CÂU HỎI CHUNG chuyên ngành hành chính

12 21 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 14:14

Câu 1. Hãy trình bày Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?Đáp án: Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp1.Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.2.Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.3.Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.4.Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.5.Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.6.Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.7.Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.Câu 2. Hãy trình bày Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương? CÂU HỎI CHUNG LUẬT VIÊN CHỨC (Số 58/2010/QH12) Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC (Phục vụ cho tuyển dụng viên chức, 30điểm/câu) Câu Hãy trình bày Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp? Đáp án: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao Được định vấn đề mang tính chun mơn gắn với cơng việc nhiệm vụ giao Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật Câu Hãy trình bày Quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương? Đáp án: Quyền viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp cơng lập Câu Hãy trình bày Quyền viên chức nghỉ ngơi? Đáp án: Quyền viên chức nghỉ ngơi Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định pháp luật lao động Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm tốn khoản tiền cho ngày không nghỉ Viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa trường hợp đặc biệt khác, có yêu cầu, gộp số ngày nghỉ phép 02 năm để nghỉ lần; gộp số ngày nghỉ phép 03 năm để nghỉ lần phải đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập 3 Đối với lĩnh vực nghiệp đặc thù, viên chức nghỉ việc hưởng lương theo quy định pháp luật Được nghỉ không hưởng lương trường hợp có lý đáng đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập Câu Hãy trình bày Quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định? Đáp án: Quyền viên chức hoạt động kinh doanh làm việc thời gian quy định Được hoạt động nghề nghiệp thời gian làm việc quy định hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật khơng cấm phải hồn thành nhiệm vụ giao có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập Được góp vốn không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác Câu Hãy trình bày Nghĩa vụ chung viên chức? Đáp án: Nghĩa vụ chung viên chức Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức Câu Hãy trình bày Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp? Đáp án: Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ Chấp hành phân công cơng tác người có thẩm quyền Thường xun học tập nâng cao trình độ, kỹ chun mơn, nghiệp vụ Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Câu Hãy trình bày Những việc viên chức khơng làm? Đáp án: Những việc viên chức không làm Trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan Câu Hãy trình bày quy định Bộ Luật lao động ngày nghỉ hàng năm? Đáp án: Quy định Bộ Luật lao động ngày nghỉ hàng năm (Điều 111) Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho người sử dụng lao động nghỉ năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động sau: a 12 ngày làm việc người làm công việc điều kiện bình thường; b 14 ngày làm việc người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người làm việc nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành lao động chưa thành niên lao động người khuyết tật; c 16 ngày làm việc người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người làm việc nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành Cứ 05 năm làm việc cho người sử dụng lao động số ngày nghỉ năm người lao động theo quy định khoản Điều 111 Bộ luật tăng thêm tương ứng 01 ngày Câu Hãy trình bày quy định Bộ Luật lao động ngày nghỉ lễ, tết? Đáp án: Quy định Bộ Luật lao động ngày nghỉ lễ, tết (Điều 115)1 Người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ, tết sau đây: a Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); b Tết Âm lịch 05 ngày; c Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng dương lịch); d Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng dương lịch); e Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng dương lịch); f Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng âm lịch) Nếu ngày nghỉ theo quy định khoản Điều trùng vào ngày nghỉ tuần, người lao động nghỉ bù vào ngày Câu 10 Hãy trình bày điều kiện thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên? Đáp án: Điều kiện thời gian giữ bậc ngạch để xét nâng lương thường xuyên (Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng năm 2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động) a Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên: − Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối bảng lương chuyên gia cao cấp, sau năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương bảng lương chuyên gia cao cấp xét nâng bậc lương; − Đối với ngạch chức danh có u cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối ngạch chức danh, sau năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương ngạch chức danh xét nâng bậc lương; − Đối với ngạch chức danh có u cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối ngạch chức danh, sau năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương ngạch chức danh xét nâng bậc lương b Các trường hợp tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: − Thời gian nghỉ làm việc hưởng nguyên lương theo quy định pháp luật lao động; − Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội; − Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội; − Thời gian cấp có thẩm quyền định cử làm chuyên gia, học, thực tập, công tác, khảo sát nước, nước (bao gồm thời gian theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định Chính phủ) danh sách trả lương quan, đơn vị THÔNG TƯ (Số: 07/2014/TT-BYT) QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Chương II NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ Điều Ứng xử công chức, viên chức y tế thi hành công vụ, nhiệm vụ giao Những việc phải làm: a) Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức; b) Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư; c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực quy trình chun mơn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc ngành, đơn vị; d) Học tập thường xun nhằm nâng cao trình độ, chun mơn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử; đ) Phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao; chủ động, chịu trách nhiệm công việc; e) Đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành đơn vị nhằm bảo đảm thực công vụ, nhiệm vụ giao đạt hiệu quả; g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp; h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức quy định; đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định (nếu có) Những việc không làm: a) Trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc nhiệm vụ giao; b) Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao danh tiếng quan, đơn vị để giải công việc cá nhân; tự đề cao vai trò thân để vụ lợi; c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Điều Ứng xử công chức, viên chức y tế đồng nghiệp Những việc phải làm: a) Trung thực, chân thành, đồn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau; b) Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng; c) Tơn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao; d) Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân phản ánh Những việc khơng làm: a) Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho đồng nghiệp; b) Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục địa phương Điều Ứng xử công chức, viên chức y tế quan, tổ chức, cá nhân Những việc phải làm: a) Lịch sự, hòa nhã, văn minh giao dịch trực tiếp gián tiếp qua phương tiện thông tin; b) Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời; c) Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định chun mơn, nghiệp vụ; d) Giữ gìn bí mật thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quan, bí mật cá nhân theo quy định pháp luật Những việc không làm: a) Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hỗn, thờ ơ, gây khó khăn tổ chức, cá nhân; b) Cố ý kéo dài thời gian thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân; c) Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu quan, tổ chức, cá nhân Điều Ứng xử công chức, viên chức y tế sở khám bệnh, chữa bệnh Thực nghiêm túc 12 Điều y đức ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐBYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế 12 ĐIỀU Y ĐỨC Khi tự nguyện đứng vào hàng ngũ y tế phài thực quy định sau: 1/ Phải có lương tâm trách nhiệm cao, hết lòng u nghề, ln rèn luyện nâng cao phẩm chất ngưởi thầy thuốc, không ngừng học tập tiếp tục nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chun mơn sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân 2/ Tôn trọng pháp luật thực nghiêm túc qui chế chuyên môn Không sử dụng bệnh nhân làm thực nghiệm cho phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học chưa phép y tế chấp nhận bệnh nhân 3/ Tôn trọng quyền khám bệnh,chữa bệnh nhân dân, tơn trọng bí mật riêng tư bệnh nhân, thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo, lịch Quan tâm đến bệnh nhân diện chích sách ưu đãi xã hội, không phân biệt đối xử với bệnh nhân, khơng có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà cho bệnh nhân Phải trung thực tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh 4/ Khi tiếp xúc với bênh nhân gia đình họ, ln có thái độ niềm nở, tận tình, trang phục phải chỉnh tề, để tạo niềm tin cho người bệnh, phải giải thích tình hình bệnh tật cho bệnh nhân gia đình họ hiểu để hợp tác điều trị, phổ biến cho họ sách, quyền lợi nghĩa vụ bệnh nhân, động viên, an ủi, khuyến khích bệnh nhân điều trị, tập luyện để chóng hồi phục, trường hợp bệnh nặng tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa chăm sóc tới cùng, đồng thời báo cho gia đình bệnh nhân biết 5/ Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đốn, xử trí kịp thời khơng đùn đẩy bệnh nhân 6/ Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an tồn, khơng lợi ích cá nhân mà giao cho bệnh nhân tuốc phẩm chất, thuốc không với yêu cầu mức độ bệnh 7/ Không rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, theo dõi, xử trí kịp thời diễn biến bệnh nhân 8/ Khi bệnh nhân viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ phải tiếp tục điều trị , tự chăm sóc giữ gìn sức khỏe 9/ Khi bệnh nhân tử vong, phải thông cảm sâu sắc chia buồn hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết 10/ Thật đoàn kết, tơn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn 11/ Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm mình, khơng đổ lỗi cho đồng nghiệp tuyến trước 12/ Hăng hái tham gia cơng tác tun truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bi tai nạn, đau ốm cộng đồng, gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn mơi trường LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Số: 40/2009/QH12) CHƯƠNG III NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH MỤC QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ Điều 31 Quyền hành nghề Được hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn ghi chứng hành nghề Được định chịu trách nhiệm chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh phạm vi hoạt động chuyên môn ghi chứng hành nghề Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho sở khám bệnh, chữa bệnh Được tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp Điều 32 Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt khả trái với phạm vi hoạt động chun mơn mình, phải báo cáo với người có thẩm quyền giới thiệu người bệnh đến sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải Trong trường hợp này, người hành nghề phải thực việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh người bệnh chuyển sở khám bệnh, chữa bệnh khác Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định pháp luật đạo đức nghề nghiệp Điều 33 Quyền nâng cao lực chuyên môn Được đào tạo, đào tạo lại cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ chun mơn hành nghề Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin chuyên môn, kiến thức pháp luật y tế Điều 34 Quyền bảo vệ xảy tai biến người bệnh Được pháp luật bảo vệ chịu trách nhiệm thực quy định chuyên môn kỹ thuật mà xảy tai biến Được đề nghị quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp xảy tai biến người bệnh Điều 35 Quyền bảo đảm an toàn hành nghề Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề phép tạm lánh khỏi nơi làm việc, sau phải báo cáo với người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh quyền nơi gần MỤC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ Điều 35 Nghĩa vụ người bệnh Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp quy định Điều 32 Luật Tôn trọng quyền người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định khoản Điều khoản Điều 11 Luật Đối xử bình đẳng với người bệnh, khơng để lợi ích cá nhân hay phân biệt đối xử ảnh hưởng đến định chuyên môn Chỉ yêu cầu người bệnh tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh niêm yết công khai theo quy định pháp luật Điều 37 Nghĩa vụ nghề nghiệp Thực quy định chuyên môn kỹ thuật 2 Chịu trách nhiệm việc khám bệnh, chữa bệnh Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chun mơn theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế Tận tâm trình khám bệnh, chữa bệnh Giữ bí mật tình trạng bệnh người bệnh, thơng tin mà người bệnh cung cấp hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp quy định khoản Điều Luật Thông báo với người có thẩm quyền người hành nghề có hành vi lừa dối người bệnh, đồng nghiệp vi phạm quy định Luật Không kê đơn, định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, gợi ý chuyển người bệnh tới sở khám bệnh, chữa bệnh khác vụ lợi Điều 38 Nghĩa vụ đồng nghiệp Hợp tác tôn trọng đồng nghiệp khám bệnh, chữa bệnh Bảo vệ danh dự, uy tín đồng nghiệp Điều 39 Nghĩa vụ xã hội Tham gia bảo vệ giáo dục sức khỏe cộng đồng Tham gia giám sát lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp người hành nghề khác Chấp hành định điều động quan quản lý trực quy định khoản Điều Luật Chấp hành định huy động quan nhà nước có thẩm quyền có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm Điều 40 Nghĩa vụ thực đạo đức nghề nghiệp Người hành nghề có nghĩa vụ thực đạo đức nghề nghiệp theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế Câu hỏi ôn tập để trả lời vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức phòng, ban cấp huyện năm 2014 (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày /3/2014 Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức phòng, ban cấp huyện năm 2014) I Phần kiến thức chung: Câu 1: Anh(chị) hiểu đạo đức nghề nghiệp viên chức? Câu 2: Anh(chị) trình bày nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức Câu 3: Anh(chị) cho biết quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Câu 4: Anh(chị) cho biết nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp Câu 5: Anh(chị) cho biết việc viên chức không làm II Phần chuyên ngành: A Kế toán: Câu 1: Anh(chị) định nghĩa thu ngân sách nhà nước? Nêu khoản thu ngân sách nhà nước? Câu 2: Anh(chị) định nghĩa chi ngân sách nhà nước? Nêu khoản chi ngân sách nhà nước? Câu 3: Anh(chị) trình bày trách nhiệm quan cá nhân việc quản lý chi ngân sách nhà nước? Câu 4: Ạnh(chị) nêu nội dung lập chứng từ kế toán theo Luật kế toán? Câu 5: Anh(chị) nêu nội dung mở sổ, ghi sổ khóa sổ kế tốn? Câu 6: Anh(chị) trình bày trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán? B Ban Đầu tư xây dựng: Câu 1: Theo anh(chị) vấn đề gây lãng phí đầu tư xây dựng? Câu 2: Anh(chị) trình bày khâu (giai đoạn) quản lý dự án cơng trình nêu rõ số vấn đề cần lưu ý, có tầm quan trọng giai đoạn? Câu 3: Để dự án hoàn thành chất lượng, tiến độ, anh(chị) phải làm gì? Câu 4: Anh(chị) nêu văn quy phạm pháp luật chun ngành hiệu lực liên quan đến cơng tác đầu tư xây dựng? Câu 5: Theo anh(chị) việc triển khai xây dựng cơng trình theo thiết kế phê duyệt, cán quản lý dự án, cán giám sát cơng trình phải làm thêm để nâng cao hiệu dự án? Nêu ví dụ cụ thể? Câu 6: Anh(chị) cho biết hành vi nghiêm cấm hoạt động xây dựng? Câu 7: Anh(chị) trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban Đầu tư Xây dựng? Câu 8: Anh(chị) hiểu công tác giám sát cộng đồng (chủ thể, đối tượng, cách thức…)? Câu 9: Anh(chị) hiểu tầm quan trọng việc phối hợp với địa phương nơi có cơng trình? C Ban quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích Câu 1: Anh(chị) trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích? Câu 2: Anh(chị) cho biết tổ chức, cá nhân chủ sở hữu di sản văn hố có quyền nghĩa vụ theo quy định Luật di sản văn hóa? Câu 3: Anh(chị) cho biết tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hố có quyền nghĩa vụ theo quy định Luật di sản văn hóa? Câu 4: Anh(chị) trình bày khu vực bảo vệ di tích theo quy định Luật di sản văn hóa? Câu 5: Anh(chị) cho biết nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định Luật di sản văn hóa? B Trung tâm phát triển quỹ đất: Câu 1: Anh(chị) trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trung tâm phát triển quỹ đất huyện? Câu 2: Sau có thơng báo chủ trương thu hồi đất Ủy ban nhân dân huyện, anh(chị) nêu trình tự bước để xây dựng phương án bồi thường trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt? Câu 3: Anh (chị) cho biết thời hạn niêm yết công khai lấy ý kiến người dân phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Chính phủ thời hạn ngày? Trong thời hạn niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư người dân khơng đồng tình với phương án niêm yết anh(chị) xử lý nào? Câu 4: Anh(chị) nêu ngun tắc áp giá bồi thường cơng trình kiến trúc đất áp dụng theo văn Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế? Đối với cơng trình kiến trúc nhà ở, nhà làm việc có kết cấu hoa văn đặc biệt chỉnh mức bồi thường không vượt % theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ... cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác Câu Hãy trình bày Nghĩa vụ chung viên chức? Đáp án: Nghĩa vụ chung viên chức Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng... 40/2009/QH12) CHƯƠNG III NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH MỤC QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ Điều 31 Quyền hành nghề Được hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn ghi chứng hành nghề Được định chịu... hoạt động nghề nghiệp Câu 4: Anh(chị) cho biết nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp Câu 5: Anh(chị) cho biết việc viên chức không làm II Phần chuyên ngành: A Kế toán: Câu 1: Anh(chị) định
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI CHUNG chuyên ngành hành chính, CÂU HỎI CHUNG chuyên ngành hành chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay