Giáo án toán lớp 4 tiết 25

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Tốn Tiết 43: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GÓC Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Có biểu tượng hai đường thẳng - Biết sử dụng thước thẳng ê-ke để vng góc với vẽ đường thẳng qua điểm - Biết hai đường thẳng vuông cho trước vng góc với góc với tạo góc vng đường thẳng cho trước - Biết vẽ đường cao tam giác I Mục tiêu: Kiên thức: - Biết sử dụng thước thẳng ê-ke để vẽ đưiờng thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước Kỹ năng: - Biết vẽ đường cao tam giác Thái độ: - Giáo dục cho HS ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV HS: Thước thẳng, ê-ke III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: + 1HS nêu cặp cạnh song2 3? - HS lên bảng - Nhận xét Phát triển bài: a Vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước - GV thực bước vẽ Sgk vừa - HS quan sát thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho lớp quan sát + Đặt cạnh góc vng êke trùng với đường thẳng AB + Chuyển dịch êke trượt theo đường thẳng AB cho cạnh góc vuông thứ eeke gặp điểm E, vạch đường thẳng - Thực hành vẽ theo cạnh - GV tổ chức cho HS thực hành vẽ + Vẽ đường thẳng AB + Lấy điểm E đường thẳng AB ( Hoặc AB) + Dùng ê-ke để vẽ đường thẳng CD qua điểm E vng góc với AB b Hướng dẫn vẽ đường cao tam giác - GV vẽ bảng hình tam giác ABC - Yêu cầu HS đọc tên hình tam giác - Yêu cầu HS vẽ đường thẳng qua điểm A vng góc với cạnh BC hình tam giác - GV giới thiệu đường cao hình tam giác + Một hình tam giác có đường cao? C Luyện tập: Bài 1.(52) - Gọi HS đọc yêu cầu, sau yêu cầu HS vẽ - GV yêu cầu lớp nhận xét nêu cách vẽ Bài 2.(52) + BT yêu cầu làm gì? + Đường cao AH hình tam giác ABC đường thẳng qua đỉnh hình tam giác ABC, vng góc với cạnh hình tam giác ABC? - Yêu cầu lớp vẽ hình - GV nhận xét, yêu cầu HS nêu cách vẽ Bài 3.(HS giỏi) - Gọi HS đọc yêu cầu vẽ đường thẳng qua E, vng góc với DC G + Nêu tên HCN có hình? +Những cạnh vng góc với EG? + Các cạnh AB, DC với nhau? + Những cạnh vng góc với AB? + Các cạnh AD, EG, BC với nhau? Kết luận: - GVnhận xét học - VN làm BT vào - HS đọc tên - HS áp dụng vẽ, HS lên bảng - Có đường cao * HS đọc, lớp tiến hành vẽ - HS nêu cách vẽ - HS trả lời * Thực hành vẽ - HS nêu cách vẽ - HS đọc, lớp làm - Học sinh lắng nghe ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... yêu cầu lớp nhận xét nêu cách vẽ Bài 2.(52) + BT yêu cầu làm gì? + Đường cao AH hình tam giác ABC đường thẳng qua đỉnh hình tam giác ABC, vng góc với cạnh hình tam giác ABC? - Yêu cầu lớp vẽ hình... HS áp dụng vẽ, HS lên bảng - Có đường cao * HS đọc, lớp tiến hành vẽ - HS nêu cách vẽ - HS trả lời * Thực hành vẽ - HS nêu cách vẽ - HS đọc, lớp làm - Học sinh lắng nghe ………………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 25 , Giáo án toán lớp 4 tiết 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay