Giáo án môn tin học lớp 3 DI CHUYỂN HÌNH

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bµi 5: DI CHUYỂN HÌNH (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - BiÕt sư dơng c«ng chän ®Ĩ di chun h×nh Kỹ năng: - Biết thêm cách di chuyển phần hình tới vị trí khác 3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm bµi thùc hµnh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính máy chiếu - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' 30' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Em h·y nªu bớc tẩy - hs(+Chọn công vùng h×nh tÈy + Chän kÝch thíc cđa tÈy + Nháy kéo thả chuột phần - Yêu cầu HS nhận xét hình cần tẩy) - GV nhận xét, cho điểm - hs - Hs lắng nghe + Yêu cầu nêu bớc thực Bài - Hs (+ Dïng c«ng Lý thuyết hcn nét đứt công cụ nét đứt để chọn vùng bao quanh phần hình định di chuyển + Đa trỏ chuột vào vùng đợc chọn kéo thả chuột tới + Yêu cầu HS nhận xét vị trí + Gv nhận xét, giải thích + Nháy chuột bên bớc vùng chọn - Yêu cầu HS nhắc lại để kết thúc) - hs - Gv híng dÉn hs c¸ch - Hs nghe Thùc hµnh Bµi thùc hµnh sè 2' chän thực hành + Nháy chuột lên menu File + ChọnOpen/chuyenhinh1.bm p - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Gv hd: + Dùng công cụ chọn hình để chọn mặt trời + Kéo thả chuột tới vị trí nháy chuột bên vùng chọn - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa cho học sinh - Yêu cầu HS số bạn học giỏi hớng dẫn thực hành cho số bạn chậm C Củng + HS nhắc lại cố, dặn - Gv nhận xét tiết học dò: - hs - Hs ghi vë - Hs nghe - Hs quan sát - hs - Hs lắng nghe - Hs quan sát - Hs thực hành - hs - Hs - Hs l¾ng nghe Tuần 16 Tiết 38 Lớp dạy: Ngày dạy: 12,13,14,15,16/1/2015 Bµi 5: DI CHUYỂN HÌNH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết sử dụng công cụ chọn để di chuyển h×nh Kỹ năng: - Biết thêm cách di chuyển phần hình tới vị trí khác 3.Thái độ: - Vận dụng kiến thức để làm thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính máy chiếu - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định Kiểm Em nêu bớc thc hin - HS tra cũ di chuyn hỡnh - Yêu cầu HS nhËn xÐt - hs - GV nhËn xÐt Bài + Yêu cầu nhc li bớc - hs * Thực thực hành - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - hs Bài thực - Hs quan sát hành số - Gv hớng dẫn + Dùng công cụ hcn nét đứt ®Ĩ chän miÕng ghÐp sè + KÐo th¶ cht lên góc bên trái hìnhb + Dùng công hcn nÐt ®øt ®Ĩ chän miÕng ghÐp sè + KÐo th¶ chuét miÕng ghÐp sè sang gãc bên phải hình b (gắn với miếng số 4) 2' + Dùng công cụ hcn nét đứt để chän miÕng ghÐp sè + KÐo th¶ chuét miÕng ghép số sang góc dới bên trái hình b (gắn với miếng số 4) + Dùng công cụ hcn nét - Hs thực hành đứt để chọn miếng ghÐp sè + KÐo th¶ chuét miÕng ghÐp sè sang góc dới bên phải hình b (gắn víi - hs miÕng sè vµ sè - Hs lắng nghe - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa cho häc sinh C Cđng Bµi thùc hµnh sè 3,4 cố, dặn (Cách thức tổ chức nh dò: tập 2) - Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng + Gv nhận xét, nhắc lại - Gv nhận xÐt tiÕt häc ... 12,13,14,15,16/1/2015 Bµi 5: DI CHUYỂN HÌNH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết sử dụng công cụ chọn để di chuyển h×nh Kỹ năng: - Biết thêm cách di chuyển phần hình tới vị trí khác 3.Thái độ: -... kiến thức để làm thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính máy chiếu - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT... học dò: - hs - Hs ghi vë - Hs nghe - Hs quan sát - hs - Hs lắng nghe - Hs quan sát - Hs thực hành - hs - Hs - Hs l¾ng nghe Tuần 16 Tiết 38 Lớp dạy: Ngày dạy: 12,13,14,15,16/1/2015 Bµi 5: DI CHUYỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 DI CHUYỂN HÌNH, Giáo án môn tin học lớp 3 DI CHUYỂN HÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay