Giáo án toán lớp 4 tiết 3

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 1: Toán Tiết 5: LUYỆN TẬP Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành - Biết biểu thức có chứa 3, chứa - Củng cố BT có chứa chữ, làm phép tính nhân, tốn thống kê quen với BT có chứa chữ có phép tính nhân I Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố BT có chứa chữ, làm quen với BT có chứa chữ có phép tính nhân Kĩ năng: Rèn cách đọc tính giá trị B.T; Củng cố toán thống kê số liệu - Hoàn thành tập Bài 1,2, (1trong trường hợp)HSKG làm lại Thái độ: HS u thích mơn học chăm HT II Đồ dùng dạy học: - GV: chép sẵn bảng phụ BT 1a, 1b III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: - Ổn định - Kiểm tra: - HS nhận xét - Giới thiệu Phát triển bài: * Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1( 7): BT yêu cầu làm gì? - GV treo bảng phụ chép sẵn BT1a yêu cầu HS đọc đề + Bài yêu cầu tính giá trị BT nào? + Làm để tính giá trị BT x a với a=5? - Yêu cầu HS tự làm phần lại Bài (7 ): Yêu cầu HS đọc đề GV nhận xét cho điểm Bài 3( 7): GV kẻ bảng Sgk, yêu cầu HS Hoạt động HS - Bài cũ Tính giá trị BT 250 + m với m = 15 ( 265 ) * HS nêu yêu cầu BT - HS làm bảng phụ, lớp làm vào nháp x = 30 - HS nhận xét làm * HS đọc, HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Nhận xét (a.56; b.123; c.137; d.74 ) * HS đọc TL nêu y/c tập + BT gì? - GV hướng dẫn HS điền - GV nhận xét cho điểm Bài ( ) : - GV yêu cầu HS nhắc lại chu vi hình vng +Nếu hình vng có cạnh a chu vi bao nhiêu? - GV giới thiệu : Gọi chu vi hình vng p Ta có: P=a x4 - GV yêu cầu HS đọc BT4, sau làm - GV chấm điểm - Nhận xét HS Kết luận: - Nêu cách tính giá trị BT có chứa chữ? - GV nhận xét tiết học - Nhớ cách tính giá trị BT có chứa chữ, tính diện tích hình vng - Lớp làm vở, HS lên bảng ( Giá trị BT: 28; 167; 32 ) - HS nhận xét * HSTL - HS làm vào vở; 1em làm vào bảng phụ a= 3cm p = x = 12(cm ) a= 5dm p = x = 20(dm) a= 8m p = x = 32 (m ) - Nhận xét làm - Học sinh nêu nội dung ... hình vng - Lớp làm vở, HS lên bảng ( Giá trị BT: 28; 167; 32 ) - HS nhận xét * HSTL - HS làm vào vở; 1em làm vào bảng phụ a= 3cm p = x = 12(cm ) a= 5dm p = x = 20(dm) a= 8m p = x = 32 (m ) - Nhận... Gọi chu vi hình vng p Ta có: P=a x4 - GV yêu cầu HS đọc BT4, sau làm - GV chấm điểm - Nhận xét HS Kết luận: - Nêu cách tính giá trị BT có chứa chữ? - GV nhận xét tiết học - Nhớ cách tính giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 3 , Giáo án toán lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay