Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 16

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:33

Tiết 3: Luyện từ câu Tiết 24: TÍNH TỪ Những kiến thức học sinh Những kiến thức học cần biết có liên quan đến học hình thành - HS biết tính từ từ - Nắm số cách thể mức độ miêu tả đặc điểm tính chất đặc điểm, tính chất vật, hoạt động, trạng thái - Biết đặt câu với từ miêu tả mức độ khác đặc điểm I Mục tiêu: Kiến thức: - Nắm số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất (ND Ghi nhớ) - Nhận biết từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (BT1, mục III); bước đầu tìm số từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất tập đặt câu với từ tìm (BT2, BT3, mục III) Kĩ năng: - Biết cách dùng tính từ biểu thị mức độ đặc điểm tính chất để đặt câu Thái độ: - Giáo dục HS yêu môn học có ý thức tự giác làm II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ viết BT 1, viết bảng câu văn BT 1,2 phần nhận xét III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định lớp * Kiểm tra cũ: - Gọi HS giải nghĩa câu tục ngữ - HS lên bảng giải nghĩa câu tục ngữ: - Nhận xét "Nước lã mà lên hồ * Giới thiệu Tay không mà đồ ngoan Phát triển bài: I Nhận xét Bài 1, - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS trao đổi, thảo luận - Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận - Gọi HS trình bày Bài Đặc điểm vật miêu tả câu sau khác nào? a) Tờ giấy trắng: mức độ trung - GV nhận xét, kết luận: II Ghi nhớ (SGK) - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS lấy VD III Luyện tập Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS nhận xét, chữa - GV kết luận lời giải - Gọi HS đọc lại đoạn văn bình: tính từ trắng b) Tờ giấy trăng trắng: mức độ thấp: Tính từ: trăng trắng c) Tờ giấy trắng tinh: mức độ cao: Tính từ: trắng tinh Bài Trong câu đây, ý nghĩa mức độ thể cách nào? ý nghĩa mức độ thể cách : - Thêm từ vào trước tính từ trắng trắng - Tạo phép so sánh với từ hơn, trắng hơn, trắng - HS nhận xét, bổ sung - HS đọc ghi nhớ - HS lấy VD Bài (124) Tìm từ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất đoạn văn sau: Hoa cà phê thơm đậm .bay xa Hoa cà phê thơm em Trong ngà trắng ngọc, xinh sáng Mỗi mùa xuân, trắng ngà ngọc tỏa mùi đẹp hơn, lộng lẫy Bài 2: tinh khiết - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung Bài (124) Hãy tìm từ ngữ - GV phát bảng phụ Yêu cầu HS trao miêu tả mức độ khác đặc đổi, tìm từ điểm sau: đỏ, cao, vui: - Gọi HS treo bảng phụ, cử đại diện VD:- đỏ rực, đỏ chót, đỏ sẫm, đỏ đọc từ vừa tìm choét, đỏ chon chót, đỏ tía, đỏ, đỏ - Gọi nhóm bổ sung lắm, đỏ, đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ - Kết luận từ son, đỏ son - cao cao, cao vút, cao vòi vọi, cao núi, cao nhất, cao lắm, cao - vui vẻ, vui sướng, vui mừng, vui quá, vui, vui tết, vui hơn, vui Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đặt câu vào - GV nhận xét Kết luận: - Gọi HS nêu lại phần ghi nhớ - Nhận xét tiết học Bài (124) Đặt câu với từ tìm tập VD: Mặt trời đỏ chói - Học sinh nêu nội dung ... thấp: Tính từ: trăng trắng c) Tờ giấy trắng tinh: mức độ cao: Tính từ: trắng tinh Bài Trong câu đây, ý nghĩa mức độ thể cách nào? ý nghĩa mức độ thể cách : - Thêm từ vào trước tính từ trắng trắng... Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đặt câu vào - GV nhận xét Kết luận: - Gọi HS nêu lại phần ghi nhớ - Nhận xét tiết học Bài (1 24) Đặt câu với từ tìm tập VD: Mặt trời đỏ chói - Học sinh nêu... từ vào trước tính từ trắng trắng - Tạo phép so sánh với từ hơn, trắng hơn, trắng - HS nhận xét, bổ sung - HS đọc ghi nhớ - HS lấy VD Bài (1 24) Tìm từ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất đoạn văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 16 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay