Giáo án môn tin học lớp 3 gõ CHỮ

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 3: GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu cách gõ số chữ máy tính Kỹ năng: - Biết cần thiết phải có phần mềm gõ chữ Việt - Biết cách gõ chữ đặc trưng tiếng Việt nhờ phần mềm Vietkey 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Em nêu cách sửa lỗi - 2HS TL gõ sai gõ kí hiệu trên? - häc sinh nhËn xÐt - HS nx - Nghe GV: NhËn xÐt 30' Bµi míi Phần mềm Vietkey: - Để gõ chữ â ă từ bàn phím có gõ không? - Kết luận: muốn gõ chữ Việt phải có phần mềm hỗ trợ Nhờ có phần mềm mà ta gõ â cách gõ aa bàn phím Đó phần mềm Vietkey - giới thiệu phần mềm - Cách thiết đặt kiểu gõ: Nháy trang kiểu gõ chọn kiểu Telex - Thiết đặt bảng mã: mở trang bảng mã, chọn Unicode dựng sẵn Gõ kiểu Telex: Để có chữ Em gõ + Từ bàn phím khơng thể gõ chữ - Nghe quan sát a) Gõ chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ â aa ă aw ê ee ô oo ow uw đ dd - VD: Gõ từ: đêm trăng, trăng lên cao Để có chữ  b)Gõ chữ hoa Ă, Ă Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ Ê Ô Ơ Ư Đ Em gõ AA AW EE OO OW UW DD - VD: Gõ từ: MƯA XUÂN, CÂY ĐA 5.Gõ kiểu Vni: Gõ chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ 2' CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Để có chữ â ă ê ơ đ Em gõ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 VD: Gõ từ: đêm trăng, mưa xuân, - Gọi HS khái quát lại nội dung học - Về nhà học quy tắc gõ chữ thông thường theo kiểu VNI - Xem trước bài: Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi - HS lên gõ - HS lên điền vào bảng cách gõ - HS lên gõ - HS lên điền cách gõ chữ bảng - HS lên bảng gõ - HS TL - Nghe ghi nhớ Tuần 24 Tiết 48 Lớp dạy: Ngày dạy: 22,23,24,25,26/3/2016 BÀI 3: GÕ CÁC CHỮ Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ (Tiết 2) I Mục tiêu Kin thc: - Biết cách gõ chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ Kỹ năng: - Vận dụng lý thuyết thực hành đợc tËp 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo q trình thực hành II Tµi liệu, phơng tiện - Chuẩn bị thầy: Máy tính - Chuẩn bị trò: SGK, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Phân nhóm Kiểm tra - Em nêu cách cũ gõ ch , õ, ờ, ụ, , ư, đ theo kiểu Telex? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt - Yc hs khëi ®éng Bi mi máy, khởi động - Thực hành phần mềm Word Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm -1HS - HS nx - Nghe - HS khởi động máy tính 2' * Bµi T3 - SGK - GV quan sát h- - Học sinh thực hành - T84 ớng dẫn HS thực theo yêu cầu * Bµi T4 - SGK hµnh - T84 * Bµi T5 - SGK - T85 * Bµi T6 - SGK - T86 * Bµi T7 - SGK - T87 * Bµi T7 - SGK - T88 - Gv theo dâi, - Học sinh thực hành chỉnh sửa, uốn theo nhóm Mỗi bạn nắn hs gõ lợt sau đổi chỗ - Yêu cầu số - 2-3 HS hớng dẫn bạn học tốt hớng số bạn TH dẫn bạn học yếu cách gõ Củng cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ dặn dò lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt ... dung học - Về nhà học quy tắc gõ chữ thông thường theo kiểu VNI - Xem trước bài: Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi - HS lên gõ - HS lên điền vào bảng cách gõ - HS lên gõ - HS lên điền cách gõ chữ bảng... AW EE OO OW UW DD - VD: Gõ từ: MƯA XUÂN, CÂY ĐA 5 .Gõ kiểu Vni: Gõ chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ 2' CỦNG CỐ, DẶN DỊ: Để có chữ â ă ê ơ đ Em gõ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 VD: Gõ từ: đêm trăng, mưa xuân,...a) Gõ chữ thường ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ â aa ă aw ê ee ô oo ow uw đ dd - VD: Gõ từ: đêm trăng, trăng lên cao Để có chữ  b )Gõ chữ hoa Ă, Ă Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ Ê Ô Ơ Ư Đ Em gõ AA AW EE OO
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 gõ CHỮ, Giáo án môn tin học lớp 3 gõ CHỮ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay