Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại sở tài chính tỉnh đăk nông (tt)

27 43 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KIM PHONG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NƠNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2017 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Nguyễn Thanh Nam Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Tây Nguyên vào ngày 13 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực trạng cơng tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng nhiều hạn chế Hiệu khoản chi NS thấp, gây lãng phí; chi đầu tư dàn trải, thiếu tập trung; chi thường xun vượt định mức quy định, vượt dự tốn; điều chỉnh dự toán nhiều lần năm; đơn vị nghiệp công lập chưa cấu đầy đủ chi phí vào giá dịch vụ nhằm trao dần quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm Việc tăng cường công tác quản lý chi NSNN yếu tố định cho việc thực phát triển KT-XH tỉnh Đến nay, có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực quản ngân sách nhà nước nói chung quản lý chi ngân sách nói riêng Tuy nhiên, với thay đổi Luât Ngân sách văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chi ngân sách đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học trước chưa đề cập đến thay đổi Ngoài ra, đề tài trước chưa thể thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đăk Nơng, giai đoạn 2014-2016 Trên sở đó, đề giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 20172020 tầm nhìn đến năm 2025 phù hợp phát triển thực tiễn thay đổi chế, sách Từ u cầu cấp thiết đó, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng” để làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Tài ngân hàng Mục tiêu đề tài Trên sở phân tích thực trạng công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 2014-2016, đề tài đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN Sở tài Đak Nơng giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2025 phù hợp phát triển thực tiễn thay đổi chế, sách Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận chi ngân sách nhà nước thực tiễn công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 2014-2016 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu liên quan đến nội dung công việc thực Sở Tài Cụ thể, đề tài đặt trọng tâm vào công tác lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý việc chấp hành tốn ngân sách nhà nước Sở tài - Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu nội dung công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đắk Nơng - Phạm vi thời gian: Luận văn sử dụng số liệu thu thập năm qua (từ năm 2014 đến 2016), khuyến nghị giải pháp cho giai đoạn 2017 -2020 định hướng đến năm 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp; khái qt hóa hệ thống hóa - Phương pháp thu thập, xử lý liệu thứ cấp, chủ yếu phương pháp phân tích thống kê như: phân tích biến động theo thời gian; so sánh với kế hoạch, tổng hợp nhận định từ báo cáo quan liên quan sử dụng phân tích, đánh giá thực trạng, phát vấn đề - Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn hệ thống hố, góp phần phát triển, bổ sung thêm lý luận quản lý chi NSNN bối cảnh Luận văn đánh giá thực trạng vấn đề chi NSNN tỉnh Đăk Nông; Chỉ tồn nguyên nhân nó; Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Sở Tài tỉnh Đăk Nơng Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu; kết luận; danh mục chữ viết tắt; danh mục bảng, biểu; danh mục tài liệu tham khảo mục lục; nội dung Luận văn gồm Chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận ngân sách nhà nước quản lý chi ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước sở tài tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 2014-2016 Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đăk Nơng Tổng quan tình hình nghiên cứu 7.1 Các báo khoa học 7.2 Các luận văn Thạc sỹ Tuy nhiên, đến chưa có đề tài thạc sĩ nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 2014-2016 Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước Sở Tài tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 2017-2020, giai đoạn áp dụng Luật ngân sách số 83/2015/QH13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƢớC 1.1.1 Khái niệm vai trò NSNN a Khái niệm b Vai trò NSNN 1.1.2 Phân cấp NSNN a Khái niệm phân cấp NSNN b Nội dung phân cấp NSNN 1.1.3 Thu NSNN a Khái niệm b Cơ cấu thu NSNN 1.1.4 Chi NSNN a Khái niệm Chi NSNN phạm trù kinh tế tồn khách quan gắn liền với tồn Nhà nước Chi NSNN việc nhà nước phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm bảo đảm điều kiện vật chất để trì hoạt động thực chức đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế xã hội dựa nguyên tắc định b Phân loại chi NSNN 1.2 QUẢN LÝ CHI NSNN 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý chi NSNN a Khái niệm quản lý chi NSNN Chi NSNN việc cụ thể không dừng lại định hướng mà phải phân bổ cho mục tiêu, hoạt động công việc thuộc chức nhà nước b Mục tiêu quản lý chi NSNN Với mục tiêu đảm bảo trình chi tiết kiệm hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế đặt theo sách chế độ Nhà nước phục vụ mục tiêu KT-XH 1.2.2 Nội dung công tác quản lý chi NSNN a Lập dự toán NSNN Lập dự toán NSNN lập kế hoạch thu, chi NS năm NS Kết khâu dự toán NS cấp thẩm quyền định - Căn để lập dự toán NSNN - Nguyên tắc việc lập dự toán NSNN Dự toán NSNN phải tổng hợp theo lĩnh vực thu, chi theo cấu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ; lập dự toán NSNN phải bảo đảm tổng số thu thuế phí, lệ phí phải lớn chi thường xuyên - Quy trình lập dự tốn NSNN b Chấp hành dự tốn NSNN Chấp hành dự toán NSNN khâu cốt yếu có ý nghĩa định với chu trình NS Nếu khâu lập kế hoạch đạt kết tốt dừng giấy, nằm khả dự kiến, chúng biến thành thực hay không tùy vào khâu chấp hành NS - Căn triển khai chấp hành chi NS tỉnh Căn vào văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thực dự toán NSNN hàng năm; Căn Quyết định giao dự toán thu, chi NS; Các sách, chế độ, định mức chi NS hành - Nguyên tắc việc chấp hành chi NS tỉnh Các khoản chi NS phải có dự tốn giao, Thủ trưởng quan định chi Các đơn vị sử dụng NS tổ chức NS hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản Kho bạc Nhà nước cấp, chịu kiểm tra, kiểm sốt quan Tài Kho bạc Nhà nước cấp - Nội dung chấp hành dự toán NSNN + Thẩm tra phân bổ giao dự toán chi NS Thực cấp bổ sung điều chỉnh dự toán NSNN + Kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán NSNN c Quyết tốn chi NSNN Là sở để phân tích, đánh giá việc thực khoản chi ghi kế hoạch phát triển KT-XH, trình phát triển KTXH trình quản lý NSNN - Căn để thực toán NSNN Các văn quy phạm pháp luật hướng dẫn cơng tác tốn chi NSNN hành Các quy định thời hạn thực cơng tác chỉnh lý tốn, thời hạn nộp báo cáo tài cấp; quy định sách, chế độ, định mức chi ngân sách hành; quy định biểu mẫu lập báo cáo tốn thu, chi NSNN - Ngun tắc cơng tác toán chi NS tỉnh Số toán chi NSNN số thực toán Kho bạc nhà nước năm NS không lớn số toán thu - Nội dung toán chi NS tỉnh Hết thời gian chỉnh lý toán, đơn vị sử dụng NS thực đối chiếu số liệu chi NS với Kho bạc Nhà nước lập báo tốn thu, chi NSNN gửi quan tài cấp Cơ quan tài tiến hành thẩm tra báo cáo toán NSNN đơn vị dự toán cấp ngân sách cấp dưới, thực đối chiếu số liệu Kho bạc Nhà nước cấp báo cáo Sau đó, tổng hợp, lập báo báo tốn thu, chi NS trình cấp có thẩm quyền xem xét, thơng qua d Thanh tra tốn chi NS tỉnh Cơng tác tra tốn chi NS đánh giá hiệu công tác lập dự toán, chấp hành dự toán toán chi NS tỉnh Hàng năm, phận Thanh tra thuộc quan tài lập kế hoạch tra đơn vị dự toán cấp ngân sách cấp trình quan có thẩm quyền thơng qua, với nguyên tắc không trùng nội dung, thời gian đơn vị tra với quan tra, kiểm toán khác 1.2.3 Phƣơng thức quản lý chi NSNN Phương thức quản lý chi NSNN quy trình thống từ khâu lập dự tốn đến triển khai chấp hành dự toán, toán tra toán chi NSNN - Quản lý chi ngân sách theo kiểu truyền thống, kiểm soát đầu vào Quản lý ngân sách truyền thống dựa chủ yếu sở tổng nguồn lực có dự báo có năm để xây dựng dự toán phân bổ ngân sách Theo đó, phân bổ ngân sách cho đầu vào cụ thể nhằm trì hoạt động quan, tổ chức khu vực công, điển hình chi lương, chi nguyên vật liệu đầu vào, chi quản lý khác hàng năm - Quản lý ngân sách theo kết đầu Quản lý chi ngân sách theo kết đầu phương thức quản lý sở tập trung vào hiệu khoản chi ngân sách, kết trình hoạt động đằng sau khoản chi ngân sách Nhà Nước hiệu lực kết Lấy kết đầu làm đối tượng, mục tiêu để xây dựng vận hành chế quản lý chi ngân sách Quản lý theo đầu đảm bảo cho thủ trưởng quan, đơn vị có vai trò, vị trí hợp lý việc định yếu tố đầu vào cần có cho hoạt động đơn vị - Quản lý chi ngân sách theo đầu khuôn khổ chi tiêu trung hạn Quản lý chi ngân sách theo đầu khuôn khổ chi tiêu trung hạn nhằm kết nối sách, lập kế hoạch lập ngân sách phù hợp với lực tài 1.2.4 Tiêu chí đánh gía kết cơng tác quản lý chi NSNN Sở tài a Tiêu chí khối lượng - Tổng chi NSNN qua năm - Cơ cấu chi NSNN năm - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự tốn chi NS - Tình hình tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho người lao động - Đánh giá ngồi: tiêu chí quan quản lý cấp như: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đơn vị dự tốn có quan hệ với NSNN b Tiêu chí đánh giá chất lượng - Đánh giá trong: tiêu chí thực Sở Tài Việc đánh giá chất lượng công tác quản lý chi NSNN Sở Tài chi tiết quy trình cụ thể: Lập dự tốn chi NSNN, chấp hành dự toán chi NSNN, toán chi NSNN tra toán chi NSNN 11 Với quy trình này, khơng phản ánh với lượng chi phí kết đạt nào, khơng biết quan hồn thành nhiệm vụ mức độ nào, có tương xứng với mức chi phí bỏ hay không Phương thức quản lý chi NSNN theo kết đầu phương thức quản lý gắn liền với kinh tế thị trường, mẻ với nước phát triển áp dụng nước, địa phương có trình độ quản lý cao, thơng tin minh bạch, đầy đủ, sở hạ tầng tin học, với phương tiện hỗ trợ kỹ thuật hệ thống pháp lý, sách đồng Các yếu tố sở để xác định kết đầu cụ thể, có đo lường chất lượng, số lượng, thời gian, chi phí Từ đó, đánh giá hiệu sử dụng NS, lựa chọn phương án tối ưu, xem lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơng bình đẳng hàng hóa tư nhân Có thể nói yêu cầu xu hướng tất yếu cần hướng tới đất nước có kinh tế thị trường Đăk Nơng cần phải có thời gian để chuẩn bị yếu tố cần thiết, phải có giải pháp thích hợp chuyển dần bước, thiếu điều kiện để áp dụng phương thức (iii) Nhận xét chung cơng tác lập dự tốn chi NSNN Sở tài  Kết đạt từ cơng tác lập dự toán chi NSNN - Xây dựng định mức phân bổ dự toán chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng xây dựng định mức phân bổ dự toán chi NS áp dụng cho giai đoạn 2014 -2016 - Xác lập thứ tự ưu tiên phân bổ chi NSNN Xây dựng chi NS theo chương trình đầu tư cơng giai đoạn 2014-2016 12 Chính sách quyền địa phương ưu tiên chi đầu tư phát triển giảm dần chi thường xuyên  Những hạn chế, khó khăn cơng tác lập dự tốn chi NSNN Quy trình lập dự tốn chi NS thiếu mối liên kết chặt chẽ nguồn lực khuôn khổ kinh tế vĩ mô dự báo kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn (5 năm), không mang lại hiệu cao nhất, chưa thúc đẩy trình phát triển KT-XH địa bàn tỉnh Tỉnh Đăk Nông thực quản lý khoản chi NSNN theo phương thức truyền thống, quản lý theo niên độ năm một, lấy kiểm soát đầu vào chủ yếu Do khơng có tầm nhìn trung hạn nên khơng có quan tài chính, ủy ban nhân dân tỉnh bị động nguồn thu mà quan, ban, ngành, địa phương đơn vị thụ hưởng bị động nguồn lực; Vì nhu cầu chi NS nhiều tăng lên năm nguồn lực thiếu Dẫn đến, NS buộc phải bố trí dàn trải, nhiều khoản chi “cầm chừng”, khơng bố trí tới ngưỡng cần thiết Trong q trình lập dự tốn chi NS hàng năm mang dấu ấn “ban phát” từ phía cấp lãnh đạo quản lý nguồn lực cơng Đó bất cập lớn quy trình quản lý NS theo kiểu truyền thống b Thực trạng triển khai chấp hành dự toán chi ngân sách (i) Cơ sở pháp lý chấp h ành dự toán chi NS (ii) Thực trạng chấp hành dự toán chi NS Chấp hành dự toán chi NS bao gồm giai đoạn: Phân bổ giao dự toán chi NSNN; Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NSNN; Kiểm tra, giám sát khoản chi NS 13 Giai đoạn 2014-2016, quản lý chấp hành dự toán chi NSNN thực theo nội dung chi gắn với nhiệm vụ, chức đơn vị thụ hưởng NS Tất khoản chi NS tỉnh thông qua Kho bạc Nhà nước Đăk Nơng thực kiểm sốt chi (iii) Nhận xét chung cơng tác chấp hành dự tốn chi NS  Cơng tác chấp hành dự tốn chi NS, Sở tài Đak Nơng đạt số kết sau: - Công tác chấp hành dự toán chi NS tỉnh triển khai quy định, kịp thời cho nhiệm vụ chi tỉnh; Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự toán đảm bảo thực nhiệm vụ cấp bách tỉnh giảm thiểu việc chi khơng hết dự tốn giao - Các quan, đơn vị, huyện, thị xã tiết kiệm kinh phí; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; tạo động lực cho người lao động - Thực sách an sinh xã hội, nâng cao định hướng phục vụ người nghèo chi NSNN - Tình trạng chi sai sách, chế độ quy định ngày cải thiện đáng kể  Những hạn chế cơng tác chấp hành dự tốn chi NSNN Sở Tài Đăk Nơng: - Bộ máy quản lý hành tỉnh năm gần ngày phình to - Trong chế khốn khơng có sản phẩm cụ thể cuối mà có sản phẩm chung hồn thành chức nhiệm vụ giao, hiệu quả, tác động kết khoán - Với nguồn thu hạn hẹp, chủ yếu dựa vào hỗ trợ 14 Trung ương nên nguồn lực hữu NS tỉnh chưa đáp ứng đủ cho hoạt động cơng Vì vậy, Sở Tài ln bị động nguồn lực NSNN, - Tình trạng bổ sung ngồi dự tốn nhiều tạo nên chế “xin - cho” - Tình trạng sử dụng NS số đơn vị lãng phí, - Năng lực trách nhiệm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhiêu bất cập; chất lượng hồ sơ số dự án đơn vị tư vấn lập thẩm tra sơ sài, chất lượng số cơng trình thấp c Thực trạng tốn chi ngân sách (i) Cơ sở pháp lý công tác tốn chi NS (ii) Thực trạng cơng tác tốn chi NS Cơng tác tốn chi NSNN tỉnh Đăk Nơng bao gồm hai q trình, là: Thẩm định, lập báo cáo toán phê duyệt tốn chi NSNN Cơng tác tốn chi NSNN cấp địa bàn tỉnh Đăk Nông đẩy mạnh Nhưng số chủ đầu tư chưa nhận thức trách nhiệm cơng tác tốn dự án hồn thành, chất lượng báo cáo tốn thấp, phải chỉnh sửa nhiều lần; nhiều cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng nhiều năm lập hồ sơ toán chưa thực toán vốn đầu tư theo quy định Qua cơng tác tốn chi NS cho thấy vấn đề bất cập xảy số thực chi NS hàng năm ln có chênh lệch so với dự toán đầu năm Hầu hết khoản chi lĩnh vực thực tăng so với dự tốn giao Cơng tác dự báo chi NS chưa xác Tình trạng nhiệm vụ phát sinh đến đâu, cấp kinh phí thực 15 đến đó, gây thụ động cho cơng tác quản lý NS đơn vị thực Bên cạnh tạo điều kiện cho tiêu cực xảy việc “xin – cho” (iii) Nhận xét chung cơng tác tốn chi NS  Kết đạt từ cơng tác tốn chi NSNN Sở tài chính: Cơng tác tốn chi NSNN giai đoạn 2014-2016 thực đảm bảo thời gian chất lượng theo quy định Luật NSNN Tính minh bạch chi NS ngày minh bạch  Những hạn chế cơng tác tốn chi NSNN: Cơng tác thẩm tra tốn chi NS Sở Tài tốn nhiều thời gian phải tiến hành xử lý sai phạm trình sử dụng, toán chi NS đơn vị Nhiều chủ đầu tư, nhà thầu chưa coi trọng nguyên tắc chi tiêu, đặc biệt việc lập hồ sơ chứng từ khơng đồng bộ, thiếu tính pháp lý, nên cơng tác tốn vốn đầu tư chậm Chưa có quy định tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ giao khối lượng, chất lượng công việc đơn vị, nên việc chi trả thu nhập tăng thêm mang tính cào bằng, bình qn, đồng thời khơng thể đánh giá xác hiệu sử dụng NS đơn vị Trong báo cáo toán chi NS đơn vị tồn tỉnh chưa có phân tích, đánh giá hiệu chi NS qua năm d Thực trạng cơng tác tra, kiểm tra tốn chi ngân sách (i) Cơ sở thực công tác tra tốn chi NSNN 16 (ii) Thực trạng cơng tác tra toán chi NSNN Giai đoạn 2014-2016, công tác tra chi NS tỉnh Đăk Nông bước cải thiện đáng kể Đội ngũ cán Phòng Thanh tra thường xuyên tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, rèn luyện tư tưởng đạo đức, trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết nhằm phục vụ tốt cơng tác tra Tuy nhiên, với trình độ lực chun mơn yếu kém, kinh nghiệm số lượng cán thực công tác tra so với nhiệm vụ phải thực nên tình trạng nhiều đơn vị dự tốn vừa nhỏ trải qua đến năm thực chi NS chưa kiểm tra, từ xảy tượng sai lại sai khơng biết sai ỷ lại khơng kiểm tra, đến có dấu hiệu sai phạm có đơn kiện quan tra vào (iii) Nhận xét chung công tác tra toán chi NS  Kết đạt qua cơng tác tra tốn chi NS Hoạt động tra chi NS ngày quan tâm, tần suất tra ngày tăng, qua nhiều sai phạm phát hiện, chấn chỉnh kịp thờ Cơ sở vật chất phục vụ cơng tác tra, trình độ chuyên môn đội ngũ công chức làm công tác tra ngày nâng cao  Những hạn chế, khó khăn cơng tác tra tốn chi NSNN Lực lượng thực cơng tác tra Sở Tài tỉnh Đăk Nơng ngày hồn thiện thiếu yếu so với nhu cầu thực tế Công tác tra thực chưa thật nghiêm túc, chưa phản ánh hết chất thực 17 Thời gian thực công tác kiểm tra chi NS đơn vị thường kéo dài thời gian từ 30 ngày làm việc trở lên, tùy đối tượng, nội dung tra Do đó, làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực nhiệm vụ chuyên môn quan, đơn vị 2.2.2 Kết công tác quản lý chi NSNN Sở tài Đăk Nơng a Nhóm Tiêu chí đánh giá kết khối lượng cơng tác quản lý chi NSNN - Tổng chi NSNN địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 20142016 Tổng chi NS tỉnh Đăk Nông tăng dần quan năm, phù hợp với nhu cầu phát triển KT-XH tỉnh chủ trương quyền địa phương - Cơ cấu chi NSNN Trong giai đoạn NS 2014-2016, Sở Tài tỉnh Đăk Nông xây dựng cấu chi NS phù hợp với tình hình tăng trưởng KTHX, với chủ trương mà quyền địa phương đặt ra, khâu lập dự toán chi NS lẫn khâu chấp hành dự tốn chi NS - Tỷ lệ hồn thành kế hoạch dự toán chi NSNN Nhu cầu chi NS thực tiễn ln cao dự tốn chi lập đầu năm Tuy nhiên, Sở Tài tỉnh Đăk Nơng điều hành tổng thể nguồn NS tỉnh tốt nên đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ trị phát sinh năm NS địa bàn toàn tỉnh - Tình hình tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho người lao động Việc giao quyền tự chủ tạo tính chủ động cho quan việc tuyển dụng, xếp nhân phù hợp với yêu cầu công việc, xếp nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, giảm hoạt động 18 không cần thiết Cơ chế tự chủ tiền đề phương pháp quản lý chi NSNN theo phương pháp đầu b Tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác quản lý chi NSNN - Đánh giá trong: Trong cơng tác lập dự tốn chi NS, tác chấp hành dự toán chi NSNN, toán chi NSNN tra tốn chi NSNN - Đánh giá ngồi: Kết thực nhiệm vụ chun mơn nói chung cơng tác quản lý chi NSNN nói riêng Sở Tài tỉnh Đăk Nơng đánh giá Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đơn vị dự tốn có liên quan 2.2.3 Những hạn chế công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng Trong lập dự tốn chi NSNN Quy trình lập dự tốn chi NS thiếu mối liên kết chặt chẽ nguồn lực, sản phẩm đầu kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn, khơng mang lại hiệu cao nhấ NS chi thường xuyên NS chi đầu tư phát triển soạn lập cách riêng lẻ Đăk Nơng bị động nguồn thu nên quan ban ngành, địa phương đơn vị thụ hưởng NS khác bị động nguồn lực Không đánh giá mức độ, kết hiệu nhiệm vụ trị - KT-XH mà đơn vị tiếp nhận kinh phí phải hồn thành mối liên hệ định lượng với khoản kinh phí cấp Trong chấp hành dự toán chi NSNN 19 Bộ máy quản lý hành tỉnh ngày phình to Cơ chế khốn chưa cụ thể hóa, khơng có sản phẩm cụ thể cuối mà có sản phẩm chung hoàn thành chức nhiệm vụ giao, hiệu quả, tác động kết khoán Chưa phân định rõ nhiệm vụ trị mà đơn vị buộc phải thực nhiệm vụ NS bố trí kinh phí Sự kết hợp Sở Tài Kho bạc Nhà nước Đăk Nông chưa thật chặt chẽ Một số chế sách chưa hồn thiện, cụ thể hóa, nên quan bị động trình triển khai thực hiện, dẫn đến lãng phí NS nhiều Cơng tác giám sát đánh giá đầu tư thực chưa nghiêm túc; chất lượng số cơng trình thấp Trong tốn chi NSNN Cơng tác tốn chi NS đơn vị dự tốn chậm so với quy định, Cơng tác tốn vốn đầu tư chậm, không đáp ứng thời gian quy định Luật NSNN Cơng tác tốn chi NS tỉnh thiếu phân tích, đánh giá hiệu chi, mang tính hình thức Trong cơng tác tra tốn chi NSNN Việc tra, kiểm tốn cơng tác quản lý, sử dụng nguồn NSNN thực nghiêm ngặt tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ quan tâm đến hiệu chi tiêu 2.2.4 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân bên Áp dụng cứng nhắc phương pháp quản lý chi NSNN theo đầu vào 20 Sự quản lý, điều hành Lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo Sở Tài tỉnh chưa mạnh dạn, dứt khốt Trình độ, lực, phẩm chất đạo đức cán quản lý ngân sách nhà nước Sở Tài đơn vị thực dự tốn yếu Cơng tác dự báo chưa tốt Sự phối hợp ngành, địa phương chưa tốt Chức giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh chưa thật phát huy b Nguyên nhân bên Hệ thống pháp lý chưa ban hành đầy đủ, đồng Cán tài chưa quan tâm mức Nhiệm vụ chi ngày tăng nguồn thu hạn chế Điều kiện đặc thù địa phương Chính sách tiết kiệm, chống lãng phí chưa cụ thể hóa CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH ĐAK NƠNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2017 -2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2025 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh 3.1.2 Định hƣớng công tác quản lý chi NSNN 3.1.3 Định hƣớng công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng Xác lập cấu chi NS hợp lý, 21 Từng bước giảm hỗ trợ từ NS Trung ương, tiến đến tự cân đối thu – chi NS tỉnh Tập trung đầu tư có trọng điểm kết cấu hạ tầng KT-XH, làm sở cho phát triển bền vững tỉnh Mở rộng tính dân chủ phân cấp quản lý chi NSNN địa phương nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo quản lý chi NS cấp, mang lại hiệu cao Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng chi tiêu cơng; Triển khai chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đến NS cấp xã; Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ công tác quản lý chi NS tỉnh; Thực xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo văn hóa xã hội 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NƠNG 3.2.1.Khuyến nghị Sở tài Đak Nơng a Nhóm giải pháp cho cơng tác lập dự toán chi NS (i) Lập dự toán chi NS theo kết đầu gắn với tầm nhìn trung hạn (ii) Hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ dự toán chi NSNN (iii) Lựa chọn danh mục theo thứ tự ưu tiên sản phẩm đầu ra, mục tiêu phát triển KT-XH hoạt động cần triển khai để phân bổ tối ưu nguồn lực tài địa phương Điều kiện để thực nhóm giải pháp (b) Nhóm giải pháp cho cơng tác triển khai chấp hành chi NSNN (i) Thực hành triệt để sách tiết kiệm chi thường xuyên để gia tăng nguồn vốn đầu tư cho Nhà nước 22 (ii) Cần gắn kết chặt chẽ nhóm chi thường xuyên chi đầu tư phân phối nguồn lực tài Nhà nước (iii) Hoàn thiện định mức chi NSNN Điều kiện thực nhóm giải pháp c Nhóm giải pháp cho cơng tác tốn chi NSNN (i) Đưa nội dung đánh giá hiệu sử dụng NSNN vào báo cáo toán chi NSNN (ii) Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo toán chi NSNN đơn vị sử dụng dự toán Điều kiện để thực nhóm giải pháp d Nhóm giải pháp cho cơng tác tra toán chi NSNN (i) Tăng cường nhân cho Phòng tra (ii) Xây dựng chế độ đãi ngộ người làm công tác tra 3.2.2 Khuyến nghị với Bộ Tài Chính phủ (i) Về Môi trường pháp lý (ii) Về Cải cách tài cơng (iii) Về cải cách hành cơng 3.2.3 Khuyến nghị Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông (i) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý chi NSNN (ii) Đầu tư sở vật chất công nghệ thơng tin (iii) Hồn thiện hệ thống pháp lý địa phương (iv) Đẩy mạnh đổi chế tự chủ đơn vị nghiệp công 23 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN phải nhằm đảm bảo thực có hiệu việc phân bổ NS theo thứ tự ưu tiên phát triển KT-XH Thực quản lý chi NSNN điều kiện nguồn lực tài cho phát triển KT-XH hạn chế vấn đề phân bổ quản lý có hiệu đặt yêu cầu phải thực giải pháp để thúc đẩy trình quản lý chi NSNN phát triển quy mơ chất lượng, giải pháp nâng cao hiệu chi NSNN vấn đề quan trọng Ở nước ta, đẩy mạnh cải cách lĩnh vực cơng nói chung quản lý chi NSNN nói riêng với đóng góp khơng thể phủ nhận, song vấn đề mẻ Cho đến nay, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu tập trung tập trung đánh giá công tác quản lý chi NSNN địa phương, cho dù có khơng nghiên cứu đánh giá chi NSNN, đánh giá cấu chi đổi quy trình quản lý chi NS nói chung Nội dung việc gắn kết kế hoạch, chiến lược với nguồn lực tài cơng mà mục đích cuối quản lý chi NSNN phổ biến Việt Nam thơng qua số dự án, điển hình dự án cải cách quản lý tài cơng Ngân hàng giới tài trợ cho Bộ Tài Tuy nhiên, nội dung hồn tồn mang tính lý thuyết giới hạn phạm vi quốc gia Trong bối cảnh vậy, với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng” cố gắng tổng qt cách có hệ thống nội dung quản lý chi NSNN nói chung áp dụng khung phân tích vào đánh giá khái quát thực trạng quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng Qua phân tích, đánh giá cho thấy, cơng tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng ngày hồn thiện Tuy 24 nhiên, nhiều hạn chế phân bổ NS dàn trải, ngắn hạn, chưa dựa ưu tiên chiến lược phát triển KT-XH Định mức phân bổ chi NSNN xây dựng chưa khoa học, không gắn liền với tầm nhìn phát triển KT-XH trung hạn Còn giữ cách lập dự toán chi NSNN theo yếu tố đầu vào, hiệu việc sử dụng NSNN chưa quan tâm nhiều Trên sở tổng hợp lý luận phân tích thực trạng, luận văn đề xuất nhóm giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng, thực mục tiêu đưa Đăk Nông trở thành tỉnh phát triển toàn diện KT-XH Khoa Quản lý chuyên ngành Đã kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... Kết công tác quản lý chi NSNN Sở tài Đăk Nơng a Nhóm Tiêu chí đánh giá kết khối lượng cơng tác quản lý chi NSNN - Tổng chi NSNN địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 20142016 Tổng chi NS tỉnh Đăk Nông. .. loại chi NSNN 1.2 QUẢN LÝ CHI NSNN 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý chi NSNN a Khái niệm quản lý chi NSNN Chi NSNN việc cụ thể không dừng lại định hướng mà phải phân bổ cho mục tiêu, hoạt động công. .. chi NSNN, toán chi NSNN tra toán chi NSNN 9 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý chi NSNN a Các nhân tố khách quan - Điều kiện tự nhiên KT-XH - Cơ chế sách quy định nhà nước quản lý chi NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại sở tài chính tỉnh đăk nông (tt) , Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại sở tài chính tỉnh đăk nông (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay