Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN tập

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 7: ƠN TẬP (Tiết 1) I Mơc tiªu Kiến thức: - Ôn luyện kĩ học toàn chương Kỹ năng: - Khởi động phần mềm Vietkey Word - Gõ văn tiếng Việt - Biết cách sửa lỗi với hai phím Delete Backspace 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo q trình thực hành II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhãm KiĨm tra - Em h·y nhắc lại cũ cách gõ dấu huyền, sắc, nỈng, hái, dÊu ng· theo kiểu Telex? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động phần mềm Word * Bài T1 - SGK - Yêu cầu gõ theo - T97 hai kiểu Telex Vni? - GV quan sát hớng dẫn HS thực hành - Gv theo dâi, chØnh sưa, n n¾n hs Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm - HSTL - HS nx - Nghe - Hs khëi động máy tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH 2' Củng dặn dò - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thÇn häc tËp tèt Tuần 28 Tiết 56 Lớp dạy: Ngày dạy: 30,31,1,2,3/4/2015 BÀI 7: ÔN TẬP (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - Ơn luyện kĩ học toàn chương Kỹ năng: - Khởi động phần mềm Vietkey Word - Gõ văn tiếng Việt - Biết cách sửa lỗi với hai phím Delete Backspace 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trỡnh thc hnh II Tài liệu, phơng tiện - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giỏo khoa, v, mỏy tớnh III Các hoạt động dạy - häc Thời gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhãm Kiểm tra - Em nhắc lại cũ cách gõ dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, dấu ngã theo kiểu Telex? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khëi ®éng - Thực hành máy, khởi động phần mềm Word * Bài T2 - SGK - Yêu cầu gõ theo - T97 hai kiểu Telex Vni? - GV quan sát híng dÉn HS thùc hµnh Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm - HSTL - HS nx - Nghe - Hs khởi động máy tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Gv theo dõi, chỉnh sửa, uốn nắn hs 2' Củng dặn dò - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt ... dò - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt Tuần 28 Tiết 56 Lớp dạy: Ngày dạy: 30,31,1,2,3/4/2015... tích cực, chủ động sáng tạo q trình thực hành II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30'... tập tốt Tuần 28 Tiết 56 Lớp dạy: Ngày dạy: 30,31,1,2,3/4/2015 BÀI 7: ƠN TẬP (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - Ôn luyện kĩ học toàn chương Kỹ năng: - Khởi động phần mềm Vietkey Word - Gõ văn tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN tập, Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay