Giáo án toán lớp 4 tiết 18

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Tốn TIẾT 32: BIỂU THỨC CĨ CHỨA HAI CHỮ Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Đã biết cách tính giá trị biểu thức - Nhận biết biểu thức có chứa có chứa chữ số chữ, giá trị biểu thức có chứa chữ - Biết cách tính giá trị biểu thức đơn giản có chứa chữ I Mục tiêu: - Nhận biết biểu thức có chứa chữ, giá trị biểu thức có chứa chữ - Biết cách tính giá trị biểu thức đơn giản có chứa chữ - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Chép sẵn VD lên bảng, vẽ sẵn bảng phần VD - HS: Bảng, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: * KTBC: Yêu cầu HS tìm số lớn có chữ số, số bé có chữ số tính hiệu hai số trình bày miệng 5: * Giới thiệu a Giới thiệu biểu thức có chứa hai chữ * Biểu thức có chứa hai chữ - Yêu cầu HS đọc toán + Muốn biết anh em câu cá ta làmthế nào? - GV treo bảng số hỏi + Nếu anh câu cá em câu cá anh em câu cá - GV viết vào cột số cá anh Hoạt động HS - Báo cáo sĩ số - HS lên bảng, lớp làm vào bảng con: Số lớn có chữ số: 99999 Số bé có chữ số: 10000 Hiệu hai số là: 99 999 - 10 000 = 89 999 - Nhận xét - HS đọc tốn - Ta thực phép tính cộng số cá anh câu với số cá em câu - Hai anh em câu 3+2 cá viết vào cột số cá em viết 3+2 vào cột số cá anh em - GV làm tương tự với anh câu em câu con; em câu anh câu - GV nêu vấn đề: Nếu anh câu a cá, em câu b cá số cá mà anh em câu bao nhiêu? Số cá anh Số cá em a b Số cá anh em - GV: a + b gọi biểu thức có chứa hai chữ + Biểu thức có chứa chữ ln có dấu phép tính chữ? * Giá trị BT có chứa hai chữ + Nếu a= 3; b=2 a+b=? - Khi ta nói giá trị biểu thức a+b - GV làm tương tự với a=4; b=0 a=0; b=1 + Khi biết giá trị cụ thể a b muốn tính giá trị biểu thức a+ b ta làm ? + Mỗi lần thay chữ a b số ta tính gì? b Luyện tập Bài 1.( 42 ) - Yêu cầu HS đọc biểu thức sau làm - 2HS làm bảng nhóm - Nhận xét - HS nêu số cá anh em trường hợp - Hai anh em câu a+b cá - Có dấu phép tính, chữ - Nếu a = 2, b = a + b = - HS nêu - Ta thay số vào chữ a b thực phép tính biểu thức - Mỗi lần thay chữ a b số ta tính giá trị biểu thức a+b - HS làm a) Nếu c= 10 d = 25 giá trị biểu thức c + d = 10 +25 = 35 b) c +d = 15 cm +45 cm = 60 cm 35 giá trị biểu thức 10 + 25 60 cm giá trị biểu thức: 15 cm + 45 cm - NX, bổ sung a) 12 ; b) ; c) 8m Bài 2.( 42 ) - GV hướng dẫn làm BT1 - Yêu cầu HS giải thích + Mỗi lần thay chữ a, b số ta tính gì? Bài - GV treo bảng phụ, HS đọc yêu cầu nội dung - Khi thay giá trị a b vào biểu thức để tính giá trị cần ý thay giá trị a, b cột - GV HS làm ý đầu, HS lên bảng Bài 4( 42) Yêu cầu HS làm cá nhân vào SGK Kết luận: * Củng cố: + HS lấy ví dụ biểu thức có chứa hai chữ? - GV nhận xét học * Dặn dò: - Xem lại tập - Ta tính giá trị biểu thức ab A 12 28 B a xb 36 112 a: b - HS làm cá nhân - HS trả lời ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... + d = 10 +25 = 35 b) c +d = 15 cm +45 cm = 60 cm 35 giá trị biểu thức 10 + 25 60 cm giá trị biểu thức: 15 cm + 45 cm - NX, bổ sung a) 12 ; b) ; c) 8m Bài 2.( 42 ) - GV hướng dẫn làm BT1 - Yêu... GV làm tương tự với a =4; b=0 a=0; b=1 + Khi biết giá trị cụ thể a b muốn tính giá trị biểu thức a+ b ta làm ? + Mỗi lần thay chữ a b số ta tính gì? b Luyện tập Bài 1.( 42 ) - Yêu cầu HS đọc biểu... b vào biểu thức để tính giá trị cần ý thay giá trị a, b cột - GV HS làm ý đầu, HS lên bảng Bài 4( 42 ) Yêu cầu HS làm cá nhân vào SGK Kết luận: * Củng cố: + HS lấy ví dụ biểu thức có chứa hai chữ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 18 , Giáo án toán lớp 4 tiết 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay