Giáo án toán lớp 4 tiết 9

3 43 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:52

Tiết 1: Toán Tiết 15: VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đến học hình thành - Bước đầu nhận biết số tự nhiên, - Nhận biết đặc điểm hệ thập phân (ở dãy số tự nhiên số đặc điểm mức độ đơn giản) dãy số tự nhiên - Sử dụng 10 kí hiệu (10 chữ số) để viết số hệ thập phân - Giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí dãy số I Mục tiêu : Kiến thức: - Nhận biết đặc điểm hệ thập phân ( mức độ đơn giản ) Kĩ năng: - Sử dụng 10 kí hiệu (10 chữ số) để viết số hệ thập phân - Giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí dãy số Thái độ: - Chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ - HS: Bảng, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Kiểm tra sĩ số * Bài cũ: + Số tự nhiên bé số nào? có số - HS làm vào bảng tự nhiên lớn không? + Hai số tự nhiên liên tiếp đơn vị? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: a) Đặc điểm hệ thập phân - HS làm vào nháp - GV viết bảng BT yêu cầu HS làm 10 đơn vị = …1 chục 10 chục = …1…trăm 10 trăm = …1….nghìn 10 nghìn = chục nghìn 10 chục nghìn = …1 trăm nghìn + Trong hệ thập phân 10 đơn vị - Cứ 10 đơn vị hàng tạo thành hàng tạo thành đơn vị hàng đơn vị hàng liền tiếp liên tiếp nó? b) Cách viết số hệ thập phân + Hệ thập phân có chữ số, chữ số nào? - GV yêu cầu HS sử dụng chữ số hệ thập phân để viết số sau: Chín trăm chín mươi chín nghìn Hai nghìn khơng trăm linh năm Sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba - GV giới thiệu : Như với 10 chữ số viết số tự nhiên + Hãy nêu giá trị chữ số số 999? - GV kết luận : Cùng chữ số vị trí khác nên giá trị khác + Vậy giá trị số phụ thuộc vào điều gì? c Luyện tập Bài - GV yêu cầu HS đọc mẫu sau yêu cầu HS tự làm - Yêu cầu HS đổi chéo để kiểm tra kết Gọi HS đọc trước lớp Bài - GV viết số lên bảng, yêu cầu HS viết số thành tổng hàng giá trị - GV nêu cách viết đúng, sau yêu cầu HS tự làm Bài - Bài tập yêu cầu làm gì? + Giá trị số phụ thuộc vào điều gì? - Yêu cầu HS làm - Có 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, - HS viết bảng con: 999 005 685 402 793 - HS nêu - HS TL: Giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí số - HS đọc, lớp làm - HS đỏi kiểm tra kết - HS đọc: 80 712; 864; 020; 55 500; 500 009 - HS làm bảng 387 = 300 + 80 + 873 = 800 + 70+ 738 = 000 + 700 + 30 + 10 837 = 10 000 + 800 + 30 +7 - NX, bổ sung - HS nêu yêu cầu - HS làm vở, HS lên bảng - NX, bổ sung Kết luận: * Củng cố: + Hệ thập phân có chữ số để viết số? * Dặn dò: - GV nhận xét học * Kết quả:50;500; 000; 000 000 - HS nêu ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, - HS viết bảng con: 99 9 005 685 40 2 793 - HS nêu - HS TL: Giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí số - HS đọc, lớp làm - HS đỏi kiểm tra kết - HS đọc: 80 712; 8 64; 020; 55... chín mươi ba - GV giới thiệu : Như với 10 chữ số viết số tự nhiên + Hãy nêu giá trị chữ số số 99 9? - GV kết luận : Cùng chữ số vị trí khác nên giá trị khác + Vậy giá trị số phụ thuộc vào điều... yêu cầu HS đọc mẫu sau yêu cầu HS tự làm - Yêu cầu HS đổi chéo để kiểm tra kết Gọi HS đọc trước lớp Bài - GV viết số lên bảng, yêu cầu HS viết số thành tổng hàng giá trị - GV nêu cách viết đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 9 , Giáo án toán lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay