HS làm tiếp phần lại theo dãy Bài (61): - HSKG: - Gọi HS đọc đề toán - HS đọc + Bài toán cho biết gì? - Có lớp, lớp có 15 bàn ghế, bàn ghế có HS + Bài tốn hỏi gì? - Số HS trường TT: Bài giải: - Yêu cầu HS giải theo cách vào - Gọi HS nêu miệng - Bài tốn có cách giải khác Kết luận: - Các em biết thêm tính chất phép nhân? Nêu tính chất - GV nhận xét học - Về xem lại tập Số bàn ghế có tất là: 15 × = 120 (bộ) Số HS có tất là: 120 × = 240 (học sinh) Đáp số: 240 học sinh Cách 2: (15 × 8) × = 240 (học sinh) ... Mẫu: - Yêu cầu HS tính giá trị BT theo 2 × × = (2 × 5) 4 = 10 × = cách 40 ×5 × = × (5 4) = × 20 = - Nhận xét cách làm đúng, sau yêu cầu 40 - HS làm tiếp phép tính lại Bài (61): Tính cách thuận... bảng, Lớp làm nháp, so sánh cách làm - HS làm bảng theo dãy + Trong cách trên, cách thuận tiện hơn? Vì sao? - Yêu cầu HS làm tiếp phần lại theo dãy Bài (61): - HSKG: - Gọi HS đọc đề toán - HS... làm tiếp phần lại theo dãy Bài (61): - HSKG: - Gọi HS đọc đề toán - HS đọc + Bài toán cho biết gì? - Có lớp, lớp có 15 bàn ghế, bàn ghế có HS + Bài tốn hỏi gì? - Số HS trường TT: Bài giải: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 30 , Giáo án toán lớp 4 tiết 30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay