LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN MÔN HỌC VẦN

128 57 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 14:46

Cung cấp đầy đủ các biện pháp giúp hình thành năng lực đọc cho học sinh qua phân môn học vần. hệ thồng bài tập được xây dựng phù hợp với kiến thức ở SGK. Đánh giá phù hợp với thông tư 22 theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học GS.TS Lê A Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn khách quan, trung thực chưa công bố cơng trình khác Đồng Tháp, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Hải Đăng LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, tơi nhận nhiều hỗ trợ, động viên, khuyến khích cấp lãnh đạo, thầy cô giáo trường Đại học Đồng Tháp, bạn bè, đồng nghiệp Với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lời cảm ơn tới GS.TS Lê A người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi chân thành gửi lời cảm ơn tới: + Ban giám hiệu, thầy cô giảng viên trường Đại học Đồng Tháp; + Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Tân Hồng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; + Ban giám hiệu giáo viên trường Tiểu học xã Thơng Bình, Giồng Găng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành A giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành luận văn Với hạn chế thời gian nghiên cứu, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Đóng góp luận văn .8 Cấu trúc luận văn .8 PHẦN NỘI DUNG ………………………… …………… ……………………….10 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN…………………………………….10 1.1 Cơ sở lí luận việc hình thành lực đọc cho học sinh lớp 10 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 10 1.1.1.1 Khái niệm lực 10 1.1.1.2 Khái niệm đọc 11 1.1.1.3 Hình thức đọc 14 1.1.1.4 Năng lực đọc .15 1.1.2 Cơ sở tâm lí 15 1.1.2.1 Sự hình thành hoạt động có ý thức trẻ lớp 15 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động tư trẻ lớp 16 1.1.3 Cơ sở ngôn ngữ học 18 1.1.3.1 Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt .18 1.1.3.2 Cơ chế hành vi đọc .19 1.2 Cơ sở thực tiễn việc hình thành lực đọc cho học sinh lớp qua phân môn học vần 22 1.2.1 Các tài liệu dạy học đọc lớp 22 1.2.1.1 Nội dung chương trình học vần 22 1.2.1.2 Qui trình dạy học vần 23 1.2.2 Thực trạng hoạt động dạy đọc giáo viên 26 1.2.2.1 Mục đích khảo sát 26 1.2.2.2 Đối tượng nội dung khảo sát 26 1.2.2.3 Kết khảo sát 27 1.2.3 Thực trạng hoạt động học đọc học sinh 31 1.2.3.1 Mục đích khảo sát .31 1.2.3.2 Đối tượng nội dung khảo sát 31 1.2.3.3 Kết khảo sát .34 1.3 Tiểu kết chương 38 Chương 2: BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA PHÂN MÔN HỌC VẦN 39 2.1 Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học 39 2.1.1 Phương pháp trực quan 39 2.1.2 Phương pháp rèn luyện theo mẫu .43 2.1.3 Phương pháp trò chơi học tập .45 2.1.3.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 45 2.1.3.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đa dạng .45 2.1.3.3 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức 45 2.1.3.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 46 2.1.3.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 46 2.1.3.6 Vận dụng linh hoạt hình thức tổ chức dạy học 46 2.1.3.7 Các bước chuẩn bị trò chơi .47 2.1.3.8 Tổ chức sử dụng số trò chơi học tập 48 2.1.4 Sử dụng phần mềm E- learning dạy học 56 2.1.4.1 Khái niệm e - Learning 56 2.1.4.2 Ưu điểm e - Learning .57 2.1.4.3 Hạn chế khó khăn e - Learning 59 2.1.4.4 Tạo câu hỏi trắc nghiệm, tương tác 60 2.1.4.5 Sử dụng giảng e - Learning 63 2.2 Xây dựng hệ thông tập đọc đa dạng, hấp dẫn học sinh theo định hướng hình thành lực 64 2.2.1 Vai trò hệ thống tập 64 2.2.2 Hệ thống tập rèn luyện kĩ đọc 66 2.2.2.1 Bài tập đọc âm 66 2.2.2.2 Bài tập đọc tiếng, từ 67 2.2.2.3 Bài tập đọc trơn từ, câu, đoạn, 71 2.2.2.4 Bài tập đọc hiểu từ, câu, đoạn, 71 2.3 Kiểm tra đánh giá lực đọc học sinh 76 2.3.1 Đánh giá thường xuyên .76 2.3.2 Đánh giá định kì 80 2.4 Tiểu kết chương 82 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 84 3.1 Khái quát thực nghiệm sư phạm 84 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 84 3.1.2 Nội dung thực nghiệm .84 3.1.3 Phương pháp thực nghiệm 85 3.2 Tổ chức thực nghiệm sư phạm .85 3.2.1 Thời gian qui trình thực nghiệm .85 3.2.2 Đối tượng, hình thức thực nghiệm 86 3.2.3 Một số thực nghiệm minh họa 88 3.3 Kết thực nghiệm 98 3.3.1 Tiêu chí đánh giá .98 3.3.2 Tiến hành đánh giá 100 3.3.2.1 Đánh giá định tính giáo viên 100 3.3.2.2 Đánh giá định tính học sinh .101 3.3.2.3 Đánh giá định lượng 102 3.4 Tiểu kết chương .110 PHẦN KẾT LUẬN 111 Kết luận 111 Đề xuất 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC 118 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết khảo sát giáo viên 30 Bảng 1.2 Kết kiểm ta đọc thành tiếng 39 Bảng 1.3 Kết kiểm tra đọc hiểu 40 Bảng 3.1 Kết thực nghiệm đọc thành tiếng 114 Bảng 3.2 Kết thực nghiệm đọc hiểu 118 Bảng 3.3 Kết thực nghiệm chung phần đọc thành tiếng đọc hiểu 122 Bảng 3.4 Tổng hợp kết thực nghiệm: kết chung lớp thực nghiệm lớp đối chứng tính % trung bình 123 DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Quy trình thực nghiệm sư phạm 96 Biểu đồ 3.1 Kết đọc thành tiếng trường tiểu học Thơng Bình 116 Biểu đồ 3.2 Kết đọc thành tiếng trường tiểu học Giồng Găng 117 Biểu đồ 3.3 Kết đọc hiểu trường tiểu học Thơng Bình 120 Biểu đồ 3.4 Kết đọc hiểu trường tiểu học Giồng Găng .122 Biểu đồ 3.5 So sánh kết lớp thực nghiệm lớp đối chứng 124 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đề tài chọn lựa, nghiên cứu xuất phát từ số lí sau: 1.1 Phát triển lực người học yêu cầu tất yếu, cấp thiết thời đại mang tính chiến lược quốc gia Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị 29- NQ/TW rõ: “Đối hình thức, phương pháp thi, kiếm tra đánh giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học theo mơ hình nước có giáo dục phát triển.” Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học nhằm phát triển lực người học Sự đổi thể chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt Tuy nhiên nhà cải cách đặc biệt quan tâm tới phân môn Học vần phần khởi đầu giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức qua giúp học sinh nhận thức cách đầy đủ giới xung quanh Đây xem vấn đề cấp thiết nhà giáo dục quan tâm 1.2 Năng lực đọc phận lực giao tiếp, lực cốt lõi đầu nhà trường phổ thông Tiếng Việt dạy trường phổ thông với tư cách vừa môn khoa học, vừa công cụ để giao tiếp tiếp thu môn học khác Ở bậc Tiểu học, môn Tiếng Việt trước tiên nhằm trang bị cho học sinh công cụ giao tiếp, rèn luyện cho em kĩ năng, kĩ xảo sử dụng Tiếng Việt hoạt động nghe, nói, đọc, viết Nếu hoạt động nghe, nói gắn liền với em từ năm tháng đầu đời hoạt động đọc, viết thực trở nên quen thuộc với trẻ em đến tuổi cắp sách tới trường Vì vậy, rèn lực đọc cho học sinh Tiểu học đóng vai trò vơ quan 10 trọng Để đạt mục đích giáo dục trường Tiểu học cần có tổ chức, phương pháp dạy học họp lí tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, giúp học sinh sử dụng thành thạo Tiếng Việt 1.3 Đọc tạo điều kiện cho nghe, nói viết mà góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Đọc tốt giúp cho em có khả cảm thụ hay đẹp văn, thơ từ góp phần bồi dưỡng tâm hồn cho em, việc nâng cao lực đọc cho học sinh nhằm mở rộng vốn hiểu biết tự nhiên, xã hội người để góp phần hình thành nhân cách người Năng lực đọc khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh kiến thức phương tiện để sử dụng học tập giao tiếp Ở lớp em học sinh bắt đầu làm quen với: nghe, nói, đọc, viết Phần đọc quan trọng, việc đọc rèn luyện tốt, hình thành tốt em giúp em đọc tốt suốt đời, giúp em phát triển tư duy, cảm nhận hay, đẹp học, hiểu nghĩa tiếng, từ, câu, đoạn văn vừa đọc Mặt khác lớp Một, em tập đọc thành thạo, đọc đúng, đọc trơi chảy lên lớp em học vững vàng, học tốt Tuy nhiên, nhiều học sinh Tiểu học ngồi nhầm lớp, chưa đọc thông, viết thạo Học sinh Tiểu học tình trạng đọc chưa hiểu văn truyền tải Xuất phát từ lí trên, chúng tơi chọn đề tài: “Hình thành lực đọc cho học sinh lớp qua phân môn Học vần” để làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu 2.1 Những nghiên cứu hình thành lực đọc cho học sinh Tiểu học Vấn đề đọc hiểu quan tâm vận dụng vào việc dạy học Tiếng Việt thể công trình Dạy học tập đọc Tiểu học [30] tác giả Lê Phương Nga Tác giả tìm hiểu sở ngôn ngữ học, văn học sư phạm học dạy đọc làm để xác định mục tiêu, nội dung phương pháp tổ chức trình dạy học loại văn 114 Biểu đồ 3.3 Kết đọc hiểu trường tiểu học Thơng Bình 115 Căn vào kết đánh giá việc đọc hiểu (Bảng 3.2), trường tiểu học Giồng Găng thấy học sinh làm tốt tập sử dụng kênh hình với 100% học sinh hồn thành tốt lớp thực nghiệm, riêng lớp đối chứng học sinh sai sót với 32 học sinh hoàn thành tốt chiếm 91.43% học sinh hoàn thành với tỉ lệ 8.57% Dạng tập nối cột để tạo từ phù hợp em lớp thực nghiệm làm tốt chiếm 82.85% học sinh mức hoàn thành với 17.15% Riêng lớp đối chứng, có 57.15% học sinh hồn thành tốt, lại 13 học sinh xếp mức hoàn thành với tỉ lệ 36.14% học sinh chưa hoàn thành với 5.71% Đối với kiểu tập điền vần, lớp thực nghiệm với 27 học sinh làm hoàn toàn với tỉ lệ 77.12%, em dừng lại mức hoàn thành chiếm 22.88% Ở lớp đối chứng, ta thấy có 17 học sinh hoàn thành tốt, 15 học sinh hoàn thành học sinh với tỉ lệ 8.57 % chưa hoàn thành theo yêu cầu tập Với yêu cầu đọc hiểu đoạn, lớp thực nghiệm có 35 học sinh chọn đáp án chiếm 100% Riêng lớp đối chứng có 32 học sinh chọn đáp án, lại học sinh chưa chọn chiếm 8.57% Với kết thực nghiệm mang lại, rõ ràng học sinh lượng cao Tuy nhiên, với tập đòi hỏi học sinh vốn kiến thức từ lớp đối chứng nhiều học sinh mắc sai sót làm Bài tập nhằm đánh giá khả hiểu nội dung đoạn văn Ở tập này, học sinh cần đọc nhanh liên kết lại từ ngữ hiểu Chúng thể số liệu hai lớp thực nghiệm đối chứng qua biểu đồ sau: Biểu đồ 3.4 Kết đọc hiểu trường tiểu học Giồng Găng Bảng 3.3 Kết thực nghiệm chung phần đọc thành tiếng đọc hiểu Kết Trường Lớp Tiểu học Thơng Bình 1A1 Thơng Bình - Tân Hồng -Đồng Tháp 1A3 Tiểu học Giồng Găng Tân 1A Dạng Số lớp HS Thực nghiệm Đối chứng Thực nghiệm 21 23 35 Hoàn Hoàn thành tốt thành Chưa hoàn thành 19 90.47% 9.53% 0% 12 52.17% 39.13% 8.7% 26 74.28% 25.72% 0% 116 phước - Tân Hồng -Đồng Tháp 1B Đối chứng 35 15 17 42.85% 48.57% 8.58% Bảng 3.4 Tổng hợp kết thực nghiệm: kết chung lớp thực nghiệm lớp đối chứng tính % trung bình Lớp Mức độ Tỉ lệ % Thực nghiệm 56 học sinh Hoàn Hoàn thành tốt thành 45 11 80.35% 19,65% Chưa Đối chứng 58 học sinh Chưa Hoàn Hoàn thành tốt thành 27 26 0% 46,55% 44,82% 8,63% hoàn thành hoàn thành Theo kết đánh giá chung phần đọc HS lớp (Bảng 3.4) số học sinh lớp thực nghiệm hồn thành tốt chiếm tỉ lệ 80.35%, lại 19.65% học sinh hoàn thành Ngược lại, lớp đối chứng số học sinh hoàn thành tốt chiếm 46.55%, học sinh hoàn thành chiếm tỉ lệ 44.82 %, lại 8.63% học sinh chưa hồn thành Học sinh hồn thành chưa hồn thành sai sót dạng tập nối cột điền vần Căn vào làm học sinh khẳng định tính hấp dẫn kênh hình trò chơi cho học sinh lớp Theo kết (bảng 3.4) ta thấy học sinh lớp đối chứng chưa hoàn thành phần đọc Học sinh làm yêu cầu tập đọc thành tiếng đọc hiểu, chưa đảm bảo tốc độ đọc thành tiếng theo qui định Phần đọc hiểu em biết thực yêu cầu tập, nhiên chưa hoàn thành hết tập theo đánh giá chung Để làm rõ kết thu 117 có khác biệt có ý nghĩa tác động mang lại thể % qua biểu đồ sau: Biểu đồ 3.5 So sánh kết lớp thực nghiệm lớp đối chứng Do hạn chế thời gian điều kiện khác, chưa tổ chức thực nghiệm phạm vi rộng, thời gian dài với số lượng học sinh nhiều Tuy nhiên, nhìn vào bảng thống kê kết trên, ta thấy kết đọc học sinh lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Điều chứng tỏ việc áp dụng biện pháp hình thành lực đọc có khả thực thi hiệu cao 3.4 Tiểu kết chương Kết thực nghiệm cho thấy, việc áp dụng biện pháp hình thành lực đọc dạy học vần lớp tổ chức thực trường có điều kiện hay trường gặp khó khăn mang lại hiệu học tập, điều thể qua kết học tập học sinh Tuy nhiên, để đạt hiệu đòi hỏi giáo viên 118 phải thường xuyên tìm hiểu, sưu tầm, đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu tài liệu để sử dụng biện pháp cho phù hợp nhằm giúp học sinh đạt hiệu cao học tập Dạy học đọc cho học sinh lớp giai đoạn Học vần theo biện pháp dạy học mà đề tài đề xuất khơng tác động tích cực đến hiệu học đọc học sinh mà tạo cho học sinh tham gia học đọc cách tích cực, tự giác, hào hứng đầy thú vị Dạy học hình thành lực đọc cho học sinh theo biện pháp mà đề tài đưa là: chuyển đổi giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển lực người học; phát huy tốt tiềm học sinh; đổi nội dung giáo dục đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả, gắn với thực tiễn, phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức học sinh; đổi mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh; tăng cường thiết kế nội dung hình thức tổ chức giáo dục, giáo viên học sinh vận dụng tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều cách tiếp cận khác để đạt mục tiêu giáo dục PHẦN KẾT LUẬN Kết luận 1.1 Đối với em học sinh tiểu học nói chung em học sinh lớp nói riêng, mơn Tiếng Việt mơn học đóng vai trò quan trọng Vì môn học rèn cho học sinh kĩ năng: nghe – nói – đọc – viết, đặc biệt đòi hỏi em phải biết đọc thơng, viết thạo Muốn đạt kết đòi hỏi người giáo viên khơng ngừng đổi cách dạy mà phải biết áp dụng biện pháp dạy học vào trình dạy học để tạo hứng thú, làm thay đổi thái độ học tập cho học sinh đạt kết cao học tập 119 1.2 Đối với mơn Tiếng Việt nói chung phân mơn Học vần nói riêng, việc vận dụng phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm để dạy cho học sinh tiểu học điều cần thiết cấp bách Nhất thời đại nay, chủ trương Bộ Giáo dục Đào tạo là: Dạy học lấy học sinh làm trung tâm theo hướng phát triển lực học sinh 1.3 Qua việc nghiên cứu thực tế việc áp dụng biện pháp hình thành lực đọc vào dạy học vần trường tiểu học đem lại hiệu cao Sau thực nghiệm cho thấy, kết giảng dạy giáo viên nâng cao, thái độ học tập em tốt, khả tiếp thu khắc sâu kiến thức tốt Học sinh huy động kiến thức, hiểu biết để thực yêu cầu đọc giáo viên Như vậy, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài thực Giả thuyết khoa học bước đầu chứng minh Đề xuất 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Nội dung, chương trình, sách giáo khoa dạy học đọc cho học sinh lớp có giai đoạn Học vần cần xem xét xây dựng phù hợp, thiết thực, đa dạng sinh động để học sinh lần đến lớp, lần học ngôn ngữ tham gia học đọc tiếng Việt dễ dàng, thú vị, nhanh biết đọc đọc tốt làm sở, tảng để em học tốt lớp môn học khác 2.2 Đối với nhà trường Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, dự góp ý cho tiết dạy học đọc chia sẻ kinh nghiệm dạy học giáo viên trường hoạt động có tác động tích cực đến kết dạy học Ban giám hiệu nhà trường cần tổ chức chuyên đề gắn với việc áp dụng biện pháp hình thành lực đọc, tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm giáo viên trình tổ chức dạy học 120 nhà trường Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên cơng tác tốt, khuyến khích giáo viên đổi phương pháp dạy học, tăng cường nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ 2.3 Đối với giáo viên Không ngừng học hỏi biết sử dụng thành thạo trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, đặc biệt việc thiết kế trò chơi học tập, tranh ảnh trực quan thêm sinh động Giáo viên cần khai thác hình ảnh lạ từ nguồn internet để giúp học sinh tiếp cận với nhiều hình ảnh, kiến thức sống Giáo viên nên giảm bớt hình thức đọc mẫu, giáo viên đọc mẫu thực cần thiết Sau giáo viên hướng dẫn đọc phần âm, vần yêu cầu cá nhân đọc tiếp tiếng, từ, câu Có thể cho học sinh trao đổi thống nhóm, sau gọi học sinh đọc theo nội dung Cuối cùng, giáo viên đọc để học sinh đối chiếu cách đọc Điều làm giúp học sinh có ý thức tự đọc văn Đặt câu hỏi đơn giản sau học sinh đọc từ, khuyến khích học sinh giải nghĩa từ theo khả hiểu biết để phát huy tính tích cực chủ động học sinh Cần mạnh dạn áp dụng phương pháp vào dạy học, đặc biệt học sinh lớp Chúng tơi hi vọng đóng góp đề tài hỗ trợ phần cho giáo viên học sinh trình nâng cao lực đọc cho dạy học vần Những vấn đề đề tài nghiên cứu ứng dụng phân môn học vần phân môn khác mơn Tiếng Việt Những nội dung trình bày luận văn kết nghiên cứu bước đầu mang tính chất định hướng nên khơng tránh khỏi hạn chế Để tăng cường giá trị sử dụng thực tiễn, đề tài cần tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện biện pháp hình thành lực đọc Đó yếu tố 121 khơng thể thiếu q trình dạy học phân mơn học vần cho học sinh lớp nói riêng cho mơn Tiếng Việt học sinh tiểu học nói chung Từ định hướng trên, việc áp dụng biện pháp hình thành lực đọc cho học sinh lớp thông qua phân môn học vần cần thực tiết học nhằm phát triển lực đọc cho học sinh, để qua em học tốt môn học khác DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê A, Lê Phương Nga, Nguyễn Trí (1999), Phương pháp dạy học Tiếng ViệtGiáo trình đào tạo giáo viên Tiểu học, Nxb Giáo dục Lê A (2003), Chữ viết dạy chữ viết Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Vũ Thị Phương Anh, Hoàng Thị Tuyết(2008), Đánh giá kết học tập Tiểu học, Nxb Giáo dục Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khoá XI (2013), Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 122 Hồng Hòa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (2012), Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ Tiểu học, Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức kĩ môn học Tiểu học, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Sách giáo khoa Tiếng Việt (tập 1), Nxb Giáo dục Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Sách giáo khoa Tiếng Việt 1( tập 2), Nxb Giáo dục Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Đổi phương pháp dạy học Tiểu học, Nxb Giáo dục 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Tài liệu tập huấn nâng cao lực đề kiểm tra định kì theo thơng tư số 22/2016/TT-BGDĐT, Nxb Giáo dục 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Đánh giá kĩ đọc học sinh đầu cấp Tiểu học, Nxb Giáo dục 13 Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Dạy học tích cực – Một số phương pháp kĩ thuật dạy học, Nxb Đại học sư phạm 14 Nguyễn Kế Hào (chủ biên), Nguyễn Văn Uẩn (2009), Tâm lí học lứa tuổi Tâm lí học sư phạm, Nxb Đại học Sư phạm 15 Nguyễn Hữu Hợp(2016), Hướng dẫn dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Tiểu học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Hợp(2016), Hướng dẫn đánh giá học sinh Tiểu học ( Theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 30/2014/TTBGDĐT), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 17 Bùi Văn Huệ, Phạm Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Tâm lí học Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 18 Đặng Thành Hưng (2012), Năng lực giáo dục theo tiếp cận lực, Tạp chí Quản lí giáo dục số 43 tháng 12 19 Trần Mạnh Hưởng (2004), Vui học Tiếng Việt tập 1, Nxb Giáo dục 20 Trần Mạnh Hưởng (2002), Vui học Tiếng Việt tập 2, Nxb Giáo dục 123 21 Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Năng lực đánh giá kết giáo dục theo lực chương trình giáo dục phổ thơng sau 2015, Hội thảo chuyên đề lực đánh giá lực học sinh tháng 7/2013 22 Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh, Lê Mỹ Dung (2014), Kiểm tra đánh giá giáo dục,Nxb Đại học sư phạm 23 Lê Ngọc Tường Khanh (2014), Dạy đọc Tiểu học theo hướng phát huy lực người học, Hội thảo cấp quốc gia Dạy học Ngữ văn bối cảnh đổi bản, tồn diện giáo dục phổ thơng, ĐH sư phạm TP Hồ Chí Minh 24 Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Cao Cương, Lê Thị Tuyết Mai, Trần Thị Minh Phương (2010), Sách giáo viên Tiếng Việt Tập 1, Nxb Giáodục 25 Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hồng Hòa Bình, Hồng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương, Nguyễn Trí (2012), Tiếng Việt Tập 1, Nxb Giáo dục 26 Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hồng Hòa Bình, Hồng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương, Nguyễn Trí (2012), Tiếng Việt Tập 2, Nxb Giáodục 27 Trần Đồng Lâm (chủ biên), Trần Đình Thuận, Vũ Thị Ngọc Thư (2008), Tổ chức cho học sinh tiểu học vui chơi buổi học, Nxb Giáo dục 28 Trịnh Cam Ly (2011), Rèn kĩ đọc cho trẻ Tiểu học thơng qua dạy tập đọc lớp 4,5, Tạp chí khoa học số 29 đại học sư phạm TPHCM 29 Lê Phương Nga - Đặng Kim Nga (2007), Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học, Nxb Giáo dục 30 Lê Phương Nga (2001), Dạy học Tập đọc tiểu học, Nxb Giáo dục 31 Lê Phương Nga (chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo (2009), Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học tập 1, Nxb Đại học Sư phạm 32 Lê Phương Nga (2016), Dạy học phát triển lực kiểm tra đánh giá môn Tiếng Việt Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 33 Hoàng Phê (chủ biên)(2008), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 34 Nguyễn Trí (2009), Dạy học môn Tiếng Việt Tiểu học theo chương trình mới, Nxb Giáo dục 124 35 Nguyễn Trí (2009), Một số vấn đề dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp Tiểu học, Nxb Giáo dục 36 Nguyễn Trí (chủ biên), Lê A, Lê Phương Nga (2000), Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt, Nxb Giáo dục 37 Vũ Khắc Tuân (2008), Trò chơi dạy âm – vần Tiếng Việt 1, Nxb Giáo dục 38 Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa (2011), Tâm lí học trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm 39 Trần Thị Vân (2015), Rèn kĩ Tiếng Việt cho học sinh lớp qua phân mơn học vần, Tạp chí Giáo dục 40 M.R.Lơvôp (1988), Sổ tay thuật ngữ phương pháp dạy học tiếng Nga, Nxb Giáo dục 41 https://vi.wikipedia.org 42 http://hoctructuyen.violet.vn/ 125 PL126 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên dạy lớp 1) - Họ tên giáo viên:( Có thể khơng ghi)……………………… - Hiện dạy lớp: 1…… - Trường:( Có thể khơng ghi)…………………………………… - Huyện (Thị xã): Tân Hồng - Tỉnh (Thành phố): - Số năm giảng dạy bậc tiểu học:…………………… Câu 1.Thầy (cơ) có thích dạy phân mơn Học vần hay khơng? Thích Bình thường Khơng thích Câu 2.Lí sau khiến thầy (cơ) thích dạy phân mơn Học vần? Học sinh hứng thú với nội dung dạyhọc Giáo viên linh hoạt giảng dạy Không phải đầu tư kiến thức phương pháp Lượng kiến thức phù hợp với học sinh Không phải chuẩn bị đồ dùng dạy học Câu 3.Lí sau khiến đồng chí khơng thích dạy phân mơn Học vần? Học sinh khơng có hứng thú với nội dung học Bản thân lung túng phương pháp giảng dạy Phải đầu tư công sức nhiều Lượng thời gian theo hướng dẫn khơng hợp lí Nội dung giảng dạy chưa sát thực tế, chưa cụ thể PL127 Câu Để luyện cho học sinh lực đọc thầy (cô) chuẩn bị công việc nội dung sau đây? Dạy đọc cá thể hóa Chuẩn bị tranh phương tiện dạy học khác Chia nhóm dạy Nghiên cứu tài liệu khác soạn giáo án Câu 5.Theo thầy (cơ), để hình thành lực đọc cho học sinh thầy (cơ) có sử dụng phương pháp trò chơi học tập khơng? Thườngxun Thỉnh thoảng Khơng Câu 6.Thầy (cơ), có thuận lợi khó khăn q trình dạy đọc cho học sinh? * Thuậnlợi: Về nội dung Về phương pháp Về cách tổ chức tiến hành Về phương tiện dạy học * Khókhăn: Về nội dung Về phương pháp Về cách tổ chức tiến hành Về phương tiện dạy học Câu 7.Thầy (cơ), quan tâm đến vấn đề nhiều trình hình thành lực đọc cho học sinh? Phương pháp dạy Nội dung dạy Quy trình dạy Hệ thống tập PL128 Câu 8: Thầy (Cô) thường sử dụng phương pháp đạt hiệu sử dụng đồ dùng trực quan dạy phân môn Học vần lớp 1? Phương pháp hỏi đáp Phương pháp quan sát Phương pháp luyện tập thực hành Phương pháp trò chơi học tập Phương pháp luyện theo làm mẫu giáo viên Ý kiến khác Câu 9: Điểm hạn chế giáo viên dạy đọc chỗ nào? Khơng có đủ thời gian để dạy Giáo viên phát âm chưa chuẩn Chưa có nhiều dạng tập cho học sinh Giáo viên xem nhẹ rèn lực đọc cho học sinh Câu 10: Năng lực đọc học sinh lớp thầy (cô) nào? Tốt Bình thường Khơng tốt ... trình bày nội dung dạy học, hướng dẫn cụ thể tiến trình dạy học học vần với phương pháp dạy học đặc thù phân mơn Học vần Giáo trình phân chia nhóm học vần đưa quy trình dạy học vần Tuy vậy, phương... hình thành lực đọc cho học sinh lớp qua phân môn học vần chưa đề cập đến cách cụ thể Trong luận văn nghiên cứu, giới thiệu số biện pháp hình thành lực đọc dạy học phân mơn học vần xây dựng dựa thành... 1qua phân môn Học vần Đề xuất biện pháp dạy học nhằm hình thành lực đọc cho học sinh lớp qua phân môn Học vần Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra khả áp dụng hiệu biện pháp hình thành lực đọc cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN MÔN HỌC VẦN, LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN MÔN HỌC VẦN, Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Hình thành năng lực đọc cho học sinh lớp 1 qua phân môn Học vần” để làm đề tài nghiên cứu., Lịch sử nghiên cứu, Luận văn góp phần:, Cấu trúc của luận văn, (Dạy âm thứ hai tương tự âm thứ nhất), Hoạt động 3: Luyện nói, Dạy học đọc cho học sinh lớp 1 trong giai đoạn Học vần theo các biện pháp dạy học mà đề tài đề xuất không chỉ tác động tích cực đến hiệu quả học đọc của học sinh mà còn tạo cho học sinh tham gia học đọc một cách tích cực, tự giác, hào hứng và đầy thú vị., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay