Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 5

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:32

Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 10: DANH TỪ Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - HS bắt đầu làm quen với - Hiểu danh từ từ vật tiếng từ (người vật, tượng, khái niệm - Biết số từ vật học đơn vị) - Xác định dược danh từ câu đặc biệt danh từ khái niệm - Biết đặt câu với danh từ I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu danh từ từ vật (người vật, tượng, khái niệm đơn vị) - Xác định dược danh từ câu đặc biệt danh từ khái niệm Kĩ năng: Biết đặt câu với danh từ Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Chép sẵn BT phần nhận xét, bảng phụ, tranh ảnh sông, dừa, truyện - HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định * Kiểm tra cũ: + 1HS lên bảng tìm từ nghĩa với từ trung thực? - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: a Nhận xét: Bài 1.( 52 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đơi tìm từ - Gọi HS trả lời câu hỏi - GV gạch chân từ vật - Gọi HS đọc từ vừa tìm Hoạt động HS Hát chuyển tiết - thật thà, trực * HS đọc - HS thảo luận nhóm đơi - Nối tiếp trả lời + D1: truyện cổ D2: sống, tiếng, xưa D3: cơn, nắng, mưa Bài 2.( 52 ) - Gọi HS đọc yêu cầu - GV phát bảng phụ cho nhóm, u cầu HS thảo luận hồn thành phiếu - Các nhóm treo bảng phụ, nhóm khác nhận xét, GV kết luận: Những từ người, vật, tượng, khái niệm đơn vị gọi danh từ - Danh từ gì? D4: con, sơng, rặng, dừa D5: đời, cha ông D6: con, sông, chân trời D7: truyện cổ D8: mặt, ông cha * HS đọc - Hoạt động nhóm + Từ người: ông cha, cha ông + Từ vật: sông, dừa, chân trời + Từ tượng: nắng, mưa + Từ khái niệm: sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời + Từ đơn vị: cơn, con, nắng + Là từ người, vật, tượng, khái niệm, đơn vị + Là từ dùng để người + Khơng nếm, nhìn khơng có hình thái rõ rệt + Là từ vật có hình thái rõ rệt - Danh từ người gì? - Khi nói đến đời, sống, em có ngửi, nếm nhìn khơng? i -Danh từ khái niệm gì? - GV giải thích danh từ khái niệm: Chỉ có nhận thức người, khơng có hình thù, khơng chạm vào hay ngửi, nếm, sờ chúng + Danh từ đơn vị ? + Chỉ vật đếm, định lượng đươc b Ghi nhớ - HS nhận xét, bổ sung - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ lấy VD - HS đọc , HS nối lấy VD danh từ + Danh từ người: HS, thầy giáo, + Danh từ vật: bàn, ghế, bút, + Danh từ tượng: gió, mưa, sấm, chớp, + Danh từ khái niệm: tình u thương, lòng tự trọng, + Danh từ đơn vị: cái, con, c Luyện tập chiếc, Bài 1.( 53 ) * HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu - HS thảo luận - Yêu cầu HS thảo luận cặp đơi tìm - điểm, đạo đức, lòng, kinh danh từ khái niệm nghiệm, cách mạng + Vì: nước, nhà danh từ vật - Tại từ: nước, nhà, người không người DT người Những phải danh từ khái niệm? vật nhìn thấy sờ thấy Cách mạng: đấu tranh - Tại cách mạng danh từ khái trị hay kinh tế mà ta có niệm? thể nhận thức đầu khơng nhìn,chạm sờ Bài 2.( 53 ) * HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - HS làm - Yêu cầu HS tự đặt câu - HS đọc đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn , GV nhận xét + Chúng ta giữ gìn phẩm chất đạo đức, cách mạng + Người dân Việt Nam có lòng Kết luận: u nước nồng nàn * Củng cố: - Em hiểu danh từ? - HS trả lời - GV nhận xét học - Danh từ từ vật * Dặn dò: (người vật, tượng, khái niệm - Dặn HS nhà ôn đơn vị) ... thầy giáo, + Danh từ vật: bàn, ghế, bút, + Danh từ tượng: gió, mưa, sấm, chớp, + Danh từ khái niệm: tình yêu thương, lòng tự trọng, + Danh từ đơn vị: cái, con, c Luyện tập chiếc, Bài 1.( 53 ... gọi danh từ - Danh từ gì? D4: con, sơng, rặng, dừa D5: đời, cha ông D6: con, sông, chân trời D7: truyện cổ D8: mặt, ông cha * HS đọc - Hoạt động nhóm + Từ người: ơng cha, cha ông + Từ vật: sông,... sông, dừa, chân trời + Từ tượng: nắng, mưa + Từ khái niệm: sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời + Từ đơn vị: cơn, con, nắng + Là từ người, vật, tượng, khái niệm, đơn vị + Là từ dùng để người + Khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 5 , Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay