Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 2

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:50

Tiết 3: Tiếng việt ÔN TẬP TIẾT Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ - Hệ thống hoá từ ngữ, thành ngữ, học từ tần đến tần tục ngữ học từ tần đến tần - Tác dụng cách dùng dấu hai - Hiểu nghĩa tình sủ dụng chấm, dấu ngoặc kép thành ngữ, tục ngữ, từ ngữ học - Hiểu tác dụng cách dùng dấu hai chấm, dấu ngoặc kép I Mục tiêu Kiến thức: Hệ thống hoá từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ học từ tần đến tần Ki năng: Hiểu nghĩa tình sủ dụng thành ngữ, tục ngữ, từ ngữ học - Hiểu tác dụng cách dùng dấu hai chấm, dấu ngoặc kép Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ kẻ sẵn nội dung tập - HS: Ôn III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS * Bài cũ: Từ đầu năm học em học chủ điểm nào? - Nhận xét - HSTL: Thương người thể thương thân, Măng mọc thẳng; Trên đôi cánh ước mơ Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nhắc lại MRVT - HS nêu miệng GV ghi nhanh lên bảng + Nhân hậu - Đoàn kết ( T2/17 ) + Trung thực - Tự trọng ( T5/48 ) + Ước mơ ( T9/ 87 ) - Hoạt động nhóm bàn - Treo bảng phụ, cử đại diện trình bày - GV phát bảng phụ cho nhóm HS - Chấm Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận làm - Gọi nhóm treo bảng phụ đọc từ vừa tìm - Gọi nhóm lên chấm - HS đọc to - HS nối đọc - Nhận xét, tuyên dương nhóm tìm - HS nối đặt câu nhiều từ Với tinh thần lành đùm rách, Bài 2: lớp chúng em quyên góp - Gọi HS đọc yêu cầu nhiều sách vở, bút giấy tặng bạn - Gọi HS đọc câu thành ngữ, tục HS vùng lũ lụt ngữ - Treo bảng phụ ghi thành ngữ, - HS đọc to tục ngữ - Trao đổi, thảo luận, ghi VD nháp - Yêu cầu HS suy nghĩ đặt câu nêu tình sử dụng - Nhận xét, chữa câu cho HS Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS lên bảng viết VD tác dụng dấu ngoặc kép, dấu hai châm lấy VD tác dụng chúng - Kết luận tác dụng dấu ngoặc kép dấu hai chấm Dấu câu Tác dụng Ví dụ a) Dấu - Báo hiệu giáo hỏi: hai chấm phận "Sao em không đứng sau chịu làm bài." lời nói Bố thường bảo b)Dấu NV em là"cục cưng" ngoặc - Lời giải bà kép thích cho Chẳng phận đứng chốc đàn kiến sau xây xong"lâu - Dẫn lời đài" trực tiếp N - Đánh dấu từ dùng với ý nghĩa đặc biệt Kết luận: - Nhận xét tiết học - VN HTL thành ngữ, tục ngữ vừa ôn - Học sinh nêu nội dung ... đọc - Nhận xét, tuyên dương nhóm tìm - HS nối đặt câu nhiều từ Với tinh thần lành đùm rách, Bài 2: lớp chúng em quyên góp - Gọi HS đọc yêu cầu nhiều sách vở, bút giấy tặng bạn - Gọi HS đọc câu... đứng chốc đàn kiến sau xây xong"lâu - Dẫn lời đài" trực tiếp N - Đánh dấu từ dùng với ý nghĩa đặc biệt Kết luận: - Nhận xét tiết học - VN HTL thành ngữ, tục ngữ vừa ôn - Học sinh nêu nội dung... chúng - Kết luận tác dụng dấu ngoặc kép dấu hai chấm Dấu câu Tác dụng Ví dụ a) Dấu - Báo hiệu Cô giáo hỏi: hai chấm phận "Sao em không đứng sau chịu làm bài." lời nói Bố thường bảo b)Dấu NV em
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 2 , Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay