Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN gõ CHỮ

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 6: LUYỆN GÕ (Tiết 1) I Mơc tiªu Kiến thức: - Thành thạo việc khởi động phần mềm Vietkey Word Kỹ năng: - Gõ văn đơn giản biết cách sửa văn với phím xóa 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II Tài liệu, phơng tiện - GV: Giỏo ỏn, bng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, mỏy tớnh III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhãm KiĨm tra - Em nêu cách cũ gõ dấu hỏi, dÊu ng· theo kiểu Telex? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động phần mềm Word * Bài T1: - Yêu cầu gõ theo SGK trang 95 hai kiĨu Telex vµ Vni? - GV quan sát hớng dẫn HS thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa, uốn nắn hs - Yêu cầu sè Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm -1HS - HS nx - Nghe - Hs khëi động máy tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn 2' Củng dặn dò bạn học tốt hớng số bạn TH dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ li học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt Tuần 27 Tiết 54 Lớp dạy: Ngày dạy: 14,15,18/3/2016 BÀI 6: LUYỆN GÕ (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - Thành thạo việc khởi động phần mềm Vietkey Word Kỹ năng: - Gõ văn đơn giản biết cách sửa văn với phím xóa 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II Tài liệu, phơng tiện - GV: Giỏo ỏn, bng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, mỏy tớnh III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhãm KiĨm tra - Em nêu cách cũ gõ dấu hỏi, dÊu ng· theo kiểu Vni? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động phần mềm Word * Bài T2 - SGK - Yêu cầu gõ theo - T95 hai kiĨu Telex vµ Vni? - GV quan sát hớng dẫn HS thực hành - Gv theo dâi, chØnh sưa, n n¾n hs Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm -1HS - HS nx - Nghe - Hs khởi động máy tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH 2' Củng dặn dò - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tèt ... Củng dặn dò bạn học tốt hớng số bạn TH dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ li học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt Tun 27 Tiết 54 Lớp dạy: Ngày dạy:... tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH 2' Củng dặn dò - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố,... q trình thực hành II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN gõ CHỮ, Giáo án môn tin học lớp 3 LUYỆN gõ CHỮ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay