Giáo án toán lớp 4 tiết 24

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 42: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Có biểu tượng hai đường thẳng - Có biểu tượng hai đường vng góc với thẳng song song - Nhận biết hai đường thẳng song song không cắt I Mục tiêu: Kiến thức: Có biểu tượng hai đường thẳng song song Kỹ năng: Nhận biết hai đường thẳng song song không cắt Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: ê –ke, thước thẳng - HS: Ê-ke, thước thẳng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: chuyển tiết * Bài cũ: + 1HS lên bảng dựng góc nhọn, nêu - HS lên bảng tên đỉnh, cạnh - Nhận xét Phát triển bài: Giới thiệu hai đường thẳng song song - GV vẽ bảng HCN , ABCD yêu cầu HS nêu tên HCN - GV thao tác kéo dài hai cạnh đối diện AB DC hai phía giới thiệu - Yêu cầu HS tự kéo dài hai cạnh lại HCN AD BC + Kéo dài hai cạnh AC BD HCN , ABCD có hai đường thẳng song song không? + Hai đường thẳng song song có cắt khơng? - GV u cầu HS lấy VD hai đuờng thẳng song song - HS nêu miệng - HS thực hành + Chúng ta ĐT song2 + Không cắt - HS lấy VD - Yêu cầu HS vẽ hai đường thẳng song song Luyện tập: Bài 1.(51) - GV vẽ HCN lên bảng + Nêu tên cặp cạnh song song HCN? - GV vẽ hình vng MNPQ yêu cầu HS tìm cặp cạnh song song hình vng Bài 2.(51) - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát hình thật kĩ tìm cặp cạnh song song với cạnh BE Bài 3.(51) - Yêu cầu HS quan sát kĩ hình + Trong hình MNPQ có cặp cạnh song song với nhau? + Trong hình EDIHG có cặp cạnh song song với nhau? Kết luận: * Củng cố: + 2HS lên vẽ đường thẳng song2 + đường thẳng song2 có cắt không? - GV hận xét tiết học * Dặn dò: - Xem lại tập, tập vẽ đường thẳng song2 - HS thực hành vẽ - AD// BC - MN// QP ; MQ//NP - HS đọc - Các cạnh song2 với BE: AG;CD - MN// QP - DI // GH ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... luận: * Củng cố: + 2HS lên vẽ đường thẳng song2 + đường thẳng song2 có cắt khơng? - GV hận xét tiết học * Dặn dò: - Xem lại tập, tập vẽ đường thẳng song2 - HS thực hành vẽ - AD// BC - MN// QP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 24 , Giáo án toán lớp 4 tiết 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay