Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM số

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 4: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách đặt tay lên phím hàng số - Gõ phím hàng hàng số theo nguyên tắc Kỹ năng: - Sử dụng 10 ngón tay để gõ - Dùng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím mức đơn giản 3.Thái độ: - Nghiêm túc học, có tính bảo vệ cơng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Vở, SGK, bút III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 1' 2' 30' NỘI DUNG I ỔN ĐỊNH LỚP II KIỂM TRA BÀI CŨ: III BÀI MỚI Cách đặt tay bàn phím: Cách gõ phím hàng số: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Trình bày cách gõ phím hàng phím dưới? - HS,GV nx -1 HSTL -Trình bày phím hàng số? - Các phím số gồm: ! @2 #3 $4 %5 ^6 & *8 (9 )0 _ + = - Đặt tay theo quy định *Cách đặt tay: Các ngón tay đặt lên phím xuất phát hàng sở *Cách gõ: Mỗi ngón tay gõ phím theo quy định: Tay trái Tay phải Ngón trỏ (5) (7) Ngòn Ngón áp út Ngón út - Nghe - Đặt tay cho quy định - Nghe giảng ghi nhớ - Luyện tập: Chú ý: Sau gõ xong phím phải đa ngãn tay vÒ phÝm - Quan sát thực xuÊt phát tơng ứng hin hàng phím sở *Luyn gõ phím sau phần mềm soạn thảo Word: Tập gõ với phần -Gõ “1234567890 mềm MARIO 0987654321” lần Khởi động trò chơi a) Chọn tập: 1' - Luyện gõ - HSTL - Nghe giảng ghi - Gọi HS nêu khởi động? b) Tập gõ -Lessons → Add Numbers c) Kết quả: -Nháy chuột vào khung hình số để bắt đầu - gõ theo ngón tay tơ d) Tiếp tục kết màu thúc - Keys Typed: số phím gõ gõ e.Kết thúc MARIO: Errors: số phím gõ sai - Next: Tiếp tục gõ Menu: Quay hình IV.CỦNG CỐ, DẶN DỊ: -Esc→MENU→File→Quit - HS nêu - Khái quát cách đặt tay - HS TL hàng phím - Nhắc lại cách gõ phím - Nghe ghi nhớ hàng - Đọc trước "Tập gõ phím hàng phím số" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Tuần 11 Tiết 21 Ngày soạn: 14/11/2015 Ngy dy: 16, 17,18,19,20/11/2015 Thực hành Tập gõ phÝm ë hµng phÝm sè I MỤC TIÊU: Kiến thc: - Biết cách đặt tay bàn phím để gâ Kỹ năng: - Sư dơng phÇn mỊm Mario ®Ĩ lun tËp gâ phÝm ë hµng phÝm sè 3.Thái : - Có tinh thần học tập tốt, biết giữ gìn bảo quản máy tính II DNG DY HC: - GV: Máy tính, phần mềm Mario - HS: SGK, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 2' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Ph©n nhãm KiĨm tra - Em nêu cách gõ - Các ngãn tay sÏ vbµi cò phÝm ë hµng phÝm sè? ơn để gõ phím hàng phím số Sau gõ xong phím phải đa - Gọi häc sinh nhËn xÐt ngãn tay trë vÒ GV: NhËn xét, cho điểm phím xuất phát hàng sở - HS Thực hành - Gv phân nhóm - Hs ngåi theo nhãm - häc sinh, líp quan sát - Gọi học sinh lên thực hành khởi động phần mềm chọn tập gõ phím ë hµng phÝm - hs sè - Gäi hs nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, híng dÉn häc sinh cách gõ 1' - Gọi hs lên thực hành gõ vài phím hàng phím số Sau yêu cầu thoát khỏi phần mềm - Gọi hs nhận xét - GV nhận xét sau hớng dẫn lại - Yêu cầu học sinh thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách đặt tay, cách gõ Củng cố - Nhắc lại số lỗi học dặn dò sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tèt - hs - hs - Hs quan sát, lắng nghe - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - Nghe ghi nhớ ... DẠY HỌC: THỜI GIAN 2' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định - Ph©n nhãm Kiểm tra - Em nêu cách gõ - Các ngón tay vbài cũ phím hàng phím số? ơn để gõ phím hàng phím số Sau gõ. .. trước "Tập gõ phím hàng phím số" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Tuần 11 Tiết 21 Ngày soạn: 14/11/2015 Ngày dạy: 16, 17,18,19,20/11/2015 Thùc hµnh TËp gâ phím hàng phím số I MC TIấU: Kin thc: - Biết cách... b) Tập gõ -Lessons → Add Numbers c) Kết quả: -Nháy chuột vào khung hình số để bắt đầu - gõ theo ngón tay tơ d) Tiếp tục kết màu thúc - Keys Typed: số phím gõ gõ e.Kết thúc MARIO: Errors: số phím
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM số, Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay