Bài 1 chủ nghĩa mac lenin, tư tưởng hồ chí minh,

16 31 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:52

Bài giảng sẽ giúp cho học viên nắm và trả lời được các câuhỏi Chủ nghĩa xã hội là gì? Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội diễn ra nhưthế nào? Thông qua đó trang bị cho học viên có cái nhìn cô đọng nhất, kháiquát nhất về tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời cho đến nayvà mục tiêu tổng quát của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Khinắm được lý luận về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xãhội, học viên sẽ có được thế giới quan sáng suốt và phương pháp luận khoahọc cho hoạt động thực tiễn. BÀI CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-NỀN TẢNG TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG Người soạn: Nguyễn Đức Tuyển Đối tượng giảng: Học viên sơ cấp lý luận trị Số tiết lên lớp: 10 tiết Thời gian soạn: Tháng năm 2015 A.PHẦN MỞ ĐẦU MỤC ĐÍCH- U CẦU 1.1 Mục đích: - Nhằm cung cấp cho học viên nắm vững đời, vai trò, chất, giá trị Chủ nghĩa MácLênin, tưởng Hồ Chí Minh Từ có nhận thức đắn, tin tưởng bảo vệ Chủ nghĩa MácLênin, tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Cũng từ học viên có khả đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận vai trò Chủ nghĩa MácLênin, tưởng Hồ Chí Minh 1.2 Yêu cầu: - Học viên phải nhận thức đời, chất khoa học cách mạng, giá trị Chủ nghĩa Mác – Lênin - Nhận thức khái niệm, nguồn gốc, trình hình thành phát triển giá trị tưởng Hồ Chí Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình sơ cấp lý luận trị - Giáo trình Triết học - hội đồng lí luận trung ương biên soạn giáo trình quốc gia mơn Mac-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học - hội đồng lí luận trung ương biên soạn giáo trình quốc gia mơn Mac-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình Kinh tế trị - hội đồng lí luận trung ương biên soạn giáo trình quốc gia mơn Mac-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh - Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh - hội đồng lí luận trung ương biên soạn giáo trình quốc gia mơn Mac-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh KẾT CẤU NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN,TRỌNG TÂM CỦA BÀI 3.1 Kết cấu nội dung, phân chia thời gian (10 tiết) A Chủ nghĩa Mác – Lênin (5 tiết) I Sự đời Chủ nghĩa Mác – Lênin (2 tiết) II Chủ nghĩa Mác – Lênin – kết kế thừa, phát triển tinh hoa trí tuệ loài người (30 phút) III Bản chất khoa học, cách mạng giá trị Chủ nghĩa Mác – Lênin.(2 tiết) B tưởng Hồ Chí Minh (5 tiết) I Khái niệm, nguồn gốc trình hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh (3 tiết) II Giá trị tưởng Hồ Chí Minh (2 tiết) 3.2 Trọng tâm - Bản chất khoa học, cách mạng giá trị Chủ nghĩa Mác – Lênin - Giá trị tưởng Hồ Chí Minh PHƯƠNG PHÁP GIẢNG 4.1 Phương pháp chủ yếu: Phương pháp thuyết trình 4.2 Phương pháp khác: Phương pháp hỏi đáp Phương pháp nêu vấn đề 5 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH - Ổn định lớp kiểm tra sĩ số: (5 phút) - Phổ biến mục đích, yêu cầu - Đặt vấn đề Các đồng chí nghe nhiều cụm từ Chủ nghĩa Mác-Lenin, tưởng Hồ Chí Minh Đây buổi đồng chí tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lenin giới hạn chương trình sơ cấp Khóa học trang bị cho đồng chí kiến thức Chủ nghĩa Mác-Lenin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo Đảng Từ giúp đồng chí có kiến thức vận dụng nơi làm việc nhằm đạt hiệu cao hơn, đồng thời củng cố niềm tin vào đường lối lãnh đạo Đảng, có lập trường vững vàng việc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa B NỘI DUNG Học viên ghi A Chủ nghĩa Mác – Lênin I Sự đời Chủ nghĩa Mác – Lênin - Khái niệm: Chủ nghĩa Mác – Lênin Phần thuyết giảng - Trước hết để hiểu đời Chủ nghĩa Mác – Lênin làm rõ khái niệm Chủ nghĩa Mác – Lênin - Chúng ta nghe nhiều Chủ nghĩa Mác – Lênin Vậy Chủ nghĩa Mác – Lênin gì? - CN Mác -Lênin hệ thống tưởng giai cấp vô sản Nội dung bao hàm phương diện nhiều lĩnh vực vơ phong phú sâu sắc; lĩnh vực: trị, kinh tế, văn hóa, qn sự, lịch sử mối quan hệ phát triển xã hội với tự nhiên Chủ nghĩa Mác -Lênin để lại cho khối lượng di sản đồ sộ, cội nguồn tri thức để hình thành nên nhiều mơn khoa học Những tưởng vĩ đại khơng có giá trị khoa học lớn thời đại ông mà ngày nguyên giá trị uyên bác sâu sắc - Từ giác độ khác mà có câu trả lời câu hỏi CN Mác -Lênin gì? + Từ giác độ người sáng lập kế thừa phát triển nói CN Mác -Lênin hệ thống quan điểm học thuyết C.Mác Ph.Ăngghen sáng lập nhiều người thuộc dân tộc, giai đoạn lịch sử khác kế thừa, phát triển phong phú (Lênin, chủ tịch Hồ Chí Minh…) + Từ giác độ tính chất giai cấp CN Mác - Lênin lý luận khoa học đấu tranh giai cấp vô sản thực đấu tranh để tự giải phóng tiến tới giải phóng tồn nhân loại, học thuyết tính chất, mục đích điều kiện đấu tranh giai cấp vô sản + Từ giác độ nội dung dối tượng nghiên cứu CN Mác -Lênin TGQ PPL khoa học giai cấp vô sản; học thuyết quy luật phổ biến phát triển giới tự nhiên, xã hội duy; học thuyết quy luật phổ biến phát triển CNTB lên CNXH CNCS Như vậy, CN Mác -Lênin hệ thống quan điểm học thuyết khoa học C.Mác, Ph Ăngghen phát triển Lênin; hình thành phát triển sở kế thừa giá trị tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại; TGQ, PPL phổ biến nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vơ sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người Với nghĩa nội dung CN Mác -Lênin bao quát lĩnh vực tri thức rộng lớn mang nhiều giá trị khoa học thực tiễn Tiền đề kinh tế-chính trị - Cũng học thuyết khác, Chủ nghĩa Mác – Lênin đời hồn cảnh kinh tế - trị - xã hội định - Lực lượng sản xuất phát triển đạt đến - LLSX bao gồm: người lao động,Tư liệu sản trình độ định, với đời phát xuất liệu sản xuất gồm: liệu lao động triển QHSX TBCN (gồm công cụ phương tiện dùng để lao động), đối tượng lao động (tự nhiên vật liệu chưa thành phẩm) - QHSX quan hệ người với người trình SX ( Quan hệ sở hữu, quan hệ tổ - LLSX phát triển dẫn đến đời đại cơng nghiệp khí với tính chất xã hội hóa ngày cao - LLSX mâu thuẫn với QHSX TBCN gay gắt, chi phối mâu thuẫn khác XH - Biểu mặt XH mâu thuẫn GCVS GCTS có lợi ích đối lập xuất đấu tranh GCVS > Đòi hỏi có lý luận khoa học cách mạng nhằm giải thích dẫn dắt phong trào đấu tranh GCVS chức phân công lđxh, quan hệ phân phối - Cơ cấu XH TB có biến đổi quan trọng Đó đời GCVS ngày lớn mạnh + GCCN bước lên vũ đài trị lực lượng trị độc lập Nhiều đấu tranh CN mang ý nghĩa đấu tranh giai cấp Đó đấu tranh khơng điều hòa giai cấp VS với giai cấp TS mà khởi nguồn khởi nghĩa CN dệt Lyông (Pháp) năm 1831, 1834; dậy có tính CM CN Pari (1832); khởi nghĩa CN dệt Silêdi (Đức) năm 1844 phong trào đấu tranh giai cấp CN Anh gọi phong trào hiến chương Anh vào khoảng năm 1835-1848, phong trào đấu tranh chống lại giai cấp TS (CN Anh xây dựng thành hiến chương đấu tranh đòi giới chủ TB phải tăng lương, giảm làm, cải thiện chế độ làm việc) Tiền đề khoa học lý luận - CN Mác đời không xuất phát từ nhu cầu khách quan lịch sử mà kết kế thừa tinh hoa di sản lý luận nhân loại, trực tiếp TH cổ điển Đức, KTCT cổ điển Anh CNXH không tưởng nước Pháp Anh + Triết học cổ điển Đức, đặc biệt Triết - Công lao lớn Hêghen phê học Ph Hêghen L.Phoiơbắc ảnh phán phương pháp siêu hình, lần hưởng sâu sắc đến hình thành TGQ lịch sử nhân loại, ông PPL TH CN Mác diễn đạt nội dung phép BC dạng lý luận chặt chẽ thông qua hệ thống quy luật, phạm trù Trên sở phê phán tính chất DT thần bí TH Hêghen, Mác & Ăngghen kế thừa PBC Hêghen để xây dựng nên PBCDV Hai ông phê phán nhiều hạn chế phương pháp, quan điểm, đặc biệt quan điểm có liên quan đến vấn đề XH Phoiơbắc, song, hai ơng đánh giá cao vai trò tưởng Phoiơbắc đấu tranh chống CNDT, tôn giáo, khẳng định giới tự nhiên tính thứ nhất, tồn vĩnh viễn, không phụ thuộc vào ý thức người CNDV, vô thần Phoiơbắc tạo tiền đề quan trọng cho bước chuyển biến Mác & Angghen từ TGQ DT sang TGQ DV - tiền đề lý luận trình chuyển từ lập trường CNDC - CM sang lập trường CNCS + KTCT cổ điển Anh với đại biểu lớn A.Xmít & Đ.Ricácđơ góp phần tích cực vào q trình hình thành quan niệm DV lịch sử chủ nghĩa Mác CNXH khơng tưởng có q trình phát triển lâu dài đạt đến đỉnh cao vào cuối kỷ XVIII, đầu kỷ XIX với nhà tưởng tiêu biểu H.Xanhximông Pháp, S.Phuriê R.Ơoen Anh - Các ơng người có cơng lớn việc mở đầu xây dựng lý luận giá trị lao động lĩnh vực nghiên cứu KTCT học, đưa kết luận quan trọng giá trị nguồn gốc lợi nhuận, tính chất quan trọng hàng đầu q trình SXVC, quy luật kinh tế khách quan Song, hạn chế phương pháp nghiên cứu nên nhà KTCT cổ điển Anh không thấy tính lịch sử giá trị, khơng thấy mâu thuẫn hàng hóa SX hàng hóa, khơng thấy tính hai mặt lao động SX hàng hóa khơng phân biệt Sx hàng hóa giản đơn với SX hàng hóa TBCN, chưa phân tích xác biểu giá trị PTSX TBCN Kế thừa yếu tố KH lý luận giá trị lao động tưởng tiến nhà KTCT cổ điển Anh, Mác giải bế tắc mà thân nhà KTCT cổ điển Anh vượt qua để xây dựng lên lý luận giá trị thặng dư, luận chứng KH chất bóc lột CNTB nguồn gốc kinh tế dẫn đến diệt vong tất yếu CNTB đời tất yếu CNXH CNXH không tưởng thể đậm nét tinh thần nhân đạo, phê phán mạnh mẽ CNTB sở vạch trần cảnh khốn vật chất lẫn tinh thần người lao động SX TBCN đưa nhiều quan điểm sâu sắc trình phát triển lịch sử dự đoán đặc trưng XH tương lai Song, CNXH không tưởng dã không luận chứng cách KH chất CNTB, không phát quy luật phát triển CNTB khơng NT vai trò, sứ mệnh giai cấp CN với cách lực lượng XH có khả xóa bỏ CNTB để xây dựng XH bình đẳng, khơng có bóc lột Tinh thần nhân đạo quan điểm đắn nhà CNXH không tưởng lịch sử, đặc trưng XH tương lai trở thành tiền đề lý luận quan trọng cho đời lý luận KH CNXH CN Mác - Cùng với điều kiện KT -XH tiền đề lý luận, thành tựu KHTN + Quy luật bảo tồn chuyển hóa tiền đề, luận minh chứng lượng nhà Vật lý học người Đức khẳng định tính đắn TGQ PPL Rôbécmaye phát minh vào năm 1842- CN Mác, trước hết việc phát 1845 quy luật bảo tồn chuyển hóa + Thuyết tiến hóa Đácuyn (người Anh) lượng, Thuyết tiến hóa Thuyết tế bào ra đời vào năm 50 kỷ XIX + Thuyết tế bào nhà bác học Đức M.Sơlâyđen & T.Savanxơ xây dựng vào năm 1838-1839 + Năm 1901: Kaufman (Đức) chứng minh khối lượng nguyên tử không bất biến mà khối lượng nguyên tử thay đổi theo tốc độ vận động nguyên tử + Năm 1895 Rơnghen (Đức) phát tia X Đó sóng điện từ có bước sóng ngắn + Năm 1896 Beccơren N (Pháp) phát hiện tượng phóng xạ cho thấy nguyên tử phân chia chuyển hố thành nguyên tử khác + Năm 1897N: Tômxơn (Anh) phát điện tử chứng minh điện tử thành phần cấu tạo nên nguyên tử Những thành tựu KHTN kỷ XIX vạch hình thức đặc thù mối liên hệ biện chứng, biến đổi, phát triển chuyển hóa mặt chất lượng lĩnh vực khác giới TN, bác bỏ siêu hình quan điểm thần học vai trò Đấng Sáng tạo, khẳng định tính đắn quan điểm DVBC giới VC vô cùng, vô tận, tự tồn tại, tự vận động, tự chuyển hóa; khẳng định tính hoa học biện chứng vật nhận thức thực tiễn Mác & Ăngghen đánh giá cao phát minh khoa học Cơpecníc, Pharađây, thành tựu hóa học hữu vv… Sau hai ông nghiên cứu cách hệ thống thành tựu KH & kỹ thuật Ăngghen nhận xét tác phẩm Chống Đuyrinh: “khơng thể giải thích cách hợp lý không tổng hợp thực tế khoa học mà biện chứng giới tự nhiên ra” + CN Mác đời vào năm 40 kỷ XIX Đây thời kỳ PTSX TBCN nước Tây Âu phát triển mạnh mẽ tảng cách mạng CN thực nước Anh vào cuối kỷ XVIII + Nhờ tác động cách mạng công nghiệp, CNTB trở thành hệ thống kinh tế thống trị nước Tây Âu, PTSX TBCN lớn lên nhanh chóng Tuy thời kỳ mâu thuẫn tính chất XHH trình sản xuất trình độ phát triển ngày cao LLSX với tính hữu sở hữu TLSX sản phẩm lao động trở nên gay gắt; người lao động bị bần hóa bị bóc lột -giai cấp TS khơng - Phong trào cơng nhân cần hệ tưởng soi giai cấp CM xã hội Tiền đề thực tiễn - Cuối kỷ XIIX đầu kỷ XIX, PTSX TBCN phát triển mạnh Nền sản xuất thủ công phát triển thành sản xuất đại công nghiệp Của cải sản xuất tất năm trước cộng lại GCVS đời lớn mạnh đường + Thực tiễn xã hội sinh yêu cầu khách quan vấn đề mà thời đại đặt phải soi sáng lý luận khoa học giải đáp mặt lý luận lập trường giai cấp vô sản - CN Mác -Lênin hệ thống khoa học II Chủ nghĩa Mác – Lê nin, kết kế thừa cấu thành lên từ loạt lý luận – phát triển tinh hoa trí tuệ lồi người Ba phận lý luận cấu thành CN bản, quan điểm bản, phương pháp bản; chỉnh thể hồn chỉnh Mác – Lênin có TH Mác -Lênin, KTCT học Mác -Lênin CNXH khoa học Ba phận lý luận có mối quan hệ thống biện chứng với nhau, đó: + TH Mác -Lênin phận lý luận nghiên cứu quy luật vận động, phát triển chung tự nhiên, xã hội duy; xây dựng TGQ PPL chung nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng + KTCT Mác -Lênin nghiên cứu quy luật kinh tế xã hội, đặc biệt quy luật kinh tế trình đời, phát triển, suy tàn phương thức sản xuất TBCN đời, phát triển PTSX - PTSX CSCN + CNXH khoa học kết tất nhiên vận dụng TGQ, PPL triết học KTCT Mác -Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ quy luật khách quan trình cách mạng XHCN -bước chuyển biến lịch sử từ CNTB lên CNXH tiến tới CNCS Sự bảo vệ, vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác V.I.Lênin Sau Ph.Ăngghen 1895 Quốc tế II rơi vào khủng hoảng Đầu kỷ XX, tình hình giới xuất đặc điểm mới: Chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Sự phát triển không chủ nghĩa đế quốc tạo tiền đề cho cách mạng vô sản nổ thắng lợi số nước, chí nước Trong hồn cảnh đó, V.I Lênin (1870–1924) vận dụng sáng tạo phát triển toàn diện học thuyết Mác-Ăngghen để giải vấn đề cách mạng vô sản Lênin sức bảo vệ lý luận Mác, phê phán không khoan nhượng với loại kẻ thù tưởng: Xét lại, hội… Đồng thời, ông trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân giới, dựa kết khoa học, bổ sung, phát triển sở lý luận Mác-Ăngghen với tinh thần biện chứng vật - Đấu tranh bảo vệ làm phát triển CNDVBC, CNDVLS - Đấu tranh bảo vệ phát triển quan điểm Mác Angghen CNTB, CMXHCN III Bản chất khoa học, cách mạng giá trị chủ nghĩa Mác – Lênin Bản chất khoa học, cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin a) Bản chất khoa học - Kể từ lồi người mơng muội, trải qua thời cổ đại, trung đại đại Nhờ tổng kết mà C Mác phát - Chủ nghĩa Mác – Lênin - kết tổng quy luật chủ nghĩa vật lịch sử Trên kết, từ thực tiễn lịch sử phát triển xã hội sở phân tích chủ nghĩa đương thời, đại cơng nghiệp khí, mối quan hệ xã hội, C loài người Mác phát quy luật giá trị thặng dư thể chất sâu xa chủ nghĩa - Được cấu thành từ phận: Triết học, KTCT, CNXHKH Được luận giải cách biện chứng, khoa học, logic chặt chẽ - Chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ thống lý luận hoàn chỉnh, chặt chẽ logic phần, - Thế giới quan vật biện chứng chủ phận nghĩa Mác - Lênin giúp người hiểu rõ chất giới vật chất Thế giới (tự nhiên, xã hội) người vận động, biến - Chủ nghĩa Mác - Lênin - thống hữu đổi theo quy luật khách quan Con người thơng qua hoạt động thực tiễn nhận thức, giới quan phương pháp luận giải thích cải tạo giới Phương pháp luận mácxít giúp xem xét vật, tượng cách khách quan, tồn diện, phân tích cụ thể theo tinh thần biện chứng Sự thống giới quan phương pháp luận đưa chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành hệ thống lý luận mang tính khoa học tính cách mạng sâu sắc - Gồm hệ thống hoàn chỉnh luận giải giới tự nhiên, xã hội người - Là học thuyết toàn diện - C Mác, Ph Ăngghen V.I.Lênin nhiều lần khẳng định học thuyết ông - Chủ nghĩa Mác-Lênin - học thuyết mở không xong xi hẳn, nhiều điều ơng ngừng tự đổi mới, phát triển dòng trí tuệ chưa có điều kiện, thời gian, hội nghiên cứu Theo ông, phát triển lý luận Mác - Lênin nhân loại trách nhiệm hệ sau, người mácxít chân chính, họ không muốn trở nên lạc hậu với thời đại họ Trên thực tế, trình hình thành phát triển hệ thống quan điểm lý luận mình, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin điều chỉnh số luận điểm trở nên lạc hậu phát triển, bổ sung quan điểm lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết mở, không cứng nhắc giáo điều, đồng thời có giá trị bền vững xét tinh thần biện chứng, nhân đạo hệ thống tưởng cốt lõi Kiên định nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin trung thành với chất khoa học cách mạng để không ngừng phát triển, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin ngày hoàn thiện gắn liền với thực tiễn - Chủ nghĩa Mác – Lênin trang bị cho GCVS nhân dân lao động TGQ Phương pháp luận b) Bản chất cách mạng chủ nghĩa Mác – đắn nhằm luận giải cách biện chứng Lênin khoa học tự nhiên, xã hội, người - Sự đời chủ nghĩa Mác – Lênin bước ngoặt, cách mạng lịch sử nhận thức nhân loại - Chủ nghĩa Mác – Lênin học thuyết chất áp bức, bóc lột, bất cơng xã hội thời yêu cầu phải cải tạo, cải biến bước thay xã hội tốt đẹp - Các học thuyết trước nhằm luận giải tự nhiên, xã hội, người Chủ nghĩa Mác – Lênin khơng luận giải mà hướng đến cải tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin luận giải quy luật kinh tế CNTB từ chất tính tất yếu diệt vong CNTB Từ đề xuất mục tiêu, đường, phương pháp thay XHTB CNXH - Chủ nghĩa Mác – Lênin rõ sứ mệnh lịch sử GCCN khơng giải phóng mình, dân tộc mà giải phóng nhân dân - Chủ nghĩa Mác – Lênin không học thuyết rõ mục tiêu, đường, bước để lao động giải phóng người phạm vi giải phóng GCCN nhân dân lao động mà tồn giới Để xây dựng CNXH, học thuyết giải phóng lồi người nói chung CNCS phạm vi tồn giới Đó nhiệm vụ, sứ mệnh cao thiêng liêng GCVS nói chung “GCVS giới đoàn kết lại” Giá trị chủ nghĩa Mác – Lênin - Chủ nghĩa Mác – Lênin thực cách mạng sâu sắc Triết học, kinh tế học trị xã hội học - Chủ nghĩa Mác – Lênin đuốc soi đường cho phong trào cộng sản công nhân toàn giới, tạo ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào cánh tả tiến loài người nói chung; cho đời CNXH thực có Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành phát B TƯỞNG HỒ CHÍ MINH triển q trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc I.Khái niệm, nguồn gốc, hình thành nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phát triển tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam, lãnh đạo Đảng nhân Khái niệm dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nội dung tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991), sở nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, lẩn Đảng Cộng sản Việt Nam đưa khái niệm tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: "cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng nêu cao tưởng Hồ Chí Minh” Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001), khái niệm nội dung tưởng Hồ Chí Minh xác định rõ Kế thừa Đại hội IX, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vơ to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, cách mạng Việt Nam dân tộc Việt Nam Cùng 2011, tr.88) với chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng Đảng ta tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh a) tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta b) tưởng Hồ Chí Minh kết kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc c) tưởng Hồ Chí Minh kết việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Từ chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp thu chất khoa học cách mạng học thuyết Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người vận dụng phát triển sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin để giải thành công vấn đề cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Kết vận dụng sáng tạo phát triển tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin - Chủ nghĩa yêu nước truyền thống, ý chí độc lập, tự cường, đồn kết, nhân ái, khoan dung, ý thức cộng đồng; lạc quan yêu đời, cần cù, thông minh, sáng tạo dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng phát triển tưởng Người kết tinh tinh hoa văn hóa, tinh thần, trí tuệ, đạo đức dân tộc Việt Nam Vì vậy, Đảng ta khẳng định: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta sinh Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại Và Người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta Trong suốt đời mình, đặc biệt trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh ln tìm tòi, học hỏi tiếp thu có chọn lọc, có phê phán quan điểm, tưởng giới, phương Đông phương Tây, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, phát triển thành tưởng Hồ Chí Minh Chủ nghĩa yêu nước động lực thúc đẩy Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có nội dung mới, tầm cao Chủ nghĩa Mác - Lênin nâng giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại lên, trở nên có định hướng khoa học cách mạng đắn Tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú sâu sắc thêm chủ nghĩa yêu nước tưởng xã hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh d) tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Người Thứ nhất, điều gắn với khả độc lập, tự chủ, sáng tạo, tinh tường, sáng suốt nghiên cứu, tìm hiểu Thứ hai, khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú nhân loại, kinh nghiệm đấu tranh nhân dân giới phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế Thứ ba, q trình đến chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh trải qua sống người công nhân lao động thực sự, ln hòa với đời sống giai cấp cần lao Chính yếu tố chủ quan then chốt, định bước chuyển từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin; để Người trở thành chiến sĩ cách mạng nhiệt thành, thương yêu người khổ, sẵn sàng hy sinh độc lập, tự Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh C KẾT LUẬN Trên đây, vừa tìm hiểu xong khái niệm “Vấn đề liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng nhân tầng lớp trí thức thời kì độ lên CNXH” Đây vấn đề quan trọng định đến thành bại cách mạng vô sản,xây dựng củng cố nhà nước XHCN,xây dựng bảo vệ thành CNXH.Tôi hy vọng bạn tiếp tục nghiên cứu sâu vấn đề CÂU HỎI ÔN TẬP: Trình bày phân tích khái niệm liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức? ... niệm tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: "cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh” Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 20 01) , khái niệm nội dung tư tưởng Hồ Chí. .. tảng tư tưởng Đảng ta Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh a) Tư tưởng Hồ Chí. .. mạng giá trị Chủ nghĩa Mác – Lênin.(2 tiết) B Tư tưởng Hồ Chí Minh (5 tiết) I Khái niệm, nguồn gốc trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (3 tiết) II Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh (2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 chủ nghĩa mac lenin, tư tưởng hồ chí minh,, Bài 1 chủ nghĩa mac lenin, tư tưởng hồ chí minh,, I. Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác – Lênin (2 tiết)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay