Giáo án thể dục lớp 4 tiết 3

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:46

Tiết 2: Thể dục Tiết 7: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đi đứng lại, quay sau Đi đều, - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái đứng lại đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay - Biết chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” trái Yêu cầu: Thực hiên ĐT, đều, “Bịt mắt bắt dê” lệnh - Đi vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực ĐT, hướng, đảm bảo cự li đội hình - Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" I Mục tiêu: Kiến thức: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái Yêu cầu: Thực hiên động tác, đều, lệnh Kĩ năng: Ơn vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực ĐT, hướng, đảm bảo cự li đội hình Thái độ: Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" Yêu cầu rèn luyện kĩ chạy, PT sức mạnh, HS chơi luật, hào hứng, nhiệt tình chơi II Địa điểm- phương tiện: - Sân trường, còi, kẻ, vẽ sân chơi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Định Phương pháp lên lớp lượng Giới thiệu bài: 6' - Nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu * * * * * * học, chấn chỉnh đội hình, đội ngũ 2' * * * * * * 2' * * * * * * - Trò chơi: Hà Nội- Huế- Sài Gòn 2' - Đứng chỗ hát vỗ tay Phát triển bài: - Chơi trò chơi a Ơn đội hình, đội ngũ: - Hát + vỗ tay - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 18' điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Ôn thường vòng phải, đứng lại 10' - Ơn tổng hợp tất ND ĐHĐN b.Trò chơi vận động: - Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" Kết luận: - Làm ĐT thả lỏng - GV hệ thống lại - NX học giao BTVN 8' - Cán điều khiển - GV cán ĐK - GV điều khiển GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi - tổ chơi thử - Chơi thi đua 6’ - GV nhận xét,biểu dương * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ... chỗ, vỗ tay nhau" Kết luận: - Làm ĐT thả lỏng - GV hệ thống lại - NX học giao BTVN 8' - Cán điều khiển - GV cán ĐK - GV điều khiển GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi - tổ chơi thử - Chơi thi đua 6’
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 tiết 3 , Giáo án thể dục lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay