Giáo án toán lớp 4 tiết 16

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 28: LUYỆN TẬP CHUNG Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Viết số liền trước, số liền sau - Viết số liền trước liền sau số, số biết viết, đọc, so sánh số tự nhiên; - Nêu giá trị chữ số - Đọc biểu đồ hình cột, đổi đơn vị đo số tự nhiên thời gian, khối lượng - Tìm số trungbình cộng I Mục tiêu: Kiến thức: - Viết số liền trước liền sau số, biết viết, đọc, so sánh số tự nhiên - Nêu giá trị chữ số số 2.Kĩ năng: - Đọc biểu đồ hình cột, đổi đơn vị đo thời gian, khối lượng - Tìm số trungbình cộng 3.Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Nội dung BT trang 36, 37 Sgk III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Kiểm tra sĩ số * Bài cũ: + 1HS nêu cách tìm số liền - Học sinh trả lời trước, liền sau số? Tìm SLT, SLS số: 10000 - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: Bài ( 36 ) - HS đọc yêu cầu * HS lên bảng - HS làm bút chì vào SGK sau trình - HS làm bài, đổi chéo kiểm tra bày miệng a) B ; b) B ; c) C ; d) C ; e) C Bài ( 37 ) - HS đọc quan sát biểu đồ * HS đọc , quan sát biểu đồ - Làm việc theo cặp - HS trình bày - Gọi số cặp trình bày a) 33 sách b) 40 sách c) 15 sách Bài ( 37 ): - HS đọc toán + Bài toán cho em biết gì? + Bai tốn u cầu tìm gì? - HS làm vở, HS làm bảng nhóm d) sách e) Hồ g) Trung h) 30 sách * HS đọc toán - HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm Bài giải: Số m vải cửa hàng bán ngày thứ là: 120 : = 60 ( m ) Số m vải cửa hàng bán ngày thứ là: 120 x = 240 ( m ) Trung bình ngày cửa hàng bán là: (120 + 60 + 240 ) : = 140 ( m ) Đáp số: 140 m vải Kết luận: * Củng cố: - Muối tìm số TBC nhiều số ta - HS trả lời làm NTN? - GV nhận xét học * Dặn dò: - Ơn tập CB cho tiết kiểm tra hết chương ... m vải cửa hàng bán ngày thứ là: 120 : = 60 ( m ) Số m vải cửa hàng bán ngày thứ là: 120 x = 240 ( m ) Trung bình ngày cửa hàng bán là: (120 + 60 + 240 ) : = 140 ( m ) Đáp số: 140 m vải Kết luận:...Bài ( 37 ): - HS đọc toán + Bài tốn cho em biết gì? + Bai tốn u cầu tìm gì? - HS làm vở, HS làm bảng nhóm d) sách e) Hồ... - Muối tìm số TBC nhiều số ta - HS trả lời làm NTN? - GV nhận xét học * Dặn dò: - Ơn tập CB cho tiết kiểm tra hết chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 16 , Giáo án toán lớp 4 tiết 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay