Giáo án toán lớp 4 tiết 23

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Tốn Tiết 40: GĨC NHỌN GĨC TÙ, GĨC BẸT Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã biết góc vng cách vẽ góc - Nhận biết góc nhọn, góc tù, góc vng bẹt - Biết sử dụng e- ke đẻ kiểm tra góc nhọn, góc tù, góc bẹt I Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt Kĩ năng: Biết sử dụng e - ke đẻ kiểm tra góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thái độ: Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV, HS: Thước thẳng, e-ke III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: - HS lên bảng làm 178 +277 +123 +422 = 600 +400 = 1000 - Nhận xét Phát triển bài: * Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt a) Giới thiệu góc nhọn - GV vẽ bảng góc nhọn AOB + Hãy nêu tên góc, đỉnh, cạnh - HS nêu góc này? + Góc AOB có đỉnh O, cạnh OA - GV giới thiệu : Chỉ vào góc nói vàOB góc nhọn - Nêu: góc nhọn AOB + Dùng e-ke kiểm tra độ lớn góc - HS lên KT, lớp theo dõi nhọn cho biết góc lớn hay - HS dùng ê-ke kiểm tra góc bé góc vng? SGK - HS nêu: góc nhọn AOB bé góc vng - GV: Góc nhọn bé góc vng - HS vẽ - Yêu cầu HS vẽ góc nhọn b) Giới thiệu góc tù ( Như góc nhọn) - GV vẽ góc tù: MON - HS đọc: góc MON có đỉnh O + Đọc tên góc, đỉnh, cạnh? - GV vào góc nêu: góc MON góc tù + Hãy dùng ê ke để KT độ lớn góc tù MON cho biết góc lớn hay bé góc vng? + Góc đỉnh O cạnh ON,OM lớn góc vng gọi góc gì? - GV: Góc tù lớn góc vng + 1HS lên bảng dựng góc tù, lớp dựng nháp + Cô vừa GT cho lớp biết góc gì? * Giới thiệu góc bẹt - GV vẽ góc bẹt lên bảng, yêu cầu HS đọc tên góc, đỉnh, cạnh góc - GV vừa vẽ vừa nêu: Tăng dần đọ lớn góc COD, đến hai cạnh OC OD COD thẳng hàng với Lúc góc COD gọi góc bẹt + Các điểm C, O, D góc bẹt COD với nhau? - Yêu cầu HS sử dụng ê-ke để kiểm tra độ lớn góc bẹt so với góc vng - GV: Góc bẹt góc vng - Gọi HS lên bảng vẽ góc bẹt Luyện tập: * Bài (49): - GV yêu cầu HS quan sát góc Sgk dùng ê ke KT đọc tên góc + Hỏi lại biết góc? cạnh ON OM - HS đọc: góc tù MON - HS lên KT, lớp theo dõi, lớp dùng ê ke KT SGK - góc tù - HS nêu: góc tù lớn góc vng - góc nhọn, góc tù - Góc COD có đỉnh O cạn OC, OD - Các điểm C,O,D góc COD thẳng hàng với - HS dùng ê-ke kiểm tra - HS: gó bẹt góc vng - HS vẽ bảng * HS dùng ê-ke kiểm tra,HS làm miệng Góc nhọn: MAN, UDV Góc vng: ICK Góc tù: PBQ, GOH Góc bẹt: XEY * Bài (49) * HS quan sát - GV treo bảng phụ - 1HS lên vào hình nêu - GV yêu cầu HS dùng ê- ke kiểm tra H tam giác: ABC có góc nhọn góc hình tam giác H tam giác: DEG có góc vng - u cầu HS nêu tên góc H tam giác: MNP có góc tù hình tam giác nói rõ góc gì? Kết luận: * Củng cố: - Góc NTN góc nhọn? Góc lớn - Học sinh nêu góc vng gọi góc gì? Góc góc vng gọi góc gì? Dùng dụng cụ để KT độ lớn góc? * Dặn dò: Tập vẽ góc, đo góc ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… _ ... góc bẹt Luyện tập: * Bài (49 ): - GV yêu cầu HS quan sát góc Sgk dùng ê ke KT đọc tên góc + Hỏi lại biết góc? cạnh ON OM - HS đọc: góc tù MON - HS lên KT, lớp theo dõi, lớp dùng ê ke KT SGK - góc... ON,OM lớn góc vng gọi góc gì? - GV: Góc tù lớn góc vng + 1HS lên bảng dựng góc tù, lớp dựng nháp + Cơ vừa GT cho lớp biết góc gì? * Giới thiệu góc bẹt - GV vẽ góc bẹt lên bảng, yêu cầu HS đọc tên... ê-ke kiểm tra,HS làm miệng Góc nhọn: MAN, UDV Góc vng: ICK Góc tù: PBQ, GOH Góc bẹt: XEY * Bài (49 ) * HS quan sát - GV treo bảng phụ - 1HS lên vào hình nêu - GV yêu cầu HS dùng ê- ke kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 23 , Giáo án toán lớp 4 tiết 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay