Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ ĐƯỜNG CONG

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bµi 6: VẼ ĐƯỜNG CONG I MỤC TIÊU: Kiến thc: - Nhận biết đợc công cụ vẽ đờng cong K nng: - Biết cách vẽ đờng cong - Vận dụng kiến thức để làm thực hành 3.Thỏi : - Biết cách vẽ đờng cong II DNG DY HC: - Chuẩn bị thầy: Que chỉ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - Chuẩn bị trò: SGK, bút, ghi III TIN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 2' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bµi míi 1.Lý thuyết HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOT NG CA HS - Em nêu - hs bíc di chun h×nh - hs - Yêu cầu HS nhận - Lng nghe xét - GV nhËn xÐt - Hs quan s¸t - Hs (+Chọn - Gv giới thiệu công cụ vẽ đờng công cụ vẽ đờng cong + Chọn màu vẽ, cong + Yêu cầu nêu nét vẽ + Kéo thả chuột từ bớc thực điểm đầu đến điểm cuối đờng cong + Đa trỏ chuột lên đoạn thẳng Nhấn giữ kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng tới vừa ý 2' thả nút chuột + Yêu cầu HS nháy chuột nhận xét lần nữa) + Gv nhận xét, - hs gi¶i thÝch tõng b- - Hs nghe íc: Bíc ®Õn bíc thùc hiƯn nh vÏ - hs đờng thẳng - Hs ghi - Yêu cầu HS Thực hành nhắc lại - Hs Bài thực hành số - Gv ghi bảng - Hs - Yêu cầu HS nêu - Hs quan sát - Hs thực hành yêu cầu - Yêu cầu HS đọc phần hớng dẫn vẽ cá - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành C Củng cè, dỈn - Gv theo dâi, - Hs chØnh sửa cho dò: học sinh - Yêu cầu HS sè b¹n häc giái h- - 1Hs íng dÉn thùc hành cho số bạn - Hs lắng nghe chậm - Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ đờng cong? + Gv nhận xét, nhắc lại - Gv nhận xét tiÕt häc Tuần 19 Tiết 38 Lớp dạy: Ngày dạy: : 11,12,13,14,15/1/2016 Bµi 6: VẼ ĐƯỜNG CONG (Tiết 2) I MC TIấU: Kin thc: - Nhận biết đợc công cụ vẽ đờng cong K nng: - Biết cách vẽ đờng cong - Vận dụng kiến thức để làm thực hành 3.Thỏi : - Biết cách vÏ ®êng cong II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS: SGK, bót, vë ghi III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 2' 30' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Em nêu - 2Hs bớc v ng cong? - Yêu cầu HS nhận - 1Hs - Hs nghe xÐt - GV nhËn xÐt - hs - Yªu cầu HS nêu - Hs yêu cầu Bài Bài thực hành số - Yêu cầu HS đọc phần hớng dẫn vẽ - Hs quan sát - Hs thực hành cá - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dâi, - 2Hs chØnh sưa cho häc sinh - Yªu cầu HS số bạn học giỏi h- -1 Hs ớng dẫn thực hành 2' cho số bạn Bài thực hành số chậm - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Gv hớng dẫn + Chọn công cụ vẽ đờng cong, chọn nét vẽ, màu vẽ vẽ đờng cong nh H 86a + Vẽ ®êng cong thø hai cã híng cong ngỵc víi ®êng cong thø nhÊt H86b + VÏ ®êng cong thø ba phân cách hai đờng cong tạo gân H86c + Vẽ đờng cong thứ 4, 5, làm gân phụ - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dõi, C Củng cố, dặn chỉnh sửa cho dò: học sinh - Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ đờng cong + Gv nhận xét, nhắc lại - Gv nhận xét tiết học - HS quan sát - Hs thực hành - 2Hs - Nghe ghi nhớ ... Bµi 6: VẼ ĐƯỜNG CONG (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết đợc công cụ vẽ đờng cong K nng: - Biết cách vẽ đờng cong - Vận dụng kiến thức để làm thực hành 3.Thỏi : - Biết cách vẽ đờng cong. .. nét vẽ, màu vẽ vẽ đờng cong nh H 86a + VÏ ®êng cong thø hai cã híng cong ngợc với đờng cong thứ H86b + Vẽ đờng cong thứ ba phân cách hai đờng cong tạo gân H86c + Vẽ đờng cong thứ 4, 5, làm gân... cho học sinh - Yêu cầu HS số bạn học giái h- -1 Hs íng dÉn thùc hµnh 2' cho số bạn Bài thực hành số chậm - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Gv hớng dẫn + Chọn công cụ vẽ đờng cong, chọn nét vẽ, màu vẽ vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ ĐƯỜNG CONG, Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ ĐƯỜNG CONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay