ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS

12 46 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:49

Kiến thức: Nắm vững các khái niệm và kiến thức cơ bản về GIS, cơ sở dữ liệu không gian; khả năng thực hành với phần mềm GIS.Kỹ năng: Có kỹ năng thiết kế CSDL và phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS.Thái độ, chuyên cần: Cần tự học lập trình nhiều.4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống thông tin được thiết kế chuyên biệt cho quản lý dữ liệu không gian. Môn học cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và kỹ năng phát triển hệ thống GIS gồm CSDL không gian, phân tích và truy vấn dữ liệu không gian, kỹ thuật phân tích dữ liệu không gian, phần mềm GIS và phát triển ứng dụng GIS. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA - GIS Thông tin giáo viên TT Họ tên giáo viên Học hàm Ngô Thành Long PGS Nguyễn Mậu Uyên GVC Học vị TS ThS Đơn vị công tác (Bộ môn) Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày tuần phòng làm việc mơn S4 P1313 Địa liên hệ: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân Điện thoại, email: ngotlong@gmail.com Các hướng nghiên cứu chính: Cơng nghệ web, Khai phá liệu, hệ thống phân tán, hệ thống thông minh, tương tác người máy Thông tin chung học phần - Tên học phần: Hệ thống thông tin địa - Mã học phần: 12360151 - Số tín chỉ: 03 - Học phần (bắt buộc hay lựa chọn): Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: - Các yêu cầu học phần (nếu có): Nghe giảng lớp Nghiên cứu tài liệu nhà Tích cực tham gia thảo luận - Giờ tín hoạt động:  Nghe giảng thuyết: 30  Làm tập lớp:  Thảo luận:  Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập ): 16  Hoạt động theo nhóm:  Tự học: 30 - Khoa/Bộ môn phụ trách học phần, địa chỉ: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân Mục tiêu học phần - Kiến thức: Nắm vững khái niệm kiến thức GIS, sở liệu không gian; khả thực hành với phần mềm GIS - Kỹ năng: Có kỹ thiết kế CSDL phát triển hệ thống thông tin địa GIS - Thái độ, chuyên cần: Cần tự học lập trình nhiều Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ) Hệ thống thông tin địa hệ thống thông tin thiết kế chuyên biệt cho quản liệu không gian Môn học cung cấp kiến thức giúp sinh viên có kiến thức kỹ phát triển hệ thống GIS gồm CSDL không gian, phân tích truy vấn liệu khơng gian, kỹ thuật phân tích liệu khơng gian, phần mềm GIS phát triển ứng dụng GIS Nội dung chi tiết học phần (tên chương, mục, tiểu mục) Chương, mục, tiểu mục Bài Bài Bài Bài Nội dung Giới thiệu GIS biểu diễn giới thực + Khái niệm GIS + Bản đồ + Thành phần GIS + Biểu diễn giới thực + Bản đồ số raster Giới thiệu phần mềm GIS + Phần mềm GIS + Dịch vụ WebGIS +Mô hình chức + Xử liệu + GIS Desktop Dữ liệu GIS + Các kiểu liệu GIS + Độ phân giải biểu diễn liệu không gian + Phép xử liệu GIS Mơ hình hóa liệu GIS + Mơ hình liệu + Bản đồ lớp đồ + Hệ tọa độ phép chiếu + Mô hình biểu diễn liệu: DEM TIN Giáo trình, Tài liệu tham khảo (Ghi TT TL mục 6) 3 Số tiết Ghi Bài Bài Bài Bài Bài + Mơ hình liệu đối tượng Cơ sở liệu không gian địa +Dữ liệu thông tin địa + Công nghệ viễn thám ảnh vệ tinh + Cơ sở liệu khơng gian + Xây dựng bảo trì CSDL GIS + Kiểu liệu hàm + Cấu trúc thông tin GIS Truy vấn liệu không gian + Khái niệm truy vấn liệu không gian + Truy vấn liệu + SQL + Tìm hiểu thực hành PostgreSQL Phân tích khơng gian + Khái niệm + Khả phân tích GIS vector + Khả phân tích GIS raster + Quy trình phân tích + Phân tích mạng Mơ hình hóa khơng gian + Biểu diễn số bề mặt ba chiều + Biểu diễn DTM + Hiển thị DTM Ứng dụng GIS 1, 1, 1, 3 Giáo trình, tài liệu tham khảo TT Tên giáo trình, tài liệu Tình trạng giáo trình, tài liệu Paul Longley et al, Geographic Information System and Science Michael Demers, Fundamentals of Geographic Information Sytems Tài liệu điện tử Tài liệu điện tử Hình thức tổ chức dạy học 7.1 Lịch trình chung: (Ghi tổng số cho cột) Hình thức tổ chức dạy học học phần Lên lớp Thực hành, Nội dung Tự học, Bài Thảo thí nghiệm, tự ng.cứu thực tập thuyết tập luận Giới thiệu GIS biểu diễn giới thực Giới thiệu phần mềm GIS Dữ liệu GIS Mơ hình hóa liệu GIS Cơ sở liệu không gian địa Truy vấn liệu khơng gian Phân tích khơng gian Mơ hình hóa khơng gian Ứng dụng GIS Tổng 30 5 20 Tổng 4 6 12 8 60 7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể Bài giảng 1: Giới thiệu GIS biểu diễn giới thực Chương, mục: Bài Tiết thứ: 1-4 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Sinh viên hiểu khái niệm GIS Bản đồ số, thành phần GIS Biểu cách thức biểu diễn thông tin hệ thống thực đồ số - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Sinh viên thảo luận hệ thống ứng dụng GIS - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Khái niệm GIS + Bản đồ + Thành phần GIS + Biểu diễn giới thực + Bản đồ số raster - Yêu cầu SV chuẩn bị: Đọc trước khái niệm GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 2: Giới thiệu phần mềm GIS Chương, mục: Bài Tiết thứ: 5-8 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu phần mềm hỗ trợ xử lý, triển khai hệ thống GIS Mơ hình triển khai hệ thống triển khai GIS web ứng dụng desktop - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Sinh viên thảo luận hệ thống ứng dụng GIS - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Phần mềm GIS + Dịch vụ WebGIS +Mơ hình chức + Xử liệu + GIS Desktop - Yêu cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu ứng dụng hỗ trợ triển khai hệ thống GIS số phần mềm triển khai hệ thống GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 3: Dữ liệu GIS Chương, mục: Bài Tiết thứ: 9-12 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Các kiểu liệu GIS Biểu diễn liệu GIS xử liệu - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Sinh viên thảo luận liệu GIS chuẩn liệu GIS - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Các kiểu liệu GIS + Độ phân giải biểu diễn liệu không gian + Phép xử liệu GIS - Yêu cầu SV chuẩn bị: Đọc tìm hiểu chuẩn liệu GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 4: Mơ hình hóa liệu GIS Chương, mục: Bài Tiết thứ: 13-16 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Mơ hình hóa liệu Phân lớp đối tượng quản Các đối tượng bản, biểu diễn đối tượng - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Sinh viên thảo luận mơ hình biểu diễn địa hình biểu diễn địa hình - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Mơ hình liệu + Bản đồ lớp đồ + Hệ tọa độ phép chiếu + Mơ hình biểu diễn liệu: DEM TIN + Mơ hình liệu đối tượng - u cầu SV chuẩn bị: Đọc tìm hiểu chuẩn liệu GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 5: Thực hành triển khai ứng dụng khai thác liệu Chương, mục: Bài Tiết thứ: 17- 20 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Sinh viên cài đặt phần mềm sử dụng phần mềm chuyển đổi định dạng liệu, phân biệt định dạng đồ raster vector - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên đưa yêu cầu sinh viên thực máy tính với trợ giúp người hướng dẫn thực hành - Thời gian: 04 tiết - Địa điểm: Phòng máy - Nội dung chính: Thực hành cài đặt phần mềm GIS - Thực chức chuyển đổi định dạng GIS - Chuyển đổi hệ tọa độ chiếu cho liệu GIS - Phân biệt định dạng đồ vector raster - Yêu cầu SV chuẩn bị: Sinh viên tìm hiểu cách thức sử dụng công cụ - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 6: Cơ sở không gian địa Chương, mục: Bài Tiết thứ: 21-24 Tuần thứ: Mục đích, u cầu: Dữ liệu thơng tin địa Công nghệ viễn thám ảnh vệ tinh Xây dựng sở liệu khơng gian - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Hệ quản trị sở liệu GIS thông dụng: Oracle, SQL Server, postgreSQL - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: +Dữ liệu thơng tin địa + Công nghệ viễn thám ảnh vệ tinh + Cơ sở liệu không gian - Yêu cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu hệ quản trị sở liệu GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 7: Cơ sở liệu không gian địa Chương, mục: Bài Tiết thứ: 25-28 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu chi tiết hệ quản trị sở liệu GIS, cách thức lưu trữ hàm xử - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Thảo luận tiếp hệ quản trị sở liệu GIS thông dụng: Oracle, SQL Server, postgreSQL điểm yếu, điểm mạnh - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Xây dựng bảo trì CSDL GIS + Kiểu liệu hàm + Cấu trúc thông tin GIS - Yêu cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu hệ quản trị sở liệu GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 8: Triển khai sở liệu không gian Chương, mục: Bài Tiết thứ: 29-32 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Triển khai thực tế sở liệu không gian hệ quản trị sở liệu lựa chọn - Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành phòng máy - Thời gian: 04 tiết thực hành - Địa điểm: Phòng máy - Nội dung chính: - Cài đặt hệ quản trị CSDL GIS - Quản trị CSDL - Tạo CSDL không gian từ định dạng file GIS - Backup restore liệu - Yêu cầu SV chuẩn bị: Chuẩn bị liệu, tìm hiểu cơng cụ cách thức sử dụng - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 9: Truy vấn liệu không gian Chương, mục: Bài Tiết thứ: 33-36 Tuần thứ: Mục đích, yêu cầu: Khái niệm truy vấn liệu không gian, tiến hành truy vấn liệu thực hệ quản trị sở liệu chọn - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Thảo luận lệnh truy vấn, hàm hình học truy vấn - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Khái niệm truy vấn liệu không gian + Truy vấn liệu + SQL + Tìm hiểu thực hành PostgreSQL - Yêu cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu hệ quản trị sở liệu GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 10: Thực hành truy vấn liệu không gian Chương, mục: Bài 10 Tiết thứ: 37-40 Tuần thứ: 10 Mục đích, yêu cầu: Thực hành tương tác với liệu khơng gian - Hình thức tổ chức dạy học: Sinh viên thực hành thao tác với liệu - Thời gian: 04 thực hành - Địa điểm: Phòng máy - Nội dung chính: - Thực lệnh truy vấn CSDL không gian - Xây dựng câu lệnh SQL cho GIS - Tạo thủ tục & hàm cho truy vấn liệu - Sử dụng hiệu hàm khơng gian - u cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu mơ hình, khai thác liệu khơng gian - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 11: Phân tích khơng gian Chương, mục: Bài 11 Tiết thứ: 41-44 Tuần thứ: 11 Mục đích, yêu cầu: Khái niệm phân tích liệu, phân tích liệu khơng gian Quy trình phân tích liệu khơng gian - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Bài tập sinh viên thực - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tập - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: + Khái niệm truy vấn liệu không gian + Truy vấn liệu + SQL + Tìm hiểu thực hành PostgreSQL - Yêu cầu SV chuẩn bị: Đọc thêm thông tin liệu không gian - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 12: Phân tích liệu không gian phần mềm GIS Chương, mục: Bài 12 Tiết thứ: 45-48 Tuần thứ: 12 Mục đích, yêu cầu: Sinh viên thực tương tác với liệu khơng gian - Hình thức tổ chức dạy học: Sinh viên thực hành tương tác liệu - Thời gian: 04 thực hành - Địa điểm: Phòng máy - Nội dung chính: - Phân tích khơng gian phần mềm GIS - Tính diện tích, chu vi vùng, xác định vùng bao, tìm miền giao nhau; tách vùng, trộn vùng, độ dài đường, giao vùng đường - Phân tích vùng che khuất - Hàm phân tích khơng gian CSDL GIS - Yêu cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu thực hành phân tích liệu khơng gian - Ghi chú: Tài liệu tham khảo 10 Bài giảng 13: Mơ hình hóa khơng gian Chương, mục: Bài 13 Tiết thứ: 49-52 Tuần thứ: 13 Mục đích, u cầu: Mơ hình hóa khơng gian biểu diễn khơng gian ba chiều - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Bài tập sinh viên thực - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 tập - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: Mơ hình hóa khơng gian + Biểu diễn số bề mặt ba chiều + Biểu diễn DTM + Hiển thị DTM - Yêu cầu SV chuẩn bị: Đọc thêm mơ hình hóa khơng gian - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 14: Phân tích liệu không gian phần mềm GIS Chương, mục: Bài 14 Tiết thứ: 53-56 Tuần thứ: 14 Mục đích, u cầu: Mơ hình khơng gian sử dụng phần mềm GIS - Hình thức tổ chức dạy học: Sinh viên thực hành - Thời gian: 04 thực hành - Địa điểm: Phòng máy - Nội dung chính: - Xây dựng mơ hình khơng gian sử dụng phần mềm GIS - Chuyển đổi mơ hình DEM với định dạng khác - Yêu cầu SV chuẩn bị: Tìm hiểu thực hành phân tích liệu khơng gian - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Bài giảng 15: Ứng dụng GIS Chương, mục: Bài 15 Tiết thứ: 57-60 Tuần thứ: 15 11 Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu loại hình ứng dụng GIS lĩnh vực ứng dụng GIS - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày thuyết Sinh viên thảo luận chủ đề - Thời gian: 03 tiết thuyết, 01 thảo luận - Địa điểm: Phòng học - Nội dung chính: Ứng dụng GIS - Qn - Nơng nghiệp - Lâm nghiệp - Quản đất đai - Thảo luận: Các lĩnh vực ứng dụng GIS - u cầu SV chuẩn bị: Đọc thêm mơ hình ứng dụng GIS - Ghi chú: Tài liệu tham khảo Chính sách học phần yêu cầu khác giáo viên Yêu cầu cách thức đánh giá, diện lớp, mức độ tích cực tham gia hoạt động lớp, quy định thời gian, chất lượng tập, kiểm tra Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập học phần 9.1 Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Phân chia mục tiêu cho hình thức kiểm tra - đánh giá 9.2 Kiểm tra - đánh giá định kì: - Tham gia học tập lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị tốt tích cực thảo luận,…): hệ số 0.10 - Hoàn thành tốt Bài tập nhà , Kiểm tra kì : hệ số 0.2 - Thi kết thúc học phần tốt: hệ số 0.7 Chủ nhiệm Khoa Chủ nhiệm Bộ môn Giảng viên biên soạn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 12 .. .Hệ thống thông tin địa lý hệ thống thông tin thiết kế chuyên biệt cho quản lý liệu không gian Môn học cung cấp kiến thức giúp sinh viên có kiến thức kỹ phát triển hệ thống GIS gồm CSDL... diễn thông tin hệ thống thực đồ số - Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên trình bày lý thuyết Sinh viên thảo luận hệ thống ứng dụng GIS - Thời gian: 03 tiết lý thuyết, 01 tiết thảo luận - Địa. .. sở liệu không gian địa lý +Dữ liệu thông tin địa lý + Công nghệ viễn thám ảnh vệ tinh + Cơ sở liệu khơng gian + Xây dựng bảo trì CSDL GIS + Kiểu liệu hàm + Cấu trúc thông tin GIS Truy vấn liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS, Mục tiêu của học phần

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay