Giáo án toán lớp 4 tiết 10

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 2: Toán Tiết 16: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - HS biết viết số tự nhiên hệ thập - Biết so sánh xếp thứ tự số tự phân Biết cách đọc viết số có đến lớp nhiên chín chữ số… I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách so sánh số tự nhiên, xếp thứ tự số tự nhiên( Hoàn thành tập số cột 1, Bài số cột a,c Bài cột a HSKG làm lại Khuyến khích HSKT hoàn thành BT 1.) Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học số tự nhiên để hoàn thành BT theo yêu cầu Thái độ: - HS u thích mơn học, chủ động tích cực học - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: SGK, bảng phụ, bảng nhóm - HS: SGK, bút, nháp III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định - Kiểm tra: - HS viết số thành tổng: 10 837 - HS viết: - Nhận xét 10 837 =10 000 + 800+ 30 +7 * Giới thiệu bài: - Nhận xét Phát triển bài: a) So sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác - GV nêu cặp số, yêu cầu HS so * So sánh số tự nhiên sánh - HS so sánh - Vậy so sánh số tự nhiên có số a, 100 > 99 chữ số khác ta vào dấu hiệu 29 869 < 30 005 nào? 25 136 >23 894 * Nhận xét - HS nêu - Yêu cầu HS nhắc lại Nhận xét: Số gần gốc số bé * Xếp thứ tự số tự nhiên: hơn(và ngược lại) - GV viết bảng số, yêu cầu HS so * Xếp thứ tự số tự nhiên: sánh nêu cách so sánh - Nhận xét số tia số? - GV yêu cầu HS nhắc lại – Lấy VD - Từ bé đến lớn: VD: 698; 869; 896; 968 - Từ lớn đến bé 968 ; 896 ; 86 9; 698 b) Thực hành: * Bài 1.( 21) - GV yêu cầu HS tự làm - Học sinh nêu yêu cầu - Gọi HS chữa yêu cầu HS giải - HS lên bảng làm thích cách so sánh vài cặp số 234 > 999 - GV nhận xét 754 < 87 540 39 680 = 39 000 + 680 35 784 < 35 790 92 501 > 92 410 17 600 = 17 000 + 600 * Bài 2.( 21) - Nhận xét - BT yêu cầu làm gì? + HS nêu yêu cầu - Muốn xếp số theo thứ tự từ - HS làm vào vở, 1HS làm bảng nhóm bé đến lớn phải làm gì? a) 136; 316; 361 - HS làm b) 724; 740; 742 - Chấm c) 63 841; 64 813; 64 831 - Yêu cầu HS giải thích cách xếp (HS khá, G) - GV nhận xét * Bài 3.( 21) * HS TB làm ý a HS khá, Giỏi làm + HS nêu yêu cầu BT - HS giải thích - BT yêu cầu làm gì? - HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm - Muốn xếp số theo thứ tự từ a) 984 ; 978; 952; 942 lớn đến bé phải làm gì? b) 969; 954; 945; 898 - GV chấm chữa 3.Kết luận: - Nêu cách so sánh hai số tự nhiên - Nhớ cách so sánh hai số tự nhiên - Học sinh nêu cách so sánh - Chuẩn bị trước bài: Luyện tập _ ... cầu HS giải - HS lên bảng làm thích cách so sánh vài cặp số 2 34 > 999 - GV nhận xét 7 54 < 87 540 39 680 = 39 000 + 680 35 7 84 < 35 790 92 501 > 92 41 0 17 600 = 17 000 + 600 * Bài 2.( 21) - Nhận... a) 9 84 ; 978; 952; 942 lớn đến bé phải làm gì? b) 969; 9 54; 945 ; 898 - GV chấm chữa 3.Kết luận: - Nêu cách so sánh hai số tự nhiên - Nhớ cách so sánh hai số tự nhiên - Học sinh nêu cách so sánh... vở, 1HS làm bảng nhóm bé đến lớn phải làm gì? a) 136; 316; 361 - HS làm b) 7 24; 740 ; 742 - Chấm c) 63 841 ; 64 813; 64 831 - Yêu cầu HS giải thích cách xếp (HS khá, G) - GV nhận xét * Bài 3.( 21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 10 , Giáo án toán lớp 4 tiết 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay